Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς


Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς αποτελεί δομή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΒΣΑΣ Νίκο Μαραντζίδη (μέχρι Σεπτέμβριο 2019). Εκπονεί έρευνες κοινής γνώμης, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων και ανάλυσης των ευρημάτων. Ακόμη, εκτελεί ποιοτικές έρευνες όπως ομάδες εστίασης, αναλύσεις περιεχομένου, συνεντεύξεις σε βάθος. Συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων αξιοποιεί ως προσωπικό πεδίου ερευνητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ανοικτής διαδικασίας πρόσκλησης συμμετοχής, αξιολογούνται και εκπαιδεύονται. Οι ερευνητές της Μονάδας Ερευνών συνάπτουν σύμβαση με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και αμείβονται με ωριαία αποζημίωση κατά την απασχόλησή τους, ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου στο οποίο συμμετέχουν.

Από το 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, έχουν συμμετάσχει πάνω από 350 ερευνητές, στην πλειονότητά τους φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από αυτούς, εκτιμάται πως οι φοιτητές του ΒΣΑΣ, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί, είναι πάνω από 80. 

Πληροφορίες : www.poru.eu

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font