ΠΔΞΓ - Γενικές Πληροφορίες


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών (ΠΔΞΓ) απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 88/2013 ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους. Συμπεριλαμβάνει διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων ή/και πενήντα δύο ωρών (52) ανά μάθημα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως είτε με τη μέθοδο του blended learning μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με δικαίωμα παράτασης ενός επιπλέον έτους.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών απαιτείται η πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

  • η συμπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον πιστωτικών μονάδων ECTS από το σύνολο των μαθημάτων της Π.Δ.Ξ.Γ.
  • η επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα (25 ECTS) από τη θεματική ενότητα «Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση»,
  • η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (5 ECTS)

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών».

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε 550 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε ειδική online φόρμα

https://goo.gl/forms/kCDKDRIDji3VmlFm1 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, του αντιγράφου πτυχίου τους, ενώ θα ενημερωθούν για τον αριθμό λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Βάγια Οικονόμου, τηλ. 2310891645, veconom@uom.edu.gr