Πρακτική Άσκηση


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών, η οποία πραγματοποιείται με τη μορφή δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης, με σκοπό την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία.

Επιδιώκεται η Πρακτική Άσκηση να συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του Προγράμματος, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Γενικά χαρακτηριστικά της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται κατά το  εαρινό εξάμηνο, ως υποχρεωτικό μάθημα, υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ασκούνται σε χώρους που έχει αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.  Ο χρόνος πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή-τρια ορίζεται στις 26 επισκέψεις οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στις 13 εβδομάδες που διαρκεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και μονάδες πιστοποιημένους  σχετικά με τη διδασκαλία της Ρωσικής ή Τουρκικής ή Ρουμανικής ή Σερβικής ή Βουλγαρικής γλώσσας (πχ τα τμήματα γλωσσών του Πανεπιστημίου μας, το Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου κα).

Η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων φορέων με το ΠΔΞΓ πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της ομάδας υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών.

Οργάνωση – Συντονισμός της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται μετά από απόφαση της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Για τον/την κάθε ασκούμενο/-η ορίζεται ένας/μία επόπτης/-τρια, μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση του/της φοιτητή/-τριας  με τον/την καθηγητή/-τρια.