Προκηρύξεις


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

A/A

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

Βουτυρά Ευτυχία

1

Μετανάστευση και Κοινωνική ένταξη

2

Παπαπανάγος Χάρρυ - Χαράλαμπος

 

2

 

Φορολογία ή

Εισοδηματική ανισότητα ή

Οικονομικά της Μετανάστευσης ή

Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη ή

Οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη ή

Επιχειρηματικό περιβάλλον και ανάπτυξη

3

Σοφία Δεληπάλλα

1

The economic consequences of tobacco and alcohol in South –   Eastern Europe

1

 Lobbying, advocacy and economic policy

4

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

1

Ανθρωπολογία της θρησκείας φύλα και πολιτικές στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο ή

Εθνογραφία της πόλης, δημόσιος χώρος και εναλλακτικές δημοσιότητες Βαλκάνια, Μεσόγειος 

5

Ιωάννης Μαραγκός

1

Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση

1

Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική Κρίση

1

Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη

6

Χρηστίδης Γεώργιος

1

Πολιτική εκπροσώπηση στα Δυτικά Βαλκάνια

7

Ευστράτιος Δορδανάς

1

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

8

Μάνος Ιωάννης

3

Πολιτική ανθρωπολογία και πολιτικές της ταυτότητας και του πολιτισμού ή

Εθνικισμός και εθνοτισμός ή

Σύνορα και συνοριακές περιοχές ή

Επιτέλεση μέσα από το χορό και τη μουσική ή

Αθλητισμός και σπορ, πολιτική και ιδεολογία ή Αναπαραστάσεις του παρελθόντος και υλικός πολιτισμός ή

Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην ανατολική και νοτιανατολική Ευρώπη και το χώρο της Μεσογείου

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της ΑγγλικήςΓλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Απριλίου 2019.

 

  1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητική πρόταση, η οποία περιέχει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
  4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  5. Για τους Έλληνες υποψηφίους, η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6.5) ή πτυχίο TOEFL βαθμός τουλάχιστον 213 ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.  
  6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως  Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( γρ. 8 ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376-645 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.uom.gr/bso - Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.