Πρόγραμμα Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης- Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe» έχει ως κύριο σκοπό τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω κατανόηση των προβλημάτων και προοπτικών που αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην προετοιμασία μελλοντικών στελεχών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα των χωρών προέλευσης των φοιτητών, (β) στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών, και (γ) στην κατάλληλη προετοιμασία ενδιαφερομένων φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και να μεταφέρουν γνώση στους θεραπευόμενους από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς. 

Το ΠΜΣ είναι αγγλόφωνο.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα.

Η δυνατότητα μερικής φοίτησης αναγνωρίζεται σε εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές (πχ μητέρα ανήλικου παιδιού), η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης του ΠΜΣ. Προσωρινή αναστολή των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα μπορεί να δοθεί ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Μαθήματα Υποχρεωτικά: 

 

Πιστωτικές

μονάδες (ECTS)

1.

Politics and Society in Eastern and Southeastern Europe

7,5

2.

Economics in Eastern and Southeastern Europe 

7,5

3.

ΕU Integration: Eastern and Southeastern Europe

7,5

4.

Empirical Methods in Social Sciences

7,5

 Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα. 

Μαθήματα Επιλογής:

 

Πιστωτικές

μονάδες (ECTS)

1.

Security problems in Eastern and Southeastern Europe

7,5

2.

Minorities, Human Rights and Ethnic Conflicts in Eastern and Southeastern Europe

7,5

3.

Parties and Party Systems in Eastern and Southeastern Europe

7,5

4.

Financial Markets in Eastern and Southeastern Europe

7,5

5.

Industry and Public Policy in Eastern and Southeastern Europe

7,5

6.

International Business and Regional Integration in Eastern and Southeastern Europe

7,5

7.

Law for Business and Trade in Eastern and Southeastern Europe

7,5

8.

Political Anthropology in Eastern and Southeastern Europe

7,5

 Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 

 

 

Πιστωτικές

μονάδες

(ECTS)

1.

Διπλωματική Εργασία

30