Κωνσταντάτος Χρήστος
 • 2310 891.725
 • cconst uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 503

  Κωνσταντάτος Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Βιομηχανική Οργάνωση"

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  O σκοπός του πρώτου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών (νοικοκυριών) και των παραγωγών (επιχειρήσεων), καθώς και της αλληλεπίδρασής τους δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης,
  • αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
  • γνωρίζει την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματοςκαι τα οφέλη που προκύπτουν από την  εξειδίκευση,
  • γνωρίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να αναλύει τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά του αγαθού,
  • κατανοεί τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού,
  • κατανοήσει, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, τον βαθμό αντίδρασης της αγοραίας ζήτησης, στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος,
  • γνωρίζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση μίας επιχείρησης,
  • αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του κέρδους τους,
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και να εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών.
  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μακροοικονομικής Ανάλυσης,

   

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  O σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mακροοικονομίας. Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση.

  • αντιλαμβάνεται τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση,
  • κατανοεί μακροοικονομικές έννοιες και λογιστικές ταυτότητες ανοικτής οικονομίας,
  • γνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στη μακροοικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές,
  • περιγράφει σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό και τα επιτόκια,
  • αντιλαμβάνεται την έννοια της συνάρτησης παραγωγής και της οικονομικής μεγέθυνσης,
  • κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στους θεσμούς και την οικονομική ανάπτυξη
   
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  - Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, κόστος ευκαιρίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση.
  - Η ζήτηση αγαθών.
  - Παραγωγή και κόστος παραγωγής.
  - Η προσφορά αγαθών.
  - Λειτουργία αγοράς και προσδιορισμός τιμής ισορροπίας.
  - Παρεμβάσεις του κράτους.
  - Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο.
  - Δείκτης του Lerner και δείκτης HHI.

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  - Μακροοικονομικές έννοιες και λογιστική ανοικτής οικονομίας
  - Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση και πραγματικό επιτόκιο
  - Αγορά χρήματος και νομισματική πολιτική
  - Αγορά εργασίας, προσδιορισμός ΑΕΠ και τιμών
  - Πληθωρισμός και επιτόκια
  - Οικονομική Ανάπτυξη και Θεσμοί


  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ417-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ417-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  ΜΙΚΡΟ ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO167/

             

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στόχος του μαθήματος : Η ανάλυση αγορών που τελούν υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, καθώς και η μελέτη των μεθόδων επέμβασης σ' αυτού του είδους τις αγορές.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να προσδιορίζει τους τρόπους μέτρησης συγκέντρωσης της αγοράς.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην ανάλυσή τους.
  • περιγράφει τις τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζει καταχρηστικές επιχειρησιακές  πρακτικές.
  • αξιολογεί τις επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών στην κοινωνική ευημερία και να προσδιορίζει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης.

  αναλύει τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της αναλυτικής και απαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή
  • Πολιτική Ανταγωνισμού και Δύναμη αγοράς
  • Κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου
  • Καταχρηστικές πρακτικές
  • Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί
  • Συγκεντρώσεις
  • Θεωρία της επιχείρησης

   

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  60 ώρες

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ

  13 ώρες

  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ

  137 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  73

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  • ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛ/ΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (20 – 30, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικό βιβλίο. Ένα από τα ακόλουθα :

  v  Cabral, Luìs (2018), Βιομηχανική Οργάνωση, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

  v  Κατσουλάκος, Ιωάννης (2015), Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης—Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις GUTEMBERG.

  v  Pepall, Lynne, Dann Richards, an George Norman (2016), Βιομηχανική Οργάνωση (5η έκδοση), εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.  

  v  Belleflamme, Paul and Martin Peitz (2016), Βιομηχανική Οργάνωση—Αγορές και Στρατηγικές, (2η έκδοση), εκδόσεις ΣΟΦΙΑ

  Άλλες αναφορές :

  • Φώτης Παναγιώτης (2013), Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.
  • Carlton, D. W. and J. M. Perloff (1994), IndustrialOrganization (3rd edition), Harper Collins.
  • Church , Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
  • Scherer, F.M. and Ross, IndustrialmarketStructureandEconomicPerformance (3rd edition) Rand McNally & Company, Chicago.

   

   

   

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
   (ΜΟΕ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
   (ΟΙ0624)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0624 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0624

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις + Επί πλέον ώρα επίλυσης προβλημάτων

  4+1

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO167/


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος: Η ανάλυση αγορών που τελούν υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, καθώς και η μελέτη των μεθόδων επέμβασης σ' αυτού του είδους τις αγορές.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να προσδιορίζει τους τρόπους μέτρησης συγκέντρωσης της αγοράς.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην ανάλυσή τους.
  • περιγράφει τις τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζει καταχρηστικές επιχειρησιακές  πρακτικές.
  • αξιολογεί τις επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών στην κοινωνική ευημερία και να προσδιορίζει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης.
  • αναλύει τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της αναλυτικής και απαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή
  • Πολιτική Ανταγωνισμού και Δύναμη αγοράς
  • Κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου
  • Καταχρηστικές πρακτικές
  • Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί
  • Συγκεντρώσεις
  • Θεωρία της επιχείρησης

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 

  Φροντιστήρια

  13 

  Αυτόνομη Μελέτη

  145 

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  • ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛ/ΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (20 – 30, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικό βιβλίο. Ένα από τα ακόλουθα :

  Cabral, Luìs (2018), Βιομηχανική Οργάνωση,εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

   Κατσουλάκος, Ιωάννης (2015), Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης—Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις GUTEMBERG.

   Pepall, Lynne, Dann Richards, an George Norman (2016), Βιομηχανική Οργάνωση (5η έκδοση), εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

   Belleflamme, Paul and Martin Peitz (2016), Βιομηχανική Οργάνωση—Αγορές και Στρατηγικές, (2η έκδοση), εκδόσεις ΣΟΦΙΑ

  Άλλες αναφορές :

  • Φώτης Παναγιώτης (2013), Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.
  • Carlton, D. W. andJ. M. Perloff (1994), Industrial Organization (3rdedition), HarperCollins.
  • Church , Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
  • Scherer, F.M. andRoss, Industrial market Structure and Economic Performance (3rdedition) RandMcNally & Company, Chicago.

   

   

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0501 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO176/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος : Η ανάλυση του ρόλου του κράτους σε μία αποκεντρωμένη οικονομία

   Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν :

  • βασικά εργαλεία, έννοιες και μοντέλα που απαιτούνται για την κατανόηση των σημαντικών θεματικών πεδίων της Δημόσιας Οικονομικής
  • τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι κυβερνήσεις και τα αίτιά τους,
  • πιθανές λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις,
  • τις ενδεχόμενες δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των λύσεων

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της αναλυτικής και απαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή
  • Επισκόπηση των οικονομικών της Ευημερίας
  • Παράγοντες που εμποδίζουν την επίτευξη μέγιστης ευημερίας σ’ ένα αποκεντρωμένο οικονομικό σύστημα
   • Δημόσια αγαθά
   • Εξωτερικότητες
  • Μηχανισμοί Λήψης Αποφάσεων και Πολιτική Οικονομία
  • Εργαλεία Αξιολόγησης Δημοσίων Δαπανών
   • Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
   • Αβεβαιότητα και Κίνδυνος
  • Ειδικά Θέματα Δημοσίων Δαπανών
   • Παιδεία
   • Υγεία
  • Πολιτικές ενάντια στη φτώχεια

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 

  Φροντιστήρια

  16 

  Αυτόνομη μελέτη 

  142 

  Σύνολο Μαθήματος

  210 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛ/ΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (20 – 30, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικό βιβλίο:

   Rosen, Harvey, TedGayer, Β. Θ. Ράπανος και Γ. Καπλάνογλου, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Σύγχρονη θεωρία και ελληνική πραγματικότητα, 2η έκδοση, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2009.

   Stiglitz, Joseph, E., and Jay K. Rosengard, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 2η έκδοση, Επιμέλεια: Ν. Καραβίτης, Α. Αδάμ, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2019. 

   Grube, Jonathan, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Επιμέλεια:  Σ. Χατζηδήμα και Κ. Ελευθερίου, εκδόσεις DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε, 2017.

  Άλλες αναφορές:

  • Γεωργακόπουλος, Θ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,  (2η έκδοση), εκδόσεις ΕΥΓ. ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ, 2012.
  • Δράκος, Γ. Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε, 1998

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  • Constantatos, C. and S. Sartzetakis, "Η Επίδραση της Περιβαλλovτικής Πoλιτικής στηv Δoμή της Αγoράς με Διαφoρoπoιημέvα Πρoϊόvτα" (Environmental Taxation with Endogenous Market Structure), στο Environment and Microeconomic Policy, (E. Petrakis and A. Xepapadeas, Eds), 7th Volume composed of Articles presented at the 7th Economic Policy Studies Conference (υπό δημοσίευση).
  • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2018

   • Accommodation effects with downstream Cournot competition

   2014

   • Using the allocation of emission permits for strategic trade purposes
   • On the Economics of Labels: How Their Introduction Affects the Functioning of Markets and the Welfare of All Participants

   2011

   • Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?

   2009

   • Exports to Smuggle and Smuggling Technologies.” Review of International Economics

   2008

   • On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regulatory Economics

   2007

   • Excessive Rents and Non-Compliance with Price Ceilings.” South East European Journal of Economics

   2006

   • On the Choice between Strategic Alliance and Merger on the Airline Sector: The Role of Strategic Effects.” Journal of Transport Economics and Policy

   2005

   • Barla, P., and Constantatos, C., "Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty", European Economic Review (υπό δημοσίευση).

   2004

   • Bonroy, O. and Constantatos, C., “Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l’introduction d’un label”, Révue Économique (υπό δημοσίευση).

   2002

   • Constantatos, C., "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets", ΣΠΟΥΔΑΙ/SPOUDAI, Vol. 52, No 3, pp. 60-84, Sept. 2002.

   2000

   • Barla, P., and Constantatos, C., "The Role of Demand Uncertainty in Airline Network Structure", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36, pp. 173-180, 2000.

   1999

   • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Free Entry May Reduce Total Willingness-To-Pay", Economics Letters, vol. 62, No 1, pp. 105-112, Jan 1999.
   • Constantatos, C.and E. S. Sartzetakis, "Commodity Taxation with Vertically Differentiated Products and Endogenous Market Structure", International Journal of Industrial Organization, pp. 1203-1217, 1999.

   1998

   • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Minimum quality Standards, Entry, and the Timing of the Quality Decision", Journal of Regulatory Economics, vol. 13, No 1, pp. 47-58, Jan. 1998.

   1997

   • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms", International Journal of Industrial Organization, vol. 16, pp. 81-103, 1997.[Τo άρθρo αυτό αvατυπώθηκε στo: The International Library of Critical Writings in Economics (Series editor: Mark Blaug) volume on The Economics of Price Discrimination, (1999), George Norman (Ed.), Edward Elgar, UK].

   1995

   • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Différenciation verticale et structure du marché", L'actualité économique, vol. 71, No 1, pp. 71-98, March 1995.
   • Sartzetakis E.S., and Constantatos, C., "Environmental Regulation and International Trade", Journal of Regulatory Economics, No 1, pp. 61-72, July 1995.

   1991

   • Constantatos, C. and E. G. West, "Social Returns from Education: Some Neglected Factors", Canadian Public Policy/Analyse des Politiques, vol. 7, No 2, pp. 127-138, June 1991.
   • Συνέδρια (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2004

    • Constantatos, C. and O. Bonroy, “Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting”, 31st Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Berlin, Germany, Sept. 2-5, 2004.

    2003

    • Bonroy, O. and Constantatos, C., “Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods”, 52ème Congrès annuel de l’Association Française de Science Economique (AFSE), Paris, Sept. 18-19, 2003.
    • Bonroy, O. and Constantatos, C., “Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods”, 37th Annual Conference of the Canadian Economics Association (CEA), Ottawa, June 29- July1st, 2003.
    • Constantatos, C., S. Perrakis et J. Lefoll, "Financial Structure and Market Equilibrium in a Vertically Differentiated Industry", communication, 30th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Helsinki, Finland, August 24-26, 2003.

    2000

    • Barla, P. and Constantatos, C., "Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty”, 4th ATRG Conference: Aviation in the New Economy, Amsterdam, July 2000.

    1999

    • Barla, P. and Constantatos, C., "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?", 26th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September 1999.
    • Barla, P. and Constantatos, C., "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?", 1999 Congress of the European Economics Association, Santiago de Compostela, Spain, September 1999.
    • Constantatos, C., B. Larue and S. Touil, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, 1999.
    • Constantatos, C.., B. Larue and S. Touil, "Using Smugglers To Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September 1999.

    1998

    • Constantatos, C. and S. Perrakis, "L'impact de la nature du coût fixe et de l'entrée potentielle sur l'efficacité des normes de qualité minimale", 38th Congress of the Société canadienne de Science Économique, Québec, Canada, May 1998.
    • Constantatos, C., B. Larue and S. Touil, "The impact of cigarette smuggling on the price of legally sold cigarettes in Canada", Congress of the Canadian Agricultural Economics Association, Vancouver, July 1998.
    • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Potential Competition and Demand Uncertainty in Sequential Quality Choice Games", 25th meetings of the E.A.R.I.E. (European Association for Research in Industrial Economics), Copenhagen, August 1998.

    1997

    • Constantatos, C., "L'impact du libre échange dans les marchés où les produits sont différenciés verticalement", 37e Annual congress of the Société canadienne de science économique, HEC, Montréal, Québec, Canada, May 1997.

    1996

    • Constantatos, C. and E.S. Sartzetakis, “Impact of Taxation on Market Structure under Vertical Product Differentiation”, European Association of Environmental and Resource Economics, seventh annual meeting, Lisbon, Portugal, 1996.
    • Constantatos, C. and E.S. Sartzetakis, "Environmental Taxation when Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, sixth annual meeting, Montreal, Quebec, Canada, 1996.

    1995

    • Constantatos, C. and Sartzetakis, E.S., "Protection environnementale et structure endogène : le cas des produits différenciés", 35e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Lac Delage, Québec, Canada, May 1995.
    • Constantatos, C. and Sartzetakis, E.S., "Environmental Taxation and Endogenous Market Structure", Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) 1995 International Meeting, Singapore, June 1995.
    • Constantatos, C. and J. Doucet, "Regulatory Constraints, Averch-Johnson Effects, and Endogenous Prices", presented by J. Doucet during the 29th Annual Congres of the Canadian Economics Association, Montréal, Québec, Canada, June 1995.
    • Constantatos, C. and Sartzetakis, E.S., "Environmental Protection and Endogenous Market Structure: The case of Differentiated Products", 29th Annual Congress of the Canadian Economics Association, Montréal, Québec, Canada, June 1995.
    • Constantatos, C. and J. Doucet, "L'effet d'Averch-Johnson avec prix endogènes: une analyse des droits de pollution", 35e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Lac Delage, Québec, Canada, May 1995.

    1994

    • Sartzetakis, E.S. and Constantatos, C., "Environmental Regulation and International Trade", presented by S. Sartzetakis at the 5th annual meeting of the European Association of Environmental and Resource Economics, Dublin, June 1994.
    • Sartzetakis, E.S. and Constantatos, C., "Environmental Regulation and International Trade", (jointly with Christos Constantatos, Université Laval), Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, fourth annual meeting, Calgary, Alberta, Canada, 1994.
    • Constantatos, C. and N.M. Hung, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets", European Meetings of the Econometric Society, Maastricht, Pays-Bas, September 1994.

    1993

    • Constantatos, C. and S. Perrakis,"Monopole non-naturel et couverture du marché", presented at the Xèmes Journées de microéconomie appliquée, Sfax, Tunisia, June 1993.
    • Constantatos, C. and S. Perrakis, "Non-natural Monopoly and Market Coverage in Vertical Differentiation", European Meetings of the Econometric Society, Uppsala, Sweden, August 1993.
    • Άλλα (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     1996

     • Constantatos, C. and J. Doucet, "Regulatory Constraints and Efficiency of Tradable Emission Permits", presented by J. Doucet during the Advanced Workshop in Regulation and Public Utility Economics, 15th Annual Conference, Lake George, NY, U.S.A., May 1996.

     1995

     • Constantatos, C. and J. Doucet, "Rate of Return Regulation and Efficiency of Tradable Emission Permits", Journées du GREEN, Québec, Canada, October 1995.

     1994

     • Constantatos, C. and E.S. Sartzetakis, "Environmental Regulation and Market Structure: the Case of Vertically Differentiated Markets", Journées du GREEN, 9th Annual Conference, Ste-Foy, Quebec, Canada, November 1994.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font