Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας


Τα τμήματα: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και γ) Ιατρικής, Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)». Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Αντικείμενο – Σκοπός

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή/Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική.

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι:

  1. η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας  σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  2. η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  3.  η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και κατάποσης
  4.  η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Master of Science in ‘Communication Disorders and Sciences’). 


Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (με ποσοστό εισαγωγής 50%).


Χρονική διάρκεια σπουδών

Η φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.. Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), δίνεται δυνατότητα παράτασης της φοίτησης για ένα χρόνο εφόσον έχουν καταβληθεί όλα τα δίδακτρα για το δεύτερο έτος φοίτησης. Πέραν αυτών των χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Σ., ο/η φοιτητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα αναστολής για 2 εξάμηνα ή παράτασης με οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 500 ευρώ για ένα εξάμηνο.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και  αγγλική γλώσσα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του τίτλου είναι 120 μονάδες. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απονομή του τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 80 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εργασία (Γ’ και Δ’ εξάμηνο) αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Άσκηση (Δ’ εξάμηνο) σε 20 πιστωτικές μονάδες.


Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο υποψήφιο εισάγονται ως υπεράριθμοι.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ τροποποίησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font