Παπαλεξάτου Χρυσούλα
 • ch.papalexatou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Παπαλεξάτου Χρυσούλα

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • GOVERNANCE INSTITUTIONS AND CORRUPTION IN SE. EUROPE AND THE BALKANS
   (ΒΣ0534-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  The course is an introduction to the basic concepts of governance and to the role of institutions in the processes through which the actors' preferences and choices are formed and, therefore, to the different systems of governance from the perspectives of rational choice theory and relevant new institutionalist approaches. In this context, the concept of corruption is analysed as the main symptom of institutional weakness and governance crisis. The emphasis is on the comparative analysis of the governance systems of the developed liberal democracies in Western Europe and the United States, and of the relatively new democracies of Eastern and Southeastern Europe and the Balkans.

  [Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διακυβέρνησης και στον ρόλο των θεσμών στις διαδικασίες διαμόρφωσης των προτιμήσεων και επιλογών των φορέων δράσης και συνεπώς στη διαφοροποίηση των συστημάτων διακυβέρνησης, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της ορθολογικής επιλογής (rational choice theory) και των συναφών νεο-θεσμικών προσεγγίσεων (new institutionalist approaches). Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της διαφθοράς αναλύεται ως βασικό σύμπτωμα θεσμικής αδυναμίας και κρίσης διακυβέρνησης. Έμφαση δίδεται στη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων διακυβέρνησης των ανεπτυγμένων φιλελεύθερων δημοκρατιών της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής και των σχετικά νέων δημοκρατιών των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.]

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΒΣ0718)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ζ΄ Εξάμηνο

  Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες/θεματικές της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης, όπως και του τρόπου με τον οποίο αυτές συνδέονται με τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Το πρώτο μέρος είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και μοντέλα του δημόσιου τομέα γενικά, όπως η ανάλυση της πολιτικής, η έννοια του πολιτικού κύκλου και η ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση των βασικών εννοιών της γραφειοκρατίας, των μοντέλων σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, των μοντέλων ρύθμισης, της λογικής της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, της θεωρίας της δημόσιας επιλογής και των νεο-θεσμικών προσεγγίσεων, των εννοιών της αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και της προσέγγισης της νέας δημόσιας διαχείρισης. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει επίσης ανάλυση/μελέτη χωρών-περιπτώσεων.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0542)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει τη θεσμική εξέλιξη, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (σύστημα διακυβέρνησης) και τις διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την Κεντρική, Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη συγκριτική ανάλυση της διαδικασίας προσαρμογής των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς το πολυ-επίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ σε κρίσιμους τομείς ρυθμιστικής ή/και αναδιανεμητικής πολιτικής, όπως π.χ. της νομισματικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού (Ενιαία Αγορά), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της πολιτικής Συνοχής κ.ο.κ., στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης για εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής γενικά.