Χαϊνογλου Καλλιόπη
 • 2310 891.614
 • chainoglou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 422

  Χαϊνογλου Καλλιόπη

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Θεσμοί με έμφαση στην Ασφάλεια και τον Πολιτισμό

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Παν/μιο Έσσεξ, Ηνωμένο Βασίλειο (2001)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Παν/μιο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (2002)
  • Διδακτορικό Δίιπλωμα, Διεθνές Δίκαιο, Παν/μιο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (2006)
  • Μεταδιδακτορική Έρευνα, Ερευνητικό Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σπουδών, Χάγη, Ολλανδία (2007)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εκπαίδευση και Εκμάθηση, Παν/μιο Μπόλτον, Ηνωμένο Βασίλειο (2014)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια
  • Δίκαιο Πολέμου
  • Τρομοκρατία
  • Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
  • Πολιτιστικά Δικαιώματα και Πολιτιστικές Πολιτικές

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ARMED CONFLICT: THEORY AND LAW
   (IPA205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • DIPLOMACY AND GLOBAL GOVERNANCE
   (IPA104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • HUMAN RIGHTS LAW: A COMPARATIVE APPROACH
   (HRMS102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΔΕ3001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ. Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ). Οικονομικοί ( ΕΖΕΣ - Βenelux - ΟΟΣΑ - Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ)). Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο μόρφωμα στο Διεθνές Σύστημα. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας. Ο κάθε Οργανισμός εξετάζεται κάτω από 5 θεματικές: (1) Ιστορικά, (2) Ιδρυτική Συνθήκη, (3) Μέλη, (4) Θεσμική Δομή, (5) Δραστηριότητες.

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τις αρχές της διεθνούς οργάνωσης

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με ειδικά θέματα διεθνών οργανισμών 

  -Ανάλυση πολιτικών διεθνών οργανισμών και εξέταση της εφαρμογής των αποφάσεων τους

  - Ανάλυση επίκαιρων θεμάτων της διεθνούς κοινωνίας υπό το πρίσμα της διεθνούς οργάνωσης 

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
   (Δ26002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ορισμός και θεωρία του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Αντίληψη των πτυχών της διεθνούς συνεργασίας, χάραξης (εξωτερικής) πολιτικής και επίλυσης διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.

  - Ανταπόκριση με κριτική ικανότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία του διεθνούς δικαίου.

  - Κατανόηση των μεθοδολογικών, επιστημονικών και πολιτικών παραμέτρων ως προς την αποστολή, τις δομές και τις λειτουργίες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΜΔΕ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
   (Δ27012)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ
   (ΜΔΣ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (Δ28006)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικά περί διπλωματίας. Η διπλωματία σε ιστορική εξέλιξη. Η ιδιότητα του διπλωμάτη: προϋποθέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο. Οι πηγές του διπλωματικού δικαίου: έθιμο, διεθνείς συμβάσεις, εσωτερικό δίκαιο. Οι διακρατικές διπλωματικές σχέσεις. Έναρξη των διπλωματικών σχέσεων. Καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες των διπλωματών. Persona non grata: Τερματισμός των διπλωματικών σχέσεων. Προξενικές σχέσεις. Το διεθνές καθεστώς των προξένων. Διαφορές μεταξύ προξένων και διπλωματών. Αποστολή προξένων. Προνόμια και ασυλίες. Οι ειδικές αποστολές. Η διεθνής προστασία των διπλωματών με ειδικές συμβάσεις. Διπλωματία και Διεθνείς Οργανισμοί.Η Διπλωματία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διπλωματικού και προξενικού δικαίου

  - Επίλυση ζητημάτων σχετικά  με ειδικά θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων

  -  Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης της διεθνούς πρακτικής των κρατών και των διεθνών οργανισμών

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την εκπόνηση έρευνας σε ειδικά θέματα στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (34 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • Chainoglou K. & St. Katsios, “Threats to Cultural Heritage: Normative Developments on AI and Cultural Heritage”, in N. Koutras & Niloufer Selvadurai (eds.), Recreating Creativity, Reinventing Inventiveness: Challenges Facing Intellectual Property Law, (London: Routledge, 2024).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2023

   • "Η Διπλωματία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Επιστροφής Πολιτιστικών Αγαθών", σε Σ. Μπουτσιούκη και Ν. Βασιλειάδης (επιμ.), Πολιτιστική Διπλωματία, Kallipos+. Open Editions 2023
   • "Η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης", σε Α. Μποζίνης και Α. Λιαρόπουλος (επιμ.), Υβριδικές και αναδυόμενες απειλές στις διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις Παπαζήση 2023, 978-960-02-3916-4
   • "Υβριδικές Απειλές Ασφάλειας: Υβριδικές ερμηνείες δικαίου", σε Φ. Μπέλλου (επιμ.), Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων, Kallipos+, Open Academic Editions (2023)
   • K. Chainoglou & Z. Aliozi, Human Rights: A Comparative Approach, Kallipos+, Open Academic Editions (2023)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • Chainoglou K., Pedi R. (2022). The Republic of Cyprus in International and Regional Organizations: Towards a Mature Small State Status Seeking Strategy?. In: Tziarras, Z. (eds) The Foreign Policy of the Republic of Cyprus. Reform and Transition in the Mediterranean. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91177-5_12

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • K. Chainoglou, "Attacks on Tangible and Intangible Cultural Heritage: Human Rights Violations, Violations of International Cultural Heritage Law or a Threat to International Peace and Security?", in O. Niglio and E. Lee (eds.), Transcultural Diplomacy and International Law in Heritage Conservation: A Dialogue between Ethics, Law, and Culture, (Springer, 2021), pp. 359-375, DOI: 10.1007/978-981-16-0309-9

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • "Violence against Women: Persisting Discrimination?" in L. Papadopoulou and D. Anagnostopoulou (eds.) Towards an Inclusive European Citizenship, pp. 457-481
   • “Tourism and Trafficking in Cultural Goods: An Overview of Regulatory Initiatives”, in A. Papathanassis, St. Katsios and R. Dinu, Yellow Tourism-Crime and Corruption in the Holiday Sector, (Springer, 2019), pp. 85-94, DOI: 10.1007/978-3-319-94664-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Human Rights Convention on Older Persons”, in Gu, D., Dupre, M. E. and Klimczuk,A. (ed.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, (Springer, 2019), DOI: 10.1007/978-3-319-69892-2_637-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • "Destruction and reconstruction of cultural heritage in Eastern Mediterranean: From cultural genocide to war crimes and crimes against humanity”, in A. Tziampiris and Spyridon Litsas, The New Eastern Mediterranean- Theory, Politics and States in a Volatile Era, (Springer US, 2018), pp.113-138, DOI: 10.1007/978-3-319-90758-1_7

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Global Governance, the UN system and Human Rights” in Th. Karvounarakis (ed.), Essays on the Functioning of the World Community, (University of Macedonia Publications, 2018), pp.7-38

   2017

   • “Counterterrorism policy and legislation in Greece”, in Scott Romaniuk, Daniella Irrera, Francis Grice, Stewart Webb (eds.), The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy, (Palgrave, London, 2017), pp. 495-512, https://doi.org/10.1057/978-1-137-55769-8

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “The Right to Historical Truth and Historical Memory versus Historical Revisionism and Denialism: A Human Rights Analysis”, in K. Chainoglou, J. Strawson, B. Collins, M. Phillips (eds.), Injustice, Memory and Faith in Human Rights (Routledge, Abingdon/New York), pp. 136-150, https://doi.org/10.4324/9781315588575

    Προβολή Δημοσίευσης

   • K. Chainoglou, J. Strawson, B. Collins, M. Phillips (eds.), 'Injustice, Memory and Faith in Human Rights' (London: Routledge, 2017), https://doi.org/10.4324/9781315588575

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • “OSCE” in K. Chainoglou, A. Wiesand, Y. Donders, and A. Sledzinska (eds.), Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, (De Gruyter, Boston/Berlin, 2016), pp. 234-235

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” in K. Chainoglou, A. Wiesand, Y. Donders, and A. Sledzinska (eds.), Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, (De Gruyter, Boston/Berlin, 2016) pp. 199-202.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Cultural Landscapes” in K. Chainoglou, A. Wiesand, Y. Donders, and A. Sledzinska (eds.), Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, (De Gruyter, Berlin/Boston, 2016) pp. 208-211.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • K. Chainoglou, J. Symonides, Y. Donders, A. Wiesand and A. Sledzinska (eds.), 'The Wroclaw Commentaries: Culture and Human Rights', (Berlin: De Gruyter, 2016), https://doi.org/10.1515/9783110432251

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • K. Chainoglou, 'Psychological Warfare', contribution to Max Planck Encyclopedia of PublicInternational Law, Max Planck Institute, Heidelberg, (Oxford University Press, Oxford, 2012 [2nd ed. 2015]) vol.8, pp.559-610.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • K. Chainoglou and T. Christodoulidou, 'Proportionality', in M. Weller (ed.), OUP Handbook on Use of Force (OUP, 2015)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • K. Chainoglou, 'Counter-terrorism laws, policies and measures: GREECE', in S. Romaniuk, 'The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy' (Palgrave, 2015), https://doi.org/10.1057/978-1-137-55769-8
   • K. Chainoglou, 'Attribution policy and state responsibility in cyber war', in J. Lulesza and R. Balleste (eds.) Cybersecurity: Human Rights in the Age of Cyberveillance (Scarecrow Press, 2015).

   2013

   • K. Chainoglou, 'An assessment of cyber warfare issues in the light of international humanitarian law',in R. Barnidge (ed.), The Liberal Way of War: Legal Perspectives (Ashgate, 2013)
   • K. Chainoglou (with P. Naskou-Perraki, K. Tararas), 'Human Rights: questions and answers', translation and update of 6th ed. of UNESCO Publication 'Human Rights: questions and answers- by Leah Previn', [in Greek] (Ant. N. Sakkoulas, Athens, 2013)

   2011

   • K. Chainoglou, 'UN: Controversial institutions and practices remnants of the Cold War', contribution to T. Karvounarakis (ed.), Cold War: An Interdisciplinary approach, (Kritiki, Thessaloniki, 2011) [in Greek]
   • K. Chainoglou, 'Intercultural Education: A perpetual target of the Council of Europe', in D. Syrri (ed.), Living with Migration (Publishers Ianos, Thessaloniki, 2011) [in Greek]

   2010

   • K. Chainoglou, collection of ECHR and CAT caselaw, contribution to P. Naskou-Perraki, 'International Human Rights Protection Mechanisms', [in English] (Ant. N. Sakkoulas Publishers/Bruyant, Athens, 2010).
   • K. Chainoglou, (with P. Naskou-Perraki and N. Zaikos), 'Diplomatic and Consular Law', [in Greek] (Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2010).

   2008

   • K. Chainoglou, 'International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families', in P. Naskou-Perraki (ed.), International Human Rights Protection Mechanisms: International Documents, Theory and Practice, [in Greek] (Ant. N. Sakkoulas Publishers,Athens, 2008).
   • K. Chainoglou, 'The UN Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment', in P. Naskou-Perraki (ed.), International Human Rights Protection Mechanisms: International Documents, Theory and Practice, [in Greek] (Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2008).
   • K. Chainoglou (co-edited with P. Naskou-Perraki and M. Tsakiri), 'The protection of women’s rights atuniversal and regional level', [in Greek] (Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2008).
   • K. Chainoglou, 'Reconceptualising the Law of Self-Defence', [in English] (Bruyant/Ant. N. Sakkoulas Publishers, Brussels/Athens, 2008).

   2007

   • K. Chainoglou, (co-edited with E. Lopez-Jacoiste et al), International Terrorism and Changes in International Law, (Global Law Collection, Thomson Civitas Publishing Company, 2007).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Fotini Bellou, Kalliopi Chainoglou, "The WPS Agenda in the Eastern Mediterranean: The Cases of Greece, the Republic of Cyprus and Turkey", in Clara della Valle, Elisa Piras (eds.), The Women, Peace and Security Agenda: Time to Gild the Cracks?, Interdisciplinary Political Studies Vol 8, No 1 (2022), pp. 1-228, DOI: 10.1285/I20398573V8N1P57

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • I. Kouskouvelis and K. Chainoglou, “Against the Law: Turkey’s annexation efforts in Occupied Cyprus”, (2016) 29 Hague Yearbook of International Law, pp. 55-102, DOI: 10.1163/9789004393622_003

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • “The protection of intangible cultural heritage in armed conflict: Dissolving the boundaries between the existing legal regimes?”, (2017) 2:3 Santander Art and Culture Law Review. pp. 109-134, DOI 10.4467/2450050XSNR.17.025.8426

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • K. Chainoglou, 'The protection of the rights of the people with mental disabilities in Europe', (2013) 1:2 Cyprus Human Rights Law Review pp. 157-183

    2011

    • K. Chainoglou, 'Book Review: Bruce D. Jones, Shepard Forman, Richard Gowan (eds). Cooperating for Peace and Security, Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pp. 332. £59. ISBN: 9780521889476' (2011) 22 (3): European Journal of International Law 912-917. [in English]
    • K. Chainoglou et al., Aut dedere Aut judicare against international terrorism, [in English] (2011) 2 Revue Hellenique de Droit Internationale [in English] pp. 833-860

    2010

    • K. Chainoglou et al., Aut dedere Aut judicare against international terrorism, [in English] (United Nations, Geneva, 2010)
    • K. Chainoglou, 'Recent developments in the protection of the rights of persons with disabilities within the European framework: The European Community and the Council of Europe', (2010) Revue Hellenique de Droit Internationale pp. 811-837.
    • K. Chainoglou, 'An Assessment of Jus in Bello Issues Concerning Computer Network Attacks: A Threat Reflected in National Security Agendas', (2010) 12 Romanian Journal of International Law, pp. 25-63

    2008

    • K. Chainoglou, 'Book Review: Defining Terrorism in International Law. Ben Saul. Oxford University Press: Oxford, 2006', (2008) 14 European Law Journal 509-511.

    2007

    • K. Chainoglou, 'Reconceptualising Self-Defence in International Law', (2007) 18 King's Law Journal 61-94.
    • K. Chainoglou and T. Christodoulidou, 'The Principle of Proportionality in Self-Defence and Humanitarian Intervention', (2007) 2 Journal for International Law of Peace and Armed Conflict 79-90.

    2006

    • K. Chainoglou, 'Saving Fish From Drowning: The Responsibility to Protect', (2006) 35 International Law News 16-18.
    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • K. Chainoglou, 'Regional Integration and African Economic Organisations', Proceedings of the 2009 Conference of the Hellenic Society of International Law and International Relations, [in Greek] (I. Sideris, Athens, 2011)

     2009

     • K. Chainoglou, 'The protection of the rights of persons with disabilities by the Council of Europe: Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015', Selected Paperspresented in 4th International Conference, People with Disabilities and Mass Media, Athens, 22-23 June 2009, Ministry of Interior, Secretariat General of Communication and Secretariat Genera

     2008

     • K. Chainoglou, 'Modern Security Threats: Challenging the Accepted Understandings of the Right of Self-Defence', D. Frenkel (ed.) Selected Papers on Current Legal Issues, [in English] (Athens Institute of Education and Research (ATINER), Athens, 2008).
     • Άλλα (26 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • “Η προστασία της αύλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδο ενόπλων συρράξεων”, Έδρα UNESCO για τις απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων & CuDoLab Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πο-λιτιστικήςΚληρονομιάς, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 15 Μαρτίου 2022
      • “The Greek Legal and Operational Framework on the Illicit Trade in Cultural Goods”, Combating the Illicit Trade in Cultural Objects: Interdisciplinary Challenges and New Perspectives of EU Law and Policy -International Symposium, University of Opole, 13 May 2022 (joint paper by K. Chainoglou, St. Katsios, Blatsos I.)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • “The potential of the UN human rights mechanisms in advancing the implementation of the WPS agenda in the Eastern Mediterranean”, EWIS Workshop “Visions and Impediments in the promotion of Women, Peace and Security Agenda in South East Europe and East Mediterranean” 7 July 2022, UOM

       Προβολή Δημοσίευσης

      • “Illicit Trafficking of Cultural Property as a Threat to International Peace and Securi-ty”, Workshop on Digital Technologies and Illicit Trafficking of Cultural Property, EUROMED 2022 International Conference on Digital Heritage (under the auspices of the Deputy Minister of Culture, Republic of Cyprus), Cyprus University of Technolo-gy, 10 November 2022

       Προβολή Δημοσίευσης

      2021

      • “Intangible Cultural Heritage in Armed Conflict”, Intangible Cultural Heritage in Times of Crises, Blue Shield, University of Nicosia και Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ, 2 Μαρτίου 2021

       Προβολή Δημοσίευσης

      • “The transformative effect of the WPS agenda on women’s human rights: An institu-tional and normative perspective”, Women, Peace and Security: A Policy Agenda transforming International Relations Practice?, Workshop EWIS2021, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2021

      2020

      • "Women's representation in International Organisations and Law-making Bodies”, Women in Diplomacy, UNESCO Chair University of Macedonia, 16 Δεκεμβρίου 2020
      • “Ο αντίκτυπος της πανδημίας στα ανθρώπινα δικαιώματα: Οι αντιδράσεις των Διε-θνών Οργανισμών”, Δίκαιο, Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διακρίσεις στην εποχή του κορωνοϊού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 8 Μαΐου 2020.
      • “Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση”, Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τον καιρό της πανδημίας, 3ο Διεθνές Φεστιβάλ “Η Αντανάκλαση της αναπηρίας στην Τέχνη”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 10 Δεκεμβρίου 2020

      2017

      • “The development of maritime security operations: The LOME 2016 Charter”, 8th Annual NMIOTC Conference “The development of maritime security operations as the instrument to cope with the current security challenges and to counter the evolving threats at sea”, ΝΜΙΟΤC, 6-7 Ιουνίου 2017, Χανιά
      • “Cultural tourism as a form of yellow tourism: trafficking in cultural objects”, 1st Conference on Yellow Tourism, Geolab, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 27-29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα
      • “Enforcing Cultural Rights: The Rebirth of Cultural Human Rights”, ICON-S 2017 Conference on “Courts, Powers, Public Law”, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 5-7 Ιουλίου 2017.

      2014

      • K. Chainoglou, 'Cultural trends and policies- challenges for new experts', organized by the Ministry of Culture, Belgium,and the Council of Europe, Brussels, Belgium 4-5 December 2014 [in English]
      • K. Chainoglou, 'Cultural landscapes and the protection of cultural heritage', International Meeting on Cultural Landscapes in Natura 2000 Sites, organized by the Cultural Foundation of the Piraeus Bank, Athens and Stymfalia, 10-11 October 2014 [in English]

      2013

      • K. Chainoglou, 'Democratic citizenship for youth' (Presentation of research project submitted for ERC grant), in 'The Current Crisis and Youth-Impact and Ways Forward', organized by the EU European Commission and the Council of Europe Youth Partnership, Strasbourg, France, 20-21 February 2013, [in English]
      • K. Chainoglou, 'The (non)impact of UNESCO Conventions on the protection of cultural rights of minorities', in 'New Challenges in the European Area', organized by the Ministry of Culture and the Ministry of Youth and Sports of Azerbaijan, 20-25 April 2013, [in English]
      • K. Chainoglou, 'Women, Peace and Security- Resolution 1325', workshop organized by NATO, NATO Headquarters, Brussels, NATO, 8-9 December 2013
      • K. Chainoglou, 'Cultural Rights_Legal challenges', Conference organized under the Austrian Chairmanship at the Council of Europe, Vienna, Austria, 12-13 December 2013 [in English]
      • K. Chainoglou, 'The right to culture- cultural rights in the eve of austerity measures in Greece', in “The Right to Culture”, organized by the Ministry of Culture and the Municipality of Wroclaw, Warsaw, Poland, 6-8 November 2013 [in English]

      2011

      • K. Chainoglou, 'UN Policies to promote gender equality: The Council of Europe legal developments on gender equality and role of media', Regional Training Seminars for Journalists 'Gender equality and the Media', organised by the UNESCO Centre for Women and Peace in the Balkan Countries, Thessaloniki, Greece, 27 November- 4 December 2011 [in English]
      • K. Chainoglou (2011), 'New aspects and challenges to Greek Immigration Law', American StudiesSeminars organised by the University of Macedonia and US Consulate General in Thessaloniki, Greece [in English]
      • K. Chainoglou (2011), 'UNESCO, the Council of Europe and the issue of non-discrimination in journalism', Ethical Journalism Initiative organised by the Greek Association of Journalists, European Federation ofJournalists (EFJ), Media Diversity Institute (MDI) and Article 19, Thessaloniki, Greece, 14-15 June 2011 [in English]

      2010

      • K. Chainoglou (2010), 'Modification of Greek Citizenship Law', American Studies Seminars organised by the University of Macedonia and US Consulate General in Thessaloniki, Greece, 21-24 April 2010 [in English]

      2009

      • K. Chainoglou (2009), 'Immigrants in Europe', American Studies Seminars organised by the University of Macedonia and US Consulate General in Thessaloniki, Greece, 2-4 April 2009 [in English]
      • K. Chainoglou (2009), 'The protection of the rights of persons with disabilities by the Council of Europe: Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015', Selected Papers presented in 4th International Conference, People with Disabilities and Mass Media, Athens, 22-23 June 2009, Ministry of Interior, Secretariat General of Communication and Secretariat
      • K. Chainoglou (2009) 'Regional Integration and African Economic Organisations', Athens, Hellenic Society of International Law and International Relations, 16-18 December 2009 [in Greek]
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font