Χατζηγάγιος Θωμάς
 • 2310-891672
 • chatzig uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 227
 • Fax: 2310-891629

  Χατζηγάγιος Θωμάς

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Νομικής Α.Π.Θ.,(1980).
  • D.E.A. και D.E.S.E., Univ. Nancy, F., Doctorat d' etat, Univ. Nancy, F. (1984).
  • Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, Univ. Siena, Italy, (1988-1989).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΟΔ0313)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Aντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμελιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Nομική φύση, κατάρτιση, ερμηνεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρικού. Διακρίσεις εταιριών. Eπιλογή του ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επιλογής εταιρικού τύπου. Oμόρρυθμη εταιρία (OμE). Kοινοπραξία. Aπλή ετερόρρυθμη εταιρία (EτE). Kατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία (MEτE). Aφανής εταιρία (AφE). Eταιρία περιορισμένης ευθύνης (EΠE).

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
   (ΛΧ0617)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Έννοια, πηγές, περιεχόμενο δικαίου κεφαλαιαγοράς.Έννοια και περιεχόμενο της χρηματιστηριακής συναλλαγής.Χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού δικαίου.Χαρακτηριστικές συμβάσεις, υποκείμενα και αντικείμενα.Διακρίσεις χρηματιστηριακών συμβάσεων.Έννομες συνέπειες των χρηματιστηριακών συμβάσεων.Δικαιοπραξίες υποστηρικτικές χρηματιστηριακών συμβάσεων.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΛΧ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΙ0410)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0410

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις, Παραδείγματα, Ασκήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές

  39

  (κατ’ ελάχιστο)

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  www.compus.uom.gr

           

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης του εμπορικού δικαίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη.

  Το πρώτο μέρος αναλύει το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, των κλάδων του και των εμπορικών πράξεων. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι εμπορικές πράξεις, ενώ στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην εμπορική ιδιότητα και στο πως αυτή αποκτάται. Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναλύονται ορισμένες  εμπορικές συμβάσεις.

   

  Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας δίνονται παραδείγματα στους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Ο φοιτητής από το μάθημα αυτό θα αποκτήσεις ικανότητες για:

  1. Λήψη αποφάσεων
  2. Αυτόνομη εργασία
  3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ενδεικτικά η παρουσίαση του μαθήματος θα ακολουθήσει την πιο κάτω δομή:

  • Βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου

  ✔         εμπορικό δίκαιο

  ✔         εμπόριο

  ✔         πηγές του εμπορικού δικαίου

  ✔         τα υποκείμενα των εμπορικών συναλλαγών

  • Οι εμπορικές πράξεις

  ✔         εμπορικές πράξεις

  ✔         συνέπειες από την εμπορικότητα της πράξης

  • Οι έμποροι

  ✔         συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας

  ✔         το νομικό πρόσωπο έμπορος

  ✔         προϋποθέσεις άσκησης εμπορικής πράξης και κτήσης της εμπορικής ιδιότητας

  ✔         συνέπειες από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας

  • Οι εμπορικές συμβάσεις

  ✔         εμπορική αντιπροσωπία

  ✔         σύμβαση ασφάλισης

  ✔         τραπεζικές συμβάσεις

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies. Επιπλέον, θα μοιράζονται σημειώσεις, άρθρα και οτιδήποτε άλλο σχετικό υλικό θεωρείται απαραίτητο για την κατανόηση της ύλης.  

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο, επικοινωνία μέσω e-mail).
  • Compus: επικοινωνία και διάθεση υλικού ή πηγών.
  • Εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που δίνει πρόσβαση στους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους νομικών περιοδικών
  • Ώρες γραφείου εβδομαδιαία γνωστές από την αρχή του Εξαμήνου (compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις 

  39

  Αυτοτελής μελέτη

  111

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  • Πρόοδοι (………………%)
  • Τελική γραπτή εξέταση (……….%)

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Χατζηγάγιος Θωμάς, (2016), 'Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο', Θεσσαλονίκη

   

  Άρθρα από σχετικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και επιστημονικές εργασίες από πρακτικά συνεδρίων.

   

   

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΔ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Iστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Eυρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Kοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Eμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παράγωγα εμπορικών πράξεων. Tεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Kατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Eμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Aσυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Eμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Eπιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.

  • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΕΛΕ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΔΕ0108-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

          α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

          β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

  ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

  α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

  β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

  III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

  β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΛΧ0526)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (SMAF0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.