Χατζηγάγιος Θωμάς
 • 2310 891.672
 • chatzig uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 227
 • 2310 891.629

  Χατζηγάγιος Θωμάς

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Νομικής Α.Π.Θ.,(1980).
  • D.E.A. και D.E.S.E., Univ. Nancy, F., Doctorat d' etat, Univ. Nancy, F. (1984).
  • Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, Univ. Siena, Italy, (1988-1989).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΕΛΕ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΔΕ0108-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

          α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

          β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

  ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

  α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

  β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

  III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

  β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 1-988.

   2015

   • "Κατάχρηση και Χειραγώγηση της Χρηματιστηριακής Αγοράς”, (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Παναγόπουλος-Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2015, ISBN : 978-960-516-056-2), 1-333.
   • Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 1-855.

   2002

   • Insurance Law (Ασφαλιστικό Δίκαιο), Thessaloniki, 1998, p. 1-198, 2002, p, 1-302. (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 1-485).

   1999

   • Elements of Community Commercial Law (Στοιχεία Κοινοτικού Εμπορικού Δικαίου), Thessaloniki 1999, p. 1-105, 2001, p. 1-213

   1997

   • Law of Business Contracts (Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων), Thessaloniki, 1997, p. 1-546, 2000, p. 1-578.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Hedge Funds and Credit Derivatives Regulatory Reforms and Suggestions – How the International Financial Environment will be Affected", Panagopoulos A., Chatzigagios T., (2015), Journal of Contemporary Management Sciences, Vol. 3 (9) 93 - 105, JCMS Publication 2015, IRC-2015, Singapore pp. 1-14.
    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Hedge Funds and Credit Derivatives Regulatory Reforms and Suggestions – How the International Financial Environment will be Affected", Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, pp. 1146-1151, 2015. DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.349 (JOEBM ISSN: 2301-3567) is indexed in the DOAJ, Engineering & Technology Library, Electronic Journals Library, Ulrich's Periodicals Directory, MESLibrary, Google Scholar, Crossref, and ProQuest.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Credit Rating Agencies’ decisions and I.S.D.A.’s credit events. Effects on banking liquidity and legal contracts", Journal of International Proceedings of Economic Development and Research, Vol. 84, Management and Economy 2015, pp. 17-24, 2015. DOI: 10.7763/IPEDR.2015.V84 (IPEDR ISSN: 2010-4626) is indexed in the DOAJ, Engineering & Technology Digital Library, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar and Crossref.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Thomas Chatzigagios and Vasileios Pontios, (2019) “Taxation and business development in Greece” Presentation at the 28rd EBES Conference, May 28-30, 2019, Coventry, United Kingdom.
     • Lyroudi, Katerina and Thomas Chatzigagios (2019), « Examination of the Liquidity, Profitability and Indebtness Relations for Polish Companies with Neural Networks», Presentation at the 11th International Conference of The Economies of Balkan and Eastern European Countries in the changing World, EBEEC 2019, 10-12 May, 2019, Bucharest, Romania.

     2018

     • World Finance & Banking Symposium, Taiwan, 13-14 December 2018. Presenter of the Research Paper (PhD thesis): "The Global Single and Regulated Market Framework of Financial Products and the International Economic Policies. Building the Econometric Model.". Panagopoulos, A., Chatzigagios, T., (2018), Book of proceedings, pp. 9 (e-index Abstract)
     • Thomas Chatzigagios and Vasileios Pontios, (2018) “The tax policy of direct business taxes in the EU” Presentation at the XVIII European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR Conference, September 5-7, 2018, Bucharest, Romania, p.45.
     • Chatzigagios, Thomas and Katerina Lyroudi (2018) “Innovation Effect on the Value of Firms in Taiwan’s Semiconductor Industry” Presentation and Proceedings at the 2018 SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, March, 19-22, 2018 Vienna, Austria, pages 499-505.
     • Nema Sophia, Lyroudi Katerina and Chatzigagios, Thomas (2018), « The Effect of the Cash Conversion Cycle on the Z-scores of Fresh Milk Industries in Greece », Presentation at the 9th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), December 21-22, 2018, Athens, Greece.

     2017

     • Συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο HFAA (Hellenic Finance and Accounting Association) 2017, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2017, με ομιλία και παρουσίαση από Θ. Χατζηγάγιο και Α. Παναγόπουλο, σχετικού paper, των ερευνητικών αποτελεσμάτων της Διδακτορικής διατριβής, με τίτλο : “H παγκόσμια ενοποιημένη και ρυθμισμένη αγορά των χρηματοοικονομικών προϊόντων και οι διεθνείς πολιτικές εφαρμογής της. Μαθηματική προσέγγιση του μοντέλου”.

     2015

     • The Global Institute for Business and Finance Research Conference, "Hedge Funds and CDS Regulation. Risks and Effects in the EU and International Banking Environment". Panagopoulos A., Chatzigagios, T., (2015), The GIBFR Proceedings, Vol. 10, No. 1, pp. 311-320, ISSN: 1941-9589. Proceedings of, Las Vegas, Nevada, USA, Jan 4-7, 2015.
     • 11th International Conference of ASECU, “OPENNESS, INNOVATION, EFFICIENCY AND DEMOCRATIZATION AS PRECONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT”, Organized by Cracow University of Economics, On the occasion of the 90th Anniversary, of Cracow University of Economics Foundation, September 10-11, 2015, Cracow, POLAND. Συμμετοχή με Research Paper: “Credit Rating Agencies’ Decisions and I.S.D.A.’s Credit Events: Effects on Banking Liquidity and Legal Contracts”. Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. (2015), Book of proceedings, pp. 176-189.
     • 4th International Conference on Economics and Finance Research – ICEFR 2015, 9-10 April, Kyoto, Japan, Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. “Credit Rating Agencies’ Decisions And I.S.D.A.’S Credit Events. Effects On Banking Liquidity And Legal Contracts” .
     • 2nd International Conference on Economics and Business Administration-ICEBA 2015, January 17-18, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia, Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. “Credit Rating Agencies’ Decisions And I.S.D.A.’S Credit Events. Effects On Banking Liquidity And Legal Contracts”

     2014

     • “5ο Εθνικό Συνέδριο Financial Engineering and Banking Society”, FEBS, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Ομιλία, παρουσίαση από Θ. Χατζηγάγιο και Α. Παναγόπουλο, και δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου, με θέμα: “Οι επιπτώσεις της υπερρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και των Hedge Funds στην ΕΕ”.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.