Χατζηγάγιος Θωμάς
 • 2310 891.672
 • chatzig uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 227
 • 2310 891.629

  Χατζηγάγιος Θωμάς

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Νομικής Α.Π.Θ.,(1980).
  • D.E.A. και D.E.S.E., Univ. Nancy, F., Doctorat d' etat, Univ. Nancy, F. (1984).
  • Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, Univ. Siena, Italy, (1988-1989).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΟΔ0313)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Aντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμελιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Nομική φύση, κατάρτιση, ερμηνεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρικού. Διακρίσεις εταιριών. Eπιλογή του ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επιλογής εταιρικού τύπου. Oμόρρυθμη εταιρία (OμE). Kοινοπραξία. Aπλή ετερόρρυθμη εταιρία (EτE). Kατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία (MEτE). Aφανής εταιρία (AφE). Eταιρία περιορισμένης ευθύνης (EΠE).

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΛΧ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΙ0410)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0410

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις, Παραδείγματα, Ασκήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές

  39

  (κατ’ ελάχιστο)

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  www.compus.uom.gr

           

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης του εμπορικού δικαίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη.

  Το πρώτο μέρος αναλύει το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, των κλάδων του και των εμπορικών πράξεων. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι εμπορικές πράξεις, ενώ στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην εμπορική ιδιότητα και στο πως αυτή αποκτάται. Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναλύονται ορισμένες  εμπορικές συμβάσεις.

   

  Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας δίνονται παραδείγματα στους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Ο φοιτητής από το μάθημα αυτό θα αποκτήσεις ικανότητες για:

  1. Λήψη αποφάσεων
  2. Αυτόνομη εργασία
  3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ενδεικτικά η παρουσίαση του μαθήματος θα ακολουθήσει την πιο κάτω δομή:

  • Βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου

  ✔         εμπορικό δίκαιο

  ✔         εμπόριο

  ✔         πηγές του εμπορικού δικαίου

  ✔         τα υποκείμενα των εμπορικών συναλλαγών

  • Οι εμπορικές πράξεις

  ✔         εμπορικές πράξεις

  ✔         συνέπειες από την εμπορικότητα της πράξης

  • Οι έμποροι

  ✔         συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας

  ✔         το νομικό πρόσωπο έμπορος

  ✔         προϋποθέσεις άσκησης εμπορικής πράξης και κτήσης της εμπορικής ιδιότητας

  ✔         συνέπειες από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας

  • Οι εμπορικές συμβάσεις

  ✔         εμπορική αντιπροσωπία

  ✔         σύμβαση ασφάλισης

  ✔         τραπεζικές συμβάσεις

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies. Επιπλέον, θα μοιράζονται σημειώσεις, άρθρα και οτιδήποτε άλλο σχετικό υλικό θεωρείται απαραίτητο για την κατανόηση της ύλης.  

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο, επικοινωνία μέσω e-mail).
  • Compus: επικοινωνία και διάθεση υλικού ή πηγών.
  • Εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που δίνει πρόσβαση στους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους νομικών περιοδικών
  • Ώρες γραφείου εβδομαδιαία γνωστές από την αρχή του Εξαμήνου (compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις 

  39

  Αυτοτελής μελέτη

  111

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  • Πρόοδοι (………………%)
  • Τελική γραπτή εξέταση (……….%)

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Χατζηγάγιος Θωμάς, (2016), 'Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο', Θεσσαλονίκη

   

  Άρθρα από σχετικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και επιστημονικές εργασίες από πρακτικά συνεδρίων.

   

   

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΔ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Iστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Eυρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Kοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Eμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παράγωγα εμπορικών πράξεων. Tεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Kατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Eμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Aσυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Eμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Eπιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.

  • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΕΛΕ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΔΕ0108-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

          α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

          β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

  ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

  α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

  β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

  III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

  β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 1-988.

   2015

   • "Κατάχρηση και Χειραγώγηση της Χρηματιστηριακής Αγοράς”, (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Παναγόπουλος-Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2015, ISBN : 978-960-516-056-2), 1-333.
   • Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 1-855.

   2002

   • Insurance Law (Ασφαλιστικό Δίκαιο), Thessaloniki, 1998, p. 1-198, 2002, p, 1-302. (εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θ. Χατζηγάγιος, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 1-485).

   1999

   • Elements of Community Commercial Law (Στοιχεία Κοινοτικού Εμπορικού Δικαίου), Thessaloniki 1999, p. 1-105, 2001, p. 1-213

   1997

   • Law of Business Contracts (Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων), Thessaloniki, 1997, p. 1-546, 2000, p. 1-578.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Hedge Funds and Credit Derivatives Regulatory Reforms and Suggestions – How the International Financial Environment will be Affected", Panagopoulos A., Chatzigagios T., (2015), Journal of Contemporary Management Sciences, Vol. 3 (9) 93 - 105, JCMS Publication 2015, IRC-2015, Singapore pp. 1-14.
    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Hedge Funds and Credit Derivatives Regulatory Reforms and Suggestions – How the International Financial Environment will be Affected", Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, pp. 1146-1151, 2015. DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.349 (JOEBM ISSN: 2301-3567) is indexed in the DOAJ, Engineering & Technology Library, Electronic Journals Library, Ulrich's Periodicals Directory, MESLibrary, Google Scholar, Crossref, and ProQuest.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Athanasios G. Panagopoulos and Thomas Chatzigagios (2015), "Credit Rating Agencies’ decisions and I.S.D.A.’s credit events. Effects on banking liquidity and legal contracts", Journal of International Proceedings of Economic Development and Research, Vol. 84, Management and Economy 2015, pp. 17-24, 2015. DOI: 10.7763/IPEDR.2015.V84 (IPEDR ISSN: 2010-4626) is indexed in the DOAJ, Engineering & Technology Digital Library, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar and Crossref.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Thomas Chatzigagios and Vasileios Pontios, (2019) “Taxation and business development in Greece” Presentation at the 28rd EBES Conference, May 28-30, 2019, Coventry, United Kingdom.
     • Lyroudi, Katerina and Thomas Chatzigagios (2019), « Examination of the Liquidity, Profitability and Indebtness Relations for Polish Companies with Neural Networks», Presentation at the 11th International Conference of The Economies of Balkan and Eastern European Countries in the changing World, EBEEC 2019, 10-12 May, 2019, Bucharest, Romania.

     2018

     • World Finance & Banking Symposium, Taiwan, 13-14 December 2018. Presenter of the Research Paper (PhD thesis): "The Global Single and Regulated Market Framework of Financial Products and the International Economic Policies. Building the Econometric Model.". Panagopoulos, A., Chatzigagios, T., (2018), Book of proceedings, pp. 9 (e-index Abstract)
     • Thomas Chatzigagios and Vasileios Pontios, (2018) “The tax policy of direct business taxes in the EU” Presentation at the XVIII European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR Conference, September 5-7, 2018, Bucharest, Romania, p.45.
     • Chatzigagios, Thomas and Katerina Lyroudi (2018) “Innovation Effect on the Value of Firms in Taiwan’s Semiconductor Industry” Presentation and Proceedings at the 2018 SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, March, 19-22, 2018 Vienna, Austria, pages 499-505.
     • Nema Sophia, Lyroudi Katerina and Chatzigagios, Thomas (2018), « The Effect of the Cash Conversion Cycle on the Z-scores of Fresh Milk Industries in Greece », Presentation at the 9th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), December 21-22, 2018, Athens, Greece.

     2017

     • Συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο HFAA (Hellenic Finance and Accounting Association) 2017, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2017, με ομιλία και παρουσίαση από Θ. Χατζηγάγιο και Α. Παναγόπουλο, σχετικού paper, των ερευνητικών αποτελεσμάτων της Διδακτορικής διατριβής, με τίτλο : “H παγκόσμια ενοποιημένη και ρυθμισμένη αγορά των χρηματοοικονομικών προϊόντων και οι διεθνείς πολιτικές εφαρμογής της. Μαθηματική προσέγγιση του μοντέλου”.

     2015

     • The Global Institute for Business and Finance Research Conference, "Hedge Funds and CDS Regulation. Risks and Effects in the EU and International Banking Environment". Panagopoulos A., Chatzigagios, T., (2015), The GIBFR Proceedings, Vol. 10, No. 1, pp. 311-320, ISSN: 1941-9589. Proceedings of, Las Vegas, Nevada, USA, Jan 4-7, 2015.
     • 11th International Conference of ASECU, “OPENNESS, INNOVATION, EFFICIENCY AND DEMOCRATIZATION AS PRECONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT”, Organized by Cracow University of Economics, On the occasion of the 90th Anniversary, of Cracow University of Economics Foundation, September 10-11, 2015, Cracow, POLAND. Συμμετοχή με Research Paper: “Credit Rating Agencies’ Decisions and I.S.D.A.’s Credit Events: Effects on Banking Liquidity and Legal Contracts”. Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. (2015), Book of proceedings, pp. 176-189.
     • 4th International Conference on Economics and Finance Research – ICEFR 2015, 9-10 April, Kyoto, Japan, Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. “Credit Rating Agencies’ Decisions And I.S.D.A.’S Credit Events. Effects On Banking Liquidity And Legal Contracts” .
     • 2nd International Conference on Economics and Business Administration-ICEBA 2015, January 17-18, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia, Chatzigagios, T., Panagopoulos, A. “Credit Rating Agencies’ Decisions And I.S.D.A.’S Credit Events. Effects On Banking Liquidity And Legal Contracts”

     2014

     • “5ο Εθνικό Συνέδριο Financial Engineering and Banking Society”, FEBS, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Ομιλία, παρουσίαση από Θ. Χατζηγάγιο και Α. Παναγόπουλο, και δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου, με θέμα: “Οι επιπτώσεις της υπερρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και των Hedge Funds στην ΕΕ”.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.