Βασιλειάδης Χρήστος
 • 2310 891.581
 • chris uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 412
 • 2310 891.748

  Βασιλειάδης Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0706-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ706-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  H’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI129/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώσεις.

    Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Προβολής, τον σχεδιασμό Μέσων Επικοινωνίας, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσειςπου εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Εισαγωγή , την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των ειδικότερων εφαρμογών του Μάρκετινγκ.

  Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
  • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
  • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
  • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Μάρκετινγκ

  Γενικές Ικανότητες

  Ικανότητες:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες ειδικών θεμάτων Μάρκετινγκ  με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (πχ μέσω της ομαδικής εργασίας μαθαίνουν να συντονίζονται και να κάνουν κατανομή του έργου σε επίπεδο ομάδας)
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, χρήση Διαδικτύου, στατιστικών εφαρμογών, λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων και πολυμσικών εφαρμογών)
  • Μεταφέρουν π.χ αργότερα (σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον επαγγελματικό τους στίβο) ή κατα την ενδεχόμενη πρακτική τους ή την ενδεχόμενη μετακίνησή τους μέσω  erasmus, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες που πιθανά να τους ανατεθούν
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, και να αξιολογούν παράγοντες που επιδρούν στις ειδικές εφαρμογές Μάρκτινγκ

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ανάλυσης του Μάρκετινγκ. Ενότητες όπως, η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών για επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Η προβολή τουριστικών υπηρεσιών και προορισμών, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και τα θεωρητικά εργαλεία του, όπως επίσης και η  Διαχείριση και το Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων, αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς του μαθήματος. Στο φοιτητή και στη φοιτήτρια παρουσιάζονται αρχικά κάποιες θεματικές περιοχές του Μάρκετινγκ με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Προβολής, Ο σχεδιασμός Μέσων, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσεις. Επίσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται εργασίες με τη μορφή case study ή άρθρα και θεματικές προς συζήτηση και παρουσίαση. Στο μάθημα μπορούν να δοθούν και εργασίες με σκοπό την εμπλοκή των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα έρευνας Μάρκετινγκ.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Περιπτώσεις Μελέτης

  6 ώρες

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  34 ώρες

  Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

  30 ώρες

  Ασκήσεις στο eclass

  25 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  125 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

  Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2020), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM).  Χρήσιμοι δείκτες μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-645-076-1, Σελίδες: 183.
  2. Βασιλειάδης, Χ. (2014), Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2 [Εύδοξος: 41959805]
  3. Σημειώσεις στο eclass (εκτός εύδοξου) αναρτημένες στο eclass, σχετικές με το Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ των εκδηλώσεων και γεγονότων (Event Marketing Management) (ΣΜΜΕΓ).
  4. Ζώτος, Γ. (2008) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN: 978-960-12-1667-6
  5. Γούναρη Σ. και Βλάση Σταθακόπουλου Β.  «∆ιοίκηση Στρατηγικών Σχέσεων: Μάρκετινγκ και Πωλήσεις για πελάτες Στρατηγικής Σηµασίας».

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Advertising, https://www.tandfonline.com/

  Journal of Advertising Research, https://www.journalofadvertisingresearch.com

  Journal of Strategic Marketing, Advances in Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Consumer Research, European Journal of Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Marketing Management, International Journal of Research in Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0, Journal of Product and Brand Management, Journal of Services Marketing

  Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM), Qualitative Market Research

  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
   (MTM0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΔΕ0319)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες της Έρευνας Μάρκετινγκ στo πλαίσιo του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως αυτές εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις..

  Η ποιότητα των αποφάσεων μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση και την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών. Η βασική λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ είναι η συστηματική διαχείριση (αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση, χρήση) των αναγκαίων και κατάλληλων πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ. Η λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ συνδέει την επικοινωνία μεταξύ πελατών, προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, επιχειρήσεων, Δημοσίων οργανισμών και Κράτους μέσα από πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο ενός MMIS (Marketing Management Information System) χρησιμοποιούνται για:

  - την αναγνώριση και τον προσανατολισμό ευκαιριών και προβλημάτων Μάρκετινγκ

   - το σχεδιασμό / προγραμματισμό, ανασχεδιασμό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

  - την παρακολούθηση και το συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μάρκετινγκ και

  - τη βελτιωμένη προσέγγιση του μάρκετινγκ ως ολοκληρωμένη διαδικασία

  Η Έρευνα Μάρκετινγκ καθορίζει τις πληροφορίες που χρειάζονται στο Διοικητικό Μάρκετινγκ, σχεδιάζει τη μέθοδο συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών διαχειρίζεται και υλοποιεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, αναλύει τα αποτελέσματα και αναλαμβάνει την διάχυση των ευρημάτων για τη στήριξη των λαμβανόντων αποφάσεις Μάρκετινγκ.

  Οι περιπτώσεις μελέτης και τα παραδείγματα αλλά και οι ασκήσεις υποστηρίζουν την αυτόνομη και ομαδική εργασία, την κριτική επαγωγική σκέψη και τον διάλογο.

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (MHM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
   (ΟΔ0717)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0717

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA186/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώσεις.

  Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων έννοιες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ εκδηλώσεων και την εφαρμογή σύγχρονων αρχών στρατηγικού μάρκετινγκ στη διαδικασία διαχείρισης εκδηλώσεων. Αυτές οι έννοιες ισχύουν για τον ευρύτερο ορισμό της βιομηχανίας διαχείρισης εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών ιδιωτικών και δημόσιων Εκδηλώσεων και Γεγονότων.που εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Ειδικές Ενότητες του Μάρκετινγκ, την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των εφαρμογών του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων.

  Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
  • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
  • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
  • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Μάρκετινγκ  Εκδηλώσεων και Γεγονότων

  Γενικές Ικανότητες

  Ικανότητες:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

  • Να ορίζουν την ορολογία μάρκετινγκ και να φαρμόζουν τις βασικές αρχές μάρκετινγκ σε ένα φεστιβάλ, προσχεδιασμένο και προκαθορισμένο οργανωτικά γεγονός ή μια ειδική εκδήλωση.

  • Να διακρίνουν το μάρκετινγκ μιας υπηρεσίας όπως ένα φεστιβάλ από το μάρκετινγκ ενός προϊόντος.

  • Να εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ γεγονότων και εκδηλώσεων (Γ.Ε.).

  • Να αναπτύσουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ για ένα φεστιβάλ, ειδική εκδήλωση και ένα προσχεδιασμένο οργανωτικά γεγονός (M.I.C.Es Συναντήσεις, Εκδηλώσεις Κινήτρων Συνέδρια, Γεγονότα).

  • Να εφαρμόζουν τις έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή και ικανοποίησης πελατών σε μια παρόμοια κατάσταση που αφορά το Μ.Γ.Ε.

  • Να υιοθετούν τα εργαλεία Διαχείρισης και Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των γεγονότων και εκδηλώσεων. • Να αναπτύσουν μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για να προωθήσουν και να επαυξήσουν την Ζήτηση για μια εκδήλωση.

  • Να αξιολογούν την επιτυχία ενός γεγονότος και μιας εκδήλωσης από οικονομική και κοινωνική σκοπιά.

  • Να μελετούν περιπτώσεις και να αναλύουν τα βασικά και κρίσημα στοιχεία επιδόσεων και επιδράσεων

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναδεικνύει τις σύγχρονες ερευνητικές και διαχειριστικές εφαρμογές του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων. Αναλύονται τα είδη των γεγονότων, όπως τουριστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, αθλητικά γεγονότα, επιχειρησιακά γεγονότα, δρώμενα επαγγελματικών εκθέσεων και συνέδρια. Παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των γεγονότων και των εκδηλώσεων. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για συνέργειες και καλύτερες διαχειριστικές πρακτικές κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της διοργάνωσης των γεγονότων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα:

  ‒ εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της διαχείρισης και του σχεδιασμού των γεγονότων και εκδηλώσεων,

  ‒ αναδεικνύει τη συμβολή των γεγονότων και των εκδηλώσεων στην τουριστική ανάπτυξη,

  ‒ εντάσσει τη διοργάνωση των γεγονότων και των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του βιωματικού μάρκετινγκ και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ,

  ‒ παρουσιάζει τα βασικά στάδια σχεδιασμού και τις επιμέρους φάσεις των γεγονότων και των εκδηλώσεων,

  ‒ αναλύει την επίδρασή τους στη διαμόρφωση εικόνας για μία επιχείρηση, μία πόλη και ένα έθνος (nation-branding).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Περιπτώσεις Μελέτης

  6 ώρες

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  34 ώρες

  Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

  30 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  100 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

  Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Χρήστος Α. Βασιλειάδης  (2020). «Διαχείριση και Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων», 2η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020, σελ. Κωδικός Ευδόξου: 94700930. ISBN: 978-618-5455-02-6.

  ……………………………………………………

  Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2014). «Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2.

  Επίσης βοηθητικά για περαιτέρω εμβάθυνση:

  Hoyle L.H. (2002). Event Marketing, John Wiley & Sons, Inc. NY: USA.

  Jackson, N. (2013). Promoting and Marketing Events, Routledge, UK: Oxon.

  Masterman G. & Wood E. H. (2017). Innovative Marketing Communications: strategies for the events industry. Elsevier Melbourne : Vision Australia Student Support, 2017.

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  International Journal of Event and Festival Management

  Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events

  Journal of Convention and Event Tourism

  Festival Management & Event Tourism

  Journal of Advertising, https://www.tandfonline.com/

  Journal of Advertising Research, https://www.journalofadvertisingresearch.com

  International Journal of Advertising

  Journal of Strategic Marketing, Advances in Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Consumer Research, European Journal of Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Marketing Management, International Journal of Research in Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0, Journal of Product and Brand Management, Journal of Services Marketing

  Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM), Qualitative Market Research

  Event Marketer

  Sport Marketing Quarterly

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
   (MTM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0602

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI130/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώσεις.

    Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού

  Επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων της Στρατηγικής Σχεδιασμού των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ και της κατασκευής και δημιουργίας ενός τυπικού επιχειρησιακού σχεδίου Μάρκετινγκ που

  εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Εισαγωγή και Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

  Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
  • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
  • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
  • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα

  Γενικές Ικανότητες

  Ικανότητες:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες Σχεδίων Μάρκετινγκ  (Marketing Plan) με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (πχ μέσω της ομαδικής εργασίας μαθαίνουν να συντονίζονται και να κάνουν κατανομή του έργου σε επίπεδο ομάδας)
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, χρήση Διαδικτύου, στατιστικών εφαρμογών, λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων και πολυμσικών εφαρμογών)
  • Μεταφέρουν π.χ αργότερα (σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον επαγγελματικό τους στίβο) ή κατα την ενδεχόμενη πρακτική τους ή την ενδεχόμενη μετακίνησή τους μέσω  erasmus, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή της στρατηγικής MKT. H κύρια έμφαση του μαθήματος είναι στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του MKT στη λύση στρατηγικών προβλημάτων MKT. Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : το σχέδιο MKT, ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων, ανάλυση καταναλωτή και ανάλυση τμηματοποίησης της αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές MKT για κορεσμένες και φθίνουσες αγορές, αναλυτικά προγράμματα MKT, εφαρμογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικών.
  Στόχοι του μαθήματος. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές του στρατηγικού μάρκετινγκ, θα εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του στρατηγικού μάρκετινγκ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πως δομείται και αναπτύσσεται ένα σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα και Η/Υ εφαρμογές (Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές Διαδικτύου. Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Περιπτώσεις Μελέτης

  6 ώρες

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  34 ώρες

  Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

  30 ώρες

  Ασκήσεις στο eclass

  25 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  125 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

  Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο compus ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ε’ Έκδοση 1/ 2018, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Broken Hill Π. Χ. Πασχαλίδης, Κύπρος 2018. ISBN: 9789925563685

  Εναλλακτικά:

  1. Γ. Σιώμκος, Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ α’ Έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2007 ISBN: 9789603517238, ΕΥΔΟΞΟΣ 22623
  2. Aaker D., Brand Portfolio Strategy, 2004, The Free Press, USA.
  3. Λυμπερόπουλος Χ. Κ., Στρατηγικό τραπεζικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1994.
  4. Myers J. H. Segmentation & Positioning for Strategic Marketing Decisions, South-Western Educational Pub, 1996.
  5. Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία , Τόμος Α': Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2002, 4η έκδοση
  6. Roger K.A, & Peterson, R. A 2012, Στρατηγικές Μάρκετινγκ- Μελέτες περιπτώσεων και σχόλια, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.
  7. Σιώμκος Γ. & Ι. Τσιάμης, Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2004.
  8. Kumar, N. 2004 Marketing as Strategy, Harvard Business Review Press, USA.
  9. https://www.ama.org/topics/marketing-strategy/

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Strategic Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17900156718&tip=sid

  Journal of Marketing Management,https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0

  Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM)

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΔΕ0307)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. Το μάθημα διδάσκεται σε 13 συναντήσεις των 2,5 ωρών. Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι απαραίτητη.

  2. Στη διάθεση των φοιτητών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προαιρετικών άρθρων σχετικών με θέματα της ύλης του μαθήματος. Τα άρθρα διανέμονται κατά την διάρκεια των διαλέξεων.

  3. Ηλεκτρονική ενημέρωση. Η δια αποστάσεως ενημέρωση καθώς και επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα ολοκληρώνεται με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του διδάσκοντα και κυρίως μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού λογισμικού εκπαίδευσης.

  Οι φοιτητές αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη διδακτέα ύλη που θα αναλύεται σε κάθε διάλεξη του μαθήματος. Στόχος κάθε διάλεξης είναι η αποτελεσματικότερη κατανόηση και εμβάθυνση της διδακτέας ύλης.

  Η προετοιμασία αφορά και τα θέματα συζήτησης των Cases όταν αυτά ενσωματώνονται στην διάλεξη της ημέρας. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε συνάντηση, δύο ομάδες φοιτητών θα είναι υπεύθυνες για το ξεκίνημα της συζήτησης του Case, υποδυόμενες δύο αντίστοιχες ομάδες Συμβούλων Επιχειρήσεων, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις που θέτουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες.

  Ο διδάσκων τελικά συντονίζει και υποκινεί ολόκληρη την τάξη, προκειμένου να αναδειχθούν οι βασικές έννοιες του Case.

  Ομάδες φοιτητών (έως 3 μέλη) θα αναπτύξουν ένα ετήσιο σχέδιο ΜΚΤ για κάποιο υπάρχον προϊόν ή υπηρεσία. Η κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη επιχείρηση και μάρκα του προϊόντος για το οποίο θα αναπτυχθεί το σχέδιο ΜΚΤ. Μέχρι την 3η εβδομάδα των μαθημάτων η κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλλει μια συγκεκριμένη πρόταση (proposal) για την επιλογή της.

  Επίσης ο κάθε φοιτητής θα αναλάβει την γραπτή ανάλυση ενός case ή άρθρου που θα δοθεί από τον διδάσκοντα π.χ. το case Παραρτήματος. Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία να είναι σύγχρονη και να εμπλουτίζει το case όσον αφορά την ερμηνεία και υποστήριξη των απόψεών σας σχετικά με τον Σχεδιασμό Στρατηγικών Μάρκετινγκ. Συστήνεται για λόγους επίκαιρης και γρήγορης αναζήτησης των πηγών αναφορών, η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

   

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΔΕ0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως "αποφασίζοντα". Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

  Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

  Σκοπός του μαθήματος:
  Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με στόχο: α) να χτίσει ένα θεωρητικό περίγραμμα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και β) να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του καταναλωτή και των εφαρμογών του γνωστικού αντικειμένου της συμπεριφοράς καταναλωτή στη στρατηγική διοίκηση μάρκετινγκ.
  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος στην τάξη εξοικειώνοντας τον εαυτό του παράλληλα σε θέματα ομαδικού συντονισμού και αποπεράτωσης ενός έργου, παράλληλα ενισχύει το υπόβαθρο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα λήψης αποφάσεων που αφορούν την ανάλυση Ζήτησης και πιο συγκεκριμένα την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και την περιγραφή των νέων τάσων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία ερμηνείας της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

  α) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβλέπεται και ενθαρρύνεται η πρακτική προσέγγιση διαφόρων ενοτήτων και θεμάτων από στελέχη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και της Στρατηγικής Μάρκετινγκ λόγω της θέσης που κατέχουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στην ανάπτυξη και ανάλυση Μελετών Περιπτώσεων - Διερεύνησης Προβλημάτων (Case Studies). Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει Ανάλυση Περίπτωσης, συζήτηση, ερωτήσεις καθώς και άλλα άμεσα θέματα που ενδιαφέρουν την τάξη.
  Οι φοιτητές καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε κάθε συνάντηση για να συζητήσουν την Ανάλυση Περίπτωσης (case study) της εβδομάδος. Η ανάθεση της Ανάλυσης Περίπτωσης (case study) προς συζήτηση θα γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την ορισθείσα προς συζήτηση ημερομηνία.
  β) Η συστηματική και ενεργή παρακολούθηση και η συμμετοχή στις συζητήσεις του μαθήματος είναι απαραίτητη. Ποιοτικά σχόλια βελτιώνουν και προωθούν την κατανόηση εννοιών και δεδομένων καταστάσεων.
  γ) Η τελική γραπτή εξέταση θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά) και θα περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες Αναλύσεις Περιπτώσεων (case studies).
  δ) Η κάθε ανάλυση-παρουσίαση της δομής εργασίας πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου ppt. Οι παρουσιάσεις έχουν προγραμματισθεί για τις εβδομάδες 8, 9, 10.
  ε) Η ομαδική εργασία στην τελική της μορφή πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (σελίδες κειμένου, 1 1⁄2 διάστιχο, Times New Roman 12, 3000-5000 λέξεις) με όσες επιπλέον σελίδες με πίνακες, σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα. Η παράδοσή της είναι προγραμματισμένη για την εβδομάδα 12.
  στ) Πρόσθετες πληροφορίες για την εκπόνηση των εργασιών στα αρχεία «οδηγίες συγγραφής Ομαδικής Εργασίας» και «Οδηγίες παρουσίασης Δομής Ομαδικής Εργασίας» που θα τα βρείτε στη θέση Έγγραφα / help-ergasies / OMADIKH_ergasia
  ζ) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι απαραίτητη openeclass.uom.gr . Εκεί θα βρείτε διάφορα πακέτα άρθρων, τις διαλέξεις σε μορφή pdf, καθώς και υλικό και οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών

  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (MTM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0512)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0512

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI131/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώσεις.

  Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων έννοιες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης στρατηγικής τουριστικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ και την εφαρμογή σύγχρονων αρχών στρατηγικού μάρκετινγκ στη διαδικασία διαχείρισης των επιχειρήσεων, οργανισμών και πόρων ενός τουριστικού προορισμού. Αυτές οι έννοιες ισχύουν για τον ευρύτερο ορισμό της βιομηχανίας του Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών ιδιωτικών και δημόσιων Οργανισμών που εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Ειδικές Ενότητες του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, και της Στρατηγικής προσέγγισης του Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ στην περίπτωση των τουριστικών δραστηριοτήτων,

  καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των εφαρμογών του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων.

  Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
  • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
  • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
  • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Τουριστικού Μάνατζμντ και Μάρκετινγκ, Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Περιοχών

  Γενικές Ικανότητες

  Ικανότητες:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

  • Να ορίζουν την ορολογία του Τουριστικού Μάνατζμεντ και  Μάρκετινγκ και να φαρμόζουν τις βασικές αρχές στην περίπτωση των τουριστικών, επιχειρήσεων, οργανισμών και περιοχών

  • Να διακρίνουν το τουριστικό μάρκετινγκ ως κατα βάση μάρκετινγκ μιας υπηρεσίας όπως πχ μεταφορές, διασκέδαση, εστίαση,  κατάλυση από το μάρκετινγκ ενός προϊόντος.

  • Να εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση μιας στρατηγικής τουριστικού προορισμού

  • Να αναπτύσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο και σχέδιο μάρκετινγκ για τουριστικές δραστηριότητες

  • Να κατανοούν τους τρόπους χρηματοδότησης και διαχείρησης των δράσεών τους

  • Να εφαρμόζουν τις έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή και ικανοποίησης πελατών σε μια παρόμοια κατάσταση που αφορά τουρίστες

  • Να υιοθετούν τα εργαλεία Διαχείρισης και Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή ενδιαφέροντος

  • Να αναπτύσουν μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για να προωθήσουν και να επαυξήσουν την Ζήτηση για μια περιοχή ή μια τουριστική επιχειρησιακή δραστηριότητα

  • Να αξιολογούν την επιτυχία μιας στρατηγικής από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά

  • Να μελετούν περιπτώσεις και να αναλύουν τα βασικά και κρίσημα στοιχεία επιδόσεων και επιδράσεων

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Περιγραφή

  Το μάθημα δίνει έμφαση στη Διοικητική και το Marketing τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο φοιτητή και την φοιτήτρια παρουσιάζονται θεματικές περιοχές με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Οι βασικοί παράγοντες επιρροής του τουριστικού σχεδιασμού, Η έννοια, ο σκοπός και η αξία της τουριστικής πολιτικής, Η τουριστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τουριστικοί προορισμοί, οι διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού των γεωγραφικών περιοχών και χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων, καθώς και η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης στο πέρας των διαλέξεων παρουσιάζονται διερευνήσεις σχετικών επιχειρηματικών προβληματικών διερεύνησης.

   

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Περιπτώσεις Μελέτης

  6 ώρες

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  34 ώρες

  Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

  30 ώρες

  Ασκήσεις στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική  πλατφόρμα eclass

  25

  Σύνολο Μαθήματος

  125 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

  Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  α. Χρήστος Α. Βασιλειάδης, «Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ των τουριστικών προορισμών / Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης της τουριστικής πραγματικότητας = Marketing and Management of Tourism Destinations», 4η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019-2020, σελ.ΧΧΧ. ISBN: 978-618-83370-7-7 (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της 3ηςέκδοσης).

  β. Εναλλακτικά συγγράμματα:

  HALLOWAY  J.C. & ROBINSON C., (2003). Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. [Εύδοξος 13131].

  Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  βα. Χρήστος Α. Βασιλειάδης (ΧΒ 2008), «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών», 1η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, Σελίδες 128.

  ββ. Χρήστος Α. Βασιλειάδης, (XB 2014) «Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (EventMarketing Management)», 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2.

  βγ. Rtherford Denney (RD), «Ξενοδοχείο Διοίκηση & Λειτουργίες» (μετάφραση στα Αγγλικά), 2ηέκδοση εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα

  βδ. Τσάρτας Π. (2000) (επιμέλεια έκδοση) «Τουριστική Ανάπτυξη – Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις», εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα

  βγ. Τσάρτας Π. και Κοκκώσεις Χ. (2001), «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα

  βδ. Βαρβαρέσος Σ. (1998), «Τουρισμός: έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική πραγματικότητα» εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Tourism Management

  Annals of Tourism Research

  Journal of Travel and Tourism Marketing

  Journal of Sustainable Tourism

  Journal of Hospitality and Tourism Research

  International Journal of Tourism Research

  Tourism Recreation Research

  Journal of Sport and Tourism

  Journal of Hospitality and Tourism Management

  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research

  Tourism Management Perspectives

  Tourism Planning and Development

  Journal of Heritage Tourism

  Journal of Convention and Event Tourism

  Journal of Outdoor Recreation and Tourism

  Tourismos

  International Journal of Tourism Cities

  International Journal of Tourism Policy

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (34 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Vassiliadis, C., & Stylos N. (2022). Data Mining In: D. Buhalis, Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Elgaronline, pp. 790-92. ISBN: 9781800377479. DOI: https://doi.org/10.4337/9781800377486.data.mining

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Gkarane, S., Vassiliadis, C.A. (2022). ‘Seasonality, Small-Scale Sustainable Events, and Local Professionals’ Perceptions: The Case of AlmiraMAN Triathlon Event’. In: Sigala, M., Yeark, A., Presbury, R., Fang, M., Smith, K.A. (eds) Case Based Research in Tourism, Travel, Hospitality and Events. Springer, Singapore, pp. 443-462.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Vassiliadis, C., Skoulas I., & Gkarane S. (2020) Small-Scale Sports Event Sonsorship In: Fotiadis A., & Vassiliadis C. (2020) Principles and practices of small-scale sport event management, USA; Hershey PA IGI Global. ISSN: 2327-3429; eISSN: 2327-3437, pp. 192-216.
   • Vassiliadis, C., & Fotiadis, A. (2020) Different Types of Sport Events In: Fotiadis A., & Vassiliadis C. (2020) Principles and practices of small-scale sport event management , USA; Hershey PA IGI Global. ISSN: 2327-3429; eISSN: 2327-3437, pp. 20-44. https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/4289
   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2020), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Χρήσιμοι δείκτες μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-645-076-1, Σελίδες: 183
   • Fotiadis A., & Vassiliadis C. (2020). Principles and practices of small-scale sport event management , USA; Hershey PA IGI Global, 2020. ISSN: 2327-3429; eISSN: 2327-3437
   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2020), Διαχείριση και Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων, 2η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020, Κωδικός Ευδόξου: 94700930. ISBN: 978-618-5455-02-6. Σελίδες: 235.

   2019-20

   • Chris A. Vassiliadis & Anestis Fotiadis, (2019-20) Chapter proposal: Different Types of Sport Events, In: Principles and Practices of Small-Scale Sport Event Management, IGI Global.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Chris Vassiliadis (2019-20) Chapter Small Scale Sports Event Sponsorship, In: Call for Chapters: Principles and Practices of Small-Scale Sport Event Management, IGI Global

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Belenioti Z.C., Tsourvakas G. & Vassiliadis C. A., (2019). Do Social Media Affect Museums’ Brand Equity? An Exploratory Qualitative Study, In Book Strategic Innovative Marketing and Tourism, Springer, pp.533-540.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Belenioti Z.C., Tsourvakas G. & Vassiliadis C. A., (2019). Museums Brand Equity and Social Media: Looking into Current Research Insights and Future Research Propositions, In book Strategic Innovative Marketing and Tourism, DOI 10.1007/978-3-030-12453-3_139

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ των τουριστικών προορισμών / Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης της τουριστικής πραγματικότητας (Marketing and Management of Tourism Destinations), 4η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019, (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της τρίτης έκδοσης), ISBN: 978-618-83370-7-7.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Fotiadis, A., Vassiliadis, C.A., & Spyridou , A. (2018) What Motivates People to be Involved in Sport Tourism Events? The Greek Case of Sfendami International Mountain Festival, In Seraphin H., & Korstanje, M. (Eds) International Event Management, Chapter 10., NOVA science publishers, ISBN: 978-1-53613-664-7.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διαχείριση και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών, 3η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017, (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της δεύτερης έκδοσης), ISBN: 978-618-83308-0-1, Σελίδες: 719.
   • Vassiliadis C.A., & Tzung-Cheng (T.C.) Huan, (2017) The Challenge is to be Customer-Oriented! Resolving Customer Complaints in Hospitality Management In Arch G. Woodside (ed.) Trade Tales: Decoding Customers' Stories (Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 14) Emerald Publishing Limited, (Chapter 4) pp.21–26. Emerald Group Publishing Limited, UK.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Chris A. Vassiliadis , Tzung-Cheng (T. C.) Huan , (2017), The Challenge is to be Customer-Oriented! Resolving Customer Complaints in Hospitality Management, in Arch G. Woodside (ed.) Trade Tales: Decoding Customers' Stories (Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 14) Emerald Publishing Limited, pp.21 - 26

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Fotiadis A., Sotiriadis M., & Vassiliadis C.A., (2017) Chapter 20: “Destination Image, Customer satisfaction & Behavioural Intentions: The State-of-the-Art and a New Research Agenda”. In Routledge Handbook of Consumer Behaviour for Hospitality and Tourism, Editor: Saurabh Kumar Dixit, Ph.D,. ISBN: 978-1138961678, Routledge.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sotiriadis M., Fotiadis A., & Vassiliadis C.A., (2017) Chapter 34: “Travel review websites and interactive travel forums”. In The Routledge Handbook of Consumer Behaviour for Hospitality and Tourism, Editor: Saurabh Kumar Dixit, Ph.D, ISBN: 978-1138961678, Routledge

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Vassiliadis, C. & Fotiadis, A. (2016). Managing Sport Tourism Experiences: Blueprintig Service Encounters, In: Marios Sotiriadis & Dogan Gursoy (eds.), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, (Chapter 10; p. 195-216), Emerald Group Publishing Limited, UK: Bingley. [ISBN: 978-1-78635-290-3].

   2014

   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014, ISBN: 978-960-8396-85-2.

   2010

   • Βασιλειάδης Χ. και Μασμανίδης Θ. (2010) «Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ», Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010, σ. 23-44.

   2009

   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών, 2η έκδοση, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2009 (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της πρώτης έκδοσης), Σελίδες: 638.

   2008

   • Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, 1η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, Σελίδες: 128.

   2006

   • 'The hypothesis of asymmetric information: an empirical examination using Greek data', Τιμητικός τόμος για Μ. Δελιβάνη, University of Macedonia, Thessaloniki, 2006, p. 183-189 (σε συνεργασία με τους Ι. Papanastasiou και A. Vogiatzi).
   • 'Integrating MMIS Core Product and Service Offerings in B2B Context: Implications for Providers', Τιμητικός τόμος στη μνήμη του αν. καθ. Απ. Κομπότη (1952-2003), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006, σελ. 34-52 (σε συνεργασία με τους Ανδρονικίδη Α. και Φωτιάδη Θ.).

   2004

   • Siomkos G., Vassiliadis C., and Fotiadis Th., “Segmenting and targeting European Package Travelers”, in Sustainable Tourism, (sponsored by the Ministry of Environment, Regional Government of Castilla y León, Spain), The Wessex Institute of Technology, The Inter-University Department of Ecology of Madrid (involving the Universities Complutense, Autónoma and Alcalá) and EUROPARC España, WIT Press 2004.
   • Fotiadis Th., Haramis G Siomkos G., Vasiliadis C. and Tsialtas Ch., “A proposed theoretical strategic framework for the successful entrance of new products of high technology”, in MIS, WIT Press, Wessex Institute of Technology, UK 2004.
   • Haramis G., Pavlidis G., Fotiadis Th Vasiliadis C., and Tsialtas Ch.., "Information systems design: a procedural approach", in MIS, WIT Press, Wessex Institute of Technology, UK, 2004.
   • Siomkos G., Vassiliadis C. and Fotiadis Th., «Destination management and strategic market planning: a technique of the total tourism product with the assistance of section elevation diagrams”, in Sustainable Tourism, sponsored by the Ministry of Environment, Regional Government of Castilla y León, Spain, organized by The Wessex Institute of Technology, The Inter-University Department of Ecology of Madrid (involving the Universities Complutense, Autónoma and Alcalá) and
   • Βασιλειάδης Χρ., Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών, 1Η έκδοση, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2004.

   1995

   • Βασιλειάδης Χρ., Γεωργιάδου Α. και Πατσιούρα Ε., “Βελτίωση παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών–Μοντέλο διερεύνησης η Βόρεια Ελλάδα”, στο Βελτίωση Ποιότητας Γ. Δ. Τσιότρας (συγ.), ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ, σελ.343-354, Αθήνα 1995.

   1992

   • Βασιλειάδης Χρ., “Τα Συμμετοχικά Μοντέλα στην Ευρώπη”, στο: Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Β. Α. Λάζος (συγ.), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 217-258, Θεσσαλονίκη 1992.

   • Vasiliadis C., Papanastasiou I. & Vogiatzi A., "The hypothesis of asymmetric information: an empirical examination using Greek data", Τιμητικός Τόμος για Μ. Δελιβάνη (υπό δημοσίευση).
   • Vasiliadis C., Karagiorgos Th. & Papanastasiou I., "Forecasting performance of linear and non-linear models of Greek Inflation", Τιμητικός Τόμος για Α. Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (υπό δημοσίευση).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (74 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Dimou, V., Vassiliadis, C., Tsironis, C., and Tsagkalidou, E. (2024). Descriptive Research Approach to Show the Degree of Familiarity of the Tourist-Pilgrim with the Pilgrimage Route “Steps of the Apostle Paul” in the Digital Era, In (pp. 219-230), A. Kavoura et al. (eds.), “Strategic Innovative Marketing and Tourism”, Springer Proceedings in Business and Economics, https://doi.org/10.1007/978-3-031-51038-0_32 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-51038-0

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkarane, S., & Vassiliadis, C. (2024). Breaking the Seasonality Barrier in Tourism. A Literature Review of Policies and Strategies 10th ANNIVERSARY ICSIMAT 22-26 September 2023, Zakynthos, Ionian Islands, Open Access, In (pp. 211-218), A. Kavoura et al. (eds.), “Strategic Innovative Marketing and Tourism”, Springer Proceedings in Business and Economics, https://doi.org/10.1007/978-3-031-51038-0_32 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-51038-0

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Stylos, N. & Vassiliadis, C.A. (2023) "Gamification design: toward developing image perception scales for generation Z consumers", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Gkarane S., Vassiliadis C.A. and Gianni M. (2022) ‘Exploring professionals’ perceptions of tourism seasonality and sports events: A qualitative study of Kissavos Marathon Race’. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal 12, pp.24-51

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkarane S., Vassiliadis C.A. and Gianni M. (2022) ‘Exploring professionals’ perceptions of tourism seasonality and sports events: A qualitative study of Kissavos Marathon Race’. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal 12, pp.24-51. (ISSN: 2174-548X).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Vasilliadis C.A., Mombeuil C., and Fotiadis A.K. (2021) ‘Identifying service product features associated with visitor satisfaction and revisit intention: A focus on sports events’. Journal of Destination Marketing & Management 19, (Manuscript ID: 100558. ISSN: 2212-571X)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zisis Maditinos, Chris Vassiliadis, Yannis Tzavlopoulos & Serafeim A. Vassiliadis (2021) Sports events and the COVID-19 pandemic: assessing runners' intentions for future participation in running events – evidence from Greece, Tourism Recreation Research, 46:2, 276-287, DOI: 10.1080/02508281.2020.1847422

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Fotiadis A., Nikolaos Stylos N. & Vassiliadis C. A. (2020) ‘Travelling to compete: antecedents of individuals’ involvement in small scale sports events’, Tourism Recreation Research, (ISSN: 0250-8281)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkarane S., & Vassiliadis C. (2020) Setting the Ground for Successful Film Tourism Practices in Greece: A SWOT Analysis. In: Kavoura A., Kefallonitis E., Theodoridis P. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 235-245. 978-3-030-36125-9, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_26

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotiadis AK, Vasilliadis C. A. and Huan T-C (2020) Editorial: Investigating the Impact of Current Issues on Leisure, Tourism, and Hospitality in Psychological Science. Frontiers in Psychology 11, Manuscript ID: 596868. (ISSN‎: ‎1664-1078), Cite Score: 3.2, SJR 2020 IF 2.39, doi: 10.3389/fpsyg.2020.596868. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.596868/full

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Travelling to compete: antecedents of individuals’ involvement in small scale sports events

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Editorial: Delineating the Visiting Experience: Matching Destination and Stakeholder Personalities

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Differences of Perceived Image Generated through the Web Site: Empirical Evidence Obtained in Spanish Destinations

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tzavlopoulos, I., Gotzamani, K., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. (2019). Determining the impact of e-commerce quality on customers’ perceived risk, satisfaction, value and loyalty. International Journal of Quality and Service Sciences, 11(4), 576-587.
    • Inviting overseas entrepreneurs to Greece for b2b tourism marketing purposes:an interpretative phenomenological analysis of a SME

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Determining the impact of e-commerce quality on customers’ perceived risk, satisfaction, value and loyalty

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Priporas, V-C., Vassiliadis, C.A., Stylos, N., Fotiadis, A. K., (2018). The Effect of Sport Tourists’ Travel Style, Destination and Event Choices, ad Motivation on Their Involvement in Small-Scale Sport Events, Event Management, 22(X), pp. 745-765, ISSN 1525-9951 (Print); E-ISSN: 1943-4308, DOI: https://doi.org/10.3727/152599518X15299559637707. Scopus, RG Journal Impact 2015: 1.11, SJR 2017: 0.38, (Q2: Business and International Management), ABDC 2016: A Διαθέσιμο στη: http://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2018/00000022/00000004;jsessionid=2cqqx6wrecna4.x-ic-live-01 <τελευταία πρόσβαση 12 9 2018>.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Vassiliadis C. A. & Belenioti Z-C., (2017). Museums & Cultural Heritage via Social Media: An Integrated Literature Review, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, (special issue, edr. Androniki Kavoura) Volume 12, Number 3, pp. 97-132, ISSN: 1790-8418, Online ISSN: 1792-6521. Διαθέσιμο στη: http://etem.aegean.gr/images/VOL12NO3.pdf <τελευταία πρόσβαση 12 9 2018>.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Alexiadou, Chrysi; Stylos, Nikolaos; Andronikidis, Andreas; Bellou, Victoria; & Vassiliadis, Chris A. (2017). Quality in bank service encounters: Assessing the equivalence of customers’ and front-line employees’ perceptions, International Journal of Quality & Reliability Management (0265-671X) Vol. 34 Issue: 9, pp.1431-1450, Scopus (Cite Score: 1,40), JQL, ABS 2015: 2, ABDC 2013: B. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJQRM-04-2016-0049

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Anestis Fotiadis & Vassiliadis C.A. (2017). "Being customer-centric through CRM metrics in the B2B market: the case of maritime shipping", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 32 Iss: 3, pp. - (ISSN SSN: 0885-8624, ABDC 2013: A, (ABS 2, ISI με IF 2015=0.973 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), Scopus idexed και JQL (Journal Quality List; Harzing’s).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stylos N., Bellou, V., Andronikidis, A. & Vassiliadis C.A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. Tourism Management, 60 (June 2017), pp.15-29. (ISSN 0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Gkarane S. & Vassiliadis, C., (2016). Blueprinting an Event & Customer Oriented Marketing Mix: The Case of the Sfendami Mountain Festival Small Scale Event, International Journal of Strategic Innovative Marketing. Vol.3, DOI: 10.15556/IJSIM.03.01.002 (ISSN:2241-8407; DOAJ)
    • Fotiadis AK, Vassiliadis C.A. & Sotiriadis M. D. (2016). The preferences of participants in small-scale sport events: A conjoint analysis case study from Taiwan, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 64, No. 2 pp. 175 – 187. (ISSN: 1332-7461; SJR 2015: 0,275, SCImago Journal and Country rank H index 11, Q3)
    • Fotiadis AK & Vassiliadis C.A. (2016): Service Quality at Theme Parks, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(2), p.178-190. DOI: 10.1080/1528008X.2015.1115247. (SCOPUS - ABDC “B”)
    • Fotiadis A., Vassiliadis, C., & Shang-Pao Y. (2016) Participant’s preferences for small-scale sporting events: a comparative analysis of a Greek and a Taiwanese cycling event, EuroMed Journal of Business, Vol.11(2). pp.- ISSN:1450-2194, ABDC: C
    • Stylos N., Vassiliadis C.A., Victoria B. & Andronikidis A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, Vol.53 (April 2016), p.40-60 (ISSN 0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014)

    2015

    • Fotiadis AK & Vassiliadis C (2015) A COMPARATIVE STUDY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM TOURIST HOTEL INDUSTRY FROM PIERIA (GREECE) AND TAIWAN. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, Vol. 5, No 2 (2015), pp.155-179 (ISSN: 2174-548X; ECONLIT Q01; L26; C18; O29)
    • Maditinos, Z., & Vassiliadis, C. (2015) Air transport Service Harm Crisis: The Case of Helios Airways tragedy Journal of Hospitality & Tourism Cases (ISSN: 2164-9987) Vol.4 (1), p. 26-35.
    • Stylos N. & Vassiliadis C.A., (2015). Differences in Sustainable Management Between Four- and Five-Star Hotels Regarding the Perceptions of Three-Pillar Sustainability, Journal of Hospitality Marketing & Management , 00: 1-35 (1936-8623, SJR Q1; SCI I.F. 2013: 0.847, ABDC 2013: "A", ABS 2015: 1) DOI:10.1080/19368623.2015.955622
    • Vassiliadis, C., Bellou, V., C. Priporas, and Andronikidis, A. (2015) Exploring the Negotiation Thesis Application among Ski Resort Tourists: A Segmentation Approach Journal of Hospitality & Tourism Research (1096-3480, IF=1.125), ABDC 2013: "A", ABS 2015: 2.

    2014

    • Stylos N., Chris Vassiliadis C., Victoria Bellou & Andreas Andronikidis (2015). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, (0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014).
    • Vassiliadis C., Fotiadis A. & Tavlaridou E. (2014). “The effect of creating new Secondary Health services to patients’ perceptions; A Kano Service Quality Analysis Approach” Total Quality Management & Business Excellence (ISSN: 1478-3363, SSCI, ISI, IF 2014: 1.323, ABS 2010: 2), Vol. 25, Iss. 7-8, 2014, p.897-907.
    • Fotiadis A. K., Vassiliadis C.A. & Linda A. Piper (2014) Measuring Dimensions of Business Effectiveness in Greek Rural Tourism Areas, Journal of Hospitality Marketing & Management, 23:1, 21-48, (ABS 1*, ABDC 2010: A rank journal, CSA, Tourism journals 2012;SJR Q2, impact factor: 0,503.

    2013

    • Fotiadis, A., Vassiliadis, C. & Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research (ISSN: 1944-7658, EBSCO, CABI, ProQuest, SCI(SJR), Q3, IF 2013: 0.328. 9, pp.57-66.
    • Fotiadis A. K., Vassiliadis C.A. & Rekleitis P.D., (2013). The constraints and benefits of sustainable development; a case study based on the perceptions of small hotel entrepreneurs in Greece; ANATOLIA: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(2), pp. 144-161. Taylor & Francis Group.; 1303-2917 (Print), 2156-6909 (Online) ABDC 2010 list: C ranked journal, http://www.abdc.edu.au/3.43.0.0.1.0.htm Scopus, EBSCO Hospitality & Tourism Index, DOI:10.1080/13032917.2012.741049.
    • Fotiadis A.K., & Vassiliadis C. (2013), "The effects of a transfer to new premises on patients' perceptions of service quality in a General Hospital in Greece", Total Quality Management & Business Excellence, 24(9-10), pp. 1022-1034. (SSCI list, I.F.: 0.589) ISSN: 1478-3363 (Print), 1478-3371 (Online). Article accepted for publication in the 2013 Re-review Feedback (20130109, DOI:10.1080/14783363.2013.799328).
    • Vassiliadis C., A., Fotiadis A. K. & Piper L.A. (2013). Analysis of rural tourism websites: the case of Central Macedonia, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 8, Number 1, Spring 2013, pp. 247-263, UDC: 338.48+640(050). (SCOPUS; ISSN: 1790-8418).
    • Vassiliadis C., A., Priporas, C., Bellou V. and Andronikidis, (2013). Customers’ cognitive patterns of assurance: a dual approach, The Service Industries Journal, Volume 33, Numbers 13-14, pp. 1242-1259, DOI: 10.1080/02642069.2013.815731, ISSN 0264-2069 (Print), 1743-9507 (Online), I.F.: 2.58, JQL 2014: abdc 2013;B, ABS 2010: A.
    • Priporas C., Vassiliadis C., V. Bellou & Andronikidis A. (2014). Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments, Journal of Travel Research (ISSN 0047-2875) (accepted for publication, status: on print) JCR: 2014, IF , Abdc 2013: A*, ABS 2010-4: 3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotiadis, A., Vassiliadis, C. & Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research (ISSN: 1944-7658, EBSCO, CABI, ProQuest, SCI(SJR) Q3 IF 2013: 0.328.
    • Vassiliadis, C., Priporas, C., and Andronikidis, A., (2013). " An Analysis of Visitor Behaviour using Time Blocks: A study of ski destinations in Greece", Tourism Management. 34 pp.61-70. Doi: 10.1016/j.tourman.2012.03.013 (ABS 4* ISI με IF=2.620, ARC; AMA και JQL, SCImago Journal Rank SJR=0,054 Q1 Strategy and Management category 2011).

    2012

    • Anestis K. Fotiadis, Chris Vassiliadis & Nikolaos Stylos, (2012), "Strategic Marketing Management at ski centers: the SMMP concept", Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, Vol. 1, No.2, pp.55-67. (ISSN: 2301-3621; Cabell's Directories; New Jour). http://www.singaporeanjbem.com/pdfs/SG_VOL_1_(2)/5.pdf and http://www.singaporeanjbem.com/Online_isues.php
    • Constantinos-Vasilios Priporas, Chris A. Vassiliadis, Nikolaos D. Stylos, (2012),"Qualitative findings on marketing management practices from Greek ski centers", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 15 Iss: 4 pp.385 - 403. (Journal Quality List © 2000-2012 Professor Anne-Wil Harzing; ABDC - Australian Business Deans Council 2010=C; ABS 2010=1; Cabell's Directory; Scopus, 0,028; SCI Q3 Marketing category 2011). http://emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1352-2752&volume=1

    2011

    • Maditinos, Z. & Vassiliadis, C., (2011). "Mega fires: can they be managed effectively?", Disaster Prevention and Management, Vol. 20 Iss: 1, pp.41 - 52, διαθέσιμο στη:http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1907282&show=abstract και http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09653561111111072 (ISSN: 0965-3562) SSCI, Scimago Journal Rank (SJR; 08): 0,031 Scopus.

    2010

    • Vassiliadis C., Fotiadis A. & Tavlaridou E. (2014). "The effect of creating new Secondary Health services to patients' perceptions; A Kano Service Quality Analysis Approach" Total Quality Management & Business Excellence (ISSN: 1478-3363, SSCI, ISI, IF 2014: 1.323, ABS 2010: 2), Vol. 25, Iss. 7-8, 2014, p.897-907.
    • Fotiadis A., & Vassiliadis, C.A. (2010). Fotiadis A. & Vassiliadis, C., (2010) "Rural Tourism Service Quality in Greece", e-Review of Tourism Research (eRTR), 8(4): 69-84. διαθέσιμο στη: http://ertr.tamu.edu/. (ISSN: 1941-5842, EBSCO's Hospitality & Tourism complete database, http://www.ebscohost.com/public/hospitality-tourism-complete).
    • Karagiorgos T., Lathiras P., Vasiliadis Ch. (2010). "Elaborating Financial Reporting Through the Evaluation of Customer Perceived Value", The Journal of Financial Decision Making, ISSN 1790-4870, June 2010, 6 (1), p.103 - 112, διαθέσιμο στη: http://www.jfdm.org/

    2008

    • Vassiliadis C., Bista R., and Fotiadis A., (2008) "Basic Service Quality Dimensions in Tourist Destination Planning", Journal of Tourism Challenges and Trends, 1(2), 2008, 33-44. (ISSN: 1844-9742) http://journaltct.wordpress.com/
    • Andronikidis A., Vassiliadis, C., and Masmanidis, Th. (2008). "Evaluation of the Compatibility Degree of Constraint Variables for the Demand of Ski Center Service", Journal of Vacation Marketing, Vo. 14, No. 3, pp. 211-220. (ABDC; ERA: (B), ISSN: 1536-7667)
    • Andronikidis, A., Bellou, V., and Vassiliadis, C. A. (2008). "Perceived Service Quality and Patronage Behavior in the Auto-repair Industry", International Journal of Services, Economics and Management, Vol. 1, No. 2, pp. 196-207 (e-ISSN: 1753-0830, ISSN: 1753-0822)
    • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., Fotiadis, T., and Priporas, C. V. (2008). "Exploring Marketing Information Systems Selection and Evaluation Criteria: Marketing Implications for Suppliers", International Journal of Technology Marketing, Vol. 3, No. 1, pp. 20-38. (ISSN: 1741-878X, e-ISSN: 1741-8798)
    • Vasiliadis, C., and Fotiadis, T.A. (2008). "Multiple Museum Construct Motivators: A Multivariable Analysis with Repertory Grid Analysis (RGA) Approach",TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 3, No. 1, pp. 12-35. (SCOPUS; ISSN: 1790-8418)
    • Vassiliadis, C.A. (2008). "Destination product characteristics as useful predictors for repeat visiting & recommendation segmentation variables in tourism? A CHAID exhaustive analysis", International Journal of Tourism Research, Vol. 10, 439-452 (ABDC08: JQL (A), ISSN: 1099-2340, DOI: 10.1002/jtr.678)

    2007

    • "Marketing Factors and Correlates Affecting Website Satisfaction", Journal of Mobile Communication (Issue 2, 2007), Medwellonline, [http://www.medwellonline.net/] (σε συνεργασία με John Mylonakis)

    2006

    • «Διοίκηση και Σχεδιασμός Πελατειακά Προσανατολισμένων Ιστοσελίδων Επιχειρήσεων και Οργανισμών », ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, (39), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006, σ. 63-75 (σε συνεργασία με Ι. Μυλωνάκη)
    • 'Product Design Decisions For Developing New Tourist Destinations: The Case of Rhodopi Mountain', (σε συνεργασία με George Siomkos, Aikaterini Vassilikopoulou & John Mylonakis) TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM 1(1), Spring 2006, pp. 91-108
    • 'Measuring the Degree of Tourists' Satisfaction with the Use of Log-Linear Analysis: The Case of North Greece', Tourist Scientific Review- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (3), Autumn 2006, pp.29-46 (σε συνεργασία με George Siomko, Aikaterini Vassilikopoulou, Perikli Lytra)
    • 'Evaluation of ski center services in Greece based on the Multiattribute Measurement Model of Attitudes', Journal of Social Sciences, 2 (3): 81-84, 2006 (σε συνεργασία με Th. Masmanidi και J. Mylonaki)
    • 'Planning a Product for Touring Destinations through the use of Spatial Mathematical Analysis', Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No.2 (2006), pp.71-82 (σε συνεργασία με John Mylonakis)
    • 'valuating 3-D Multimedia Tourist Destinations that shows a High Level of Realistic Representation', Global Education Journal - A Peer Reviewed Quarterly Journal, Volume 2006, Issue 2 (σε συνεργασία με Θ. Φωτιάδη, Ι. Μυλωνάκη, Λ. Χατζηθωμά και Σ. Βασιλειάδη)
    • 'Multiple Museum Construct Motivators: A Multivariable Analysis with Repertory Grid Analysis (RGA) Approach', Business Journal for Entrepreneurs, Volume 2006, Issue 2, pp.74-91 (σε συνεργασία με Th. Fotiadis & J. Mylonakis)
    • 'The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises', International Journal of Hospitality Research (ISSN: 1453-214X), volume 1, no 1 (in March, 2006 σε συνεργασία με D. Soubeniotis, Th. Fotiadis, J. Mylonakis, & L. Hatzithomas).
    • 'The Appeal of Tourist Destination Areas as Evaluated by Major Market Segments', Insights to a Changing World Quarterly Journal. Volume 2006, Issue 2, p.142-161 (σε συνεργασία με J. Mylonakis).
    • 'A Comparative Study of Healthcare Services Gap Analysis Approach in the Provision of Efficient Hospital Treatment', Business Journal for Entrepreneurs. Volume 2006, Issue 1, pp.76-85 (σε συνεργασία με K. Christoglou, I. Sigalas & J. Mylonakis).
    • 'Measuring Customer Preferences for Winter Sports Market: The Case of Greece' Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 2006, vol.14, Nr.2, pp. 129-140 (12) (σε συνεργασία με G. Siomko και P. Lathira).
    • "Competitiveness of new outdoors tourist areas; A case study of the residential region of a minority group", σε συνεργασία με τους Th. Fotiadis και S. Vassiliadis International Journal of Sustainable Planning and Development, 2006 Vol.1, Issue 2, p.214-225.
    • "Sporting and Recreational Services Demand Constraints in Ski Centers. A Segmentation Research Study Based on the Annual Frequency of Arrivals", International Journal of Sport Management and Marketing, Vol.1, No.4, 2006, p.411-428 (σε συνεργασία με G. Siomko και I. Mylonaki).

    2005

    • 'A Proposed Qualitative Methodological Tool for the Encapsulation of Strategy and Culture Approaches in High Tech Markets', Innovative Marketing, 2005, 1(1): 7-14. (σε συνεργασία με Th. Fotiadis & K. Priporas).
    • Vassiliadis C. and G. Siomko και I. Mylonaki, “Sporting and Recreational Services Demand Constraints in Ski Centers. A Segmentation Research Study Based on the Annual Frequency of Arrivals”, International Journal of Sport Management and Marketing, 2005 (forthcoming).

    2004

    • Βασιλειάδης Χρ., Θ. Φωτιάδης και Λ. Χατζηθωμάς, «Η χρήση του Εσωτερικού Marketing και των τεχνολογιών πληροφορίας με σκοπό την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ», Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρ. 2/3, σ. 33-42, Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2004.
    • Vasiliadis C., Th. Fotiadis και S. Tsiolas, "Case study on Perceptual based optical construct research technique”, eRTR, October, Vol.2, No.5, 2004.

    2002

    • Vasiliadis G. and Kobotis A., “A Mathematical Model for Evaluating the Attractiveness of the Exhibited Tourist Attractions: An Expectancy Value Model”, Tourism Analysis, Vol.6, No.2, pp. 149-153, 2002.

    1999

    • Βασιλειάδης Χρ. και Βασιλειάδης Σ., “Η Συμβολή της Πρωτογενούς Έρευνας Ανάλυσης Ομάδων Επισκεπτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη των Τουριστικών Προορισμών”, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 19, σσ.17-41, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1999.
    • Vasiliadis G. and Kobotis A., “Spatial Analysis–An Application of Nearest–Neighbour Analysis to Tourism Locations in Macedonia”, Tourism Management, Vol.20, Νο.1, pp.141-148, Φεβρουάριος 1999.
    • Συνέδρια (88 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • Kyprianou, K. & Vassiliadis, C. (2024). Exploring the Hospitality of Mount Athos Monks: Insights from Visitors Impressions. 10th ANNIVERSARY ICSIMAT 22-26 September 2023, Zakynthos, Ionian Islands, Open Access, Springer Proceedings.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2023

     • Stylos, N., Gkarane, S., Vassiliadis, C., & Paschalaki, S. (2023). Harnessing Small-Scale Events for Sustainable Tourism Development and Regional-level Destination Resilience, 7th World Research Summit for Hospitality and Tourism, Session 6 (6.2). Rosen College of Hospitality Management, 8-11 December 2023, Orlando, Florida.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Gkarane, S. & Vassiliadis, C., (2021) Exploring professionals’ perceptions on seasonality and sport events: a qualitative study of Kissavos Mountain Race, 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after” (TOURMAN), 21-23/05, @ virtual
     • Gkarane S., Goulas A. & Vassiliadis, C., (2021) Local stakeholders’ attitude toward the sustainability of small-scale events; the case of Ioakeim Lioulias running race, 21st Sport Management and Recreation Conference, Hellenic Scientific Association for Sport Management & Recreation – HSASMR, 12-14/11, Thessaloniki, Greece
     • Gkarane S. & Vassiliadis C., (2022) Tourism Seasonality and Road Races: The perceptions of tourism professionals of Katerini area, 3rd Conference on Sports Tourism, Dance and Leisure (ATOHA) Innovation in Culture and Tourism as a Growth Lever, 11-12/02/22, Komotini, Greece

     2019

     • Gkarane K. S., & Vassiliadis, C., (2019) Setting the ground for successful film tourism practices in Greece: a SWOT analysis, INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC INNOVATIVE MARKETING AND TOURISM (ICSIMAT) 2019, Chios, Mytilene Islands _ Northern Aegean, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gkarane S., & Vassiliadis C. Α. (2019) Recording the avtive service processes of a small-scale event: application on a triathlon sporting event, 3rd International Scientific Conference “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead”, TOURMAN 2019, Porto Palace Hotel, Thessaloniki-Greece, 24-27 October 2019. Conference Proceedings

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gkarane S., & Vassiliadis C. Α. (2019) Selective Key Studies in Seasonality Tourism: A Literature Review, 8th International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism 2019; ICSIMAT 2019, Chios Chandris Hotel, 17-21 July 2019. Chios, Mytilene Islands - Northern Aegean, Greece.. Book of Proceedings

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Belenioti, Z.C., & Vassiliadis, C.A. (2018) Social Media impact on NPO Brand Equity: conceptualizing the trends and prospects, 11th Annual EuroMed Academy of Business (EMAB) Conference, EuroMed Research Business Institute, Session 5, September 12-14, 2018, Track 21: Tourism, Brand Equity and Satisfaction (Meeting Room 1), Valletta, Malta. Book of Proceedings: ISSN 2547-8516. http://euromed-2018.com/.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gkarane S., Efstratios-Marinos L., Vassiliadis C. & Vassiliadis Y. (2018), Combining Traditional and Digital Tools in Developing an International Guerilla Marketing Strategy: The Case of a SME Greek Company, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism; ICSIMAT 2018. Amarilia Hotel Conference Hall, Vouliagmeni, Athens, 17-22 October 2018 http://icsimat.com Springer Publication Proceedings https://www.springer.com/gp/book/978331…, ISBN 978-3-030-12453-3, p.397-404.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Belenioti Z.C., Tsourvakas G. & Vassiliadis C. A., (2018). Museums Brand Equity and Social Media: Looking into Current Research Insights and Future Research Propositions, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism; ICSIMAT 2018. Amarilia Hotel Conference Hall, Vouliagmeni, Athens, 17-22 October 2018 http://icsimat.com Springer Publication Proceedings, ISBN 978-3-030-12453-3, p.1215-1222.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gkarane S., & Vassiliadis C. (2018), Small Scale Event Product Analysis Based on Conjoint Analysis Results: The Case of Yedi Kule Conquest Monuments Run. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism; ICSIMAT 2018. Amarilia Hotel Conference Hall, Vouliagmeni, Athens, 17-22 October 2018 http://icsimat.com Springer Publication Proceedings https://www.springer.com/gp/book/978331… , p.139-146.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Belenioti Z.C., Tsourvakas G. & Vassiliadis C. A., (2018). Do Social Media Affect Museums’ Brand Equity? An Exploratory Qualitative Study, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism; ICSIMAT 2018. Amarilia Hotel Conference Hall, Vouliagmeni, Athens, 17-22 October 2018, http://icsimat.com Springer Publication Proceedings https://www.springer.com/gp/book/978331… , ISBN 978-3-030-12453-3, p.533-540.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Global Marketing Conference, 2016 Anestis Fotiadis, Nikolaos Stylos, Chris A. Vassiliadis, Tzung-Cheng TC Huan (2016). AVOCATION TRAVEL: CHOICE OF EVENTS AMONGST AMATEUR (NON-PROFESSIONAL) PARTICIPANTS INVOLVED IN SMALL-SCALE SPORTING EVENTS, Global Marketing Conference at Hong Kong, pp.1516-1530

      Προβολή Δημοσίευσης

     • International Conference on Business and Economics, Athens of the Hellenic Open University (ICBE - HOU) 2017, Garane, S. & Chris, A. Vassiliadis (2017). Impact of Film Tourism on a Destination: The Case of Greece, Hotel Titania, April 21 – 22, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 7th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA 2017)- Lisbon Conference, 28-30 June 2017. Anestis Fotiadis, Nikolaos Stylos, Chris A. Vassiliadis, Tzung-Cheng TC Huan (2017). The link among Travel Motives, E-Wom and Membership: An fsQCA Analysis

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB), Rome, Italy, September 13th-15th, 2017. Belenioti Z.C., & Vassiliadis C., (2017). SOCIAL MEDIA IMPACT ON NPO BRAND EQUITY: CONCEPTUALIZING THE TRENDS AND PROSPECTS

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 5th ICCMI 2017, Grand Hotel palace, Thessaloniki, Greece, 24-25 June. Anestis Fotiadis, Tzung-Cheng TC Huan & Vassiliadis C., (2017). Customer perceptions on wedding companies marketing strategies: An fsQCA Analysis

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 5th ICCMI 2017, Grand Hotel palace, Thessaloniki, Greece, 24-25 June.Belenioti Z. C., Gkarane S., & Vassiliadis C., (2017). The contribution of social media to small scale events: Boosting the city branding & tourism demand through Thessaloniki Food Festival

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Global and national business theories and practice: bridging the past with the future. Rome: Italy, 13-15 September 2017.Belenioti Z.C., & Vassiliadis, Chris A. (2017). SOCIAL MEDIA IMPACT ON NPO BRAND EQUITY: CONCEPTUALIZING THE TRENDS AND PROSPECTS, In Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. (Eds.). Book of Conference Proceedings, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-56-7, ISSN: 2547-8516, pp.150-160.

     2015

     • Belenioti Z.C., & Vassiliadis C., (2015). Branding in the New Museum Era.4th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Mykonos, Greece, September 24-27, 2015. http://www.icsim.net/index.php/program/submissions# p.6

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Belenioti Z.C., Andronikidis A., & Vassiliadis C., (2015) Classifying and Profiling Social Media Users: An Integrated Approach, The European Conference on Media, Communication and Film 2015, July 13th-16th, Brighton UK, Conference Proceedings, iafor: The International Academic Forum. www.iafor.org, p.175-195. ISSN: 2188-9643 , p.175-195
     • Fotiadis, A. & Vassiliadis, Ch., (2015) "TiCoSa a 3d matrix conceptual model to investigate visitors perceptions in an athletic event", 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, Kingston Business School building, Lontdon, 2015.07 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 30 June – 2 July 2015, Conference Proceedings http://www.iccmi2015.org.uk/ (http://www.iccmi2015.org.uk/wp-content/docs/ICCMI2015Conference-Proceedings-FINAL-VERSION.pdf), p.203-207
     • Stylos N., Alexiadou Ch., Andronikidis A. & Vassiliadis C. (2015) EVALUATING SERVICE QUALITY IN BANK ENCOUNTERS: AN EXAMINATION OF FACTORIAL EQUIVALENCE. EMAC 2015. COLLABORATION IN RESEARCH, 26-29 May, 2015 Leuven, Belgium. KU Leuven and Vlerick Business School in Leuven. Conference Proceedings

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Vassiliadis C. & Fotiadis A., (2014) "Conjoint Analysis of Sporting Events: The Case of Taiwan". 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues; ICCMI 2014, 18-20 June, 2014 Athens, Greece, Conference Proceedings, p. 159-165, editors Sarmaniotis Christos & Gillian Wright. ISBN: 978-960-287-145-4. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, και το Manchester Metropolitan University, Titania Hotel, 52, Eleftheriou Venizelou Str. Athens

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vassiliadis C. & Fotiadis A., (2014) "Time and Cost Visitors Perception - the Case of E-Da Theme Park, Taiwan". 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues; ICCMI 2014, 18-20 June, 2014 Athens, Greece, Conference Proceedings, p. 166-172, editors Sarmaniotis Christos & Gillian Wright. ISBN: 978-960-287-145-4. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, και το Manchester Metropolitan University, Titania Hotel, 52, Eleftheriou Venizel

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stylos N., Vassiliadis C., & Andronikidis A., (2014) "Conative Image and Personal Normative Belief in Determining the Intention to Revisit a Tourism Destination". AMA SERVSIG 2014, 13-15 June, 2014 Thessaloniki, Greece, Services Marketing in the New Economic and Social Landscape: AMA SERVSIG 2014- International Service Research Conference Proceedings, Sport services – Tourism Services p. 29-30, editors Rodoula H. Tsiotsou & Yannis Hajidimitriou. UNIVERSITY OF MACEDONIA; Dept. of Business Adminis

     2013

     • Kilimpasanis A., Andronikidis A., Gotzamani K. & Vassiliadis C. (2013). Does Green Mean Fresh? Examinining the Framework of Green Brand Equity for Gen Y. EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γουνόπουλος H. και Βασιλειάδης X., (2013). Προώθηση των τουριστικών προορισμών μέσω του Τουρισμού Ταινιών (Film Tourism)–Νέες Προοπτικές με τη Χρήση των ΤΠΕ, ICIB conference 2013, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece Σάββατο, 18 Μαίου 2013. Conference proceedings

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Andronikidis A., Bellou V., Priporas C. and Vassiliadis C., (2013). Constraint Based Segmentation for Ski Resort Tourists, EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia, Track - 20: Tourism Marketing, 16.00-17.30 SESSION 20.05, HALL: D405, Conference proceedings, p.371

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Andronikidis A., Bellou V., Priporas C. and Vassiliadis C., (2013). Constraint Based Segmentation for Ski Resort Tourists, EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia, Track - 20: Tourism Marketing, 16.00-17.30 SESSION 20.05, HALL: D405, Conference proceedings

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Fotiadis A., and Vassiliadis C. (2012), "What motivates people to be involved in Sport Tourism events? The Greek case of Sfendami International Mountain Festival". 4th Asia-Euro Conference 2012 in Tourism, Hospitality & Gastronomy, "The Way Forward: Exploring Multidisciplinary Approaches" 28 November - 1 December, 2012, Selangor, Malaysia. Συνέδριο που διοργανώθηκε από Taylor’s University, Lakeside Campus, Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Conference Proceedings.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vassiliadis C., Fotiadis A., Huan T.C. and Handler Is. (2012). "Introducing a Tool for Customer - Oriented Tourism Websites", 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24-29 April, Fethiye, Turkey. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το περιοδικό Anatolia: An international Journal of Tourism and Hospitality Research, CD and Proceedings Book, edited by M. Kozak and N. Kozak. (Conference Proceedings, Ankara 2012, p.1139-1153): ISBN: 978-605-5437-82-4http://www.anatoliajournal.com/interdiscipli
     • Fotiadis A., Vassiliadis C., & Huan T.C. (2012). "Sustainable Development in Hotel SMEs, A Comparison Between Taiwan and Greece", 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Grecotel Corfu Imperial Hotel, 31 May - 3 June 2012, Corfu, Greece. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλο
     • Vassiliadis C., Fotiadis A., and Andronikidis A., "Can Stressful Events Affect Our Consumer Day-Life? Empirical Results of Preliminary Focus Group Analysis to Student Groups with the use of a Life Stress Inventory Model". International Conference on Contemporary Marketing Issues 2012, 13-15 June, 2012 Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings, p.55-59 editors Irene Tilikidou, Eugenia Wickens, Christos Sarmaniotis. ISBN: 978-960-287-140-9. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Α

     2011

     • Vassiliadis, C., Fotiadis, A. & Tatari, N. (2011) "Content Analysis of Tourism Destination Research", The 2011 Athens Tourism Symposium In t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o n g r e s s o n c u r r e n t t r e n d s i n t o u r i s m ma n a g e m e n t a n d t o u r i s m p o l i c y, Athens 2011, Laboratory of Research and Tourism Satellite Accounts of the University of Patras, 2-3 February, 2011, Venue: Megaron Athens International Conference Center, Athens, Greece. Con
     • Vassiliadis C., Fotiadis, A., & Kuo S., (2011) "Kano Analysis of cliental relations in the sector of agricultural supplies enterprises in Greece". Joint conference of the 7th Symposium on Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure and the 2nd International Symposium on Sustainable Tourism Management about Sustainability and Quality of Life in Tourism: Task for consumers, industry policy and Academia, 24 - 27 May, 2011 in Chiangmai, Thailand. Conference proceedings (ISBN: 978-974-84
     • Fotiadis, A., Vassiliadis, C., & Stylos, N. (2011) "Progress in Rural Tourism Research". Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, 19-24 June 2011 - Istanbul, Turkey. Ιστοσελίδα ενημέρωσης: http://www.httrc.com/ahtmm/index.htm, Conference Proceedings: http://www.httrc.com/ahtmm/index_files/part6.pdf
     • Vassiliadis, C., Priporas C., & Stylos N. (2011) "Sustainability and Marketing Practices at Greek Ski Centers". Third Biennial International Conference on Service Marketing; Servicing the way out of Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of services, 07-09 September 2011 - Izmir, Turkey. Conference Proceedings: Ιστοσελίδα ενημέρωσης: http://web.deu.edu.tr/3bic/list_of_acceptedpapers.pdf και http://web.deu.edu.tr/3bic/
     • Lathiras, P., Priporas C., Vassiliadis C., & Lianou, K. (2011). "Assessing the impact of website quality on user satisfaction: A study of Webqual and Net Promoter Score in Hotels", 4th Euromed Conference of the Euromed Academy of Business, Porto Elounda Deluxe Resort, Agios Nikolaos - Crete, Greece, 19-22 October 2011. Συνέδριο με διοργανωτές το ΤΕΙ Κρήτης, το College of Management and Academic Studies και το University of Nicosia- Σχολή Επιχειρησιακών Σπουδών. Ιστοσελίδα ενημέρωσης (Conference

     2010

     • Vassiliadis, C., Priporas, C. and Stylos, N., (2010) "Marketing Management practices at ski centers: the case of Greece", The EuroMed Academy of Business announces the 3nd Annual EuroMed Conference, 04-05 November 2010, University of Nicosia, Hilton Park Hotel - Nicosia, Cyprus. διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings, (ISBN: 978-9963-634-83-5, EuroMed Press, p. 1172-1189. Approved by ISI Conference Proceedings Citation Index).
     • Priporas, C. V., Vassiliadis, C. A., Kamenidou I., and Andronikidis A., (2010) "The relationship between bank advertising and bank customer satisfaction: A pilot study in Greece", The EuroMed Academy of Business announces the 3nd Annual EuroMed Conference, 04-05 November 2010, University of Nicosia, Hilton Park Hotel - Nicosia, Cyprus. Διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings, (ISBN: 978-9963-634-83-5, EuroMed Press, p. 893-906. Approved by ISI Conference Proceed
     • Maditinos Z. & Vassiliadis C., (2010) "Crisis management: a contemporary constant need for business continuity in the tourism industry", International Conference on International Business (ICIB) Department of International and European Studies, University of Macedonia (Thessaloniki, Greece).Faculty of Political Science, University of Messina (Messina, Italy). CRIISEA, University of Picardie (Amiens, France) 22-23 May 2010 University of Macedonia, Greece. Διαθέσιμο στη: http://www.icib.eu/organi
     • Maditinos Z. & Vassiliadis C., A. Andronikidis & Tsavlopoulos J., (2010) "Service Harm Crises: A Preliminary Conceptual Approach", SS International Conference quality and service sciences, 13th QMOD conference, b-tu Brandenburgische Technishe Universitat Cottbus, 30 August - 01 september 2010, Cottbus, Germany. Conference proceedings. Διαθέσιμο στη: http://www.maciem.tu-cottbus.de/qmod2010/index.php?id=21 και http://www.maciem.tu-cottbus.de/qmod2010/fileadmin/qmod2010/uploads/documents/QMOD%2

     2009

     • Vassiliadis, C., Priporas, C. and Andronikidis, A., (2009) "The impact of Greek ski centers product dimensions on visitors’ satisfaction levels: A preliminary analysis" (2009), The EuroMed Academy of Business announces the 2nd Annual EuroMed Conference, October 26-28, 2009 University of Salerno, Salerno, Italy. http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. ISI citation index, ISBN: 978-9963-634-76-7, EuroMed Press, pp.1462-1474.
     • Madytinos Z., Vassiliadis, C. & Tzavlopoulos (2009) "Crisis management: Organizational Luxury or Necessity for Mediterranean Tourist Business?"The EuroMed Academy of Business announces the 2nd Annual EuroMed Conference, October 26-28, 2009 University of Salerno, Salerno, Italy. Διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. ISI citation index, ISBN: 978-9963-634-76-7, EuroMed Press, pp.1082-1094.
     • Theofanis Karagiorgos, Petros Lathiras and Vasiliadis Christos (2009), "Elaborating Financial Reporting through the Evaluation of Customer Perceived Value", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740, ISSN: 1792-0965), p. 243-260.
     • Vasiliki V. Papageorgiou & Vassiliadis Chris A., (2009) "Analysis of Tourist’s Motives Depended on Age; An Empirical Study", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings , ISBN: 978-960-98740, p., ISSN: 1792-0965, p. 632-640.
     • Nikolaos Stylos & Vassiliadis Chris A., (2009) "Making the first steps in the 21st century; The Evolution of Services Marketing Research", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos"Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740,ISSN: 1792-0965), p. 504-547.
     • Maditinos Zissis J., Vassiliadis Chris A., Gotzamani Katrina and Vouzas Fotis, (2009) "Service Harm Crisis: The Swiss Cheese Effect in Helios Airways Tragedy", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740, ISSN: 1792-0965), p. 354-360.
     • Theopfilos Masmanidis and Vassiliadis Chris A. (2009) "Evaluation of regional ski destination offers with a spatial analysis approach. The case of Greece." 3rd International Colloquium on Tourism and Leisure, Bangkok, Thailand, 6-9th July  2009. Διαθέσιμο στη: http://www.ictlconference.com/ CD; Conference proceedings. (ISBN: 978-0-9864591-7-7).
     • Vassiliadis Chris A. (2009) "Does perceived quality explain patronage behavior in the ski service industry? The case of Greek ski centers". 3rd International Colloquium on Tourism and Leisure, Bangkok, Thailand, 6-9th July 2009. Διαθέσιμο στη: http://www.ictlconference.com/ CD; Conference proceedings. . (ISBN: 978-0-9864591-7-7).
     • Vassiliadis C., and Papageorgiou V. (2009) "Tourism Motivation Analysis with the use of Family Life Cycle stages: An empirical study", 4th International Scientific Conference Planning for the Future-leaning from the Past: Contemporary developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes island, Greece, 3-5 April 2009. http//:www.chios.aegean.gr/tourism/conference.htm. Conference proceedings.

     2008

     • Vassiliadis, C., Andronikidis, A., and Priporas, C. (2008) "Can Time Diary Analysis Be Used to Understand Leisure Behavior ?" 1st Annual EuroMed Conference, European and Mediterranean Trends and Challenges in the 21st Century, Provence, Marseille, France, November 17-18, 2008, διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. (ISBN: 978-9963-634-58-3), ISI citation index, EuroMed Press, pp.638-666.
     • Maditinos Z., and Vassiliadis C. (2008) Conference MIBES July 5 2008, TEI of Larissa, Greece. "Crisis and Disasters in Tourism Industry: Happen locally - Affect globally". Conference e-proceedings and MIBES JOURNAL (Journal of International Business and Economy). MIBES* E-BOOK 2008, MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMIC SYSTEMS, ELECTRONIC BOOK, p.67-76 http://mibes.teilar.gr/e-books/2008.html

     2007

     • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 2-3 Μαρτίου 2007, Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. «Διαπιστώσεις σχετικά με την δυνατότητα συνδυασμού των εργαλείων μέτρησης της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα». Συντονισμός και εισηγητής στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Διαχείριση Ποιότητας και Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

     2006

     • Ερέτρια, Eretria Village Conference Center, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης«Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Αποτελέσματα της Ανάλυσης SERVQUAL 2006 στο Γ.Ν. Κατερίνης» (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου), 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2006.
     • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τομέας Οικονομικών Υγείας: «Ασφάλεια και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας: προσδιοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν την σημαντικότητα της διάστασης «ασφάλεια» με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας «μέσων-σκοπού» στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, Athens Hilton, 13-16 Νοεμβρίου 2006 (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου και Ι. Σιγάλα).
     • 'Local Crises and Natural Disasters: Effects and Consequences on the Global Tourism Industry'. (σε συνεργασία με Zissi Maditino), Conference MIBES November 4-5, 2006, TEI of Larissa, Conference proceedings.
     • 'Organizational Preparation For Crises And Disasters In The Tourism Sector: Perceptions And Planning Of Tourist Businesses In Northern Greece' (σε συνεργασία με Athanasios Karagiannis, and Zissis Maditinos), 24th EuroCHRIE Conference, -In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece, Macedonia Palace Hotel, 25-28 October 2006. Conference proceedings.
     • 'Investigating Motives Of Quality Assurance Efforts In The Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits And Problematic Areas'. (σε συνεργασία με Katerina Gotzamani, Andrea Andronikidi & Georgia Livadarou), 24th EuroCHRIE Conference, In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece, Macedonia Palace Hotel, 25-28 October 2006. Conference proceedings.
     • "Mega Events: Challenges for Contingency Planning, Opportunities for Tourist Promotion- (σε συνεργασία με τους Zissis J. Maditinos & Sylvain Charlebois), International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development ,Heraklion, Crete, GREECE, 15-18 June 2006, Conference proceedings.

     2005

     • «Τμηματοποίηση των επισκεπτών ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων μέσα από το πρίσμα της Ανάλυσης του Τρόπου Ζωής (Life Style Analysis)» (σε συνεργασία με τους Θ. Μασμανίδη και Θ. Γραμματικόπουλο), στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και αθλητικού τουρισμού, 15-17 Απριλίου 2005, Τρίκαλα. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 66-69.
     • «Μια πρόταση διοικητικής συνεισφοράς των τεχνικών ανάλυσης SERVQUAL και Kano στη περίπτωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων» (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου), Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.) υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (E.S.Q.H.) και του περιοδικού -ECO; Magazine on Quality- και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 8-9 Δεκεμβρίου 200
     • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τομέας Οικονομικών Υγείας:«Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα: Μια συγκριτική μελέτη της ανάλυσης χασμάτων σε δύο νοσοκομεία της χώρας», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Αθήνα 14-17 Δεκεμβρίου 2005, Athens Hilton (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου).
     • 'Do SERVQUAL dimensions explain patronage behavior measures in the car service industry?', (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, και Β. Μπέλλου), EUROPEAN MARKETING ACADEMY (EMAC) Conference: Sustainable Marketing Leadership; A Synthesis of Polymorphous Axioms, Strategies and Tactics, Greece, May 23-26, Athens 2006. Conference proceedings: Conference CD.
     • 'Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach - competitive paper' (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, Θ. Φωτιάδη, Λ. Χατζηθωμά), in Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005. Conference proceedings: Conference CD.
     • 'Leveraging tourism product through the development of charter flights: A study based on the research conducted for U.K. and German markets' (σε συνεργασία με τους, Th. Fotiadis και Chr. Sakellarios), in International Conference on Tourism Development and Planning, A.T.E.I. Patras, Department of Tourist Business, June 2005, Patra, Greece, Conference proceedings.
     • 'Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach - competitive paper' (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, Θ. Φωτιάδη, Λ. Χατζηθωμά), in Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005. Conference proceedings: Conference CD.
     • 'An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels', (σε συνεργασία με Th. Fotiadis, L. Hatzithomas, και E. Gotzamanis), in ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum. Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005 (forthcoming, will be published in the conference proceedings).
     • Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με τους Θ. Μασμανίδη και Θ. Γραμματικόπουλο, "Τμηματοποίηση των επισκεπτών ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων μέσα από το πρίσμα της Ανάλυσης του Τρόπου Ζωής (Life Style Analysis)", Πρακτικά Συνεδρίου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και αθλητικού τουρισμού, σελ. 66-69, Τρίκαλα, 15-17 Απριλίου 2005.
     • Vasiliadis C., Andornikidis A., Fotiadis Th., Hatzithomas L., “Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach – competitive paper”, Conference proceedings: Conference CD, Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005.
     • Vasiliadis C., Soubeniotis D., Fotiadis Th., Hatzithomas L., “The importance of facilities in the success of Integrated Marketing Communication of hotel enterprises”, Conference Proceedings: Conference CD, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, June 8-11, 2005.
     • Vasiliadis C., Th. Fotiadis & Chr. Sakellarios, "Leveraging tourism product through the development of charter flights: A study based on the research conducted for U.K. and German markets", Conference Proceedings in International Conference on Tourism Development and Planning, A.T.E.I. Patras, Department of Tourist Business, June 2005.
     • Vasiliadis C., Th. Fotiadis, L. Hatzithomas & S. Vassiliadis, "A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation", Conference Proceedings: Conference CD, ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum, , Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005.
     • Vasiliadis C., Th. Fotiadis, L. Hatzithomas, και E. Gotzamanis, "An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels", Conference proceedings, ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum, Springer Verlag, p.377-388, Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005.

     2004

     • Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου και Ι. Σιγάλα, "Αξιολόγηση της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την χρήση του υποδείγματος SERVQUAL", Πρακτικά: Ηλεκτρονικός Τόμος Εισηγήσεων σε CD, Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.) υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (E.S.Q.H.) και του περιοδικού “ECO; Magazine on Quality” και υπό τ
     • Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Θ. Μασμανίδη , «Οι αντιλήψεις των φορέων διοίκησης ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων σχετικά με τις Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές», Πρακτικά εισηγήσεων, 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, σελ.20-25, ΑΘΗΝΑ 2004β.
     • Vasiliadis C., Haramis, Fotiadis, Hatzithomas & Gotzamanis, "A case studies approach on marketing High Technology Products; application of an innovative decision making procedure about new high tech products and their introduction into the highly uncertain, turbulent environment of the market through a strategic-systematic approach of operational intradepartmental coexistence and cooperation", 8th International Workshop on Teamworking (IWOT 8), European Institute for Advanced Studies in Manageme
     • Vassiliadis C., Masmanidis Th. & Lathiras P., “Service quality analysis of customer experience from Greek ski centers”, Pre-Olympic Conference on Sport Tourism that will be held in Rhodes island, Greece Aldemar Paradise Royal Mare Hotel, June 4th-6th, Rhodes 2004.

     2003

     • Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ.,Παρουσίαση εργασίας αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) με τίτλο, “Αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά με την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα ιδανικό χιονοδρομικό κέντρο”, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οι προκλήσεις της Ελληνικής αθλητικής διοίκησης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004: Από τη θεωρία στην πράξη, συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (σε συνεργασία
     • Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ., “Αξιολόγηση των υπηρεσιών χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα με βάση το πολυχαρακτηριστικό μοντέλο στάσεων (Fishbein model)”, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οι προκλήσεις της Ελληνικής αθλητικής διοίκησης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004:Από τη θεωρία στην πράξη, συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (σε συνεργασία με Μασμανίδη Θ.), Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 20-23,
     • Vasiliadis C. Siomkos G. Vrehopoulos A., “Tourism Destination Analysis & Planning: An IT Application”, in ENTER 2003 @HELSINKI, IFITT’ s 10th Global Travel & Tourism Technology and e-Business Forum focusing on Technology on the Move, Helsinki, Finland (σε συνεργασία με Γ.Ι. Σιώμκο και Α. Βρεχόπουλο), Πρακτικά Συνεδρίου, pp. 458-466, 29th-31st January 2003.

     2002

     • Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Βογιατζή Α., Μασμανίδη Θ., "Περιοριστικοί παράγοντες της Ζήτησης Τουριστικών Υπηρεσιών: Η περίπτωση των Χιονοδρομικών Κέντρων της Ελλάδας", Πρακτικά του 8ου Διεθνές Συνεδρίου της Εταιρείας Οικονομολόγων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, με θέμα: Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Τάσεις και Προοπτικές, σελ. 273-287, 3 έως 5 Οκτωβρίου 2002.

     2001

     • Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ., Παρουσίαση εργασίας αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) με τίτλο, “Οράματα και αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας της ορεινής Ροδόπης σχετικά τις δυνατότητες τουριστικής ανάδειξης της περιοχής τους”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού: Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στην Ελλάδα- Νέες προοπτικές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ελληνική Ετα
     • Βασιλειάδης Χρ., “Δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού βάσει της ανάλυσης αντιλήψεων των κατοίκων, δικτύων διανομής και εν δυνάμει επισκεπτών”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στην Ελλάδα: Νέες προοπτικές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ.83-85, Τρίκαλα 14-16 Δ

     1999

     • Vasiliadis C., “Marketing Vital Natural and Cultural Resources which are supplied for New and Developing Destination Zones - Examing Area: N. Plastiras Lake (Thessaly-Greece) and the Surrounding Area”, INTERNATIONAL CONFERENCE PREPARING THE MANAGER of the 21st Century, Πρακτικά Συνεδρίου Vol.1, pp.117-126, 16-18 December 1999.

     • Βασιλειάδης Χρ., Βογιατζής Α., Μασμανίδης Θ. “Περιοριστικοί παράγοντες της Ζήτησης Τουριστικών Υπηρεσιών: Η περίπτωση των Χιονοδρομικών Κέντρων της Ελλάδας”, 8ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, με θέμα: "Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Τάσεις και Προοπτικές", 3 έως 5 Οκτωβρίου 2002 (υπό έκδοση το 2004).
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • Stylos N. D. & Chris A. Vassiliadis C.A. (2011). «Evolution of Services Marketing Research – "The Technological Era", International Journal of Asian Tourism Management, Volume 2, Number 1, April 2011, p.71-85.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font