Χριστοπούλου Ρεβέκκα
 • 2310 891.825
 • christopoulou uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 311

  Χριστοπούλου Ρεβέκκα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάλυση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.A. Economics (with distinction), University of Crete, Greece, 2001
  • MSc. Economics, University of York, UK, 2002
  • Ph.D. Economics, University of Cambridge, UK, 2007
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Labor Economics
  • Economic demography
  • Health economics
  • Public Health
  • Applied econometrics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛ)
   (ΜΑΕ0215)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
   (ΟΙ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μικροοικονομική ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  6

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Εισαγωγή στην Μικροοικονομική ή Μικροοικονομική Ι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO131/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στη Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ αναλύεται και αξιολογείται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε διαφορετικές δομές αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο). Γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων η οποία εφαρμόζεται στη μελέτη των βασικών ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων (Bertrand, Cournot, Stackelberg). Αναλύονται οι αγορές παραγωγικών συντελεστών καθώς και υποδείγματα διακριτικής τιμολόγησης και διαφοροποίησης προϊόντος. Ακολουθεί η μελέτη των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας. Τέλος, μελετώνται θέματα κοινωνικής ευημερίας (άθροιση προτιμήσεων, Θεώρημα Arrow, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας) και το θέμα των εξωτερικών επιδράσεων (επιπτώσεις στη λειτουργία των αγορών καθώς και τρόποι παρέμβασης).

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξηγεί την οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην ανάλυσή τους.
  • εντοπίζει τα όρια της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξετάζει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών.
  • αναγνωρίζει τις επιπτώσεις θετικών και αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στη λειτουργία των αγορών καθώς και να περιγράφει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης.
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και να κατανοεί την σημασία των βασικών θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας.

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Τέλειος ανταγωνισμός (κεφ. 9-10 BB, 23-24 V)

  · Μονοπώλιο (κεφ. 11 BB, 25 V)

  · Διάκριση τιμών (κεφ. 12 BB, 26 V)

  · Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (κεφ. 13 BB, 26 V)

  · Αγορές συντελεστών (κεφ. 11 BB, 27 V)

  · Ολιγοπώλιο (κεφ. 13 BB, 28 V)

  · Θεωρία παιγνίων (κεφ. 14 BB, 29-30 V)

  · Γενική ισορροπία (κεφ. 16 BB, 32-33 V)

  · Ευημερία (κεφ. 34 V)

  · Εξωτερικές επιδράσεις και δημόσια αγαθά (κεφ. 17 BB, 35,37 V)

   

  BB = Besanko – Braeutigam, V = Varian (2015).

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.
  • Ηλεκτρονική εξέταση προόδου στα εργαστήρια Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  26

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  136

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) στα μέσα του εξαμήνου, και (β) με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Πρόοδος  (30% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  Τελική Εξέταση (70% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ⚫         Varian H. (2015), Μικροοικονομική: μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική.

  ⚫         Besanko D., Braeutigam R. R. (2009), Μικροοικονομική, Εκδόσεις  Gutenberg.

  ⚫         Παλαιολόγος, Γ.Μ., Πολέμης, Μ. Λ. (2018), Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος A&Β, Εκδόσεις Μπένου

  ⚫         Katz M., Rosen H. (2007), Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο.

  ⚫        Nicholson W. (2008), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές αρχές και προεκτάσεις, Εκδόσεις Κριτική.

   

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
   (ΜΟΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (αγγλικά)-HEALTH ECONOMICS
   (ΟΙ0627)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1ο κ 3ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις 

  2

  7

  Εργαστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO157/

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα eClass)

             

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές να κατανοήσουν τις

  βασικές έννοιες και την χρησιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία, την Κοινωνία, τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, αφετέρου στο εργαστηριακό μέρος να χειρίζονται με ευχέρεια τον Υπολογιστή, το Διαδίκτυο, τις βασικές εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου καθώς και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του υπολογιστή τους. 

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται  να είναι σε θέση να:

   Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:

  1. Εξηγεί τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και πώς αυτό μετασχηματίζει το επιχειρείν.
  2. Αξιολογεί το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των.
  3. Διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους Πληροφοριακών Συστημάτων.
  4. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα Πληροφοριακά Συστήματα βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης.
  5. Περιγράφει και να αξιολογεί τα δομικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος.
  6. Αναλύει τη σημαντικότητα των συστημάτων συνεργασίας και κοινωνικού επιχειρείν.
  7. Εξηγεί πώς το Πληροφοριακά Συστήματα βοηθούν τις εταιρίες να είναι ανταγωνιστικές.
  8. Αξιολογεί εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στην επιχείρηση
  9. Αναλύει τις ηθικές διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων. Περιγράφει τα ηθικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
  10. Συνεργάζεται με ειδικούς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων. 

  Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

  1. Διακρίνει το Λειτουργικό Σύστημα ως ένα ξεχωριστό πρόγραμμα και διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  2. Εργάζεται με ταχύτητα χρησιμοποιώντας δημοφιλείς συνδυασμούς πλήκτρων.
  3. Αναζητεί και διαχειρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά  αρχεία και φακέλους τοπικά και στο Νέφος. Οργανώνει και μοιράζεται αρχεία και φακέλους.
  4. Συντάσσει, κοινοποιεί και προωθεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διακρίνει και διαχειρίζεται τα ύποπτα μηνύματα.
  5. Διατηρεί ασφαλή τον υπολογιστή. Διαφυλάσσει το απόρρητο σε εμπιστευτικά αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  6. Λαμβάνει και ενσωματώνειαποτυπώματα οθόνης σε έγγραφα.
  7. Συντάσσει ευπαρουσίαστα έγγραφα κειμένου οικονομικού περιεχομένου καθώς και επιστολές επαγγελματικού επιπέδου.
  8. Συνεργάζεται σε έγγραφα με άλλους χρήστες.
  9. Διαφοροποιεί την παρουσίαση από το έγγραφα κειμένου. Δημιουργεί εμπλουτισμένη και ευανάγνωστη ηλεκτρονική παρουσίαση.
  10. Εξοικειώνεται με ευχέρεια με  οποιοδήποτε αντίστοιχο περιβάλλον διδάχθηκε στον Εργαστήριο (Λειτουργικό Σύστημα, Επεξεργαστή Κειμένου, Εφαρμογή Παρουσιάσεων κ.α.).

   

  Γενικές Ικανότητες 

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

  Λήψη αποφάσεων.

  Αυτόνομη εργασία. 

  Ομαδική Εργασία.

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.

  Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

  Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι σύγχρονοι οργανισμοί/ επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ περίπλοκοι καθώς έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά δεδομένα, πόρους, επιλογές, ανθρώπους, ανταγωνιστές  σε ένα περίπλοκο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις είναι να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των οργανισμών/ επιχειρήσεων στην επιλογή, χρήση και διοίκηση των ΤΠΕ.

  Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν ΤΠΕ για την συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία και επικοινωνία των πληροφοριών. Συνδυάζουν υλικό, λογισμικό, δίκτυα, τεχνολογίες ασφάλειας, δεδομένα, επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών, την ορθή διαχείριση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ενός οργανισμού/ επιχείρησης. Τα πληροφοριακά συστήματα ενσωματώνονται σε όλες τις λειτουργίες των σημερινών οργανισμών/ επιχειρήσεων (αγορές, προμήθειες, παραγωγή, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, λογιστική, μάρκετινγκ, διαφήμιση, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών κτλ.).

  Αρχικά το μάθημα  αναλύει την στρατηγική σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων από τους οργανισμούς/ επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, εξετάζει τους κύριους τύπους πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδιοτήτων και συστατικών τους, σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιλογή, την υλοποίηση, την αρχιτεκτονική και τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Περιγράφει  τα συστήματα προγραμματισμού πόρων των επιχειρήσεων για την οργάνωση της παραγωγής, τα εκτελεστικά συστήματα για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων κλπ. 

  Θεωρία:

  1. Τα πληροφοριακά συστήματα στην ψηφιακή οικονομία και επιχειρήσεις,

  2. Η-επιχειρείν και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο,

  3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα,

  4. Ηθικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα. 

  Εργαστήρια:

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφορικής για Οικονομολόγους, MS Windows, Υπηρεσίες Διαδικτύου για Οικονομολόγους,  Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων τοπικά και στο Νέφος, Κοινή χρήση αρχείων, Ταυτόχρονη εργασία σε αρχεία, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων, Ασφάλεια και Απόρρητο, Δημοφιλείς Επεξεργαστές Κειμένου με έμφαση στο MS Word, Διαχείριση Εγγράφων, Μορφοποίηση Κειμένου, Συλλαβισμός, Διαμόρφωση σελίδας, Εκτύπωση Εγγράφου, Στήλες, Στυλ, Σύμβολα, Εικόνες, Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων Οικονομικού περιεχομένου, Πίνακες, Εφέ Κειμένου,  Πίνακας περιεχομένων, Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου, Δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων.

   

  4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η διδασκαλία γίνεται On-line.

  Παρουσιάσεις και σχολιασμός διαφανειών PowerPoint.

  Παρακολούθηση και σχολιασμός βίντεο.

  Αξιολόγηση ιστοτόπων.

  Ανάλυση περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση εργασιών και παρουσιάσεων.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Παράδοση μαθημάτων και παρουσιάσεις μέσω Zoom.

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass (επικοινωνία, πληροφορίες μαθήματος, ανακοινώσεις, εργασίες, πληροφόρηση για διεθνείς τάσεις, βιβλιογραφία, παρουσιάσεις powerpoint, βίντεο, λήψη και αξιολόγηση εργασιών κτλ.).

  Εργαστηριακή εκπαίδευση με υπολογιστές και διαδίκτυο.

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, Zoom, eclass, κ.λπ.

  Εκμάθηση εφαρμογών Πληροφορικής για Οικονομολόγους στα Εργαστήρια Υπολογιστών.

  Εκπόνηση εργασιών με χρήση υπολογιστών και διαδικτύου.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστήρια

  26

  Προετοιμασία-μελέτη για τις εργαστηριακές ασκήσεις.

  Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών

  89

  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  69

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Στα πλαίσια τόσο του Θεωρητικού όσο και του Εργαστηριακού μέρους εκπονούνται εργασίες (60%).

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω των εργασιών (60%) και των γραπτών εξετάσεων (40%) στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο eclassμε το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΘΕΩΡΙΑ:

  K.C. Laudon & J.P. Laudon (2015). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

  Επιπλέον Βιβλιογραφία στα Ελληνικά: 

  Ε.Η. McKinneyJr. and D.M. Kroenke (2017). Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης- Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες. Broken Hill Publ.

  D.M. Kroenke and R. J. Boyle (2017). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην πράξη. BrokenHillPubl.

  G. Βeekman and B. Beekman (2014). Εισαγωγή στην πληροφορική. Εκδόσεις M. Γκιούρδας.

  Επιπλέον Βιβλιογραφία στα Αγγλικά: 

  K.C. LaudonandJ.P. Laudon (2017). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Publisher: Prentice Hall.

  K.C. Laudon and J.P. Laudon (2018). Essentials of MIS. 13th Edition. Publisher: Pearson.

  K. E. Pearlson, C. S. Saunders and D. F. Galletta (2015). Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 6th Edition, Publisher: Wiley.

  P. Wallace (2014).Introduction to Information Systems. Publisher: Prentice Hall.

  P. Wallace (2013). Information Systems in Organizations: People, Technology, and Processes. Publisher: Prentice Hall.

  E. Turban, L. Volonino and G. R. Wood (2015). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. Publisher: Wiley.

  Kroenke, D. M., Gemino, A., & Tingling, P. (2016). Experiencing MIS (4th Canadian Edition). Toronto: Pearson. ISBN-13: 9780134078434.

  W. Reynolds (2015). Information Technology for Managers, 2nd edition. Publisher: Course Technology [ISBN 9781305389830]

  J. Gordon, K. Lankisch, N. Muir, D. Seguin and A. Verno (2016). Our Digital World: Introduction to Computing, 4th Revised edition. Publisher: EMC Paradigm,US.

  R. K. Rainer, H. J. Watson and B. Prince (2013). Management Information Systems. Publisher: Wiley.

  R. K. Rainer, B. Prince and C. G. Cegielski (2013). Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. Publisher: Wiley.

  R. M. Stair and G. Reynolds (2016). Fundamentals of Information Systems. Publisher: Cengage Learning.

  R. Stair and G. Reynolds (2011). Principles of Information Systems. Publisher: Course Technology.

  P. Baltzan  and A. Phillips (2013). Business Driven Information Systems. Publisher: McGraw-HillEducation 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

  Α. Τσαδήρας (2018). Πληροφορική για την Οικονομία και τη Διοίκηση. Εφαρμογές και Ασκήσεις.

  Θ. Χατζιδάκη  Εργαστηριακά φυλλάδια.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2020-2021

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2019. ‘Sectoral returns in the Greek labour market over 2002-2016: Dynamics and determinants’ In: H.Voskeritsian, P. Kapotas, and C. Niforou, Greek Employment Relations in Crisis: Challenges and Prospects, Routledge.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Christopoulou, R. and Pantalidou, M. 2019. ‘Too poor to leave the nest? The Greek family as a safety net for young adults before and during the crisis’ In: H. Voskeritsian, P. Kapotas, and C. Niforou, Greek Employment Relations in Crisis: Challenges and Prospects, Routledge.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Lillard, D. R. and Christopoulou, R. (eds) 2015. Life-Course Smoking Behavior: Patterns and national context in ten countries. Oxford University Press.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Christopoulou, R. and Ryan, P. 2009. ‘Youth outcomes in the labour markets of advanced economies: decline, deterioration, and causes’ in I. Schoon and R.Silbereisen (eds.), Transitions from school to work: globalisation, individualisation, and patterns of diversity, Cambridge University Press.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Christopoulou, R. 2008. ‘The youth labor market problem in cross-national perspective’, in G. DeFreitas (ed.), Young workers in the global economy: job challenges in North America, Europe and Japan, Edward Elgar.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2016. ‘Public-private wage duality during the Greek crisis’, Oxford Economics Papers, 68(1): 174–196

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R. and Lillard, D. R. 2016. ‘Migration to the US and marital mobility’, Review of Economics of the Household, 14(3): 669-694

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R., Lillard, D. R. 2016. ‘A novel indicator of life-course smoking prevalence in the US combining popularity, duration, quantity, and quality of smoking’, American Journal of Public Health. 106(7): 1329-1335.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Christopoulou, R. and Lillard, D. R. 2015. ‘Is smoking behavior culturally determined? Evidence from British immigrants’, Journal of Economic Behavior and Organization, 110(C): 78-90.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2014. ‘The Greek public sector wage premium before the crisis: size, selection and relative valuation of characteristics’, British Journal of Industrial Relations. 52(3): 579-602.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lillard, D. R., Christopoulou, R. and Gil Lacruz, A. I. 2014. ‘Re: Validation of a method for reconstructing historical rates of smoking prevalence’, American Journal of Epidemiology. 180(6): 656-658.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Christopoulou, R. 2013. ‘Why have labour market outcomes of youth in advanced economies deteriorated?’, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. 14 (1): 203–238.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R., Lillard, D. R. and Balmori, J. 2013. ‘Smoking behavior of Mexicans: patterns by birth-cohort, gender, and education’, International Journal of Public Health, 58 (3): 335-343.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Christopoulou, R. and Vermeulen, P. 2012. ‘Markups in the Euro area and the US over the period 1981-2004: a comparison of 50 sectors’, Empirical Economics, 42(1): 53-77.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Christopoulou, R., Han, J., Jaber, A. and Lillard, D. R. 2011. ‘Dying for a smoke: how much does differential mortality of smokers affect estimated life-course smoking prevalence?’, Preventive Medicine, 52(1): 66-70.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2019

     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2018

     • 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2017

     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2015

     • Applied Micro & Microeconometrics Workshop, University of Alicante
     • 'The Economics of Socialization' Workshop, Barcelona GSE Summer Forum

     2014

     • 11th International German Socio-Economic Panel User Conference
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2013

     • 10th IZA Annual Migration Meeting (AM²) and 4th Migration Topic Week
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2012

     • Royal Economic Society Annual Conference
     • Conference on the Economics of Interactions and Culture, Einaudi Institute for Economics and Finance
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2011

     • Population Association of America Annual Meeting
     • International Health Economics Association Congress

     2010

     • Conference on Productivity, Investment in Human Capital and the Challenge of Youth Employment, University of Bergamo

     2007

     • XXII National Conference of the Italian Association for Labour Economics
     • Jacobs Foundation Conference on the Transition from School to Work

     2006

     • 5th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, University of Crete

     2005

     • Interdisciplinary Conference on Youth Unemployment in the Global Economy, Hofstra University