Χριστοπούλου Ρεβέκκα
 • 2310 891.825
 • christopoulou uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 311

  Χριστοπούλου Ρεβέκκα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάλυση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.A. Economics (with distinction), University of Crete, Greece, 2001
  • MSc. Economics, University of York, UK, 2002
  • Ph.D. Economics, University of Cambridge, UK, 2007
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Labor Economics
  • Economic demography
  • Health economics
  • Public Health
  • Applied econometrics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛ)
   (ΜΑΕ0215)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
   (ΟΙ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μικροοικονομική ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  6

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Εισαγωγή στην Μικροοικονομική ή Μικροοικονομική Ι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO131/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στη Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ αναλύεται και αξιολογείται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε διαφορετικές δομές αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο). Γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων η οποία εφαρμόζεται στη μελέτη των βασικών ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων (Bertrand, Cournot, Stackelberg). Αναλύονται οι αγορές παραγωγικών συντελεστών καθώς και υποδείγματα διακριτικής τιμολόγησης και διαφοροποίησης προϊόντος. Ακολουθεί η μελέτη των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας. Τέλος, μελετώνται θέματα κοινωνικής ευημερίας (άθροιση προτιμήσεων, Θεώρημα Arrow, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας) και το θέμα των εξωτερικών επιδράσεων (επιπτώσεις στη λειτουργία των αγορών καθώς και τρόποι παρέμβασης).

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξηγεί την οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην ανάλυσή τους.
  • εντοπίζει τα όρια της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξετάζει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών.
  • αναγνωρίζει τις επιπτώσεις θετικών και αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στη λειτουργία των αγορών καθώς και να περιγράφει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης.
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και να κατανοεί την σημασία των βασικών θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας.

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Τέλειος ανταγωνισμός (κεφ. 9-10 BB, 23-24 V)

  · Μονοπώλιο (κεφ. 11 BB, 25 V)

  · Διάκριση τιμών (κεφ. 12 BB, 26 V)

  · Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (κεφ. 13 BB, 26 V)

  · Αγορές συντελεστών (κεφ. 11 BB, 27 V)

  · Ολιγοπώλιο (κεφ. 13 BB, 28 V)

  · Θεωρία παιγνίων (κεφ. 14 BB, 29-30 V)

  · Γενική ισορροπία (κεφ. 16 BB, 32-33 V)

  · Ευημερία (κεφ. 34 V)

  · Εξωτερικές επιδράσεις και δημόσια αγαθά (κεφ. 17 BB, 35,37 V)

   

  BB = Besanko – Braeutigam, V = Varian (2015).

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.
  • Ηλεκτρονική εξέταση προόδου στα εργαστήρια Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  26

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  136

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) στα μέσα του εξαμήνου, και (β) με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Πρόοδος  (30% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  Τελική Εξέταση (70% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ⚫         Varian H. (2015), Μικροοικονομική: μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική.

  ⚫         Besanko D., Braeutigam R. R. (2009), Μικροοικονομική, Εκδόσεις  Gutenberg.

  ⚫         Παλαιολόγος, Γ.Μ., Πολέμης, Μ. Λ. (2018), Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος A&Β, Εκδόσεις Μπένου

  ⚫         Katz M., Rosen H. (2007), Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο.

  ⚫        Nicholson W. (2008), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές αρχές και προεκτάσεις, Εκδόσεις Κριτική.

   

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
   (ΜΟΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (αγγλικά)-HEALTH ECONOMICS
   (ΟΙ0627)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0627

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6ο και 8ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομικά της υγείας

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ρεβέκκα Χριστοπούλου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχει επίσημο προαπαιτούμενο αλλά το μάθημα υποθέτει ότι οι φοιτητές έχουν βασικές γνώσεις μικροοικονομικής και οικονομετρίας

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO191/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα οικονομικά της υγείας και καλύπτει στοιχειώδεις έννοιες και επιλεγμένα θέματα στον τομέα. Ο τομέας της υγείας απαιτεί πιο περίπλοκη ανάλυση σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας λόγω των διαφόρων ξεχωριστών χαρακτηριστικών του, όπως η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται ο καταναλωτής, η ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της υγείας και η πληρωμή για υπηρεσίες υγείας μέσω τρίτων (ασφαλιστικών εταιρειών) και όχι μέσω άμεσης πληρωμής από τον καταναλωτή. Το μάθημα αυτό εισάγει τους μαθητές στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να διερευνήσουν τέτοια θέματα και τους εκθέτει στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.

   

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τη συνάφεια των οικονομικών εννοιών με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τον ρόλο των οικονομικών παραγόντων στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής όσον αφορά την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη.

  • περιγράφει και να συζητά θεωρητικά μοντέλα παραγωγής της υγείας και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, το ζήτημα της ισότητας στον τομέα της υγείας, τη θεωρία ασφάλισης υγείας και την εφαρμογή της και τα συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά και τις πολιτικές των διαφορετικών συστημάτων υγείας.

  • εφαρμόζει μικροοικονομική ανάλυση στα προαναφερθέντα θέματα υγείας

  • αξιολογεί και να ερμηνεύει εμπειρικα ευρήματα στα οικονομικά της υγείας

  • να προβαίνει σε κριτικές εκτιμήσεις για τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών της οικονομίας της υγείας και των πολιτικών ιθυνόντων

  Γενικές Ικανότητες

  • ● Κριτική ανάγνωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας
  • ● Σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων
  • ● Ανάλυση πληροφοριών με υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας
  • ● Δυνατότητα προετοιμασίας και παράδοσης προφορικών παρουσιάσεων

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν:

  • τη ζήτηση για υγεία και υγειονομική περίθαλψη

  • το μοντέλο Grossman κεφαλαίου υγείας

  • κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία

  • οικονομική της πληροφόρησης (αποστροφή κινδύνου, αβεβαιότητα και ασφάλιση υγείας, δυσμενής επιλογή, ηθικός κίνδυνος)

  • παροχή υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί και νοσοκομεία)

  • φαρμακευτικά προϊόντα και τα οικονομικά της καινοτομίας

  • πολιτική υγείας

  • εξωτερικότητες

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.
  • Χρήση πολυμέσων κατά τις διαλέξεις

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  34

  Διαδραστική διδασκαλία

  2

  Φροντιστήριο

  4

  Παρουσίαση εργασιών

  12

  Μελέτη για την παρουσίαση

  8

  Μελέτη για το φροντιστήριο

  16

  Αυτόνομη μελέτη

  89

  ΣύνολοΜαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα, μέσω εργασιών και μέσω συμμετοχής στο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) στα μέσα του εξαμήνου, και (β) με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Πρόοδος  (30% του βαθμού) και τελική εξέταση (30% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  Παρουσίαση ακαδημαϊκού άρθρου (20% του βαθμού)

  Παρακολούθηση/συμμετοχή στο μάθημα (20% του βαθμού)

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλίο

  Bhattacharya J., Hyde T., and Tu T. (2013), Health Economics, Palgrave Macmillan

   

  Άρθρα (Ενδεικτικά)

  Arrow (1963) “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care,” American Economic Review, 53(5):941-973

   

  Manning et al. (1987) “Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment,” American Economic Review, 77(3): 251-277

   

  Weisbrod(1991) “The Health Care Quadrilemma: An Essay on Technological Change, Quality of Care, and Cost Containment,” Journal of Economic Literature, 29(2): 523-552

   

  Fuchs (1996) “Economics, Values, and Health Care Reform,” American Economic Review, 86(1):1-24

   

  Kessler and McClellan (1996) “Do Doctors Practice Defensive Medicine?” The Quarterly Journal of Economics, 29(2): 523-552.

   

  Smith(1999) “Healthy Bodies and Thick Wallets: The Dual Relationship between Health and Economic Status,” Journal of Economic Perspectives, 13(2): 145-166.

   

  Case, Lubotsky, and Paxson (2003), “Economic Status and Health in Childhood: The Origins of the Gradient,” American Economic Review, 95(5):1308-1334.

   

  Garber and Skinner (2008) “Is American Health Care Uniquely Inefficient?” Journal of Economic Perspectives, 22(4): 27-50.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2019. ‘Sectoral returns in the Greek labour market over 2002-2016: Dynamics and determinants’ In: H.Voskeritsian, P. Kapotas, and C. Niforou, Greek Employment Relations in Crisis: Challenges and Prospects, Routledge.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Christopoulou, R. and Pantalidou, M. 2019. ‘Too poor to leave the nest? The Greek family as a safety net for young adults before and during the crisis’ In: H. Voskeritsian, P. Kapotas, and C. Niforou, Greek Employment Relations in Crisis: Challenges and Prospects, Routledge.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Lillard, D. R. and Christopoulou, R. (eds) 2015. Life-Course Smoking Behavior: Patterns and national context in ten countries. Oxford University Press.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Christopoulou, R. and Ryan, P. 2009. ‘Youth outcomes in the labour markets of advanced economies: decline, deterioration, and causes’ in I. Schoon and R.Silbereisen (eds.), Transitions from school to work: globalisation, individualisation, and patterns of diversity, Cambridge University Press.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Christopoulou, R. 2008. ‘The youth labor market problem in cross-national perspective’, in G. DeFreitas (ed.), Young workers in the global economy: job challenges in North America, Europe and Japan, Edward Elgar.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2016. ‘Public-private wage duality during the Greek crisis’, Oxford Economics Papers, 68(1): 174–196

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R. and Lillard, D. R. 2016. ‘Migration to the US and marital mobility’, Review of Economics of the Household, 14(3): 669-694

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R., Lillard, D. R. 2016. ‘A novel indicator of life-course smoking prevalence in the US combining popularity, duration, quantity, and quality of smoking’, American Journal of Public Health. 106(7): 1329-1335.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Christopoulou, R. and Lillard, D. R. 2015. ‘Is smoking behavior culturally determined? Evidence from British immigrants’, Journal of Economic Behavior and Organization, 110(C): 78-90.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Christopoulou, R. and Monastiriotis, V. 2014. ‘The Greek public sector wage premium before the crisis: size, selection and relative valuation of characteristics’, British Journal of Industrial Relations. 52(3): 579-602.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lillard, D. R., Christopoulou, R. and Gil Lacruz, A. I. 2014. ‘Re: Validation of a method for reconstructing historical rates of smoking prevalence’, American Journal of Epidemiology. 180(6): 656-658.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Christopoulou, R. 2013. ‘Why have labour market outcomes of youth in advanced economies deteriorated?’, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. 14 (1): 203–238.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, R., Lillard, D. R. and Balmori, J. 2013. ‘Smoking behavior of Mexicans: patterns by birth-cohort, gender, and education’, International Journal of Public Health, 58 (3): 335-343.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Christopoulou, R. and Vermeulen, P. 2012. ‘Markups in the Euro area and the US over the period 1981-2004: a comparison of 50 sectors’, Empirical Economics, 42(1): 53-77.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Christopoulou, R., Han, J., Jaber, A. and Lillard, D. R. 2011. ‘Dying for a smoke: how much does differential mortality of smokers affect estimated life-course smoking prevalence?’, Preventive Medicine, 52(1): 66-70.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2019

     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2018

     • 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2017

     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2015

     • Applied Micro & Microeconometrics Workshop, University of Alicante
     • 'The Economics of Socialization' Workshop, Barcelona GSE Summer Forum

     2014

     • 11th International German Socio-Economic Panel User Conference
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2013

     • 10th IZA Annual Migration Meeting (AM²) and 4th Migration Topic Week
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2012

     • Royal Economic Society Annual Conference
     • Conference on the Economics of Interactions and Culture, Einaudi Institute for Economics and Finance
     • European Society for Population Economics Annual Conference

     2011

     • Population Association of America Annual Meeting
     • International Health Economics Association Congress

     2010

     • Conference on Productivity, Investment in Human Capital and the Challenge of Youth Employment, University of Bergamo

     2007

     • XXII National Conference of the Italian Association for Labour Economics
     • Jacobs Foundation Conference on the Transition from School to Work

     2006

     • 5th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, University of Crete

     2005

     • Interdisciplinary Conference on Youth Unemployment in the Global Economy, Hofstra University