Παρασκευόπουλος Χρήστος
 • 2310 891.419
 • chrp uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Γ

  Παρασκευόπουλος Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Επιστήμη και Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, ΠΑΣΠΕ (1981)
  • Μεταπτυχιακό Προδιδακτορικό Δίπλωμα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Παντείου Πανεπιστημίου (1984)
  • MSc in European Studies, London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1994)
  • PhD in Political Science (Government), London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική
  • Μετάβαση στην Δημοκρατία στις χώρες της Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων
  • Κοινωνικό Κεφάλαιο και Δημόσια Πολιτική
  • Θεσμοί και Θεσμική Μεταβολή
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • EU INTEGRATION: EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The course focuses on the processes of transition from authoritarianism and adaptation to the EU multi-level system of governance in countries of Central-East and South-East Europe and the Balkans in light of the recent -latest- EU enlargement. The course critically examines crucial aspects of post-authoritarian transition, such as the condition of institutional demise and/or intentionality and evolution in the processes of institutional design and institution building at large, per country and/or group of countries. Additionally, it assesses, in a comparative perspective, the processes of adjustment and adaptation to the EU system of governance in crucial -both regulatory and redistributive- public policy areas, such as/with emphasis on monetary and economic policy (EMU), competition policy (Single European Market-privatization, de-re-regulation, etc.), Common Agricultural Policy (CAP), socio-economic cohesion policies, environmental and social policies, etc., in light of the increasing trend towards Europeanization of public policy.

  • EU MIGRATION, ASYLUM AND REFUGEE POLICIES
   (HRMS202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΒΣ0718)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ζ΄ Εξάμηνο

  Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες/θεματικές της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης, όπως και του τρόπου με τον οποίο αυτές συνδέονται με τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Το πρώτο μέρος είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και μοντέλα του δημόσιου τομέα γενικά, όπως η ανάλυση της πολιτικής, η έννοια του πολιτικού κύκλου και η ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση των βασικών εννοιών της γραφειοκρατίας, των μοντέλων σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, των μοντέλων ρύθμισης, της λογικής της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, της θεωρίας της δημόσιας επιλογής και των νεο-θεσμικών προσεγγίσεων, των εννοιών της αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και της προσέγγισης της νέας δημόσιας διαχείρισης. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει επίσης ανάλυση/μελέτη χωρών-περιπτώσεων.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0542)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει τη θεσμική εξέλιξη, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (σύστημα διακυβέρνησης) και τις διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την Κεντρική, Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη συγκριτική ανάλυση της διαδικασίας προσαρμογής των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς το πολυ-επίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ σε κρίσιμους τομείς ρυθμιστικής ή/και αναδιανεμητικής πολιτικής, όπως π.χ. της νομισματικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού (Ενιαία Αγορά), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της πολιτικής Συνοχής κ.ο.κ., στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης για εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής γενικά.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • C.J.Paraskevopoulos (2017) 'Varieties of capitalism, quality of government, and policy conditionality in Southern Europe: Greece and Portugal in comparative perspective', LSE Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSEΕ Paper No.117.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • 'The fundamentals strike back in social capital theory: corruption, inequality and social capital in the EU countries', in S. M. Koniordos (ed.) Social Capital: trust and civil society, Athens: Papazissis, pp. 163-208 (2010) (in Greek); 'Τα Θεμελιώδη Επανέρχονται στη Θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου: Διαφθορά, Ανισότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Ε.Ε.', στο Σ. Μ. Κονιόρδος (επιμ.) Κοινωνικό Κεφάλαιο: εμπιστοσύνη & κοινωνία των πολιτών, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 163-208 (2010).

   2009

   • 'Greece as an objective of EU Cohesion Policy in the area of Structural Funds', in Bjoern Egner & Georgios Terizakis (eds.) Das Politische System Griechenlands: Strukturen, Akteure, Politikfelder, pp. 229-246, Baden-Baden: Nomos (2009) (in German); 'Griechenland als Gegenstand europaeischer Kohaesionspolitik im Rahmen der EU-Strukturfonds', in Bjoern Egner & Georgios Terizakis (eds.) Das Politische System Griechenlands: Strukturen, Akteure, Politikfelder, pp. 229-246, Bade-Baden: Nomos (2009). <
   • 'European Cohesion Policy and Domestic Change in Greece' in D. K. Xenakis (ed.) Directions of Progressive Governance, Athens: Papazissis & Progressive Governance Research Centre, pp. 241-258 (in Greek) (2009); 'Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και εσωτερική αλλαγή στην Ελλάδα', στο Δ.Κ.Ξενάκης (επιμ.) Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης, σελ. 241-258, Αθήνα: Παπαζήσης & ΚΕΠΠ (2009).
   • 'Public Policy and Quasi-Markets' in D. K. Xenakis (ed.) Directions of Progressive Governance, Athens: Papazissis & Progressive Governance Research Centre, pp. 307-314 (in Greek) (2009); 'Δημόσια Πολιτική και Οιονεί Αγορές', στο Δ.Κ.Ξενάκης (επιμ.) Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης, σελ. 307-314, Αθήνα: Παπαζήσης & ΚΕΠΠ (2009).

   2008

   • 'European Regional Policy and Domestic Change in Greece', in Dan Marek and Michael Baun (eds.) EU Cohesion Policy after Enlargement, NY: Palgrave, pp. 121-140 (2008); 'Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και εσωτερική αλλαγή στην Ελλάδα' στο Dan Marek and Michael Baun (επιμ.) Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής μετά την Διεύρυνση, NY: Palgrave, σελ. 121-140 (2008).
   • 'Structural Funds and Institutional Design: Policy Learning and Adaptation in Cohesion Countries', in Thomas Conzelmann and Randall Smith (eds.) Multi-level governance in the European Union: Taking Stock and Looking Ahead, Baden-Baden: Nomos, pp. 94-113 (with P. Getimis and L. Demetropoulou) (2008); 'Διαρθρωτικά Ταμεία και σχεδιασμός των θεσμών: πολιτική εκμάθηση και προσαρμογή στις χώρες Συνοχής', στο Thomas Conzelmann and Randall Smith (επιμ.) Πολυ-επίπεδη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., Baden-Baden:

   2007

   • Social Capital and Public Policy in Greece, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe (GreeSE Paper No 9 - December) (2007).

   2006

   • "Adapting to EU Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries", Ashgate, 2006 (co-edited with P. Getimis and N. Rees).

   2005

   • "Developing Infrastructure as a Learning Process in Greece", στο K. Featherstone (ed.) The Challenge of Modernisation: Politics and Policy in Greece, West European Politics - special issue, Vol. 28:2, pp. 445-470, March 2005.

   2004

   • "The Regionalization Process in Poland: an Example of "Shallow" Europeanization" in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad (by Comparison): Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 461-95, Vol. 14:3, (with M. Czernielewska and J. Szlachta), Oκτώβριος 2004.
   • "Institutional Legacies and the Shaping of Regional Governance in Hungary" in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 430-60, Vol. 14:3, (with Ilona Palne-Kovacs and G. Horvath), Oκτώβριος 2004.
   • "Introduction: Adaptational Pressures and Social Learning in European Regional Policy: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective", in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 313-352, Vol. 14:3, (with R. Leonardi), Oκτώβριος 2004.
   • "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries"; Regional and Federal Studies - Special Issue (Ειδική Εκδοση), Vol. 14:3, (with R. Leonardi) Oκτώβριος 2004.

   2001

   • Interpreting Convergence in the European Union: Patterns of Collective Action, Social Learning and Europeanization, Palgrave, 2001.

   2000

   • "Institutional Networks, Learning and Greece's Adaptation in European regional policy"; στο A. Mitsos and E. Mossialos (eds.) Contemporary Greece and Europe, London: Ashgate/Aldershot Press, 2000.

   1997

   • "Η Αρχή της Επικουρικότητας: από την Συνθ. Ε.Ε στην Διακυβερνητική του 1996"; στο Π. Καζάκος, Π. Λιαργκόβας και E. Φωκά (επιμ.), What is the Future of the European Union? The Maastricht Treaty Review, pp. 109-120, Σιδέρης, 1997 (in Greek).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    2011

    • 'Corruption, Inequality and Trust: vicious cycles, virtuous cycles and public policy', Science & Society, Vol. 26, pp. 111-132, (2011) (in Greek); 'Διαφθορά, ανισότητα και εμπιστοσύνη: φαύλοι κύκλοι, ενάρετοι κύκλοι και δημόσια πολιτική', Επιστήμη & Κοινωνία, Vol. 26, σελ. 111-132 (2011).

    2010

    • 'Social capital: summing up the debate on a conceptual tool of comparative politics and public policy', Comparative Politics, Vol. 42:4, pp. 475-494 (review article) (2010); 'Κοινωνικό κεφάλαιο: συνοψίζοντας την ακαδημαϊκή συζήτηση για ενα εννοιολογικό εργαλείο της συγκριτικής και της δημόσιας πολιτικής', Comparative Politics, Vol. 42:4, σελ. 475-494 (review article) (2010). 

    2006

    • "Social Capital and Public Policy in Greece"; Science and Society, Vol. 16, pp. 69-105, 2006 (in Greek).

    2002

    • "New Institutionalism and EU Regional Policy: Multi-level governance by ''thin'' or "thick" institutions?" ; Current Politics and Economics of Europe, 11:2, pp.159-79, 2002.

    2001

    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο, Κοινωνία Πολιτών και Δημόσια Πολιτική: Συλλογική Δράση και Δημόσια Αγαθά στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης"; Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106, pp. 43-65, 2001.
    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο, Διαδικασία Μάθησης και Θεωρία Ολοκλήρωσης: Συμβιβάζοντας τήν Ορθολογική και την Κοινωνιολογική Νεοθεσμική Προσέγγιση με βάση την Εμπειρία της Ευρωπαϊκής Διαρθρωτικής Πολιτικής"; Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 17, pp. 141-173, 2001.
    • "Social Capital, Learning and EU Regional Policy Networks: evidence from Greece"; Government and Opposition, Vol. 36, No 2, pp. 251-75, Spring 2001.

    1998

    • "Social Capital and the Public/Private Divide in Greek regions"; West European Politics, Vol. 21, No 2, pp.154-177, April 1998.
    • "Social Capital, Institutional Learning and European regional policy: evidence from Greece"; Regional and Federal Studies, Vol. 8, No 3, pp.31-64, Autumn 1998.

    1997

    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο και Θεσμικά Δίκτυα Συλλογικής Εκμάθησης: το ουσιαστικό περιεχόμενο της Επικουρικότητας στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής"; ΤΟΠΟΣ, Vol.12, pp. 3-29, 1997.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • 'Accounting for confidence in institutions in Greece: institutional performance, social capital & EU public policy', paper presented at the ECPR-Joint Sessions, Muenster, Germany, 22-27 March, 2010.

     2009

     • 'Domestic Institutions and Policy Learning/Change in Greece and Comparable Cohesion Countries (Ireland, Portugal): the limits of Europeanization in comparative perspective', paper presented at the international conference on "The Challenge of Reform in Greece 1974-2009: Assessment and Prospects", Yale University, May 8-10, 2009.

     2008

     • 'Europeanization and Domestic Policy Structures in Cohesion Policy in Greece: evidence from Central Macedonia and East Macedonia and Thrace regions', Brussels, 11-01-2008.

     2007

     • 'Social Network Analysis Central Macedonia and East Macedonia and Thrace - Greece', Prague, 22-06-2007.
     • 'The Fundamentals Strike Back in Social Capital Theory: Corruption, Inequality and Social Capital in Eastern Europe and the Balkans', paper presented at the international workshop on "Social Capital and Transition to Democracy in SE Europe and the Balkans", Παν/μιο Μακεδονίας, 25-05-2007.
     • 'From Social Networks to Policy Networks: Social Capital and Public Policy in Greece'; paper presented at the ECPR-Joint Sessions of Workshops, Helsinki, 7-12, May, 2007.
     • 'European Regional Policy and Domestic Change in Greece'; paper presented at the Regional Studies Association (RSA) International Conference: Regions In Focus?, Lisbon, 2-5th April 2007.

     2005

     • "Domestic institutions and policy learning East and West: the limits of Europeanization"; paper presented at the CONNEX-conference on "Multi-level governance in Europe: Structural Funds, Regional and Environmental Policies", Athens, 5-7 May, 2005 (with P. Getimis and L. Demetropoulou).

     2003

     • "Evolution and/ or Intention? The transformation of domestic environmental policy networks in the Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary and Poland)"; paper presented at the Edinburgh ECPR-Joint Sessions, 28 March - 2 April 2003.

     2002

     • "Europeanization of regional policy and institution-building in Greece: a neglected aspect of policy evaluation?", RSA Conference, Aix-en-Provence, May-June, 2002 (with P. Getimis).
     • "Social Capital Measurement in Greece", παρουσίαση στο ειδικό διεθνές συνέδριο του ΟΟΣΑ σχετικά με τα προβλήματα μέτρησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου, Λονδίνο, 25-27 Σεπτεμβρίου, 2002 (με την καθ. Αντιγόνη Λυμπεράκη).
     • "Europeanization, Adaptational Pressures and Social Learning: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective"; παρουσίαση στο ECPR - Pan-European Conference, Bordeaux, 26-28 September 2002 (with prof. N. Rees).

     2000

     • "Social Capital, Civil Society and Public Policy: Collective Action and Public Goods in the Era of Globalization"; paper presented at the Hellenic Political Science Association Euro-conference "Democracy beyond the Nation-State: Perspectives on a Post-national Order", Athens, Panteion University, 5-7 October, 2000.

     1998

     • "Institutional Networks, Learning and Greece's Adaptation in European regional policy"; paper presented at the conference: "the contribution of a changing Greece to the European Union: the dynamics of a complex relationship", LSE, 5-7 March 1998.
     • "Institutional Learning and Adaptation: redefining the "limits" of the integration process in Europe"; paper presented at the 26th ECPR-Joint Sessions of Workshops, Univ. of Warwick, 23-28 March 1998.

     1997

     • "Social Capital, Institutional Networks and Economic Performance: the case of the implementation of Community Support Framework 1989-93 in Greece"; paper presented at the 25th ECPR Joint Sessions of Workshops, Bern, Switzerland, February 27- March 4, 1997.

     1996

     • "The Principle of Subsidiarity and European Regional Policy: opening up the game for learning regional economies"; paper presented at the 24th ECPR Joint Sessions of Workshops, Oslo, 29 March - 3 April, 1996.
     • "Social Capital and Learning Institutional Networks: making sense of Subsidiarity in European Regional Policy"; paper presented at the 36th conference of Regional Science Association (RSA), Zurich, 26-30 August, 1996.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2008

      • "Learning across space and time in Cohesion policy: lessons drawn for Bulgaria and Romania from Cohesion and CEE countries", European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, UK, 21/04/2008 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2007

      • 'The Fundamentals Strike Back in Social Capital Theory: Corruption, Inequality and Social Capital in EU Countries', Παν/μιο Κύπρου, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, 14/11/2007 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2004

      • "Social Capital and the Adaptation Process in EU Public Policy-Making Structures: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective", Παν/μιο Κρητης, Τμήμα Κοιν/γίας, 06/09/04 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2002

      • "EU Enlargement and Multi-Level Governance in European Public Policy-Making: Actors, Institutions and Policy Learning"; review paper on Europeanization and MLG in the EU Public Policy-making, presented at the Workshop of the ADAPT project (LSE, 26 Feb. 2002).

      1996

      • "The Principle of Subsidiarity: from the TEU to the 1996 Intergovernmental Conference (IGC)" ; paper presented at the 7th foreign policy conference of ELIAMEP, Athens, 4-6 April, 1996.