Παρασκευόπουλος Χρήστος
 • 2310 891.419
 • chrp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Γ

  Παρασκευόπουλος Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Επιστήμη και Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, ΠΑΣΠΕ (1981)
  • Μεταπτυχιακό Προδιδακτορικό Δίπλωμα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Παντείου Πανεπιστημίου (1984)
  • MSc in European Studies, London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1994)
  • PhD in Political Science (Government), London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική
  • Μετάβαση στην Δημοκρατία στις χώρες της Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων
  • Κοινωνικό Κεφάλαιο και Δημόσια Πολιτική
  • Θεσμοί και Θεσμική Μεταβολή
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • EU INTEGRATION: EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The course focuses on the processes of transition from authoritarianism and adaptation to the EU multi-level system of governance in countries of Central-East and South-East Europe and the Balkans in light of the recent -latest- EU enlargement. The course critically examines crucial aspects of post-authoritarian transition, such as the condition of institutional demise and/or intentionality and evolution in the processes of institutional design and institution building at large, per country and/or group of countries. Additionally, it assesses, in a comparative perspective, the processes of adjustment and adaptation to the EU system of governance in crucial -both regulatory and redistributive- public policy areas, such as/with emphasis on monetary and economic policy (EMU), competition policy (Single European Market-privatization, de-re-regulation, etc.), Common Agricultural Policy (CAP), socio-economic cohesion policies, environmental and social policies, etc., in light of the increasing trend towards Europeanization of public policy.

  • EU MIGRATION, ASYLUM AND REFUGEE POLICIES
   (HRMS202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GOVERNANCE, INSTITUTIONS AND CORRUPTION IN SE EUROPE AND THE BALKANS
   (ΒΣΑ206-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ206-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the Balkans (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιλογής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI333/

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώση και εξοικείωση με βασικές έννοιες της διακυβέρνησης και του ρόλου των θεσμών στις διαδικασίες διαμόρφωσης των προτιμήσεων και επιλογών των φορέων δράσης και συνεπώς κατανόηση της διαφοροποίησης των συστημάτων διακυβέρνησης των σχετικά νέων δημοκρατιών των χωρών της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

   

  Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, θα αναλυθεί και θα κατανοηθεί η έννοια της διαφθοράς ως ενός συμπτώματος της προβληματικής λειτουργίας των θεσμών και της ποιότητας διακυβέρνησης γενικότερα. Με βάση τα παραπάνω, θα υπάρξει κατανόηση και αξιολόγηση της διασύνδεσης/συσχέτισης μεταξύ θεωρητικών υποδειγμάτων  και των εμπειρικών δεδομένων αλλά και των περιορισμών που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του γενικότερου θεσμικού περιβάλλοντος χωρών ή/και περιοχών πολιτικής (contextualfactors).

   

  Upon successful completion students will acquire the knowledge to understand basic concepts of governance and the role of institutions in the processes of shaping the preferences and choices of actors. They will comprehend the differentiation of the systems of governance the relatively new democracies of the countries of Eastern and South-Eastern Europe and the Balkans.

   

  In this theoretical framework, the students will familiarize with the concept of corruption as a symptom of malfunctioning institutions and the quality of governance in general. Based on the above, they will have a nuanced understanding of the evaluation of the interconnection/correlation between theoretical models and empirical data related to the particularities of the general institutional environment of countries and/or policy areas (contextualfactors).

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Ομαδική   εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  The course focuses on the analysis of crucial concepts of governance, such as the role of institutional performance and quality of government at large, as well as the pathologies/symptoms of institutional malfunctioning, such as corruption. It does so both theoretically and empirically. The first part constitutes an introduction to the concept of governance and the role of institutions in the formation of actors’ preferences and choices thus contributing to variation of systems of governance across time and space. Then, the course concentrates on the analysis of aspects of quality of government, such as the rule of law, corruption, voice and accountability etc., with emphasis on their broader implications for the quality of systems of governance in comparative perspective. The theoretical framework includes new institutionalist approaches (rational choice, historical, sociological), while the empirical part focuses on the analysis of systems of governance of Central-Eastern European countries and the Balkans in comparative perspective.

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, όπως ο ρόλος των θεσμών και της ποιότητας της διακυβέρνησης γενικότερα, καθώς και στις παθολογίες/συμπτώματα της θεσμικής δυσλειτουργίας, όπως η διαφθορά. Η ανάλυση είναι θεωρητική όσο και εμπειρική. Το πρώτο μέρος αποτελεί εισαγωγή στην έννοια της διακυβέρνησης και του ρόλου των θεσμών στη διαμόρφωση των προτιμήσεων και των επιλογών των  δρώντων, συμβάλλοντας έτσι στη διαφοροποίηση των συστημάτων διακυβέρνησης στο χρόνο και στο χώρο. Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση πτυχών της ποιότητας της διακυβέρνησης, όπως το κράτος δικαίου, η διαφθορά, η λογοδοσία κ.λπ., με έμφαση στις ευρύτερες επιπτώσεις τους στην ποιότητα των συστημάτων διακυβέρνησης σε συγκριτική προοπτική. Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει νέες θεσμικές προσεγγίσεις (ορθολογική επιλογή, ιστορική, κοινωνιολογική), ενώ το εμπειρικό μέρος εστιάζει στην ανάλυση συστημάτων διακυβέρνησης χωρών της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων σε συγκριτική προοπτική.

   

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία παρουσίασης εργασίας

  48

  Συγγραφή εργασίας

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Written essay (100% of final grade) – word limit 2500-3500 words.

  Presentation in class

   

   

  Η αξιολόγηση/βαθμολογία βασίζεται κατά 100% στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας. Οι εργασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές (2-3 φοιτητές) και η ανάθεσή τους γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Οι εργασίες παρουσιάζονται πρώτα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση με βάση τα σχόλια/παρατηρήσεις και στη συνέχεια υποβάλλονται πριν από την τελική γραπτή εξέταση. Το μέγεθός τους συνιστάται να είναι 2500-3500 λέξεις.

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Each thematic issue of the module is covered by material given in class, which is drawn from several textbooks and academic articles

   

   Indicative bibliography

  Rothstein, Bo (1998) ‘Political Institutions: An Overview’, in R. E. Goodin and Hans-Dieter

  Klingemann (eds.) A new Handbook of Political Science, pp. 133-66, Oxford: OUP.

   

  North, Douglass C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (pp. 11-53)

   

  Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936–957

   

  Mahoney, James, and Kathleen Ann Thelen. 2010. Explaining institutional change: ambiguity, agency, and power. Cambridge: Cambridge University Press.

   

  Tsebelis, G. (1995). Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism. British Journal of Political Science, 25(3), 289-325. Retrieved July 9, 2020, from www.jstor.org/stable/194257

   

  Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge; New York: Cambridge University Press, pp.1-28. 

   

   

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ
   (ΒΣ213-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ213-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ανατολική Ευρώπη: Η Πρόκληση του Εξευρωπαϊσμού

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Compus

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές τόσο με την εξέλιξη και θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις πολιτικές της, ιδιαίτερα αυτές που άπτονται των διαδικασιών διεύρυνσης, όπως πολιτικές της κοινής αγοράς, της οικονομικής συνοχής και ανάπτυξης, και της εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον, το μάθημα εξετάζει τη διεύρυνση της ΕΕ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών: Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, δυτικά Βαλκάνια. Εξετάζει μέσα από ένα συγκριτικό πρίσμα τις διαδικασίες διεύρυνσης στη νότια Ευρώπη τη δεκαετία του 1980, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της Ελλάδας, και αυτής προς την ανατολικές και νοτιοανατολικές χώρες.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα εξετάζει τη θεσμική εξέλιξη, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και τις διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την Κεντρική-Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη συγκριτική ανάλυση της διαδικασίας προσαρμογής των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς το πολύ-επίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της Ε.Ε. σε κρίσιμους τομείς ρυθμιστικής ή/και αναδιανεμητικής πολιτικής, όπως π.χ. της νομισματικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού (Ενιαία Αγορά), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της πολιτικής Συνοχής κ.ο.κ., στο πλαίσιο της τάσης για εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής γενικά.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει τη θεσμική εξέλιξη, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (σύστημα διακυβέρνησης) και τις διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την Κεντρική, Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη συγκριτική ανάλυση της διαδικασίας προσαρμογής των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς το πολυ-επίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ σε κρίσιμους τομείς ρυθμιστικής ή/και αναδιανεμητικής πολιτικής, όπως π.χ. της νομισματικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού (Ενιαία Αγορά), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της πολιτικής Συνοχής κ.ο.κ., στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης για εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής γενικά.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εκπόνηση γραπτής εργασίας

  50

  Γενική προετοιμασία

  48

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση/βαθμολογία βασίζεται κατά 50% στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας και κατά 50% σε μια τελική γραπτή εξέταση. Οι εργασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές (2-3 ατόμων) και η ανάθεσή τους γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Οι εργασίες παρουσιάζονται πρώτα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση με βάση τα σχόλια/παρατηρήσεις και στη συνέχεια υποβάλλονται πριν από την τελική γραπτή εξέταση. Το μέγεθός τους συνιστάται να είναι 2000-2500 λέξεις.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Μαραβέγιας, Ν., και Μ. Τσινισιζέλης (2007) Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές 50 χρόνια, Αθήνα: Θεμέλιο.
  • Nugent, N. (2004) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., Αθήνα: Σαββάλας.
  • Φάκελος με άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που θα διανεμηθεί στις/στους φοιτήτριες/ητές

  – Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  P/P presentations και φωτοτυπίες από επιστημονικά άρθρα.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • C.J.Paraskevopoulos (2017) 'Varieties of capitalism, quality of government, and policy conditionality in Southern Europe: Greece and Portugal in comparative perspective', LSE Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSEΕ Paper No.117.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • 'The fundamentals strike back in social capital theory: corruption, inequality and social capital in the EU countries', in S. M. Koniordos (ed.) Social Capital: trust and civil society, Athens: Papazissis, pp. 163-208 (2010) (in Greek); 'Τα Θεμελιώδη Επανέρχονται στη Θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου: Διαφθορά, Ανισότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Ε.Ε.', στο Σ. Μ. Κονιόρδος (επιμ.) Κοινωνικό Κεφάλαιο: εμπιστοσύνη & κοινωνία των πολιτών, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 163-208 (2010).

   2009

   • 'Greece as an objective of EU Cohesion Policy in the area of Structural Funds', in Bjoern Egner & Georgios Terizakis (eds.) Das Politische System Griechenlands: Strukturen, Akteure, Politikfelder, pp. 229-246, Baden-Baden: Nomos (2009) (in German); 'Griechenland als Gegenstand europaeischer Kohaesionspolitik im Rahmen der EU-Strukturfonds', in Bjoern Egner & Georgios Terizakis (eds.) Das Politische System Griechenlands: Strukturen, Akteure, Politikfelder, pp. 229-246, Bade-Baden: Nomos (2009). <
   • 'European Cohesion Policy and Domestic Change in Greece' in D. K. Xenakis (ed.) Directions of Progressive Governance, Athens: Papazissis & Progressive Governance Research Centre, pp. 241-258 (in Greek) (2009); 'Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και εσωτερική αλλαγή στην Ελλάδα', στο Δ.Κ.Ξενάκης (επιμ.) Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης, σελ. 241-258, Αθήνα: Παπαζήσης & ΚΕΠΠ (2009).
   • 'Public Policy and Quasi-Markets' in D. K. Xenakis (ed.) Directions of Progressive Governance, Athens: Papazissis & Progressive Governance Research Centre, pp. 307-314 (in Greek) (2009); 'Δημόσια Πολιτική και Οιονεί Αγορές', στο Δ.Κ.Ξενάκης (επιμ.) Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης, σελ. 307-314, Αθήνα: Παπαζήσης & ΚΕΠΠ (2009).

   2008

   • 'European Regional Policy and Domestic Change in Greece', in Dan Marek and Michael Baun (eds.) EU Cohesion Policy after Enlargement, NY: Palgrave, pp. 121-140 (2008); 'Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και εσωτερική αλλαγή στην Ελλάδα' στο Dan Marek and Michael Baun (επιμ.) Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής μετά την Διεύρυνση, NY: Palgrave, σελ. 121-140 (2008).
   • 'Structural Funds and Institutional Design: Policy Learning and Adaptation in Cohesion Countries', in Thomas Conzelmann and Randall Smith (eds.) Multi-level governance in the European Union: Taking Stock and Looking Ahead, Baden-Baden: Nomos, pp. 94-113 (with P. Getimis and L. Demetropoulou) (2008); 'Διαρθρωτικά Ταμεία και σχεδιασμός των θεσμών: πολιτική εκμάθηση και προσαρμογή στις χώρες Συνοχής', στο Thomas Conzelmann and Randall Smith (επιμ.) Πολυ-επίπεδη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., Baden-Baden:

   2007

   • Social Capital and Public Policy in Greece, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe (GreeSE Paper No 9 - December) (2007).

   2006

   • "Adapting to EU Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries", Ashgate, 2006 (co-edited with P. Getimis and N. Rees).

   2005

   • "Developing Infrastructure as a Learning Process in Greece", στο K. Featherstone (ed.) The Challenge of Modernisation: Politics and Policy in Greece, West European Politics - special issue, Vol. 28:2, pp. 445-470, March 2005.

   2004

   • "The Regionalization Process in Poland: an Example of "Shallow" Europeanization" in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad (by Comparison): Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 461-95, Vol. 14:3, (with M. Czernielewska and J. Szlachta), Oκτώβριος 2004.
   • "Institutional Legacies and the Shaping of Regional Governance in Hungary" in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 430-60, Vol. 14:3, (with Ilona Palne-Kovacs and G. Horvath), Oκτώβριος 2004.
   • "Introduction: Adaptational Pressures and Social Learning in European Regional Policy: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective", in Christos J. Paraskevopoulos and Robert Leonardi (eds.), Regional and Federal Studies, Special Issue, "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion and CEE Countries", pp. 313-352, Vol. 14:3, (with R. Leonardi), Oκτώβριος 2004.
   • "Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional Infrastructure in Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries"; Regional and Federal Studies - Special Issue (Ειδική Εκδοση), Vol. 14:3, (with R. Leonardi) Oκτώβριος 2004.

   2001

   • Interpreting Convergence in the European Union: Patterns of Collective Action, Social Learning and Europeanization, Palgrave, 2001.

   2000

   • "Institutional Networks, Learning and Greece's Adaptation in European regional policy"; στο A. Mitsos and E. Mossialos (eds.) Contemporary Greece and Europe, London: Ashgate/Aldershot Press, 2000.

   1997

   • "Η Αρχή της Επικουρικότητας: από την Συνθ. Ε.Ε στην Διακυβερνητική του 1996"; στο Π. Καζάκος, Π. Λιαργκόβας και E. Φωκά (επιμ.), What is the Future of the European Union? The Maastricht Treaty Review, pp. 109-120, Σιδέρης, 1997 (in Greek).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    2011

    • 'Corruption, Inequality and Trust: vicious cycles, virtuous cycles and public policy', Science & Society, Vol. 26, pp. 111-132, (2011) (in Greek); 'Διαφθορά, ανισότητα και εμπιστοσύνη: φαύλοι κύκλοι, ενάρετοι κύκλοι και δημόσια πολιτική', Επιστήμη & Κοινωνία, Vol. 26, σελ. 111-132 (2011).

    2010

    • 'Social capital: summing up the debate on a conceptual tool of comparative politics and public policy', Comparative Politics, Vol. 42:4, pp. 475-494 (review article) (2010); 'Κοινωνικό κεφάλαιο: συνοψίζοντας την ακαδημαϊκή συζήτηση για ενα εννοιολογικό εργαλείο της συγκριτικής και της δημόσιας πολιτικής', Comparative Politics, Vol. 42:4, σελ. 475-494 (review article) (2010). 

    2006

    • "Social Capital and Public Policy in Greece"; Science and Society, Vol. 16, pp. 69-105, 2006 (in Greek).

    2002

    • "New Institutionalism and EU Regional Policy: Multi-level governance by ''thin'' or "thick" institutions?" ; Current Politics and Economics of Europe, 11:2, pp.159-79, 2002.

    2001

    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο, Κοινωνία Πολιτών και Δημόσια Πολιτική: Συλλογική Δράση και Δημόσια Αγαθά στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης"; Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106, pp. 43-65, 2001.
    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο, Διαδικασία Μάθησης και Θεωρία Ολοκλήρωσης: Συμβιβάζοντας τήν Ορθολογική και την Κοινωνιολογική Νεοθεσμική Προσέγγιση με βάση την Εμπειρία της Ευρωπαϊκής Διαρθρωτικής Πολιτικής"; Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 17, pp. 141-173, 2001.
    • "Social Capital, Learning and EU Regional Policy Networks: evidence from Greece"; Government and Opposition, Vol. 36, No 2, pp. 251-75, Spring 2001.

    1998

    • "Social Capital and the Public/Private Divide in Greek regions"; West European Politics, Vol. 21, No 2, pp.154-177, April 1998.
    • "Social Capital, Institutional Learning and European regional policy: evidence from Greece"; Regional and Federal Studies, Vol. 8, No 3, pp.31-64, Autumn 1998.

    1997

    • "Κοινωνικό Κεφάλαιο και Θεσμικά Δίκτυα Συλλογικής Εκμάθησης: το ουσιαστικό περιεχόμενο της Επικουρικότητας στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής"; ΤΟΠΟΣ, Vol.12, pp. 3-29, 1997.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • 'Accounting for confidence in institutions in Greece: institutional performance, social capital & EU public policy', paper presented at the ECPR-Joint Sessions, Muenster, Germany, 22-27 March, 2010.

     2009

     • 'Domestic Institutions and Policy Learning/Change in Greece and Comparable Cohesion Countries (Ireland, Portugal): the limits of Europeanization in comparative perspective', paper presented at the international conference on "The Challenge of Reform in Greece 1974-2009: Assessment and Prospects", Yale University, May 8-10, 2009.

     2008

     • 'Europeanization and Domestic Policy Structures in Cohesion Policy in Greece: evidence from Central Macedonia and East Macedonia and Thrace regions', Brussels, 11-01-2008.

     2007

     • 'Social Network Analysis Central Macedonia and East Macedonia and Thrace - Greece', Prague, 22-06-2007.
     • 'The Fundamentals Strike Back in Social Capital Theory: Corruption, Inequality and Social Capital in Eastern Europe and the Balkans', paper presented at the international workshop on "Social Capital and Transition to Democracy in SE Europe and the Balkans", Παν/μιο Μακεδονίας, 25-05-2007.
     • 'From Social Networks to Policy Networks: Social Capital and Public Policy in Greece'; paper presented at the ECPR-Joint Sessions of Workshops, Helsinki, 7-12, May, 2007.
     • 'European Regional Policy and Domestic Change in Greece'; paper presented at the Regional Studies Association (RSA) International Conference: Regions In Focus?, Lisbon, 2-5th April 2007.

     2005

     • "Domestic institutions and policy learning East and West: the limits of Europeanization"; paper presented at the CONNEX-conference on "Multi-level governance in Europe: Structural Funds, Regional and Environmental Policies", Athens, 5-7 May, 2005 (with P. Getimis and L. Demetropoulou).

     2003

     • "Evolution and/ or Intention? The transformation of domestic environmental policy networks in the Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary and Poland)"; paper presented at the Edinburgh ECPR-Joint Sessions, 28 March - 2 April 2003.

     2002

     • "Europeanization of regional policy and institution-building in Greece: a neglected aspect of policy evaluation?", RSA Conference, Aix-en-Provence, May-June, 2002 (with P. Getimis).
     • "Social Capital Measurement in Greece", παρουσίαση στο ειδικό διεθνές συνέδριο του ΟΟΣΑ σχετικά με τα προβλήματα μέτρησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου, Λονδίνο, 25-27 Σεπτεμβρίου, 2002 (με την καθ. Αντιγόνη Λυμπεράκη).
     • "Europeanization, Adaptational Pressures and Social Learning: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective"; παρουσίαση στο ECPR - Pan-European Conference, Bordeaux, 26-28 September 2002 (with prof. N. Rees).

     2000

     • "Social Capital, Civil Society and Public Policy: Collective Action and Public Goods in the Era of Globalization"; paper presented at the Hellenic Political Science Association Euro-conference "Democracy beyond the Nation-State: Perspectives on a Post-national Order", Athens, Panteion University, 5-7 October, 2000.

     1998

     • "Institutional Networks, Learning and Greece's Adaptation in European regional policy"; paper presented at the conference: "the contribution of a changing Greece to the European Union: the dynamics of a complex relationship", LSE, 5-7 March 1998.
     • "Institutional Learning and Adaptation: redefining the "limits" of the integration process in Europe"; paper presented at the 26th ECPR-Joint Sessions of Workshops, Univ. of Warwick, 23-28 March 1998.

     1997

     • "Social Capital, Institutional Networks and Economic Performance: the case of the implementation of Community Support Framework 1989-93 in Greece"; paper presented at the 25th ECPR Joint Sessions of Workshops, Bern, Switzerland, February 27- March 4, 1997.

     1996

     • "The Principle of Subsidiarity and European Regional Policy: opening up the game for learning regional economies"; paper presented at the 24th ECPR Joint Sessions of Workshops, Oslo, 29 March - 3 April, 1996.
     • "Social Capital and Learning Institutional Networks: making sense of Subsidiarity in European Regional Policy"; paper presented at the 36th conference of Regional Science Association (RSA), Zurich, 26-30 August, 1996.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2008

      • "Learning across space and time in Cohesion policy: lessons drawn for Bulgaria and Romania from Cohesion and CEE countries", European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, UK, 21/04/2008 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2007

      • 'The Fundamentals Strike Back in Social Capital Theory: Corruption, Inequality and Social Capital in EU Countries', Παν/μιο Κύπρου, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, 14/11/2007 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2004

      • "Social Capital and the Adaptation Process in EU Public Policy-Making Structures: Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries in Comparative Perspective", Παν/μιο Κρητης, Τμήμα Κοιν/γίας, 06/09/04 (διάλεξη μετά από πρόσκληση).

      2002

      • "EU Enlargement and Multi-Level Governance in European Public Policy-Making: Actors, Institutions and Policy Learning"; review paper on Europeanization and MLG in the EU Public Policy-making, presented at the Workshop of the ADAPT project (LSE, 26 Feb. 2002).

      1996

      • "The Principle of Subsidiarity: from the TEU to the 1996 Intergovernmental Conference (IGC)" ; paper presented at the 7th foreign policy conference of ELIAMEP, Athens, 4-6 April, 1996.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font