Κύρτσου Κατερίνα
 • 2310 891.764
 • ckyrtsou uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ5, 504

  Κύρτσου Κατερίνα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1991-1995: Graduate of University of Macedonia, Department of Economics, Thessaloniki, Greece.
  • 1996-1997: DEA de microéconomie et calcul économique, University of Montpellier I, Department of Economics, France.
  • 1997-2002: Thesis: « Hétérogénéité et chaos stochastique dans les marchés boursiers» (Heterogeneity and stochastic chaos in stock markets). University of Montpellier I, Department of Economics, LAMETA. Distinction: Proposition for the best thesis award 2002, and subvention for publication (Mention:Tres Honorable avec felicitations du jury à l'unanimité; proposition de prix de these 2002 et subvention pour publication). Defence: February 21, 2002.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εφαρμοσμένη Νομισματική, Αγορές Ενέργειας, και Πρώτων Υλών, Μακρο-οικονομετρία, Μακρο-Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Αλληλεξάρτηση Πληθωρισμού και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου Μελέτη και Υποδειγματοποίηση της Συμπεριφοράς Ετερογενών Επενδυτών, Θεωρία του Στοχαστικού Χάους και της Πολυπλοκότητας, Δημιουργία και Εφαρμογή Μη-Γραμμικών Οικονομετρικών Μεθόδων και Υποδειγμάτων).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   (ΟΙ0512)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  OI0512

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε & Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Κατερίνα Κύρτσου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                 

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Οχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO145/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (ΑΧΚ), των μηχανισμών που ενεργοποιούνται σε φάσεις ισορροπίας και ανισορροπίας καθώς και της αλληλεπίδρασης των ΑΧΚ με την πραγματική οικονομία.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν σημαντικές χρηματοοικονομικές αρχές,
  • Διεξάγουν θεωρητική ανάλυση πραγματικών οικονομικών προβλημάτων,
  • Έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση της βιβλιογραφίας πάνω στις χρηματοοικονομικές αγορές,
  • Ελέγξουν θεωρίες που σχετίζονται με σημαντικούς μηχανισμούς για τη λειτουργία των αγορών,
  • Έχουν την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας για την αποτίμηση ομολόγων, διάρκειας και κυρτότητας, μετοχών καθώς και εκτίμησης κινδύνου και απόδοσης,
  • Έχουν την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας διαχρονικής εξέλιξης των επιτοκίων,
  • Αναλύσουν την αποδοτικότητα χρηματοοικονομικών προϊόντων.

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν:

  • Αναλυτική ικανότητα,
  • Τα προσόντα τους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας,
  • Την ικανότητα τόσο λεκτικής όσο και προφορικής επικοινωνίας καθώς και παρουσίασης με χρήση ΤΠΕ.

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των τιμών των αξιογράφων,
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και εργαλεία απαραίτητα για την επιλογή της σωστής χρηματοοικονομικής απόφασης,
  • Μοντελοποίηση του κινδύνου και της απόδοσης,
  • Άριστη επιλογή χαρτοφυλακίου,
  • Μοντέλα αποτίμησης αξιογράφων σταθερού και μεταβαλλόμενου εισοδήματος,
  • Αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου και θεωρία ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
  • Αποτελεσματικότητα αγοράς,
  • Χρηματοοικονομικές ατέλειες,
  • Διαχρονική εξέλιξη επιτοκίων.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις και εργαστήρια

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση onlineπλατφόρμας (compus) καθώς και οικονομετρικά προγράμματα (EVIEWS)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Εργαστήριο

  22

  (εργασία)

  18

  Αυτόνομη μελέτη

  140

  Σύνολο Μαθήματος

   

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελικές εξετάσεις που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις, σχολιασμό αποτελεσμάτων EVIEWS, και ερωτήσεις ανάπτυξης. Προαιρετικές εργασίες επίσης προσφέρονται. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει προφορική παρουσίαση.

   

   

   

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Bodie, Z., Kane, A., andMarcus, A. (2014): Investments, 10η έκδοση, ελληνική επιμέλεια, εκδόσεις Utopia.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   (ΜΟΕ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MLE0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
   (ΟΙ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0402

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μακροοικονομική ΙΙ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Κατερίνα Κύρτσου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                 

   

      

   

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ή Μακροοικονομική Ι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Οχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO148/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την ικανότηταεφαρμογής μακροοικονομικών εννοιών καθώς και αναλυτικών εργαλείων για την κατανόηση της επίδρασης της μακροοικονομικής πολιτικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Συνδέουν βασική μακροοικονομική θεωρία με σύγχρονα μακροοικονομικά ζητήματα,
  • Εφαρμόσουν μακροοικονομική θεωρία για την ανάλυση οικονομικών πολιτικών,
  • Κατανοήσουν την επίδραση διαφορετικών οικονομικών σοκ,
  • Κατανοήσουν την επίδραση οικονομικών πολιτικών και χρηματοοικονομικών κρίσεων.

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εργάζονται και να μαθαίνουν ατομικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους,
  • Επικοινωνούν τη γνώση και την κατανόηση οικονομικών θεμάτων χρησιμοποιώντας γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και παρουσίαση με χρήση ΤΠΕ,
  • Κατανοήσουν τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες της άσκησης οικονομικής πολιτικής.

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Οικονομικοί κύκλοι
  • Η καμπύλη IS
  • Νομισματική πολιτική και αθροιστική ζήτηση
  • Αθροιστική προσφορά και καμπύλη Phillips
  • Μοντέλοαθροιστικήςζήτησηςκαιπροσφοράς
  • Μακροοικονομική πολιτική σε συνδυασμό με την ανάλυση αθροιστικής ζήτησης και προσφοράς
  • Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
  • Χρηματοοικονομική κρίση και η οικονομία
  • Ο ρόλος των προσδοκιών στη μακροοικονομική πολιτική
  • Σύγχρονη θεωρία οικονομικών κύκλων
  • Χρηματοοικονομικές κρίσεις στις αναδυόμενες αγορές

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση online πλατφόρμας (compus)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  (εργασίες)

  18

  Αυτόνομη μελέτη

  170

  Σύνολο Μαθήματος

   

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελικές εξετάσεις που συμπεριλαμβάνουν τόσο σύντομες όσο και ερωτήσεις ανάπτυξης. Προαιρετικές εργασίες επίσης προσφέρονται. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει προφορική παρουσίαση.

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Mishkin, F.S., (2015): Macroeconomics: Theory and Practice (Ελληνικήέκδοση, Utopia Publishers).

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (ΠΣ0107-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση της πληροφορίας και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούνται από ομοιογενή και γραμμικώς αλληλεξαρτώμενα μέρη, τα πραγματικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα πολύπλοκα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα, ικανό να διαταράξει την ρευστότητα της αγοράς και κατά συνέπεια τη σταθερότητα της.

  Ο σκοπός του 1ου τμήματος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει: 1)τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές αυτές, 2) τα εργαλεία της θεμελιώδους (financial ratios) και της τεχνικής ανάλυσης (MACD, RSI, OBV, Bollinger Bands, Momentum) και ανάλυση και σημαντικότητας των διαγραμμάτων για την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, 3) επενδυτικές πλατφόρμες του Διαδικτύου με ανάλυση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

  Ο σκοπός του 2ου τμήματος του μαθήματος είναι να διερευνήσει: 1) την επίδραση των ασυμμετριών πληροφόρησης καθώς και των επενδυτικών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη ενός χρηματοοικονομικού δικτύου και 2) τις πηγές του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους.

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Behavioural Finance - αγγλικά)
   (ΟΙ0630)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0630

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ & Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Κατερίνα Κύρτσου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

      

   

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιλογής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO208/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια αυτοτελή και εναλλακτική προσέγγιση των κλασσικών χρηματοοικονομικών υποθέσεων έτσι ώστε να αποτελέσει τη γέφυρα με μαθήματα οικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταπτυχιακού επιπέδου. Έμφαση δίνεται στην ενδελεχή παρουσίαση διεπιστημονικών εξελίξεων στο αντικείμενο.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Σχολιάσουν την εφαρμοσιμότητα των κλασικών οικονομικών υποθέσεων,
  • Κατανοήσουν και σχολιάσουν την αποτελεσματικότητα των αγορών,τη θεωρία χαρτοφυλακίου, CAPM και APT,
  • Κατανοήσουν την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική,τη χρήση παραγώγων, καθώς και την επίδραση της χρηματοοικονομικής αστάθειας.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν:

  • Αναλυτική ικανότητα,
  • Τα προσόντα τους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας,
  • Την ικανότητα τόσο λεκτικής όσο και προφορικής επικοινωνίας καθώς και παρουσίασης με χρήση ΤΠΕ.

  και να εργαστούν σε διεπιστημονικά θεματικά πεδία.

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
  • Θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας
  • Θεωρία MV
  • Θεωρία προοπτικής
  • Ετερογενείς προσδοκίες και CAPM
  • Επενδυτικά προφίλ
  • Ασυμμετρία πληροφορίας
  • Συμπεριφορικά σφάλματα
  • Εξισορροπητική κερδοσκοπία, αντιστάθμιση και παράγωγα
  • Εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής χαρτοφυλακίου

   

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις και εργαστήρια

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση online πλατφόρμας (compus) καθώς και οικονομετρικά προγράμματα (EVIEWS)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Φροντιστήριο

  22

  (εργασία)

  18

  Αυτόνομη μελέτη

  95

  Σύνολο Μαθήματος

   

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές συναγωνίζονται στα πλαίσια ενός online παιχνιδιού χρηματοοικονομικών συναλλαγών εφαρμόζοντας τη θεωρία των διαλέξεων. Οι τελικές εξετάσεις συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις, σχολιασμό αποτελεσμάτων EVIEWS και ερωτήσεις ανάπτυξης. Προαιρετικές εργασίες επίσης προσφέρονται. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει προφορική παρουσίαση.

   

   

   

   

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Σπύρου, Σ., (2009): Εισαγωγή στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, εκδόσεις Μπένου.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΔΕ0379)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η Χρηματοοικονομική Αστάθεια, η οποία είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ατελειών των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, είναι στενά συνδεδεμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών μηχανισμών και της πολυπλοκότητας του συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί βοηθάει στην αναγνώριση καταστάσεων ανισορροπίας και κυρίως στην επίτευξη αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
   (ΜΑΕ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (13 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Special Issue “Comovement and Contagion in Financial Markets” International Review of Financial Analysis, in collaboration with Profs V., Mignon and S. Tokpavi, 2014.
   • Macroeconomics: Policy and Practice by F. Mishkin (2nd edition), October 2014, Co-Editing of the Greek version.

   2013

   • Special Issue “New Facets of Economic Complexity in Modern Financial Markets” European Journal of Finance, in collaboration with Prof. D. Sornette, 2013.

   2012

   • Progress in Financial Market Research, collective volume, July 2012, New York: Nova Science Publishers (in collaboration with Vorlow C.).

   2010

   • Special Issue “Non-linear Financial Analysis” Brussels Economic Review, 2010.

   2009

   • Special Issue “Energy Sector Pricing and Macroeconomic Dynamics” Energy Economics, 2009, in collaboration with Prof. A.G. Malliaris.

   2008

   • Kyrtsou, C., (2008): Nonlinear features of commodity prices comovements, in Commodity Modeling and Pricing, Schaeffer, P.V. (ed.), Wiley and Sons, New York, pp.52-64.

   2007

   • Karagianni, S., and Kyrtsou, C., (2007): Evidence for nonlinear causality between prices and fundamental value in an artificial market framework, in Essays in Economic Theory, E. Drandakis, D. Glycopantis and G. Stamatis (eds), in honor of Professor Theofanis Benos, Kritiki Publisher, pp. 201-208.

   2006

   • Kyrtsou, C., Labys, W., and Terraza, M., (2006): Noisy chaotic dynamics in commodity markets, in “Modeling and Forecasting Primary Commodity Prices” edited by Walter Labys with foreword by C.W.J. Granger.
   • Special Issue “Non-linear Macroeconomic Dynamics” Journal of Macroeconomics, 2006, in collaboration with Prof. T. Palivos.

   2005

   • Kyrtsou, C., and Vorlow, C., (2005): Complex dynamics in macroeconomics: a novel approach, New Trends in Macroeconomics, Diebolt C., and Kyrtsou C., (eds), Springer Verlag, pp.223-238.
   • New Trends in Macroeconomics, September 2005, Springer Verlag -Bestseller- (in collaboration with C. Diebolt).

   2002

   • Kyrtsou, C., and Terraza, M., (2002): L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes, Collection Logiques Economiques, Editions Harmattan, Paris.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (29 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Kyrtsou, C., and Mikropoulou, C., (2019): Quantifying interactions in nonlinear feedback dynamics: A time-series analysis, International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 29(01), 1950012, doi/10.1142/S0218127419500123.
    • Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Papana, A., (2019): Further insights on the relationship between SP500, VIX and Volume: A new asymmetric causality test, European Journal of Finance, doi.org/10.1080/1351847X.2019.1599406.

    2017

    • Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2017): Assessment of resampling methods for causality testing: A note on the US inflation behavior, PLoS ONE 12(7): e0180852.
    • Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2017): Financial networks based on Granger causality: A case study, Physica A, vol. 482, pp. 65-73.

    2016

    • Kyrtsou, C., Mikropoulou, C., and Papana, A., (2016): Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach, Energy Economics, vol. 56, pp. 239–246.
    • Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2016): Detecting causality in non-stationary time series using partial symbolic transfer entropy: Evidence in financial data, Computational Economics, vol. 47(3), pp 341-365.

    2013

    • Kollias, C., Kyrtsou, C., and Papadamou, S., (2013): Security shocks and oil prices–stock indices relationship, Energy Economics, vol. 40, pp. 743–752.
    • Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,(2013): Simulation study of direct causality measures in multivariate time series, Entropy, 15(7), pp. 2635-2661, doi:10.3390/e15072635.

    2011

    • Karanasos, M., and Kyrtsou, C., (2011): Analyzing the link between stock volatility and volume by a Mackey-Glass GARCH-type model: the case of Korea, Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, vol. 5 (1), pp. 49-69.
    • Karagianni, S., and Kyrtsou, C., (2011): Analysing the dynamics between US inflation and Dow Jones index using nonlinear methods, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 15(2), article 4.

    2010

    • Kyrtsou, C., and Terraza M., (2010): Seasonal Mackey-Glass-GARCH process and short-term predictability, Empirical Economics, vol. 38(2), pp. 325-345.
    • Hristu-Varsakelis, D., and Kyrtsou, C., (2010): Testing for Granger causality in the presence of chaotic dynamics, Brussels Economic Review, 2010, vol. 53(2); pp. 323-327.

    2009

    • Kyrtsou, C., Malliaris, A., and Serletis, A., (2009): Energy sector pricing: On the role of neglected nonlinearity, Energy Economics, vol. 31 (3), pp. 492-502.
    • Kyrtsou, C., and Vorlow, C., (2009): Modelling nonlinear comovements between time series, Journal of Macroeconomics, vol. 30 (2), pp. 200-211.
    • Kyrtsou, C., and Malliaris A., (2009): The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules, Economic Modelling, vol. 26 (1), pp. 167-176.

    2008

    • Kyrtsou, C., (2008): Re-examinating the sources of heteroskedasticity: The paradigm of noisy chaotic models, Physica A, vol. 387 (27), pp. 6785-6789.
    • Hristu-Varsakelis, D., and Kyrtsou, C., (2008): Evidence for nonlinear asymmetric causality in US inflation, metal and stock returns, Discrete Dynamics in Nature and Society, doi:10.1155/2008/138547.

    2007

    • Kyrtsou, C., and Labys, W., (2007): Detecting Positive Feedback in Multivariate Time Series: The Case of Metal Prices and US Inflation, Physica A, vol.377 (1), pp. 227-229.

    2006

    • Kyrtsou, C., Leontitsis A., and Siriopoulos C., (2006): Exploring the impact of calendar effects on the dynamic structure and forecasts of financial time series, International Journal of Applied and Theoretical Finance, vol. 9 (1), pp. 1-22.
    • Kyrtsou, C., and Serletis, A., (2006): Univariate tests for non-linear structure, Journal of Macroeconomics, vol. 28 (1), pp. 154-168.
    • Kyrtsou, C., and Labys, W., (2006): Evidence for chaotic dependences between US inflation and commodity prices, Journal of Macroeconomics, vol. 28, (1), pp. 256-266.

    2005

    • Kyrtsou, C., (2005): Evidence for neglected linearity in noisy chaotic models, International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 15 (10), pp. 3391-3394.

    2004

    • Kyrtsou, C., Labys, W., and Terraza, M., (2004): Noisy chaotic dynamics in commodity markets, Empirical Economics, vol. 29, pp. 489-502.

    2003

    • Kyrtsou, C., and Terraza, V., (2003): Evidence for mixed non-linearity in daily stock exchange series, Political Economy, vol. 13, pp. 71-99.
    • Kyrtsou, C., and Terraza, M., (2003): It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series, Computational Economics, vol.21, pp. 257-276.

    2002

    • Kyrtsou, C., and Diebolt, C., (2002): A survey on cycles and chaos (Part II), Historical Social Research. An International Journal for the Application of Formal Methods to History, vol. 27 (2/3).
    • Kyrtsou, C., and Terraza, M., (2002): Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study, International Review of Financial Analysis, Vol.11 (4), pp. 407-431.

    2001

    • Kyrtsou, C., and Diebolt, C., (2001): A survey on cycles and chaos (Part I), Historical Social Research. An International Journal for the Application of Formal Methods to History, vol. 26 (4).

    2000

    • Kyrtsou, C., and Terraza, V., (2000): Volatility behaviour in emerging markets: A case study of the Athens Stock Exchange, using daily and intra-daily data, European Research Studies Journal, Vol.3 (3-4), pp. 3-16.
    • Συνέδρια (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Papana, C., Kugiumtzis, D., and C., Kyrtsou, (2014): A nonparametric causality test: Detection of direct causal effects in multivariate systems using corrected partial transfer entropy, Proceedings of the 1st ISNPS Conference, Topics in Nonparametric Statistics, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 74, pp 197-206.
     • Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2014): Comparison of resampling techniques for the non-causality hypothesis, Topics in Statistical Simulation–7th International Workshop on Statistical Simulation, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 114, pp 419-429.
     • Άλλα (42 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Further insights on the asymmetric causality between the SP500 and VIX indexes, 17ème Journée d'Économétrie: Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Université Paris-Nanterre, November, 2018 (in collaboration with Papana, A., and Kugiumtzis, D.,).
      • New evidence on the synchronization between the US business and financial cycles, 2nd International Conference on “Cliometrics and Complexity”, CAC2018, June 4-5, 2018, Lyon & 5th RCEA Time Series Econometrics Workshop, June 14-15, 2018, Rimini & 24th International Conference on Computing in Economics and Finance CEF2018, June 19-21, 2018, Milan (in collaboration with Cavicchioli, M., and Mikropoulou, C.,).

      2017

      • Does threshold cointegration matter for short-term interactions between US commodity prices and inflation? A historical perspective, 7th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE 2017), January 25-27, 2017, Messina, Italy, (in collaboration with Cavicchioli, M., and Papana, A.,).

      2016

      • Does threshold cointegration matter for short-term interactions between US commodity prices and inflation? A historical perspective, 1st International Conference on “Cliometrics and Complexity”, CAC2016, June 9-10, 2016, Lyon (in collaboration with Cavicchioli, M., and Papana, A.,).
      • Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis, 1st International Conference on “Cliometrics and Complexity”, CAC2016, June 9-10, 2016, Lyon, (in collaboration with Crowley, P., and Mikropoulou, C.,).
      • Understanding Financial Risk Through Complexity: Application to Real Time Series, 13th Biennial Athenian Policy Forum Conference, Athens, July 7-9, 2016 (invited contribution) (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,).

      2015

      • Understanding Financial Risk Through Complexity: Application to Real Time Series, 2nd Conference of the Society for Economic Measurement, OECD Paris, July 22-24, 2015 (invited contribution) (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,).
      • Gathering the Pieces of the US Real Output Dynamics: New Challenges for Economic Policy, 2nd Conference of the Society for Economic Measurement, OECD Paris, July 22-24, 2015 (in collaboration with Karagianni S., and Mikropoulou, C.,) invited contribution.
      • Informational content of Monday returns and the role of dynamic invariants, 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, June 28 - July 1, 2015 (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,).
      • Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis, 6th International Symposium on Recurrence Plot Analysis, 17-19 June 2015, Grenoble, (in collaboration with Crowley, P., and Mikropoulou, C.,).
      • Financial networks based on short-term Granger causality, 2nd Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomic and Finance, Institute for Advanced Studies, Vienna, May 21-22, 2015 (in collaboration with Papana, A., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,).

      2014

      • Dynamic Analysis of the US Short- and Long-Term Interest Rates Relationships: On the Role of Monetary Policy, 1st Conference of the Society for Economic Measurement, University of Chicago's Booth School of Business, August 18-20, 2014 (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,) invited contribution.
      • Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics, Conference on Macro and Financial Economics/Econometrics, London, May 28-30, 2014 (in collaboration with Mikropoulou, C.,).
      • Further insights on the asymmetric causality between the SP500 and VIX indexes, The 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, on Economic and Financial Asymmetries, National Debts and Government Policies, Toronto, Canada, June 13-14, 2014 (in collaboration with Papana, A., and Kugiumtzis, D.,).
      • Gathering the Pieces of the US Real Output Dynamics: New Challenges for Economic Policy, The 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, on Economic and Financial Asymmetries, National Debts and Government Policies, Toronto, Canada, June 13-14, 2014 (in collaboration with Karagianni S., and Mikropoulou, C.,).
      • Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis, 10th BETA-Workshop in Historical Economics “Where are we now in Cliometrics?”, May 9-10, 2014, Strasbourg (in collaboration with Crowley, P., and Mikropoulou, C.,).
      • Time Series Resampling for Causality Testing, 11th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, KU Leuven, Belgium, April 6-11, 2014 (in collaboration with Papana, A., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,).

      2013

      • Identifying causal relationships in the case of non-stationary time series, 7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013) 14-16 December 2013, Senate House, University of London, UK (in collaboration with Papana, A., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,).
      • Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics, 12th Annual Financial Econometrics Conference, 11 December, 2013, Paris (in collaboration with Mikropoulou, C.,).
      • Dynamic Analysis of the US Short- and Long-Term Interest Rates Relationships: On the Role of Monetary Policy, European Conference on Complex Systems, 16-21 September, 2013, Barcelona, Spain (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,).
      • Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics, 2nd International Conference on Econophysics, 13-14 September, 2013, Kavala, Greece (in collaboration with Mikropoulou, C.,).
      • Informational content of Monday returns and the role of dynamic invariants, 5th International Symposium on Recurrence Plots, Loyola University Chicago, 14-16 August 2013, US (in collaboration with Malliaris, A., and Mikropoulou, C.,).
      • Further insights on the connectivity between money supply and interest rates, 5th International Symposium on Recurrence Plots, Loyola University Chicago, 14-16 August 2013, US (in collaboration with Papana, A., and Vorlow, C.,).
      • Investigating causal relationships–application to financial time series, Dynamics Days, 3-7 June 2013, Madrid, Spain (in collaboration with Papana, A., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,).
      • Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach, Finance and energy issues, 8th BMRC-QASS Conference on Macro and Financial Economics, 24 May, 2013, Brunel University, London (in collaboration with Mikropoulou C. and Papana A.).
      • Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach, Finance and energy issues, 1st March 2013, Paris, France (in collaboration with Mikropoulou C. and Papana A.).

      2012

      • On the Causes of the Stock Index–Crude Oil Returns Interdependences: A Copula-based Approach, 11th Biennial Conference of Athenian Policy Forum, July 2012, Chalkidiki (in collaboration with Mikropoulou C. and Vogiatzoglou M.).
      • Neglected Nonlinearity and Risk Premium Dynamics in the U.S. market, 11th Biennial Conference of Athenian Policy Forum, July 2012, Chalkidiki, Greece (in collaboration with Mikropoulou C. and Mikropoulou V.).
      • Partial Symbolic Transfer Entropy, 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'12), 1-3 December 2012, Oviedo, Spain (in collaboration with Papana, A., Kugiumtzis, D., and Diks, C.,).

      2011

      • Security Shocks and Oil Prices – Stock Indices Relationship, Terrorism and Policy Conference, University of Texas at Dallas, Sponsored by the Center for Global Collective Action, May 2011 (in collaboration with Kollias C., and Papadamou S.).

      2010

      • Effects of tax policy announcements in the Athens stock exchange, International Conference on Economic Modelling, 7-10 July, 2010, Istanbul (in collaboration with Karagianni S. and A. Saraidaris).

      2008

      • Value-at-Risk, outliers and chaotic dynamics, 3rd International Conference on Computational Finance and its Applications, May 2008, Cadiz, Spain (in collaboration with Terraza V.).

      2005

      • Analyzing the link between stock volatility and volume by a Mackey-Glass GARCH-type model: the case of Korea, Global Finance Conference, June 2005, Trinity College Dublin, Ireland (in collaboration with Karanasos M.).

      2004

      • VaR Non-linéaire Chaotique: Application à la Série des Rentabilités de l’Indice NIKKEI, ΑΕΑ International Conference Econometrics of Stock Markets: Analysis and Prediction, Paris, April, 2004 and AFFI International Conference, Cergy-Pontoise, France, June, 2004 (in collaboration with Terraza V.).
      • Surrogates data analysis and stochastic chaotic modelling: application to stock exchange returns series, SCE International Conference Computing in Economics and Finance, Amsterdam, July 2004 (in collaboration with Antoniou A. and Vorlow C.).

      2000

      • It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series, SCE International Conference, Computing in Economics and Finance, Βarcelona, July 2000 (in collaboration with Terraza M.).
      • Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study, SEFI International Conference Complex Behaviour in Economics, Aix-en-Provence, France, Μay 2000 (in collaboration with Terraza M.).

      1999

      • L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes, International Conference Théorisation du Long Terme et Dépassement des Phases Dépressives, Montpellier, France, September 1999 (in collaboration with Terraza M.).

      1998

      • Value at Risk, Outliers and Chaotic Dynamics, International Conference Forecasting Financial Markets, Paris, June, 2004 (in collaboration with Terraza V.).
      • Evidence for nonlinearity in small european capital markets, AEA International Conference Forecasting Emerging Financial Markets, Paris, June 1998 (in collaboration with Terraza M.).
      • Determinism versus stochasticity in emerging capital markets: a note, International Conference Forecasting Financial Markets, London, May 1998 (in collaboration with Terraza M.).
      • Testing for nonlinearity in commodity prices: determinism or stochasticity?, GAMMAP International Conference Dynamique des Prix et des Marchés de Matières Premières, Grenoble, France, November 1998 (in collaboration with Labys W., and Terraza M.).