Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας


Τα τμήματα: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και γ) το Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)». Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική.

Το γνωστικό αντικέιμενο του προγράμματος είναι:

  1. η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας  σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  2. η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  3.  η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και κατάποσης
  4.  η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Master of Science in ‘Communication Disorders and Sciences’). 

 Κατηγορίες πτυχιούχων

 Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 Χρονική διάρκεια σπουδών

Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι ολική ή μερική. Για την ολική φοίτηση, η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ενώ για τη μερική φοίτηση ορίζεται σε 48 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Δίνεται δυνατότητα παράτασης της φοίτησης για ένα χρόνο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και  αγγλική γλώσσα. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απονομή του τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 72 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε 28 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 120 μονάδες. Τα κάτωθι μαθήματα, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε), είναι ενδεικτικά και μπορεί να αλλάζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε κατ΄ανώτατο όριο σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα τις αιτήσεις και τις δυνατότητες του Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση της Ε.ΔΕ. και έγκριση της Συγκλήτου, τροποποίηση στο ΦΕΚ και τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Τελευταία Νέα