Κριτήρια Εισαγωγής


Εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. – Διαδικασία επιλογής

1. Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών

Κάθε χρόνο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων (Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), 2-3 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

 • Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
 • Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.
 • Κάθε άλλη πληροφορία, που η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει αναγκαία.

 

2. Αριθμός Εισακτέων

α) Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα τις αιτήσεις και τις δυνατότητες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και με απόφαση της Ε.ΔΕ.. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.ΕΠ. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 (Ν. 4485/2017), μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα είναι 40/18=2,2.

 

3. Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων  λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007), ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω ή ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων, ισότιμων προς τα ελληνικά, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα.  Επίσης, σε ποσοστό 50% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών (απόφοιτοι ειδικής αγωγής, γλωσσολογίας, παιδαγωγικών τμημάτων, φιλολογίας, ιατρικής, κ.ο.κ.).

 

4. Αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ..
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα.
 • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
 • Βιογραφικό υπόμνημα σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραλάβουν από τη γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.
 • Κατάθεση τέλους 30 ευρώ στο λογαριασμό του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Τράπεζα Πειραιώς: 5202-011660-827) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας, τουλάχιστον μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με τόμο περιλήψεων.
 • Δύο συστατικές επιστολές.

 

Για τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς και πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Για τους Έλληνες υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο επάρκειας μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής ή επάρκειας της ξένης γλώσσας λαμβάνονται υπόψη τα εξής πιστοποιητικά:

1. Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίο Advanced Level Certificate in English, της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή TOEFL (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός τουλάχιστον 785) ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise (SorbonneI) ή DalfC1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.

3. Για την γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprüfung ή Zentrale Oberstufenprüfung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.

Σε περίπτωση που το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό δεν ανήκει στα συμπεριλαμβανόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση περί αντιστοιχίας με τα συμπεριλαμβανόμενα, από επίσημο και αρμόδιο φορέα του οικείου κράτους.

Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή επάρκειας μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

5. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων

Αρμόδια επιτροπή για τη διαδικασία εισαγωγής είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α) που έχει οριστεί από την Ε.Δ.Ε. Μέλη της Ε.Α. είναι μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων. Η Ε.Α. εισηγείται προς τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης διενεργείται έλεγχος των τυπικών/απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων και ακολουθεί η φάση της μοριοδότησης των δικαιολογητικών, βάσει κριτηρίων. Από τη μοριοδότηση προκύπτει αξιολογική σειρά κατάταξης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Στην αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες: 1) ο βαθμός πτυχίου/ων, 2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 3) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας, όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 4) οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, 5) η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 6) η βαθμολογία στη συνέντευξη, η οποία αντανακλά τη συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Κριτήρια επιλογής

Μέγιστη πίστωση μορίων

Ο βαθμός πτυχίου

10

Τα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα των θεματικών περιοχών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (2 μόρια για κάθε μάθημα).

10

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (βαθμός = μόρια) όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

10

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

15

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου και 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση με δημοσίευση σε τόμο περιλήψεων συνεδρίου, με μέγιστο τα 25 μόρια)

25

Η βαθμολογία στη συνέντευξη

30