Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα
 • 2310 891.381
 • csyriop uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 310

  Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών 
  • Master of Education στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Τμήμα Εκπαίδευσης, University of Sheffield , UK 
  • PhD στην Ειδική Αγωγή, University of Liverpool, UK
  • Μεταδιδακτορικό (Postdoc) στον Αυτισμό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ρομποτική για τα άτομα με Αυτισμό
  • Υποστηρικτική Τεχνολογία για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
  • Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
  • Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Συμπεριφοράς
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Πρώιμη παρέμβαση για άτομα με Αυτισμό
  • Συμβουλευτική για την Οικογένεια Ατόμων με Αυτισμό
  • Διαγνωστικά εργαλεία και Αξιολόγηση των Διαταραχών στο Φάσμα του Αυτισμού
  • Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό
  • Επαγγελματική Κατάρτιση Εφήβων και νέων ενηλίκων με Διαταραχές στο Φάσμα  του Αυτισμού, Μετάβαση στην αγορά εργασίας
  • Τέχνη και Αυτισμός
  • STEM, STEAM, STREAM, ICT, Social Assistive Robots (SAR)
   
   
   
   
   
   
  Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αυτισμού - Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου
  Laboratory of Autism -Developmental Spectrum Disorders and Behavior Difficulties of the Human
   

  Τεχνολογίες στα Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα στον Αυτισμό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
   (ΕΑ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
   (ΕΑ0506-4)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη διδακτικών παρεμβάσεων σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα για τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Να μπορούν να αξιοποιήσουν προγράμματα με διαφοροποιημένη διδασκαλία και να κάνουν προσαρμογές σε γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας εκπαίδευσης ώστε να αντιμετωπίζονται οι ατομικές ανάγκες  των εκπαιδευομένων οι οποίες εκδηλώνονται σε φάσμα και εμφανίζουν ενδοατομικές διαφοροποιήσεις.   Η μη τυπική εκπαίδευση αφορά τη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους και τον χρόνο μάθησης και στην οποία υπάρχει κάποιας μορφής μαθησιακή στήριξη. Μπορεί να καλύπτει προγράμματα σχετικών με την εργασία δεξιοτήτων, τον αλφαβητισμό των εφήβων και/ή ενηλίκων με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό και τη βασική εκπαίδευση για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.  Ως άτυπη μάθηση θεωρούνται μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.   Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα τους στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, διαφορετικά στάδια ηλικιακής  εξέλιξης έως την κοινωνική και επαγγελματική τους συμπερίληψη και την ανεξάρτητη και δημιουργική διαβίωσή τους.

  Οι Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:

  Πρώιμη Παρέμβαση. Οικοσυστημική Συμβουλευτική Προσέγγιση

  Οικογένεια και Συμπερίληψη νηπίων, παιδιών και εφήβων  με αυτισμό

  Εκπαίδευση Γονέων

  Συμπεριληπτική πολιτική για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό. Διαφοροποιημένη διδασκαλία Προσαρμογές σε γνωστικά αντικείμενα. «Φιλικά Περιβάλλοντα» για άτομα με ΔΑΦ στην προσχολική, Α/θμια, Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση.

   Φυσικά και Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με (νευρο)αναπτυξιακές διαταραχές , αυτισμό. Τυπική, Μη τυπική και άτυπη μαθησιακή διαδρομή στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια. Διεθνής Πρακτική και εναλλακτικά προγράμματα διαφόρων χωρών και πολιτιστικών πλαισίων

  Τέχνη και Τεχνολογία στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές

  Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές σε εναλλακτικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης (όπως Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Κέντρα, Αθλητικά Κέντρα, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)) κ.ά. Ο ρόλος της Τεχνολογίας ώς αρωγός εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε εναλλακτικά περιβάλλοντα

  Γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες

  Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Καλλιέργεια δεξιοτήτων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα για άτομα με ΔΑΦ και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές με ένα φάσμα ικανοτήτων (από χαμηλά λειτουργικά άτομα έως υψηλά λειτουργικά άτομα). Kατάρτιση και υποστήριξη των ατόμων αυτών σε διάφορες ηλικίες

   Ποικίλα είδη δραστηριοτήτων αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση μέσων Τεχνολογίας, Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Ποικιλία εκπαιδευτικών υποδομών. Απόκτηση Γνώσεων, δεξιότητων και ικανοτήτων μέσω εμπειρικής, βιωματικής μάθησης  (προσαρμοσμένης στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ενδοατομικές διαφορές)

  Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και μέσων Τεχνολογίας στην απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειρίας. Δημιουργία εργαλείων ΤΝ στην εκπαίδευση

  Ανεξάρτητη Διαβίωση, Δεξιότητες Ζωής και Δια Βίου Μάθηση ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αυτισμό

  Ευαισθητοποίηση για το Κοινωνικό Φύλο και την ισότητα. Αντιμετώπιση της παρενόχλησης και των διακρίσεων

  Αντιμετώπιση της σεξιστικής γλώσσας και των έμφυλων στερεοτύπων στο κοινωνικό περιβάλλον (σχολείο, εργασία, κοινότητα κλπ)

  Ελεύθερος Χρόνος, Δημιουργικός Χρόνος και Ποιότητα Ζωής ((εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου και εξ αποστάσεως δραστηριότητες) για την καλλιέργεια Γνωστικών, Κοινωνικών και Αυτοφροντίδας Δεξιοτήτων σε Άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού και άλλες (νευρο)αναπτυξιακές διαταραχές με  την αξιοποίηση μέσων υποστηρικτικής Τεχνολογίας

  Ο Ρόλος των Γονέων, αδερφών και άλλων μελών της οικογένειας από την πρώιμη παρέμβαση, δια βίου στην υποστήριξη και  συμπερίληψη ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Ανάπτυξη μορφών δημιουργικής συνεργασίας (αξιοποίηση του παιχνιδιού, των serious games, των STEAM, STEM, SAR, AI κ.ά.)

  Στερεοτυπικά ενδιαφέροντα, Ξεσπάσματα θυμού, επιθετική συμπεριφορά, αυτοτραυματική συμπεριφορά

  Κοινοτική Ζωή για άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές με την αξιοποίηση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας

  Επικοινωνία με τη χρήση μέσων τεχνολογίας: Εφαρμογή σταθμισμένου ελληνικού λεξικού και χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για την ενίσχυση της επικοινωνίας των παιδιών με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

  Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Δημιουργικής σκέψης και Επαγγελματικής Συμπερίληψης Νέων και Εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μέσα από τη Χρήση Μέσων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (αξιοποίηση του ρομπότ Panda)

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΑΥΤΙΣΜΟ
   (ΕΑ0703-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών των ατόμων με διαταραχές φάσματος αυτισμού, των διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων για τις αιτίες του αυτισμού, της διαδικασίας και των μέσων για την αξιολόγηση και διαφοροδιάγνωση των χαρακτηριστικών, των εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας, των συσκευών τεχνολογίας και των λογισμικών, άλλων παρεμβάσεων, της διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς, του αναλυτικού προγράμματος, των διδακτικών στόχων, των ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της συμπερίληψης, των προγραμμάτων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης γονέων, της πρώιμης παρέμβασης, της επαγγελματικής συμπερίληψης. Στόχος του μαθήματος επίσης είναι η εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, τα ερευνητικά πρότυπα και τη μεθοδολογία, η απόκτηση διεπιστημονικής γνώσης και ορολογίας.

   Οι Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:

  Διαταραχές φάσματος αυτισμού, Σύνδρομα,  Xαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΦΑ

  Αισθητηριακές ευαισθησίες, διατροφή, ύπνος, άθληση

  Αιτίες των ΔΦΑ (διεπιστημονική προσέγγιση)

  Αξιολόγηση των ΔΦΑ  (σκοπός, στάδια), Διαγνωστικά κριτήρια (DSM IV, 5),  Η διαφορική διάγνωση,

  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του γονέα, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην αξιολόγηση και στη διαφοροδιάγνωση

  Διαγνωστικά εργαλεία και μέσα (τεστ, κλίμακες, συστηματική παρατήρηση, αναπτυξιακά ορόσημα, πρώιμη ανίχνευση κ.α.)

  Τεχνικές Επικοινωνίας, εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, συσκευές, λογισμικά. Στάθμιση Ελληνικού λεξικού με τη χρήση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας

  Σημασιολογική και Πραγματολογική ανάπτυξη

  Τεχνικές, Προγράμματα, παρεμβάσεις, Διδακτικές αρχές, διδακτική μεθοδολογία, παιδαγωγικές προσεγίσεις για άτομα με αυτισμό

  Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς (αυτοτραυματισμοί, ξεσπάσματα θυμού, επιθετικότητα, στερεοτυπίες κ.λ.π). Προσαρμογές που ευνοούν την προσαρμοστικότητα

  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικές αρχές, Διδακτικοί στόχοι, Γνωστικά αντικείμενα, συγκρότηση προγράμματος παρέμβασης

  Διδακτική γνωστικών αντικειμένων όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Παιχνίδι, Κοινωνικές Δεξιότητες, Επικοινωνία, Αυτοεξυπηρέτηση, Εικαστικά, Πληροφορική, προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και άλλα

  Εκπαιδευτική  συμπερίληψη μαθητών με ΔΦΑ (από τη θεωρία στην πράξη)

  Συμπεριληπτική Πολιτική. Σύγχρονες Τάσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς

  Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και προσχολικής εκπαίδευσης, Συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων

  Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής συμπερίληψης  εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό

  Θέματα ισότητας φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού

  Ατομικές παρεμβάσεις και προγράμματα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού

  Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

  Θεωρία του Νου και κοινωνικές δεξιότητες: Στοχευμένες παρεμβάσεις

  Ο ρόλος της Τεχνολογίας στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό

  Ο ρόλος της Τεχνολογίας στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στην προσαρμογή διδακτικών στόχων και διδακτικού υλικού σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ

   

   

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
   (ΚΕ0418-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος: του μαθήματος αποτελεί η μελέτη προβλημάτων συμπεριφοράς στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η δυνατότητα να μπορούν να σχεδιάσουν παρεμβάσεις ώστε να διευκολύνουν την προσαρμογή, την ατομική πρόοδο και την ομαδική συνεργασία. Τη δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης, την πρόληψη περισσότερων δυσκολιών, τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου προβλημάτων συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών που θα οδηγήσουν έως και την πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου.  Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη συστηματική παρατήρηση, την εξατομικευμένη παρέμβαση και τη συμπερίληψη ατόμων με προβλήματα συμπεριφοράς, τη συνεργασία με γονείς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε θέματα προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής.

   

  Οι Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:

  Συναισθηματικές Δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς: έννοιες, ορισμοί, ορολογία

  Κριτήρια καθορισμού προβληματικής συμπεριφοράς

  Στατιστικά κριτήρια, Συστημική προσέγγιση, Λειτουργικά κριτήρια

  Αξιολόγηση - Διαγνωστικά κριτήρια, Εργαλεία αξιολόγησης και διάγνωσης

  Συστηματική Παρατήρηση και καταγραφή

  Η έννοια της προσαρμοστικής Συμπεριφοράς

  Κοινωνικά πλαίσια και Συγκριτικές προσεγγίσεις

  Κοινωνική, Συναισθηματική και Γνωστική ανάπτυξη  των ανθρώπων

  Διαμόρφωση Ταυτότητας

  Η έννοια της προσωπικότητας

  Διαμόρφωση Κοινωνικού εαυτού

  Αυτοεκτίμηση

  Αυτοαντίληψη

  Κοινωνικές σχέσεις και φιλίες των παιδιών

  Θέματα Φύλου, ισότητας και διακρίσεων, Θέματα Φύλου και αναπηρίας, Κοινωνικοί Ρόλοι

  Κοινωνικοί και Πολιτισμικοί παράγοντες

  Η Mετανεωτερική κοινωνία, Η κοινωνία της πληροφορίας και της πληροφορικής

  Κοινωνικά και Μαθησιακά περιβάλλοντα

  Ο ρόλος του σχολείου,  της οικογένειας

  Επιθετικότητα

  Σχολικός Εκφοβισμός

  Θυματοποίηση

  Cyber Bulling

  Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς

  Αναλυτικό Πρόγραμμα, Συμπερίληψη και Προσαρμογή

  Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή

  Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού ως μέντορας

  Διαχείριση συγκρούσεων

  Συνεργασία Σχολείου - οικογένειας

  Θεωρίες,  Τεχνικές και Προγράμματα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

  Υποστηρικτική Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διευκόλυνση της συμβουλευτικής σχέσης

  Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή

  Σχολικός Προσανατολισμός - Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

  Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά τις διάφορες ηλικίες

  Διαπολιτισμικότητα, Πολυπολιτισμικότητα, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογή σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΕΑ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/-τριες οδηγούνται στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:

  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τις συνθήκες λειτουργίας και τη διοίκηση του φορέα, τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/-τριών βασικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή από τους φοιτητές/-τριες μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης του φορέα
  • Η δυνατότητα σχεδιασμού μαθήματος και η συμμετοχή του φοιτητή/-τριας στη διδασκαλία, υπό την επίβλεψη του Μέντορα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον φοιτητή/-τρια στον φορέα
  • Η παρατήρηση, καταγραφή και συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει ο φορέας

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κατά την διάρκεια των 13 εβδομάδων και 26 συνολικά επισκέψεων, οι φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης:

  • τη γνωριμία με το προσωπικό και την εξοικείωση με τις συνθήκες λειτουργίας του φορέα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Π.Α.
  • τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φορέα, στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

  Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον φορέα
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε φορείς ή σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τη συμβουλευτική παρέμβαση, τον πληθυσμό-στόχο, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο φορέας Π.Α. προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/-τριες οδηγούνται στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:

  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τις συνθήκες λειτουργίας και τη διοίκηση του φορέα, τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/-τριών βασικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή από τους φοιτητές/-τριες μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης του φορέα
  • Η δυνατότητα σχεδιασμού μαθήματος και η συμμετοχή του φοιτητή/-τριας στη διδασκαλία, υπό την επίβλεψη του Μέντορα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον φοιτητή/-τρια στον φορέα
  • Η παρατήρηση, καταγραφή και συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει ο φορέας

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κατά την διάρκεια των 13 εβδομάδων και 26 συνολικά επισκέψεων, οι φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης:

  • τη γνωριμία με το προσωπικό και την εξοικείωση με τις συνθήκες λειτουργίας του φορέα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Π.Α.
  • τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φορέα,   στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

  Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον φορέα
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε φορείς ή σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τη συμβουλευτική παρέμβαση, τον πληθυσμό-στόχο, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο φορέας Π.Α. προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΔ/ΑΥΤΙΣΜΟ
   (ΕΑ0506)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης των ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού με την αξιοποίηση μέσων της Τεχνολογίας, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης (ρομπότ Panda, ΤΠΕ, ΤΝ, κ.ά.), προσεγγίσεων που προάγουν την εκπαιδευτική και κοινωνική τους συμπερίληψη με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μεθόδους. Να μπορούν να αξιοποιήσουν επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογικών συσκευών και λογισμικών. Να κατανοήσουν και αξιοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες στη στάθμιση του ελληνικού λεξικού  (έννοιες, σύμβολα) για άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και να αξιοποιήσουν τη χρήση μέσων τεχνολογίας για αυτό.  Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για την εκπαίδευση των ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και άλλες (νευρο)αναπτυξιακές διαταραχές, τη στήριξη των εφήβων για τη μετάβασή τους στην ανοικτή κοινωνία και στην αγορά εργασίας σε ένα μετανεωτερικό περιβάλλον της πληροφορίας, της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και για τη στήριξη και καθοδήγηση των οικογενειών τους με την αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας.

  Οι Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:

  Τεχνολογίες, Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή και στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στην αποκατάσταση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό

  Συμπεριληπτική Πολιτική

  Ο ρόλος της Τεχνολογίας στις Δεξιότητες Φάσματος Αυτισμού για Νήπια  (Δ.Α.Φ.ΝΗ, Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για την Εκπαίδευση και Ψυχολογική στήριξη γονέων παιδιών με ΔΑΦ)

  Ο ρόλος της Τεχνολογίας στις Δεξιότητες Επαγγελματικής Κατάρτισης για Εφήβους με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (Πρόγραμμα "Δ.Ε.Κ.Α.")

  Η Τεχνολογία στην αξιολόγηση, στην εκπαίδευση, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ. αυτόνομης διαβίωσης, κοινωνικών, πρόσβασης σε υπηρεσίες, στην κοινότητα κ.ά.) Πρόγραμμα παρέμβασης σε 4 επίπεδα  με ρομπότ κοινωνικής αρωγής (Panda)  για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε άτομα με ΔΑΦ. Διαχείριση αναλυτικού προγράμματος

  Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Επαγγελματικής Ένταξης νέων και Εφήβων μέσα από τη χρήση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας

  Προβλήματα Συμπεριφοράς: Από την Αξιολόγηση στην Παρέμβαση (Αξιολόγηση: CARS, παρακολούθηση οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση μέσων τεχνολογίας. Παρέμβαση: ΤΠΕ, Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής "Panda" κ.ά. ). Συννοσηρότητα και (νευρο) αναπτυξιακές διαταραχές

  Πνευματικές Αναπηρίες (Άγχη, Εμμονές, Φοβίες):Προγράμματα παρέμβασης : Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) και άλλες παρεμβάσεις και προγράμματα

  Πρόκληση επικοινωνίας

  Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία με τη χρήση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας

  Αρχές, Μέθοδοι και Εργαλεία στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές

  Τεχνικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας (Δομημένη διδασκαλία, observational teaching, peer modelling κ.ά.  και video modeling, virtual reality, serious games κ.ά.). Προαγωγή της συμπεριληπτικής τάξης

  Λογισμικά για μαθητές  με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Δελφίνι, prosvasimo κ.ά.) Στάθμιση λεξικού και αξιοποίησή του με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

  Υποστήριξη Φοιτητών με διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού και άλλες Αναπτυξιακές, Συναισθηματικές, Συμπεριφορικές και Γνωστικές Διαταραχές στην Γ/θμια εκπαίδευση. Προετοιμασία του περιβάλλοντος υποδοχής

  Θέματα διαμόρφωσης Σεξουαλικής ταυτότητας σε αμεα

  Θέματα Σεξουαλικής παρενόχλησης, διακρίσεων και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

  Φύλο και Πολιτική Ισότητας συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία

  Συμβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με ΔΑΦ και των μελών της οικογενείας τους. Αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας (όπως των TΠΕ και των ΡΚΑ από τα μέλη της οικογένειας) Ο ρόλος των γονέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό

   

   

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑμεΑ
   (ΕΑ0610)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση θεμάτων της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στη σύγχρονη κοινωνία, η εξέταση της εφαρμογής της στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην αυτόνομη διαβίωση και κοινωνική συμπερίληψη των ΑμεΑ. Επιδιώκεται με το μάθημα αυτό ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει δεξιότητες μέντορα, συμβουλευτικής ψυχολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή για τον παιδαγωγό ειδικής αγωγής, το συνεργάτη, εμψυχωτή των οικογενειών, το στέλεχος της εκπαίδευσης που θα συνεργαστεί με κοινωνικούς φορείς για τη κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των  ΑμεΑ.

  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος, το περιεχόμενό του κατανέμεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία (Σ.Ψ.)

  Οι σκοποί και το περιεχόμενο της Σ.Ψ.

  Ο ρόλος του Συμβούλου και η συμβουλευτική σχέση

  Ο συμβουλευόμενος με αναπηρίες & ειδικές ανάγκες

  Παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη της Συμβουλευτικής

  Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή

  Σχολικός Προσανατολισμός - Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

  Συμβουλευτική και κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρίες & ειδικές ανάγκες

  Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

  Εργασιακή συμβουλευτική

  Συμβουλευτική απασχόλησης

  Θεωρίες και Τεχνικές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

  Τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της συμβουλευτικής σχέσης για άτομα με αναπηρίες & ειδικές ανάγκες

  Η διαμόρφωση της ταυτότητας των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες και η Συμβουλευτική Ψυχολογία

  Συμβουλευτική Ψυχολογία στην προσχολική ηλικία.

  Προγράμματα Συμβουλευτικής και Αγωγής για άτομα με αναπηρίες & ειδικές ανάγκες

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (16 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Syriopoulou Delli, C., Folostina, R. (2021). Interventions for Improving Adaptive Behaviors in Children With Autism Spectrum Disorders, USA, IGI Plc
   • Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2021) Παράλληλη στήριξη με την αξιοποίηση μέσων Τεχνολογίας για άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού Αθήνα εκδόσεις: Γρηγόρη ISBN:978-960-612-343-6
   • Syriopoulou Delli, C., Folostina, R. (2021). Interventions for Improving Adaptive Behaviors in Children With Autism Spectrum Disorders, USA, IGI Plc

   2020

   • Συριοπούλου Δελλή, Χ., Assistive Technology for the Education and Vocational Training of People with Autism Spectrum Disorders. Athens, Gutenberg Plc. Υποστηρικτική Τεχνολογία για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού. Αθήνα, εκδ Gutenberg, ISBN 978-960-01-2146-9
   • Συριοπούλου Δελλή, Χ., Early Intervention and Counseling Families of Toddlers and Children with Autism Spectrum Disorders. Athens, Gutenberg Plc., Πρώιμη Παρέμβαση και Συμβουλευτική της Οικογένειας νηπίων και παιδιών με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού. Αθήνα, εκδ Gutenberg ISBN 978-960-01-2145-2

   2017

   • Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2017) Εκτίμηση του άγχους σε μαθητές με αυτισμό και προτάσεις για σχεδιασμό ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης για την υποστήριξη της ένταξής τους στο χώρο του γενικού ή του ειδικού σχολείου (Postdoc Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό)(Μεταδιδακτορικό: Πολυχρονοπούλου, Σ. Κολαϊτης, Γ., Αντωνίου, Σ.Α)

   2016

   • Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2016). Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή Ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού Θεσ/νικη εκδ. Παν/μιου Μακεδονίας
   • Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2016). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εδική Αγωγή: Ερευνώντας τα σύγχρονα δεδομένα Θεσ/νικη εκδ. Παν/μιου Μακεδονίας

   2013

   • Συριοπούλου –Δελλή, Χ., Κασίμος, Δ. (2013). Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμό. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2011

   • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος Δ., Τσίκουλας, Ι., (2011) Προσχολική Εκπαίδευση και πρώιμη παιδαγωγική παρέμβαση σε σχέση με τα χαρακτηριστκά των γονέων των παιδιών με αυτισμό ή άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, τόμος ΙΙ, επιμ. Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π. Αγνή, Β. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη ΑΕ. ISBN: 978-960-467-288-2, σσ187-198.
   • Αθανασιάδης, Η., Συριοπούλου, Χ. (2011) Φυσιογνωμία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Θεωρητικές και Εμπειρικές Προσεγγίσεις, επιμ. Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε., Πανιτσίδου, Ε., Ζαρίφης, Γ. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σς. 299-317.
   • Συριοπούλου -Δελλή, Χ. (2011). Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Ψυχολογία - Παιδαγωγική –Κοινωνιολογία. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.

   2010

   • Συριοπούλου, Χ. (2010) Εκπαιδευτική πολιτική με αναφορές στο αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην Ελλάδα στο Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, επιμ. Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π., Βίκη Αγνή. Αθήνα: εκδόσεις Σιδέρη, σς 627-655.

   2005

   • Συριοπούλου -Δελλή, Χ. (2005). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.

   2003

   • Συριοπούλου -Δελλή, Χ. (2003). Η Παιδεία στη Μετανεωτερική Εποχή. Η Περίπτωση της Ειδικής Αγωγής. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.

   1992

   • Συριοπούλου, Χ. (1992) Συνεργασία στο σχολείο κατά ομάδες. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό. Αθήνα: εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, (8):.4570-4572.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (77 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E. (2023). Standardization of meanings in autistic communication: possibilities & limitations. Chapter in The Palgrave Encyclopedia of Disability, Springer Nature
    • Kollias, K.F., Syriopoulou- Delli, C., Sarigiannidis, P., Fragulis, G. (2023) Implementation of Machine Learning on Eye-tracking data for Autism Spectrum Disorder detection in High-Functioning Adults, Journal IEEE ACCESS https://ieeexplore.ieee.org/document/9837653

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C. (2023) GUEST EDITOR: Quality of life in people with intellectual and developmental disability, autism: advances in practice and research Quality of life in people with intellectual and developmental disability, autism: advances in practice and research International Journal of Developmental Disabilities https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2023.2205287?scroll=top&needAccess=true&role=tab&aria-labelledby=full-article

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitsika, V., Elmose, M., Mertika, A., Sharpley, C., Ladopoulou, K., Kampakos, C., Syriopoulou-Delli, C., (2023) Occurrence and correlates of anxiety and depression in carers of autistic children across three nations International Journal of Developmental Disabilities 69(3):362-370 DOI: 10.1080/20473869.2023.2196469

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Folostina, R., Iacob, C., Syriopoulou-Delli, C. (2023) Physical activity, sedentary behaviour and quality of life in children with autism: insights from Romania and Greece. International Journal of Developmental Disabilities 69(3):432-441 DOI: 10.1080/20473869.2023.2204574

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkiolnta, E., Zygopoulou, M., Syriopoulou-Delli, C. (2023) Robot programming for a child with Autism spectrum Disorder: A pilot study. International Journal of Developmental Disabilities https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2194568

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C., Sarri, K. (2023) Vocational Rehabilitation of Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A Review International Journal of Developmental Disabilities DOI: 10.1080/20473869.2023.2208898

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Syriopoulou- Delli, C. Filiou, A. E. (2022) A systematic review of dysfunctional thoughts, feelings and phobias of children and adolescents with autism. Solutions and therapeutic methods International Journal of Developmental Disabilities DOI: 10.1080/20473869.2022.2134962

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkiolnta, E. Syriopoulou,- Delli, C. (2022) Educational robots for children with autism spectrum disorders International Journal of Entertainment Technology and Management 1(4):328-338 DOI: 10.1504/IJENTTM.2022.10054763

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sarri, Κ. Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E., Zygopoulou, M. (2022). The Application of Virtual Reality for Vocational Skills of Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review Vol. 5 No. 1 (2022): Eximia Science p581-595 https://eximiajournal.com/index.php/eximia/article/view/179

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ruxandra Folostina 1 , Cristina Dumitru 2 , Claudia Iuliana Iacob 1,* and Christine K. Syriopoulou-Delli, Mapping Knowledge and Training Needs in Teachers Working with Students with Autism Spectrum Disorder: A Comparative Cross-Sectional Investigation Sustainability 14(5), 2986; https://doi.org/10.3390/su14052986 https://www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2986

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sarri, Κ. Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E., Zygopoulou, M. (2022). The Application of Virtual Reality for Vocational Skills of Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review Vol. 5 No. 1 (2022): Eximia Science pp581-595 https://eximiajournal.com/index.php/eximia/article/view/179

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E. (2021) Robotics and Inclusion of Students with Disabilities in Special Education Journal Research, Society and Development 10(9): DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18238

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C., Stefani, A. (2021) Applications of Assistive Technology in Skills Development for People with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review Research, Society and Development 10(11) DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19690

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C , Zygopoulou, M (2021) Robot Enhanced Interventions and Repetitive and Stereotyped Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorder. A Scoping Review Research, Society and Development 10 (11) DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.20269

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kollias, K. F., Syriopoulou-Delli, C., Sarigiannidis, P. , and Fragulis, G. (2021). The contribution of Machine Learning and Eye-tracking technology in Autism Spectrum Disorder research: A Review Study Electronics Journal MDPI MDPI10(23), 2982; https://doi.org/10.3390/electronics10232982 (2021).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zygopoulou, M., Gkiolnta, E., Papaefstathiou, E., Sarri, K., Syriopoulou-Delli, C.(2021) Interventions to Support Parents of Pre-school Children with Autism Spectrum Disorders: a Systematic Review Research, Society and Development 10 (14) DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21932

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Papaefstathiou, E., Zygopoulou, M., Gkiolnta, E., Sarri, K. Syriopoulou-Delli, C. (2021) Early Intervention Programs for Toddlers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review, Research, Society and Development 10 (15) DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21935

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sarri,K., Syriopoulou- Delli, C. (2021) Robotics for enhancing independent living skills in adolescents and young adults with autism spectrum disorder: a systematic review Research, Society and Development 10 (15) https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.33448%2Frsd-v10i15.22745

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sarri, K., Gkiolnta, E., Zygopoulou, M., Filiou, A, E., Syriopoulou- Deli, C. (2021) Development of a new Robot and Design of a 4Axes Intervention Program, Research, Society and Development v. 10, n. 16, e218101623763, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23763 1 https://www.researchgate.net/publication/356457689_Development_of_a_new_Robot_and_Design_of_a_4Axes_Intervention_Program [accessed Jan 11 2022] (2021)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ruxandra Folostina 1 , Cristina Dumitru 2 , Claudia Iuliana Iacob 1,* and Christine K. Syriopoulou-Delli Mapping Knowledge and Training Needs in Teachers Working with Students with Autism Spectrum Disorder: A Comparative Cross-Sectional Investigation Sustainability 14(5), 2986; https://doi.org/10.3390/su14052986 https://www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2986

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E. (2021) Robotics and Inclusion of Students with Disabilities in Special Education
    • Syriopoulou- Delli, C., Deres, I,Drigas, A. (2021) Intervention Program using a Robot for children with Autism Spectrum Disorder Journal Research, Society and Development 10, (4)
    • Συριοπούλου Δελλή Χ., Καραλή, Κ. (2021) Επαγγελματική Κατάρτιση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών για άτομα με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) Θέματα Ειδικής Αγωγής Τ. 3, 3-24
    • Συριοπούλου, Χ, Πάσουλα, Ε (2021) Προσεγγίζοντας τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας στη μέση και γηραιά ηλικία, Επιστήμες Αγωγής Τ2 σελ 161-176 http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?id=241,0,0,1,0,0

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, C., Sarri, K. (2021) Video-Based Instruction in enhancing Functional Living Skills of adolescents and young adults with Autism Spectrum Disorder: A review. DOI: 10.1080/20473869.2021.1900504. International Journal of Developmental Disabilities. https://www.tandfonline.com/eprint/DVRTIGR33AZVGGI2HASW/full?target=10.1080/20473869.2021.1900504

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou Delli, C., Gkiolnta, E. (2021) "Effectiveness of different types of Augmentative and Alternative Communication (AAC) in improving communication skills and in enhancing the vocabulary of children with ASD: A review" Review Journal of Autism and Developmental Disorders DOI 10.1007/s40489-021-00269-4

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Συριοπούλου Δελλή Χ., Στεφανή , Α (2020) Εφαρμογές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων σε Άτομα με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Θέματα Ειδικής Αγωγής Τ 91 σ.3-24

    2019

    • Συριοπούλου, Χ. Γκιόλντα, Ε. (2019) Ο ρόλος της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2(3) 238-249.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συριοπούλου, Χ. Αντωνίου, Α.Σ., Κυραγιάννη, Π (2019) Αξιολόγηση Αισθητηριακής Εξέλιξης παιδιών με Αυτισμό με βάση τον δείκτη Cramér's V, Θέματα Ειδικής Αγωγής Τ.87 , 92-104
    • Συριοπούλου, Χ. (2019). Επαγγελματική Κατάρτιση στις Προσεγγίσεις Επικοινωνίας και εκπαίδευσης Ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. Θέματα Ειδικής Αγωγής, Τ.87, 44-51
    • Συριοπούλου, Χ. Αντωνίου, Α.Σ, Αφθίνου, Μ. (2019) Οι Αντιλήψεις & οι Γνώσεις των Εκπαιδευτικών της Π.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής σχετικά με την Συνεκπαίδευση Μαθητών με Αυτισμό. Θέματα Ειδικής Αγωγής, Τ.88
    • Syriopoulou Delli, C., Gkiolnta, E. (2019) Review of Assistive Technology in the training of Children with Autism Spectrum Disorders. International Journal of developmental Disabilities

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συριοπούλου Δελλή, Χ., Λόη, Κ. (2019). Η Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή των Αδελφών και των Γονέων των Παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού: Ανασκόπηση Ευρημάτων. Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 86
    • Συριοπούλου Δελλή, Χ., Χεζάνογλου, Δ. (2019). Εμπειρίες και Απόψεις Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Σχετικά με τη Σεξουαλική Συμπεριφορά και Διαπαιδαγώγηση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 86
    • Καναβέλη, Ε., Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2019). Οι αναπαραστάσεις της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος στον Κινηματογράφο. Νέα Παιδεία Τ.175
    • Syriopoulou, C., Polychronopoulou, S., Kolaitis, G., Antoniou, A.S. (2019) Review on Assessment of Anxiety Symptoms of Individuals with Αutism Spectrum Disorders. Journal of Educational and Developmental Psychology 9(2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou, C., Polychronopoulou, S., Kolaitis, G., Antoniou, A.S. (2019) Parents' perceptions on anxiety symptoms in children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology 9(2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou- Delli, Papaefstathiou, E. (2019) Review of cluster analysis of phenotypic data in Autism Spectrum Disorders: distinct subtypes or a severity gradient model? International Journal of Developmental Disabilities https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1542561. Received 20 May 2018, Accepted 26 Oct 2018, Published online: 15 Jan 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fachantidis, N., Syriopoulou-Delli, C., Vezyrtzis, I., Zygopoulou, M. (2019 Beneficial effects of a robot-mediated class activities on a child with ASD and his typical classmates International Journal of Developmental Disabilities DOI: 10.1080/20473869.2019.1565725

    2018

    • Syriopoulou Delli, CK., Polychronopoulou, S., Kolaitis, G., Antoniou, A.S. (2018) Views of Teachers on Anxiety Symptoms in Students with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders 1-17 . doi.org/10.1007/s10803-018-3752-1

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fachantidis, Ν., Syriopoulou-Delli, C. & Zygopoulou, M. (2018). Τhe effectiveness of socially assistive robotics in children with ASD. International Journal of Developmental Disorders, 64 https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1495391

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Syriopoulou Delli, C., Polychronopoulou, S., Kolaitis, G., Antoniou, A. S (2018) Review of interventions for the management of anxiety symptoms in children with ASD. Neuroscience & Biobehavioral Review, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.10.023

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συριοπούλου, Χ. Ταραρά, Ε. (2018) Η διερεύνηση της αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, Νέα Παιδεία Τ.167

    2017

    • Φαχαντίδης, Ν., Συριοπούλου, Χ., Ζυγοπούλου, Μ. (2017). Εκπαιδευτική χρήση της ρομποτικής οντότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Πιλοτική Περιγραφική Μελέτη. Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Τ.2
    • Syriopoulou, C., Polychronopoulou, S. (2017) Organisation and management of the ways in which teachers and parents with children with ASD communicate and collaborate with each other.International Journal of Developmental Disabilities DOI: 10.1080/20473869.2017.1359355

    2016

    • Syriopoulou- Delli, C., Varveris, A., Geronda, A (2016) Application of the Theory of Mind, Theory of Executive Functions and Weak Central Coherence Theory to Individuals with ASD Journal of Educational and Developmental Psychology 7(1):102 DOI: 10.5539/jedp.v7n1p102
    • Syriopoulou- Delli, C., Simos, G., Griogoriadis, A. (2016). Sleep Problems in Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Educational and Developmental Psychology 7(1):1 DOI: 10.5539/jedp.v7n1p1
    • Syriopoulou- Delli, C., Papavassiliou Alexiou, I., Karampilia D. (2016). Review on Vocational Training and Employment of Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology 6 (2).
    • Syriopoulou- Delli,C., Agaliotis, I., Papaefstathiou, E. (2016). Social skills of children with Autism Spectrum Disorders. International Journal of Developmental Disabilities doi.org/10.1080/20473869.2016.1219101.
    • Syriopoulou- Delli, C., Cassimos, D., Polychronopoulou, S. (2016) Collaboration between teachers and parents of children with ASD on issues of education. Research in Developmental Disabilities 55; 330-345

    2015

    • Γρηγοριάδης, Α., Συριοπούλου Δελλή, Χ., Σίμος, Γ. (2015) Διαταραχές Ύπνου σε παιδιά με διαταραχές Φάσματος Αυτισμού. Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 65(4), 49 -59.
    • Βαρβέρης, Α., Συριοπούλου Δελλή, Χ. Γέροντα, Α. (2015) Η ανάπτυξη της θεωρίας του Νου σε άτομα με ΔΑΦ. Πιλοτική μελέτη. Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 65(4), 38-48.
    • Δημητριάδου, Α., Συριοπούλου, Χ. (2015) Σχολικός Εκφοβισμός σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Τ.60.
    • Σέχα,Β., Συριοπούλου, Χ. (2015) Η Διατροφή των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Θέματα Ειδικής Αγωγής Τ.72.
    • Παπαδοπούλου, Ι , Συριοπούλου, Χ. (2015) Η Φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Νέα Παιδεία τ.157
    • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Τσίκουλας, Ι. (2015) Χαρακτηριστικά και Κριτήρια Αξιολόγησης Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Θέματα Εδικής Αγωγής T. 69: 29-36.
    • Σιδηροπούλου, Α. Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2015). Το θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Νέα Παιδεία 154, 31-44
    • Cassimos, D., Syriopoulou, C., Tripsianis, Gr., Tsikoulas, I. (2015) Perinatal and Parental Risk Factors in an Epidemiological study of Children with Autism Spectrum Disorders in Greece. International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1179/2047387715Y.0000000004 (on-line)
    • Cassimos, D., Polychronopoulou, St., Tripsianis, Gr., Syriopoulou Delli, C. (2015) Views and attitudes of teachers on the educational integration of students with Autism Spectrum Disorders. Developmental Neurorehabilitation 18 (4): 241-251.DOI: 10.3109/17518423.2013.794870 .

    2012

    • Συριοπούλου, Χ. Κασίμος, Δ., Κοντόπουλος, Ε., Τσίκουλας, Ι. (2012) Συμβουλευτική και Υποστήριξη Γονέων Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμό. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία 5:153-167.
    • Syriopoulou- Delli, C., Cassimos, D., Tripsianis, G., Polychronopoulou, S. (2012) Teachers’ Perceptions Regarding the Management of Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 42(5): 755-68.

    2011

    • Συριοπούλου, Χ. (2011) Eκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα για ταάτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά, ψυχικές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 1828-2009. Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης (9):146-164.
    • Συριοπούλου, Χ. (2011) Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς Διάχυτες ΑναπτυξιακέςΔιαταραχές στο Σχολείο. Παιδαγωγικά Ρεύματα Αιγαίου (5).
    • Συριοπούλου, Χ. (2011) Το μάθημα της γλώσσας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε μαθητές με αυτισμό. Νέα Παιδεία 137: 76-92.
    • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Ζαφειρίου, Δ. (2011) Αναπτυξιακά Διαγνωστικά κριτήρια και μέσα αξιολόγησης του αυτισμού και άλλων διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Παιδιατρική Εταιρία Β. Ελλάδος 22(4): 357-363.
    • Syriopoulou, C. (2011) Systematic Observation of Children with Pervasive Developmental Disorders. Review of European Studies 3(1):54-59.

    2010

    • Syriopoulou, C. (2010) National curriculum and training for people with pervasive developmental disorders – autism in Greece, the role of educator. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2(2):.38-65.
    • Syriopoulou, C. (2010) A Historical Review of Educational Policy for Children with Pervasive Developmental Disorders, Behavior Difficulties and other Special Educational Needs in Greece. Review of European Studies. 2(1): 2-14.
    • Syriopoulou, C. (2010) Autism: Sociological Perspectives Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business (2)1: 118-131.
    • Συριοπούλου, Χ. (2010) Εκπαιδευτικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Επιστήμες Αγωγής 1:121-143.
    • Συριοπούλου, Χ. (2010) Κοινωνική πολιτική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Σύγχρονη Εκπαίδευση 161: σς139-159.
    • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2010) Αξιολόγηση και συστηματική παρατήρηση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Παιδιατρική Εταιρία Β. Ελλάδος 22(2): 178-185.
    • Athanasiadis, I., Syriopoulou, C. (2010) Training and Motivations of special education teachers in Greece. Review of European Studies 2(1): 96-105.

    2009

    • Αθανασιάδης, Η., Συριοπούλου, Χ. (2009) Η στάση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση. Νέα Παιδεία 130:51-65.
    • Athanasiadis, I., Syriopoulou, C. (2009) Primary Education Teachers towards the Institution of Assessment: the case of Greece. Review of European Studies 1 (2): 124-132.
    • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2009) Ζητήματα Διάγνωσης και Αξιολόγησης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά 9(1):42-50.
    • Συνέδρια (66 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • Gkiolnta, E., Papaefstathiou, E., Sarri, K., Filiou, A, E., Syriopoulou- Delli, C. (2024) Investigating executive functions of individuals with autism spectrum disorder Conference: Technology for the Education of Individuals with Developmental Disabilities, Autism in Formal, Non-Formal and Informal Learning Environments, Greece 29-30/3/2024

     2023

     • Syriopoulou- Delli, C., Papaefstathiou , E. Sarri, K., Filiou, A.E., Gkiolnta, E., (2023) The Use of Distance Learning and E-learning in Students with Autism Spectrum Disorder: A Review. AIP Conference Proceedings. ETLTC-ICETM2023 International Conference Proceedings: ICT Integration in Technical Education & Entertainment Technologies and Management. Section CONCEPTS AND APPLICATIONS IN COMPUTER SCIENCE (AIPCP23-CF-ETLTC2023-00004 )

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kollias, K. F., Silva, L. T., Sarigiannidis, P., Syriopoulou- Delli,C., Fragulis, G. (2023) Implementation of Robots in Autism Spectrum Disorder Research: Diagnosis and Emotion Recognition and Expression Conference: 2023 12th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) DOI: 10.1109/MOCAST57943.2023.10176588

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Syriopoulou- Delli (2023) Assistive technology and robots for art for people with ASD Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research 19-20/5/2023, Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Syriopoulou- Delli, C., Gkiolnta, E. (2023) Standardization of Greek vocabulary and use of assistive technology for the reinforcement of communication to children with Autism Spectrum Disorders. Conference: Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research .19-20/5/2023, Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Syriopoulou- Delli, C., Sarri, K. (2023). Enhancing independent living skills and professional integration of young people and adolescents with Autism Spectrum Disorder through the use of assistive technology. Conference: Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research . 19-20/5/2023 Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Papaefstathiou,E., Sarri, K., Filiou, A.E., Syriopoulou- Delli, C. (2023). Towards inclusive distance learning for people with Autism Spectrum Disorders Conference: Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research . 19-20/5/2023 Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sarri, K., Gkiolnta, E., Syriopoulou-Delli (2023) Virtual reality on increasing vocational skills of people with Autism Spectrum Disorder Conference: Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research . 19-20/5/2023 Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Papaefstathiou,E., Filiou, A. E., Gkiolnta, E., Sarri, K., Syriopoulou- Delli, C. (2023). Early intervention program for toddlers with ASD, Parents and Professionals Conference: Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: advances in practice and research . 19-20/5/2023 Thessaloniki, UOM https://mailchi.mp/everesttravel/autism_1905-2nd?e=827bfe3ae1

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Syriopoulou- Delli (2023) Accessibility in Higher Education for students with intellectual and developmental disabilities including autism 31-3/1-4-2023 Conference: Best, and developing practice in supporting the health and wellbeing of people with intellectual disability and autism) https://mailchi.mp/everesttravel/autism_2nd?e=827bfe3ae1 (or https://projector-web.gr/everest/en/autism2023

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kollias, K.F., Syriopoulou, C., Sarigiannidis, P., Fragulis, G. (2023) Application of Eye-Tracking technology and Machine Learning in Autism detection: the case of High-functioning adults ETLTC-ICETM2023 (5th International Conference on ICT Integration in Technical Education) 23-27/1/2023, the University of Aizu

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Christine Syriopoulou, Areti-Eirini Filiou, Eleni Gkiolnta, Elpis Papaefstathiou, Kyriaki Sarri, and Maria Zygopoulou (2023) The Use of Distance Learning and E-learning in Students with autism spectrum disorder: A Review. ETLTC-ICETM2023 conference , 23-27/1/2023, the University of Aizu

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Συριοπούλου, Χ., Γκιόλντα, Ε. (2022) Τα Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής στις έρευνες και στα προγράμματα του Εργαστηρίου Αυτισμού και Αναπτυξιακών Διαταραχών. Ημερίδα με τίτλο Συμπεριληπτική Πολιτική και Τεχνολογίες Αιχμής, Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ 1/12/2022 https://www.youtube.com/@labautism_uom/streams

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Συριοπούλου, Χ. Παπαευσταθίου, Ε., Γκιόλντα, Ε., Ζυγοπούλου , Μ. Σαρρή, Κ Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσνματοε για νήπια (Πρόγραμμα πρώιμης Παρέμβασης ΔΑΦΝΗ) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη 10-13 / 11/ 2022 ΕΛΨΕ
     • Syriopoulou-Delli, C., (2022) Assistive Technology for an inclusive school for students with special needs, autism spectrum Disorders SHS web of Conference 139, 05006 (2022) https://doi.org/10.1051/shsconf/202213905006 ELTC 2022

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Συριοπούλου- Δελλή, Χ. (2022) Η Τεχνολογία στην Ειδική Αγωγή και στην Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού. Συνέδριο με τίτλο Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Από την Αξιολόγηση στην Παρέμβαση, Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ 2/4/2022
     • Syriopoulou- Delli, C. (2022) Robotics and ICT in the enhancement of individuals with disabilities, ASD independent living skills. 1st International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM, 2022) 25-27/1/2022 University of Aizu Japan & University of Western Macedonia
     • Konstantinos-Filippos Kollias, Christine K. Syriopoulou-Delli, Panagiotis Sarigiannidis and George F. Fragulis Title : Autism detection in High-Functioning Adults with the application of Eye-Tracking technology and Machine Learning 11th International Conference on MOCAST Thessaloniki 7/2022
     • Παπαευσταθίου, Ε., Ζυγοπούλου, Μ., Σαρρή, Κ., Γκιόλντα, Ε., Συριοπούλου- Δελλή, Χ. (2022) Δ.Α.Φ.ΝΗ (Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσματος για Νήπια): Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας., Θεσσαλονίκη 10-13/11/2022

     2021

     • Kollias, K., F., Syriopoulou- Delli, C., Sarigiannidis, P, Fragulis G. (2021). The contribution of Machine Learning and Eye-tracking technology in Autism Spectrum Disorder research: A Review Study MOCAST Thessaloniki 7/2021
     • Folostina, R, Iacob, C. Syriopoulou Delli, (2021) 13th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability Βερολίνο 23-25/9/2021"Needs of teachers regarding the education of children with learning difficulties" for the 13th Congress of EAMHID 2021 starting on 2021-09-23.

     2020

     • Syriopoulou Delli, C (2020) The role of Technology in the Development of Social Skills of Students with Autism Spectrum Disorders 1st Gulf Autism Conference, Oman, 24-26/1/2020 accepted

     2019

     • Syriopoulou Delli, C., Polychronopoulou, S., Kolaitis, G., Antoniou, S.A. (2019) 32 Views of teachers on anxiety symptoms in students with Autism Spectrum Disorder FRI01- 12th Autism Europe International Congress 13-15/9/2019 Nice France http://www.eventime.fr/pg_lien_programme.php?ii=7226289&ie=4610046&cc=16177077&tp=581349

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Συριοπούλου Δελλή, Χ, Αντωνίου, Α.Σ., Αφθίνου, Μ. (2019) 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ατόμων με Αναπηρία στην Προσχολική Αγωγή, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Αθήνα 14 & 15,Οι Αντιλήψεις & οι Γνώσεις των Εκπ/τικών της Π.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής σχετικά με την Συνεκπαίδευση Μαθητών με Αυτισμό
     • Συριοπούλου Δελλή, Χ, Γκιόλντα, Ε.. (2019) 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ατόμων με Αναπηρία στην Προσχολική Αγωγή, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Αθήνα 14 & 15/12/2019 Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ).
     • Συριοπούλου Χ. (2019) Πρώιμη παρέμβαση και σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Αυτισμό Ημερίδα για τον Αυτισμό με τίτλο «Διαταραχές αυτιστικού Φάσματος «Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος: Θεωρητικές προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις" 29/5/2019 Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης
     • Συριοπούλου Δελλή, Χ, Αντωνίου, Α.Σ., Κυραγιάννη, Π. (2019) 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ατόμων με Αναπηρία στην Προσχολική Αγωγή, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Αθήνα 14 & 15, Αξιολόγηση Αισθητηριακής Εξέλιξης Παιδιών με Αυτισμό με Βάση τον Δείκτη Cramér's V
     • Συριοπούλου Δελλή, Χ, Αντωνίου, Α.Σ., Καναβέλη, Ε. (2019) 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ατόμων με Αναπηρία στην Προσχολική Αγωγή, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Αθήνα 14 & 15/12/2019 Κινηματογράφος και Αναπαραστάσεις της Διαταραχής του Φάσματος Αυτισμού
     • Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2019) 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ατόμων με Αναπηρία στην Προσχολική Αγωγή, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Αθήνα 14 & 15/12/2019 Επαγγελματική Κατάρτιση στις Προσεγγίσεις Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Vocational training on Communication and Teaching Approaches in Autism Spectrum Disorders).
     • Συριοπούλου, Χ., Αντωνίου, Α.Σ., Λόη, Κ. (2019) Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των Γονέων και των Αδελφών των Παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού "Από τη διαφορετικότητα έως τη Διαταραχή" 1-3 Νοεμβρίου 2019 Αθήνα
     • Συριοπούλου, Χ. Ζυγοπούλου, Μ. (2019) Υποστηρικτική Τεχνολογία για την Επικοινωνία και τη Συμπερίληψη Ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ημερίδα Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Προβλήματα Ακοής & Η Ισότιμη Πρόσβασή τους στην Κοινωνία , Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων Σχολείων Κωφών Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης

     2018

     • Συριοπούλου, Χ. (2018). Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών. Το επάγγελμα του Ειδικού Παιδαγωγού. Σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές. 24.11.2018. Αθήνα.
     • Συριοπούλου, Χ. (2018). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2018) Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. 3.11.2018. Βόλος.
     • Συριοπούλου, Χ. (2018) Σύλλογος Αυτιστικών Ατόμων Ν. Εβρου ο Άγιος Βασίλειος, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στην Αλεξανδρούπολη στις 09 & 10 Ιουνίου 2018 με θέμα: Ενώνοντας τα κομμάτια του Αυτισμού "Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού"
     • Συριοπούλου, Χ. (2018) Ημερίδα Ειδικό Σχολείο Πειραιά 18/5/2018. Συμπεριφορές των παιδιών με ΔΦΑ και καλλιέργεια δεξιοτήτων: Μελέτες περίπτωσης
     • 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Συριοπούλου Χ. 10-13 Μαϊου 2018 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας " Εναλλακτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτιστική συμπεριφορά" Ανασκόπηση Παρεμβάσεων για τη Διαχείριση του Άγχους σε παιδιά με ΔΦΑ www.developmentalpsychology2018.gr
     • Συριοπούλου, Χ. (2018) Ημερίδα: Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό 2/4/2018 Φαχαντίδης, Ν., Συριοπούλου, Χ., Ζυγοπούλου, Μ. Η ρομποτική οντότητα για την εκπαίδευση μαθητών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού σε κοινωνικές δεξιότητες: Πιλοτική Μελέτη Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, ΕΒΕΑ Αθήνα
     • Συριοπούλου Δελλή, Χ., 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Συριοπούλου Χ. 10-13 Μαϊου 2018 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "Εναλλακτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτιστική συμπεριφορά" Ανασκόπηση Παρεμβάσεων για τη Διαχείριση του Άγχους σε παιδιά με ΔΦΑ

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Συριοπούλου -Δελλή, Χριστίνα (2017) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΠ’ΑΡΩΓΗ 12-13 Οκτωβρίου 2017, Xανιά, Τίτλος εισήγησης: "Δυσκολίες στην Αξιολόγηση και Διάγνωση του Αυτισμού – Ο Ρόλος των Γονέων.

     2016

     • Autism Europe : XI Autism-Europe International Congress, Edinburgh, Scotland, 2016 http://www.autismeurope.org/latest-congress/

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σέχα, Β., Συριοπούλου, Χ. (2016). Η Διατροφή των παιδιών με ΔΦΑ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση». ΕΛΨΕ, Βόλος 20-23/10/2016.
     • Παπαδοπούλου, Ι., Συριοπούλου, Χ. (2016). Η φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών με διαταραχή Φάσματος Αυτισμού 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής με θέμα «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα και Σχολικό Περιβάλλον. Αίτια, Συμπτώματα και Αντιμετώπιση» Το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 24 -26/6/ 2016.

     2015

     • Δημητριάδου Α., Συριοπούλου, Χ. (2015) Σχολικός εκφοβισμός σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 9ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο. τίτλος: Πρόληψη: Έγκαιρη Αναγνώριση και Αντιμετώπιση των Ψυχικών διαταραχών στο Παιδί και στον Έφηβο.Αθήνα 27-29/11/2015
     • Συριοπούλου, Χ. (2015) Συμπερίληψη Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης. Δια Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία 27-28/6/2015
     • Κατσιορίδου, Κ., Συριοπούλου, Χ. Aγαλιώτης, I. (2015) Αισθητηριακές Δυσκολίες Μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. Αθήνα 19- 21/6/2015.

     2014

     • Βαρβέρης, Α., Συριοπούλου, Χ., Γέροντα, Α., Πολυχρονοπούλου, Σ. (2014) Η Θεωρίας του Νου σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Φλώρινα 28-30/11/2014
     • Βαρβέρης, Α., Συριοπούλου, Χ. (2014)Η συμβολή της Θεωρίας του Νου στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική υστέρηση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Φλώρινα 28-30/11/2014.
     • Καραμπίλια, Δ., Συριοπούλου, Χ., Παπαβασιλείου Ι. (2014) Επαγγελματική Κατάρτιση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας τίτλος: Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί, Πάτρα, 6-9/11/2014.
     • Παπαευσταθίου Ε., Συριοπούλου, Χ. (2014) ) Αξιολόγηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα- εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα 20-23/6/2014.
     • Γρηγοριάδης, Α., Συριοπούλου Χ., Σίμος Γ. (2014) Διαταραχές Ύπνου σε Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα- εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα 20-23/6/2014.
     • Ρούσου Π., Συριοπούλου Χ., Αγαλιώτης Ι (2014) Απόψεις των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης για την εκπαιδευτική συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα- εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα 20-23/6/2014.

     2012

     • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Τσίκουλας, Ι. (2012) Επιδημιολογική Μελέτη στον Αυτισμό. Πρακτικά 24ου Πανελληνίου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, τίτλος: Παιδί και οικογένεια στο ορεινό χωριό: εσωτερική μετανάστευση και ποιότητα ζωής, Καρπενήσι, 14-16/9/2012.

     2011

     • Συριοπούλου Χ., Κασίμος Δ., Κοντόπουλος Ε., Τσίκουλας Ι. (2011) Θέματα Αξιολόγησης και Χαρακτηριστικά των Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Πρακτικά ( CD) ΙΔ’Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, τίτλος: Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Μια Πρόκληση για το Σχολείο και την Κοινωνία, Θεσσαλονίκη, 1-3/12/2011.
     • Πολυχρονοπούλου, Στ., Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2011) Ένταξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ)-αυτισμό. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, τίτλος: Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων, Θεσσαλονίκη, 24-26/6/2011.
     • Συριοπούλου Χ., Κασίμος Δ., Τσίκουλας Ι. (2011) Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό. Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, τίτλος: Το γενετικό πεπρωμένον φυγείν αδύνατον; Από το σύνδρομο Down στην Παχυσαρκία, Θεσσαλονίκη, 26-27 /11/ 2011.

     2010

     • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Τσίκουλας, Ι. (2010) Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, τίτλος: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, Αθήνα, 26-27/11/2010.

     2009

     • Athanasiadis, I., Syriopoulou, C. (2009) The Profile of Teachers of Special Education in Greece. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου τίτλος: Educating the Adult educator: Quality provision and assessment in Europe, Θεσσαλονίκη 6-8/11/2009 ISBN 978-960-243-668-4 http//www esrea-renadet. web.auth gr/ σς 871-880 indexed στο ERIC.
     • Πολυχρονοπούλου, Σ., Συριοπούλου, Χ., Αθανασιάδης, Η. (2009) Η φυσιογνωμία και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αυτιστικό παιδί και την εκπαίδευσή του. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-31/5/2009. σσ321-330.

     2007

     • Συριοπούλου, Χ. (2007) Αυτισμός: μια κριτική προσέγγιση. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, τίτλος: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Θεσσαλονίκη, 25/11/2007 σς.103-120.

     2005

     • Συριοπούλου, Χ. (2005) Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε Φοιτητές Γ/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης, τίτλος: Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 14/5/2005 http://www.elliepek.gr/Documents/3o__Synedrio_Eisigiseis/Syriopoulou.pdf. σς478-484.

     2002

     • Συριοπούλου, Χ. (2002) Παράγοντες οι οποίοι Επηρεάζουν την Ενσωμάτωση Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες στα Κανονικά Σχολεία. Πρακτικά (CD) του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, τίτλος: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Αθήνα, 8-11-2002.
     • Συριοπούλου, Χ. (2002) Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (του Β’ ΚΠΣ και του EQUAL) στον Εκσυγχρονισμό της Ειδικής Αγωγής. Πρακτικά (CD) 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παν/μίου Πατρών, τίτλος: Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα, Πάτρα, 6-10-2002.

     2001

     • Συριοπούλου, Χ. (2001) Η επίδραση του ψηφιακού πολιτισμού στην εκπαίδευση με έμφαση στην Ειδική Αγωγή, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΚΕΦΕΕ Δημόκριτου, τίτλος: ΑΜΕΑ: Ισότητα στην κοινωνία της πληροφορίας, εκπαίδευση απασχόληση, Αθήνα, 29/3/2001, www. amei. gr.

     2000

     • Συριοπούλου, Χ. (2000) Ο Ρόλος του Διευθυντή στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, τίτλος: Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Αθήνα, 2-4/11/2000, σσ. 697-708.
     • Συριοπούλου, Χ. (2000) Η Παιδεία στη Μετανεωτερική Κοινωνία: O Ρόλος της Ειδικής Αγωγής, Φόβοι και Προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Ρέθυμνο, 12-14/5/2000, σσ.106-119.
     • Συριοπούλου, Χ. (2000) Η Εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα Πολιτικές και Κοινωνικές Συγκυρίες. Πρακτικά (CD)1ου Διεθνούς Συνεδρίου, τίτλος: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 29-9-2000.
     • Άλλα (25 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • Συριοπούλου- Δελλή, Χ. (2021) "Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας στο ΠΑΜΑΚ" Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

      2018

      • Συριοπούλου, Χ. (2018). ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή. Β’ Παιδιατρική Κλινική Αγλαϊα Κυριακού. Σύγχρονη προσέγγιση της αιτιολογίας των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. 1.12.2018. Αθήνα
      • Συριοπούλου, Χ. (2018). 2o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου. Σύγχρονες αντιλήψεις και παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, 14.11.2018. Θεσσαλονίκη.
      • Συριοπούλου, Χ. (2018). ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή. Α’ Παιδιατρική Κλινική Αγία Σοφία. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για το άγχος των παιδιών με ΔΦΑ και παρεμβάσεις για τη διαχείρισή του. 8.11.2018 Αθήνα

      2015

      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2015) Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική στην ειδική αγωγή. Εκδήλωση για την 3η Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης, οργάνωση 5ο ειδικό σχολείο Ευκαρπίας
      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2015) Συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό στην Εκπαίδευση και στην κοινωνία: Εισήγηση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, Πειραιάς 4/6/2015.
      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2015) Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον αυτισμό: εισήγηση στο ΚΠΑΔ- ΜΕΑ του Δήμου Νεάπολη- Θεσσαλονίκης 6/5/2015.
      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2015) Παρουσίαση βιβλίου σε ημερίδα Higashida, Ν. (2014) Γιατί Χοροπηδώ; Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. εκδ Μεταίχμιο 31/3/2015
      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2015) εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών, υπεύθυνη σχολική σύμβουλος κ.Παπαδάκη, Α. Συμβουλευτική Ψυχολογία Εφήβων. Θέμα: Θεωρίες συμβουλευτικής και δεξιότητες συμβουλευτικής Αριδαία 15/1/2015

      2014

      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2014) Κοινωνικές Δεξιότητες μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Ημερίδα για την Ημέρα Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Ημερίδα. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3/12/2014.
      • Συριοπούλου Δελλή Χ. (2014) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. Ημερίδα Σχολικής Συμβούλου 4ης περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τίτλος Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο. Θεσσαλονίκη 12/2/2014.

      2013

      • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2013) Συνεργασία Εκπαιδευτικών με τις οικογένειες παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό. Βιβλίο Περιλήψεων 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αυτισμού, τίτλος: Αυτισμός: Νέα Δεδομένα, Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2013.
      • Βαρτσάκη, Σ., Συριοπούλου,. Χ., Κασίμος, Δ. (2013) Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα ένταξης σε μαθητή με αυτισμό. Βιβλίο Περιλήψεων, 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, τίτλος: Η Ψυχολογία σε κρίσιμους καιρούς, Αλεξανδρούπολη, 15-19/5/1013.
      • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2013) Συνεργασία Εκπαιδευτικών με Γονείς παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό στο σχολείο. Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, τίτλος: Η Ψυχολογία σε κρίσιμους καιρούς, Αλεξανδρούπολη, 15-19/5/1013.

      2012

      • Συριοπούλου Χ. (2012) Ο ρόλος της Ευέλικτης ζώνης στην Εκπαιδευτική Ένταξη των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ημερίδα του ΚΠΕ Μολάων και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων του ν.Λακωνίας, με τίτλο Σχολικές δραστηριότητες, μέθοδος project, εθνικά και τοπικά περιβαλλοντικά δίκτυα του ΚΠΕ Μολάων, Μολάοι.
      • Συριοπούλου, Χ. (2012) Εκπαίδευση μαθητών Α' τάξη Δημοτικού. Ημερίδα, σχολικού συμβούλου, Συριοπούλου, Χ., Λακωνία, 21/9/2012.
      • Συριοπούλου, Χ. (2012) Εκπαιδευτική Ένταξη μαθητών από τη θεωρία στην πράξη. Ημερίδα, σχολικού συμβούλου, Συριοπούλου, Χ., Λακωνία, 4/9/2012.

      2010

      • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Τσίκουλας, Ι. (2010) Προσχολική Εκπαίδευση και Πρώιμη παρέμβαση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των γονέων των παιδιών με αυτισμό ή άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Βιβλίο Περιλήψεων, Διεθνούς Συνεδρίου, τίτλος: Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή, Αθήνα, 8-10/10/2010.
      • Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, (2010) Ο ρόλος της Συστηματικής Παρατήρησης στην αντιμετώπιση των παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη, 27-29/5/2010.

      2009

      • Συριοπούλου, Χ (2009) Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Σύνδρομο Asperger, Ημερίδα, Λάρισα 26/11/09.
      • Συριοπούλου, Χ. (2009) Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Σύνδρομο Asperger Ημερίδα, Αθήνα, 24/10/09.

      2005

      • Syriopoulou, C. (2005) Counselling Psychology for Parents with Children with Special needs: Observing children in the frames of special education programs at home. Βιβλίο Περιλήψεων 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, τίτλος: Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των Παιδιών και των Εφήβων. Μια Πρόκληση για το Σχολείο, την Οικογένεια και το Σχολικό Ψυχολόγο, Αθήνα, 16-7-2005, www ispa2005psych. uoa.gr.
      • Syriopoulou, C. (2005) The Teacher of Special Εducation and the skills of Counselling Psychology. Βιβλίο Περιλήψεων 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, τίτλος: Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των Παιδιών και των Εφήβων. Μια Πρόκληση για το Σχολείο, την Οικογένεια και το Σχολικό Ψυχολόγο, Αθήνα, 15-7-2005, www ispa 2005psych. uoa.gr.
      • Συριοπούλου, Χ. (2005) Η Μέθοδος της Συστηματικής Παρατήρησης και οι Εκπαιδευτικές Εμπειρίες των Πρωτοετών Φοιτητών των Α-ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας Αθήνας. Βιβλίο Περιλήψεων 7ου Ετησίου Συνεδρίου της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, τίτλος: Εκπαιδευτικές Αλλαγές, η Παρέμβαση του Εκπαιδευτικού και του Σχολείου, Πάτρα, 8-4-2005.

      1997

      • Συριοπούλου, Χ (1997) Έργα για την Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Ημερίδα Υπουργείου Παιδείας, Αθήνα 17/11/1997.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font