Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων και Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου 2020-2021


Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να γνωρίζουν τον Κανονισμό Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές τους. Ειδικά, το Άρθρο 5 του Κανονισμού αναφέρεται στους Κανόνες για δηλώσεις μαθημάτων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

Φοιτητές με έτος εισαγωγής μέχρι και το 2018-2019:

 

Φοιτητές με έτος εισαγωγής 2019-2020 και μετά (Εισαγωγικές Κατευθύνσεις)

Μεταβολές μαθημάτων

Πολλά μαθήματα έχουν αλλάξει κωδικό ή τίτλο ή εξάμηνο ή τύπο ή κατεύθυνση.

Συμβουλευτείτε:

Γενικός κανόνας επιλογής μαθημάτων

Οι φοιτητές παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών μπορούν να δηλώνουν μαθήματα με νέα χαρακτηριστικά μόνο στην περίπτωση που αυτά αντιστοιχίζονται με μαθήματα που υπήρχαν στο ΠΣ που ίσχυε κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα και τα οφείλουν.

 


Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Οι φοιτητές εισάγονται εξ αρχής σε μία εκ των δύο Κατευθύνσεων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Προσφέρονται Μαθήματα που:

α) είτε διδάσκονται από κοινού και στις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις (Υποχρεωτικά Κορμού)

και

β) Μαθήματα που διδάσκονται μόνο σε μία από τις δύο Κατευθύνσεις (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης)

Όλα αυτά τα μαθήματα είναι Μαθήματα Κορμού (Core), δηλαδή βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Ο τύπος κάθε μαθήματος μπορεί να αναγνωριστεί από το πρόθεμα του κωδικού μαθήματος, ως εξής:

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος AIC (π.χ. AIC104 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) αφορά σε μαθήματα που διδάσκονται από κοινού και στις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις.

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος CSC (π.χ. CSC101 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) αφορά σε μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΤΥ - CS)). Διδάσκονται μόνο στους φοιτητές της αντίστοιχης Εισαγωγικής Κατεύθυνσης.

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος ISC (π.χ. ISC101 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) αφορά σε μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΣ - IS)). Διδάσκονται μόνο φοιτητές της αντίστοιχης Εισαγωγικής Κατεύθυνσης.

Συνοπτικές πληροφορίες για τα μαθήματα υπάρχουν στον Πίνακα μαθημάτων ενδεικτικής τετραετίας 2019-2023

Αναλυτικές πληροφορίες για το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων βρίσκονται στα Περιγράμματα Μαθημάτων.