Λίστα Υποψηφίων Διδακτόρων


  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  

Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Aλέξανδρος
Τριμελής Επιτροπή: Χατζηγεωργίου Aλέξανδρος | Ελευθέριος Αγγελής | Δημήτριος Χατζηπλής
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Ανίχνευση και Επιλογή Αλληλεπιδράσεων σε Γραμμικά Πρότυπα με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εφαρμογές Λογισμικού στη Γονιδιωματική/The detections of Interactions in linear models using Machine Learning and Software Applications in Genetics ”

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα μοντέλα παλινδρόμησης είναι αναμφίβολα μια από τις πιο διαδεδομένες και πολυχρησιμοποιημένες τεχνικές στην εφαρμοσμένη στατιστική. Η χρήση προγνωστικών ή αιτιολογικών μοντέλων παλινδρόμησης βοήθησε στην εξέλιξη διαφόρων ερευνητικών πεδίων ένα εκ των οποίων είναι η γενετική. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εκτεταμένη χρήση των γραμμικών μοντέλων παλινδρόμησης στην ανάλυση συσχέτισης γονιδιώματος (GWAS) μέσω της οποίας ερμηνεύεται τμήμα της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας ως προς το γονιδίωμα. Λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που προκύπτει από την γονοτύπηση του γενετικού υλικού είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθούν όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενετικών τόπων. Για τον σκοπό αυτόν, αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου με σκοπό την μείωση των δυνατών συνδυασμών γενετικών τόπων και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του υπολογιστικού συστήματος προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Ρουμελιώτης Μάνος
Τριμελής Επιτροπή: Ρουμελιώτης Μάνος | Ευσταθίου Κυριάκος | Σουραβλάς Σταύρος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/18-06-2020

Τίτλος: Εικονικός μηχανισμός των Αντικυθήρων: Τρισδιάστατη προσομοίωση και αναπαράσταση των λειτουργιών σε διαδραστικό περιβάλλον σοβαρού παιχνιδιού.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κάθε επιστήμη διεξάγει τις έρευνές της σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες, αξιώματα και προτεραιότητες. Ένα αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει θέμα μελέτης για διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, παρέχοντας στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, χρήσιμες για τον κάθε ένα. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντικειμένου, το οποίο αποτελεί θέμα έρευνας και μελέτης από διαφορετικές επιστήμες, όπως η Μηχανολογία, η Αστροφυσική, η Αρχαιολογία, η Ιστορία και η Πληροφορική. Κάθε μία το αντιμετωπίζει από το δικό της οπτικό πρίσμα και συσσωρεύει στην υπάρχουσα γνώση τα νέα δεδομένα. Κατά πολλούς, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή, ο οποίος μάλιστα έχει διασωθεί στην πρωτότυπη μορφή του. Η σύνθεση όλων των δεδομένων και πληροφοριών, που έχουν συγκεντρωθεί από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την ανάδειξη των σύνθετων λειτουργιών που εκτελούσε, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και προηγμένων εργαλείων λογισμικού, είναι η πρόκληση της διδακτορικής διατριβής. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθούν ως ανατροφοδότηση στην επιστημονική κοινότητα για τη συνέχιση των ερευνών επί του αντικειμένου, ενώ θα παρέχουν τη δυνατότητα στον απλό χρήστη, μέσω βιωματικών εμπειριών υψηλού βαθμού εμβύθισης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο τρισδιάστατων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, να κατανοήσουν καλύτερα σύνθετα και εμβληματικά τεχνουργήματα της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιβλέπων: Σακελλαρίου Ηλιάς
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίου Ηλιάς | Βασιλειάδης Νικόλαος |Ρεφανίδης Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 2/6-10-2022

Τίτλος: Γλώσσες και Εργαλεία Προγραμματισμού για Προσομοιώσεις Βασισμένες σε Πράκτορες/ Programming Languages and Tools for Agent Based Simulations

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μοντελοποίηση και προσομοίωση βασισμένη σε πράκτορες (Agent-based Modeling & Simulation - ΑΒΜS) είναι μια ισχυρή τεχνική που έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών τα τελευταία χρόνια. Στη μοντελοποίηση βασισμένη σε πράκτορες, ένα σύστημα διαμορφώνεται ως μια συλλογή από αυτόνομες οντότητες, όπου κάθε μια αξιολογεί ανεξάρτητα την κατάστασή της και λαμβάνει αποφάσεις βάσει μιας εκτελέσιμης περιγραφής της συμπεριφοράς της (executable specification). Ακόμη και ένα απλό πολυπρακτορικό μοντέλο μπορεί να παρουσιάσει σύνθετα πρότυπα συμπεριφοράς και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική του πραγματικού συστήματος που προσομοιώνει. Τα συστήματα ABMS είναι σημαντικά, καθώς επιτρέπουν την προσομοίωση αναδυόμενων φαινόμενων (emerging phenomena) και παρέχουν την δυνατότητα περιγραφής ενός συστήματος, με μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις κλασικές μαθηματικές μεθόδους. Εξαιρετικής σημασίας για τις πλατφόρμες προσομοίωσης βασισμένων σε πράκτορες, είναι να υποστηρίζεται η δυνατότητα προγραμματισμού σύνθετων ευφυών οντοτήτων, με ίσως σημαντικότερο εκπρόσωπο τους BDI agents (Belief-Desire-Intention) οι οποίοι  έχουν σημαντικά πιο πολύπλοκη συλλογιστική σε σχέση με τους αντιδραστικούς πράκτορες (reactive agents), και είναι κατάλληλοι για την προσομοίωση σύνθετων μοντέλων, όπως για παράδειγμα τα οικονομικά μοντέλα.  Οι κύριοι στόχοι της διατριβής είναι η ενσωμάτωση σε συστήματα ABMS, BDI προγραμματιστικών προσεγγίσεων, η πρόταση νέων γλωσσών για την ανάπτυξη πολύπλοκων μοντέλων και η διερεύνηση εργαλείων επαλήθευσης και αποσφαλμάτωσης.

Ονοματεπώνυμο: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Επιβλέπων: Ψάννης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Ψάννης Κωνσταντίνος | Οικονομίδης Αναστάσιος | Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης

Τίτλος: Συστήματα Διαχείρισης, Ανάλυσης και Μεταφοράς Δεδομένων Μεγάλου Όγκου βάσει του Διαδικτύου των Πραγμάτων, με επίκεντρο την Έξυπνη Εκπαίδευση/Internet of Things based Data Management, Analysis and Transfer Systems, focusing on Smart Education

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήμης της Πληροφορίας από την οπτική της Έξυπνης Εκπαίδευσης. Η εξέλιξη των τεχνολογιών αλλά και των καθημερινών απαιτήσεων, οδηγούν το ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογών για μάθηση και έρευνα. Είναι σημαντικό να εξεταστεί η νέα αυτή προσέγγιση της μάθησης και κατά πόσο επηρεάζει εκπαιδευτές και  μαθητευόμενους στην απόδοσή τους. Η διατριβή έχει ως στόχο της να αναδείξει τεχνολογίες που αναπτύσσονται διαρκώς και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που ανανεώνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση, στην ανάπτυξη της Έξυπνης Εκπαίδευσης. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων σε συνδυασμό με ποικίλες τεχνολογίες, έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση, την διαχείριση, την ανάλυση αλλά και την μεταφορά  Δεδομένων που απαιτούν την ύπαρξη Υπολογιστικής Νέφους. Ένα σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως είναι η διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, οι οποίοι παράγουν δεδομένα και τα δια-μοιράζονται για διάφορους σκοπούς. Έτσι λοιπόν, θα γίνει διερεύνηση των τεχνολογιών Internet of Things, Big Data και Cloud Computing έχοντας ως επίκεντρο τα ζητήματα ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν. Το προσδόκιμο του συνδυασμού των παραπάνω είναι να φέρει ακριβείς αναλύσεις και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, για ένα σύγχρονο και πιο βιώσιμο περιβάλλον εκπαίδευσης.

Ονοματεπώνυμο: ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιβλέπων: Μάνθου Βασιλική
Τριμελής Επιτροπή: Μάνθου Βασιλική | Βλαχοπούλου Μαρία | Κίτσιος Φώτιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 20/21-04-2016

Τίτλος: e-Logistics and Green Supply Chain.

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Σαμαράς Νικόλαος | Δρογαλάς Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Ανάπτυξη Μεθόδων Ανάλυσης Κόστους με Χρήση Μηχανικής Μάθησης και Βελτιστοποίησης.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχει ως αντικείμενο την μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αποτίμηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εργασίας για την καλύτερη κατά δραστηριότητα κοστολόγηση της επιχειρηματικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα έμφαση θα δοθεί στη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνικών βελτιστοποίησης για τον προσδιορισμό κέντρων κόστους για τα διαφορετικά είδη πηγών (recourses) της επιχειρηματικής λειτουργίας.
Τα κυριότερα είδη πηγών που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις ως κέντρα κόστους είναι: (1) οι φυσικές πηγές (μονάδες παραγωγής, κέντρα διανομής, αποθήκες κλπ), (2) το ανθρώπινο δυναμικό (τα διαφορετικά είδη προσωπικού κλπ), (3) η χρηματοοικονομική θέση (ταμειακές ροές, όριο δανεισμού, ανείσπρακτοι λογαριασμοί κλπ), (4) θέματα τεχνολογίας (ERP, κλπ), (5) θέματα προώθησης (διαφημιστική δαπάνη, εκστρατείες προώθησης κλπ), (6) θέματα διοίκησης (εταιρική κουλτούρα, σύστημα εκπαίδευσης κλπ) και (7) νομικά θέματα (πατέντες, δικαιώματα χρήσης, υπογραφή συμβολαίων κλπ). Η προτεινόμενη έρευνα έχει στόχο να μελετήσει πεδία έρευνας που αναζητούν αποδοτικότερη αξιοποίηση της κατά δραστηριότητα κοστολόγησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στον προσδιορισμό των κέντρων κόστους και στην κατανομή του κόστους μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης. Μέχρι τώρα έχει γίνει χρήση τέτοιων τεχνικών στην επιλογή συγκεκριμένου κέντρου κόστους και όχι σε πολλά.
Επίσης, θα αποτιμηθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία σε μια περίπτωση μελέτης η οποία θα αφορά πραγματική επιχείρηση.
Η προτεινόμενη έρευνα θα συμβάλει στην αποδοτικότερη χρήση της κατά δραστηριότητα κοστολόγησης με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης.

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιβλέπων: Γεωργιάδης Χρήστος
Τριμελής Επιτροπή: Γεωργιάδης Χρήστος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Παπαδόπουλος Βασίλειος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 13/12-5-2022

Τίτλος: Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου με αξιοποίηση τεχνικών εξόρυξης παγκόσμιου ιστού

Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Επιβλέπων: Σαμαράς Νικόλαος
Τριμελής Επιτροπή: Σαμαράς Νικόλαος | Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος | Σιφαλέρας Άγγελος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/5-3-2020

Τίτλος: Computational Complexity Analysis of Simplex Type Algorithms.

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιβλέπων: Ταμπούρης Ευθύμιος
Τριμελής Επιτροπή: Ταμπούρης Ευθύμιος | Βεργίδης Κωνσταντίνος | Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 1/9-9-2021

Τίτλος: Towards an eGovernment Interoperability Assessment Framework.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ηλεκτρονική συνεργασία δημοσίων οργανισμών θεωρείται ως μία προϋπόθεση για την καλύτερη παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η διαλειτουργικότητα είναι μία βασική πρόκληση για την επίτευξη αυτής της ηλεκτρονικής συνεργασίας. Η διαλειτουργικότητα είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές, διοικητικές και κοινωνικοοικομικές πλευρές. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και οργανισμών γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Ωστόσο, η αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας είναι μία πολύπλοκη εργασία. Στην βιβλιογραφία, έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα για την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικές παραμέτρους και ιδιότητες για τη μέτρηση μίας ή περισσοτέρων πλευρών της διαλειτουργικότητας. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο για την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός συνολικού πλαισίου για την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Επιβλέπων: Βλαχοπούλου Μαρία
Τριμελής Επιτροπή: Βλαχοπούλου Μαρία | Φούσκας Κωνσταντίνος | Μαντάς Μιχαήλ

Τίτλος: Το διαδίκτυο πραγμάτων στο ψηφιακό μάρκετινγκ για την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος αυτής της διδακτορικής έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των νέων τεχνολογιών και αισθητήρων που χρησιμοποιούν οι IoT συσκευές αλλά και ο αντίκτυπος που έχουν στο ψηφιακό μάρκετινγκ στα πλαίσια μιας έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, πεδίο έρευνας θα αποτελέσει η ανάλυση των διαφόρων τύπων αισθητήρων και καινοτομιών που χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων των κτηρίων, έχοντας ως συνέπεια και των πόλεων. Τέλος θα διερευνηθεί κατά πόσο τέτοιου τύπου καινοτομίες σέβονται την ιδιωτικότητα των πολιτών και σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτό να εφαρμοστούν σε εγχώριο επίπεδο.

Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιβλέπων: Ξυνόγαλος Στυλιανός
Τριμελής Επιτροπή: Ξυνόγαλος Στυλιανός | Σατρατζέμη Μαρία | Ευαγγελίδης Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 2/6-10-2022

Τίτλος: Περιβάλλοντα και Παιχνίδια Προγραμματισμού για Μικρές Ηλικίες.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προγραμματισμός υπολογιστών θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η λογική σκέψη και η υπολογιστική σκέψη. Αν και ο προγραμματισμός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού στην Ελλάδα, για τη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει το περιβάλλον που αυτός θεωρεί κατάλληλο και στη συνέχεια να αναζητήσει εκπαιδευτικό υλικό ή να σχεδιάσει το δικό του. Δεδομένου ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού με την παραδοσιακή μέθοδο δεν είναι κατάλληλη για μαθητές Δημοτικού, τελευταία έχουν προταθεί από ερευνητές διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και διάφορα είδη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού και πιο πρόσφατα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Για τους παραπάνω λόγους, η εργασία αυτή προτείνει την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο διδασκαλίας του προγραμματισμού και της υπολογιστικής σκέψης σε μαθητές δημοτικού, με παιγνιώδη τρόπο. Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρονικές τάξεις, να σχεδιάζει μαθήματα και να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του. Επιπλέον θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης σε μαθητές δημοτικού, καθώς επίσης και οι στάσεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών στη χρήση της πλατφόρμας στη διδακτική πράξη. 

Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιβλέπων: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Μεθοδολογία και Πλαίσιο Ανάπτυξης Έξυπνων Συμβολαίων - Πρότυπα Σχεδίασης Λογισμικού για τη Σχεδίαση Αποκεντρωμένων Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

To blockchain δίκτυο Ethereum δημιουργήθηκε με κεντρική ιδέα να μην είναι απλά ένα μέσο συναλλαγών σε μη αξιόπιστα περιβάλλοντα και χωρίς μεσάζοντες, αλλά της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος μέσα στο οποίο τεχνολογίες όπως οι Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) απέκτησαν μορφή και λειτουργικότητα. Βασικό συστατικό της δομής των εφαρμογών αυτών είναι τα έξυπνα συμβόλαια, προγράμματα κώδικα αποθηκευμένα μέσα στο δίκτυο του Ethereum τα οποία και εκτελούνται αυτόματα όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Μέσα στο κώδικά τους μας δίνεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε την επιχειρηματική λογική των DApps, επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση αξιόπιστων ανταλλαγών δεδομένων, συμφωνιών και χρηματικής αξίας.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως η δημιουργία ενός σωστού και ασφαλούς συμβολαίου καταλήγει να είναι ένας δύσκολος στόχος, τόσο για τους αρχάριους όσο και για έμπειρους προγραμματιστές. Η κακή επαναχρησιμοποίηση κώδικα, τα διαφορετικά στυλ προγραμματισμού και η ελλιπής ή και λανθασμένη εφαρμογή προτύπων σχεδίασης λογισμικού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεράστιες οικονομικές απώλειες.  Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, προτείνεται η δημιουργία ενός διαδικτυακού πλαισίου σύστασης κώδικα ως artifact της ερευνητικής μεθοδολογίας Design Science Research, στο οποίο ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων προτύπων σχεδίασης λογισμικού θα διευκολύνει το έργο των προγραμματιστών να επιλέξουν και να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα σχεδιαστικά πρότυπα κατά τη δημιουργία ενός έξυπνου συμβολαίου, χρησιμοποιώντας σωστές, λειτουργικές και ασφαλείς προγραμματιστικές λύσεις.

Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιβλέπων: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τριμελής Επιτροπή: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΜΑΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΨΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/09-06-2022

Τίτλος: Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) αποτελούν ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας που ασχολείται με την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με συστήματα διαχείρισης μεταφορών και κυκλοφορίας. Τα συστήματα αυτά αφορούν τόσο επίγεια μέσα, όσο και εναέρια και η μελέτη τους έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των δικτύων μεταφοράς, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΣΜ υλοποιούνται από τη συνεργασία προηγμένων τεχνολογιών, που περιλαμβάνουν  ηλεκτρονικούς αισθητήρες, συστήματα μετάδοσης δεδομένων, καθώς και έξυπνους μηχανισμούς υλοποίησης ελέγχων. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι η παροχή προηγμένων υπηρεσιών και η βελτίωση της εμπειρίας οδηγών και επιβατών, όπως για παράδειγμα η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές ή πληροφόρηση σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

 Η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΕΣΜ. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων είναι ικανές να λύνουν προβλήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων. Συνεπώς, καθίσταται σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του και της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων στα ΕΣΜ περιλαμβάνουν την προηγμένη διαχείριση μεταφορών, τα προηγμένα συστήματα ελέγχου και πληροφοριών των ταξιδιωτών, την διαχείριση επαγγελματικών οχημάτων και τα προηγμένα συστήματα δημόσιων και αστικών μεταφορών.

Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Ιωάννης | Παπαδημητρίου Ζήσης | Μεϊμάρης Μιχαήλ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/09-12-2010

Τίτλος: Δημιουργία προφίλ των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διδακτορική διατριβή έχει ως ερευνητικό στόχο τη σχεδίαση και υλοποίηση παράλληλων μεθευρετικών μεθοδολογιών, οι οποίες θα χρησιμοποιούν και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την αποτελεσματική επίλυση δύσκολων υπολογιστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας.

Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιβλέπων: Πετρίδου Σοφία
Τριμελής Επιτροπή: Πετρίδου Σοφία | Εμμανουήλ Ρουμελιώτης | Γεώργιος Παπαδημητρίου
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Παθητικά Οπτικά Δίκτυα: Διαθεσιμότητα, Επιβιωσιμότητα, Ενεργειακή Απόδοση/Passive Optical Networks: Availability, Survivability, Energy efficiency

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα μοντέλα παλινδρόμησης είναι αναμφίβολα μια από τις πιο διαδεδομένες και πολυχρησιμοποιημένες τεχνικές στην εφαρμοσμένη στατιστική. Η χρήση προγνωστικών ή αιτιολογικών μοντέλων παλινδρόμησης βοήθησε στην εξέλιξη διαφόρων ερευνητικών πεδίων ένα εκ των οποίων είναι η γενετική. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εκτεταμένη χρήση των γραμμικών μοντέλων παλινδρόμησης στην ανάλυση συσχέτισης γονιδιώματος (GWAS) μέσω της οποίας ερμηνεύεται τμήμα της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας ως προς το γονιδίωμα. Λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που προκύπτει από την γονοτύπηση του γενετικού υλικού είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθούν όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενετικών τόπων. Για τον σκοπό αυτόν, αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου με σκοπό την μείωση των δυνατών συνδυασμών γενετικών τόπων και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του υπολογιστικού συστήματος προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Επιβλέπων: Φούσκας Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Φούσκας Κωνσταντίνος | Βλαχοπούλου Μαρία | Γεωργιάδης Χρήστος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πλατφόρμων σε μια διεθνή αγορά.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως και ειδικότερα των ψηφιακών πλατφόρμων, αποτελεί το έρεισμα για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Σκοπός της είναι αρχικά η αναγνώριση των διαφόρων ειδών ψηφιακών πλατφόρμων που εμφανίζονται στην παγκόσμια αγορά και η ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Έπειτα θα αναζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους και θα παρουσιαστούν διάφορες μέθοδοι  μέτρησής των. Η συγκεκριμένη εργασία θα γίνει μέσα από το πρίσμα των διεθνοποιημένων αγορών και ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Ονοματεπώνυμο: ΔΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιβλέπων: Μπούσιου Δέσποινα
Τριμελής Επιτροπή: Μπούσιου Δέσποινα | Μανιτσάρης Αθανάσιος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 17/13-03-2014

Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος Βέλτιστης Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μονάδων με Πολλαπλά Επίπεδα Ελέγχου και Πρόσβασης.

Ονοματεπώνυμο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Φούσκας Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Φούσκας Κωνσταντίνος | Κουρουθανάσης Παναγιώτης | Λεκάκος Γιώργος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Η ενίσχυση της επιχειρηματικής συνέχειας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H συνέχιση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό, διότι η διακοπή τους σημαίνει αυτόματα τεράστια οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική καταστροφή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων καταστροφών που στοίχησαν την συνέχιση και την βιωσιμότητα των οργανισμών, με πιο πρόσφατο την πανδημία του ιού Covid-19. Η συνέχιση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Continuity), παλιότερα θεωρούνταν από τους οργανισμούς ως μια δέσμευση επένδυσης πόρων οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η αξία τους ή η απόδοσή τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί και γι’ αυτό θεωρούσαν ότι ήταν κάτι περιττό, μιας και η πιθανότητα να συμβεί ήταν εξαιρετικά χαμηλή [V. Cerullo , M. Cerullo 2006]. Στην πάροδο των ετών και όταν διαπιστώθηκε ότι η ad hoc διαχείριση καταστροφών ή επειγόντων περιστατικών, δεν ήταν αποδοτική και δημιουργούσε τεράστια προβλήματα λόγω μη ύπαρξης συγκεκριμένου σχεδίου, τα οποία είχαν πολυπαραγοντικές επεκτάσεις. Μετά και από τη συγκεκριμένη διαπίστωση, ξεκίνησαν όλο και περισσότερο την υιοθέτηση διαδικασιών επιχειρηματικής συνέχισης (BCP). Σήμερα ένα ποσοστό των οργανισμών έχουν συμμορφωθεί και μάλιστα δεσμεύουν αρκετά κεφάλαια για την σωστή του λειτουργία και αποδοτικότητα. Καθώς όμως υπάρχει τεράστια τεχνολογική εξέλιξη και οι οργανισμοί ακολουθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα πρέπει να μελετηθεί το BCP με την υιοθέτηση των αναδυόμενων τεχνολογιών, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ονοματεπώνυμο: ΔΡΑΓΟΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιβλέπων: Σακελλαρίου Ηλίας
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίου Ηλίας | Ρεφανίδης Ιωάννης | Βεργίδης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 1/8-9-2022

Τίτλος: Προγραμματισμός Περιορισμών για Βελτιστοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών/ Constraint Programming for Business Process Optimization

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων θεωρούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες ως το βασικό περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης και ισχυρίζονται ότι η οργανωτική τους δομή πρέπει να βασίζεται σε διαδικασίες και όχι σε διοικητικές ιεραρχίες. Αυτή η προσέγγιση προκάλεσε την ανάπτυξη της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, που συνδυάζει την έρευνα από τη διοίκηση επιχειρήσεων και την επιστήμη των υπολογιστών, προκειμένου να επινοήσει μεθόδους για την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Το τελευταίο είναι ένα NP-hard πρόβλημα, λόγω της μη γραμμικής, μη κυρτής και ασυνεπούς φύσης των μαθηματικών μοντέλων και ορίζεται ως το πρόβλημα της κατασκευής εφικτών μοντέλων διαδικασιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τη σύγκρισή τους με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Δύο υποσχόμενες προσεγγίσεις αντιμετώπισης του προβλήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών είναι η Εξελικτική Υπολογιστική (EC) λόγω της προσαρμοστικότητας, της εύρωστης απόδοσης και του χαρακτήρα ολικής αναζήτησης και ο Λογικός Προγραμματισμός Περιορισμών (CLP) που από τη φύση του είναι μια τεχνική αναζήτησης σε πεδία ορισμού μεταβλητών απόφασης υπό περιορισμούς. Η συσσωμάτωση αυτών των μεθοδολογιών σε ένα ενιαίο σύστημα συνδυάσει τη κατασκευή πολλών τμημάτων της λύσης σε μία μόνο εκτέλεση που προσφέρεται από την EC, με τον ενσωματωμένο μηχανισμό οπισθοδρόμησης του CLP που επιτρέπει την εκλεκτική επανεκκίνηση ενός αλγορίθμου από αποθηκευμένα σημεία διακλάδωσης

Ονοματεπώνυμο: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιβλέπων: Στειακάκης Εμμανουήλ
Τριμελής Επιτροπή: Στειακάκης Εμμανουήλ | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Γεωργιάδης Χρήστος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Δημιουργία Μοντέλου Μέτρησης Ψηφιακού Χάσματος και Ψηφιακών Ανισοτήτων στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον.

Ονοματεπώνυμο: ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Επιβλέπων: Στεφανίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Στεφανίδης Γεώργιος | Μαυρίδης Ιωάννης | Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/13-10-2016

Τίτλος: Μετα - Κβαντική Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση με Δικτυώματα Ακεραίων.

Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Επιβλέπων: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τριμελής Επιτροπή: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τίτλος: Η χρήση των Chatbots στην εκπαίδευση

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση των Chatbots στην εκπαίδευση βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο παγκοσμίως, ενώ δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές τα επόμενα χρόνια. Το προαναφερθέν πεδίο παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως ένα εργαλείο, το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μάθηση με τη σύγχρονη (blendedlearning). Με αυτόν τον τρόπο, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδραστικότητα που λείπει από μια ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, υποστηρίζει τους μαθητές χωρίς χρονικό όριο, προκαλεί την αίσθηση της ευχαρίστησης κατά τη χρήση του, ενώ ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση και τους δίνει την ευκαιρία για αυτο-αποκάλυψη. Η εφαρμογή ενός τέτοιου σύγχρονου εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι μια πρόκληση, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πριν χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της μάθησης, θα πρέπει να εξεταστεί ως προς την αποδοχή του από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθούν τα οφέλη της χρήσης του, αλλά και η πιθανότητα να ενσωματωθεί στη σύγχρονη σχολική τάξη.

 

Ονοματεπώνυμο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Στεφανίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Στεφανίδης Γεώργιος |Ρεφανίδης Ιωάννης | Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 10/24-1-2019

Τίτλος: Αλγοριθμικές Στρατηγικές στις Συναλλαγές Υψηλής Συχνότητας.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιβλέπων: Σιφαλέρας Άγγελος
Τριμελής Επιτροπή: Σιφαλέρας Άγγελος | Σαμαράς Νικόλαος | Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Ευφυείς μέθοδοι βελτιστοποίησης για συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο στόχος αυτής της ερευνητικής πρότασης είναι να διεξαγάγει διεξοδική μελέτη για την αποτελεσματική επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Αυτό το έργο θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή στοχεύει στο σχεδιασμό και εφαρμογή παράλληλων μεθοδολογιών που θα χρησιμοποιούν επίσης τεχνικές μηχανικής μάθησης για την αποτελεσματική επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Επιβλέπων: Μαμάτας Ελευθέριος
Τριμελής Επιτροπή: Μαμάτας Ελευθέριος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα (ΕΠΔ) και Εξισορρόπηση Φορτίου σε κέντρα Δεδομένων/ Software- Defined Networks (SDNs) and Load Balancing in Data Centers

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τ α τελευταία χρόνια, τόσο παραδοσιακές όσο και νέες εφαρμογές με σημαντικές α παιτήσεις αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους. Μια τέτοια εξέλιξη χ αρακτηρίζεται από τη διακίνηση μεγάλων όγκων δεδομένων ανάμεσα σε πολλαπλές δ ικτυακές διαδρομές. Συνεπώς, η αποτελεσματική διαχείριση της δικτυακής κίνησης και των π όρων επεξεργασίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου ή των διακομιστών είναι βασικά ζ ητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, ειδικά στα δίκτυα των κέντρων δεδομένων και στα π εριβάλλοντα υπολογιστικού νέφους. Η εξισορρόπηση φορτίου στα δίκτυα υπολογιστών είναι μ ια σημαντική τεχνική που διαμοιράζει αποδοτικά την κίνηση δεδομένων ή το φόρτο εργασίας π άνω από πολλαπλούς δικτυακούς συνδέσμους ή συμπλέγματα διακομιστών. Ένα βασικό χ αρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους είναι επίσης η δυνατότητα έγκαιρης κλιμάκωσης τ ων πόρων επεξεργασίας ανάλογα με το φόρτο εργασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή η επονομαζόμενη «ελαστικότητα». Ο κύριος στόχος της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η βελτίωση της απόδοση τ ων εφαρμογών που παρέχονται στο υπολογιστικό νέφος, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τ ους πόρους επεξεργασίας των κέντρων δεδομένων, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές ε ξισορρόπησης φορτίου και ελαστικότητας μικρό-υπηρεσιών. Μελετάμε προβλήματα που σε γ ενικό πλαίσιο συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) την αποδοτική παρακολούθηση της δικτυακής κ υκλοφορίας η οποία προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων εφαρμογών (π.χ. για τ ον εντοπισμό σημείων συμφόρησης ή μη αποδεκτών καθυστερήσεων αναλόγως με το είδος τ ης εφαρμογής), β) ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού μέτρησης του βαθμού επίδρασης των ε φαρμογών στους πόρους επεξεργασίας των διακομιστών, γ) πρόταση ενός νέου μηχανισμού ε ξισορρόπησης φορτίου, ο οποίος έχει ως στοιχείο πρωτοτυπίας ότι διαμοιράζει το φορτίο λ αμβάνοντας υπόψη το είδος της εφαρμογής, δ) ανάπτυξη ενός μηχανισμού που ε νορχηστρώνει μικρο-υπηρεσίες με σκοπό την κλιμάκωση μεταξύ των φυσικών μηχανών ενός δ ικτυακού περιβάλλοντος, ε) εφαρμογή πειραματικών σεναρίων για την αξιολόγηση της α πόδοσης των νέων αλγορίθμων σε σχέση με αντιπροσωπευτικές προτάσεις της βιβλιογραφίας.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΥΠΤΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
Επιβλέπων: Αμπατζόγλου Απόστολος
Τριμελής Επιτροπή: Αμπατζόγλου Απόστολος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Διονύσης Κεχαγιάς
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 15/23-6-2022

Τίτλος: Ανίχνευση ευπαθειών λογισμικού με χρήση μηχανικής μάθησης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ποιότητα και η αξιοπιστία του λογισμικού είναι πτυχές μείζονος σημασίας για επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού που επιθυμούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο λογισμικό στους πελάτες τους. Οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού είναι συνήθως μεγάλες, περίπλοκες και διασυνδέονται μέσω του διαδικτύου και ως εκ τούτου εκτίθενται συνεχώς σε κακόβουλα άτομα. Για την ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού είναι απαραίτητο να ακολουθούνται ασφαλείς και καλές πρακτικές προγραμματισμού. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναπτύξει τεχνικές που μπορούν να παρέχουν ενδεικτικές πληροφορίες στους προγραμματιστές σχετικά με το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας του λογισμικού εντοπίζοντας ευάλωτα σημεία στον πηγαίο κώδικα. Τα μοντέλα πρόβλεψης ευπαθειών συνήθως κατασκευάζονται με βάση τεχνικές μηχανικής εκμάθησης που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά του λογισμικού ως είσοδο, για να διακρίνουν τα συστατικά του λογισμικού μεταξύ ευπαθών και ασφαλών συστατικών. Αυτή η μελέτη στοχεύει στην κατασκευή μοντέλων βαθιάς μάθησης που προβλέπουν εάν ένα στοιχείο λογισμικού είναι ευάλωτο, χρησιμοποιώντας το κείμενο του πηγαίου κώδικα σε μορφή ακολουθιών, υιοθετώντας τεχνικές από τους τομείς της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της ταξινόμησης κειμένου. Επιπλέον, θα εξερευνηθούν μέθοδοι που βασίζονται τόσο στην εξόρυξη κειμένου όσο και σε μετρικές λογισμικού ως δείκτες για την ύπαρξη ευπαθειών. Θα διεξαχθεί επίσης έρευνα για τη σχέση μεταξύ μετρικών τεχνικού χρέους και της ύπαρξης ευπαθειών.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Επιβλέπων: Κασκάλης Θεόδωρος
Τριμελής Επιτροπή: Κασκάλης Θεόδωρος | Μαργαρίτης Κωνσταντίνος | Ξυνόγαλος Στυλιανός
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/01-10-2015

Τίτλος: Physical Computing

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Επιβλέπων: Βαζακίδης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Βαζακίδης Αθανάσιος |Τσόπογλου Σταύρος | Δριτσάκης Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 19/10-04-2014

Τίτλος: Έλεγχος για λογιστικές αποκλίσεις σε οικονομικές καταστάσεις με βάση τη φορολογική λογιστική και τα Δ.Λ.Π.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Βαζακίδης Αθανάσιος | Ρεφανίδης Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/21-10-22

Τίτλος: Η Μέτρηση του Πνευματικού Κεφαλαίου μέσα από Πρακτικές Διοικητικής Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων και η Χρησιμότητά τους στην Εταιρική Απόδοση των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά και της διαρκούς μεταβαλλόμενης φύσης της καινοτομίας η επιτυχία του ανταγωνισμού βασίζεται κυρίως στη στρατηγική κατανομή της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η δημιουργία, η μεταφορά νέων αξιών και η ανακάλυψη νέων διαστάσεων, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες. Συνεπώς, όλα τα παραδοσιακά μέσα, όπως η λογιστική ,τα οποία κατέχουν οι επιχειρήσεις, ώστε να προβαίνουν σε μετρήσεις, δεν επαρκούν για μια ακριβή αξιολόγηση της γνώσης που υπάρχει στην επιχείρηση. Επομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος της παράβλεψης ή της αγνόησης του στοιχείου της γνώσης , ή ακόμα και της υποτίμησης της συμβολής και της αξίας που έχει μέσα στην επιχείρηση. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εύρεσης του βέλτιστου συνδυασμού των συστατικών του πνευματικού κεφαλαίου, καθώς και ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ διανοητικού κεφαλαίου και απόδοσης. Το Πνευματικό Κεφάλαιο αποτελεί προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς οργανισμούς. Ωστόσο, η συνεισφορά του δεν έχει διενεργηθεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής τους πνευματικού κεφαλαίου στις επιδόσεις των επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησής του, μέσα από το πρίσμα της λογιστικής και με τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων. Για την διεκπεραίωση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η κατάτμηση των τριών όρων του Πνευματικού Κεφαλαίου: Το ανθρώπινο κεφάλαιο, το διαρθρωτικό κεφάλαιο και το σχεσιακό-πελατειακό κεφάλαιο. Οι όροι αυτοί, μάλιστα, έχουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση της επιχείρησης, καθώς σχετίζονται θετικά. Η μεθοδολογία της έρευνας αυτής στηρίχθηκε σε δεδομένα προερχόμενα από απαντήσεις ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, με την κατάλληλη στατιστική ανάλυση και τη χρήση προηγμένων τεχνικών, στατιστικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούνται τα συμπεράσματα για τη μέτρηση και αξιολόγηση του πνευματικού κεφαλαίου Σε μια συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η διδακτορική διατριβή αποδεικνύει, ότι το πνευματικό κεφάλαιο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και το περιθώριο κέρδους, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση γνωσιακών στοιχείων και μέτρησής τους

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Φούσκας Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Φούσκας Κωνσταντίνος | Βλαχοπούλου Μαρία | Δρόσος Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη: Ο δρόμος από την εξάρτηση στην ενδυνάμωση. (Μια μελέτη για τη δυναμική της Ψηφιακής Εμπειρίας Πελάτης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η πρόταση του πλαισίου «Ψηφιακή Συνέχεια Πελατη»)

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι η απομυθοποίηση των διαδικασιών και των σταδίων που ξεδιπλώνονται στην ψηφιακή εμπειρία των πελατών, προκειμένου να:

i. Παρέχεται επιχειρησιακά και στρατηγικά ένα απρόσκοπτο, διεγερτικό, έξυπνο, συγχρονισμένο και ευαίσθητο ταξίδι πελατών.

ii. Εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια μιας δεδομένης επιχείρησης μέσω μιας επιτυχημένης στρατηγικής ψηφιακής εμπειρίας πελατών.

iii. Προσδιοριστούν οι μηχανισμοί του ψηφιακού ταξιδιού που προκαλούν τη μετάβαση από την κατάσταση εξάρτησης στην κατάσταση ενδυνάμωσης για τον ψηφιακό πελάτη.

Προτείνουμε μια μεθοδολογική κατασκευή/πλαίσιο που ονομάζουμε «Ψηφιακή Συνέχεια Πελατών», η οποία συνίσταται στην αλληλεπίδραση και την εξέλιξη του ψηφιακού πελάτη σε μια τράπεζα μέσω των καναλιών και της προστιθέμενης αξίας, που δημιουργείται από 5 κυρίως στοιχεία:

1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2. Ψηφιακή Εμπειρία Πελατών

3. Ψηφιακή Δέσμευση Πελατών

4. Ψηφιακή Αφοσίωση Πελατών

5. Ψηφιακή Χαρτογράφηση Ταξιδιού Πελατών

Τα προαναφερθέντα στοιχεία μπορούν να απεικονιστούν ως ροή ή, καλύτερα, ως ένα ταξίδι του ψηφιακού πελάτη.

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
Τριμελής Επιτροπή: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος | Στεφανίδης Γεώργιος | Αντωνίου Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Βελτιστοποίηση και Υπολογισμοί με Μεθόδους Εμπνευσμένες από τη Βιολογία.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε μια συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η διδακτορική διατριβή αποδεικνύει, ότι το πνευματικό κεφάλαιο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και το περιθώριο κέρδους, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση γνωσιακών στοιχείων και μέτρησής τους

Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιβλέπων: Βλαχοπούλου Μαρία
Τριμελής Επιτροπή: Βλαχοπούλου Μαρία | Στειακάκης Εμμανουήλ | Βεργίδης Κωνσταντίνος

Τίτλος: Προγραμματικό Μάρκετινγκ, Θεωρητικό πλαίσιο & Ερευνητική προσέγγιση.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο κλάδος της Διαφήμισης αναπτύσσεται ταχύτατα, μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών και την προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται στον κοινωνικό ιστό. Πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Ψηφιακής Διαφήμισης διαδραματίζει η Προγραμματική Διαφήμιση (ProgrammaticAdvertising), αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες εξελίξεις στοχώρο της Διαφημιστικής Αγοράς που συντελούνται χάρη στη χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών τεχνολογιών. Το Προγραμματικό Μάρκετινγκ υπόσχεται στους διαφημιζόμενους-διαφημιστές (advertisers) την επίτευξη των 3-R, δηλαδή, την δυνατότητα να αποστέλλουν το κατάλληλο μήνυμα (Rightmessage), στο κατάλληλο άτομο (Rightconsumer), την κατάλληλη χρονική στιγμή (Rightmoment). Ωστόσο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές τις λειτουργίες. Μέσα από την αξιοποίηση των πρωτόγνωρων δυνατοτήτων, που του προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, επιχειρεί να κατανοήσει το πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι ζωές των ανθρώπων και να ακτινογραφήσει την πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου. Το νέο αυτό διαφημιστικό περιβάλλον (advertisingecosystem) περικλείει Οντότητες με διακριτούς ρόλους που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, Ψηφιακές πλατφόρμες που καθιστούν δυνατή την αυτοματοποιημένη αγοραπωλησία (automatedbuying) διαφημιστικών Μέσων (adinventory) και διαφορετικά Μοντέλα Συναλλαγών (transactionmodels) που ακολουθούνται. Αρχικά, η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια εστιάζειστη συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των ερευνητικών προσεγγίσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό, και  τη συστηματική καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με βάση επιμέρους κριτήρια.Eν συνεχεία,επιδιώκεται η δημιουργία ενός Οικοσυστήματος Προγραμματικού Μάρκετινγκ με αναφορά και ανάλυση των εμπλεκομένων οντοτήτων και των λειτουργικών διαδικασιών που ακολουθούνται. Η χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος Προγραμματικού Μάρκετινγκ και η παρουσίαση του Ελληνικού Οικοσυστήματος αποτελούν τον ειδικότερο στόχο. Ακολούθως, βασιζόμενοι στα ανωτέρω, προχωρούμε στη δημιουργία και αποτύπωση ενός πλαισίου ερευνητικής προσέγγισης του θέματος με στόχο την πρωτογενή ερευνητική προσέγγιση για την Ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, προβαίνουμε στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της έρευνας στην Ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την υλοποίηση του Προγραμματικού Μάρκετινγκ.

Λέξεις Κλειδιά: προγραμματικό μάρκετινγκ, προγραμματική διαφήμιση, πλατφόρμα, ζήτηση, στόχευση, προβολή, απόθεμα, αυτοματοποίηση, καταναλωτής, δεδομένα

Ονοματεπώνυμο: ΚΙΣΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Επιβλέπων: Γεωργαντά Ζωή
Τριμελής Επιτροπή: Γεωργαντά Ζωή | Κίτσιος Φώτιος | Καραγιώργος Θεοφάνης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 13/12-5-2022

Τίτλος: Ανάπτυξη Αναλυτικού Πλαισίου Κοστολόγησης Υπηρεσιών σε Μίκρο-Μάκρο Οικονομικό Επίπεδο

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κοστολόγηση βάσει χρόνου βάσει δραστηριοτήτων (TDABC) θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα απλό και χρήσιμο σύστημα κοστολόγησης για τα στελέχη της βιβλιοθήκης που θέλουν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματική ανάλυση κόστους. Με την εφαρμογή της TDABC στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, η εστίαση της προσοχής της διοίκησης στο κόστος των βασικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του τι προκαλεί το κόστος και, κατ 'επέκταση, ποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για τη μείωση του κόστους

Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Καρπέτης Χρήστος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 12/14-4-2022

Τίτλος: Γραμμικά Υποδείγματα έναντι Νευρωνικών Δικτύων στη Μακροοικονομική Πρόβλεψη.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται η εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων με τη χρήση των μαθηματικών και της στατιστικής για τη διενέργεια προβλέψεων ως προς την εξέλιξη μιας οικονομικής μεταβλητής, τη χρονοσειρά της ανεργίας για τις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε.. Η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της ανεργίας διεξάγεται με τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες, που αποτελούν τους άξονες της διατριβής. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τη μεθοδολογία Box-Jenkins με την ανάπτυξη και την κατασκευή των υποδειγμάτων ARIMA ως εργαλεία πρόβλεψης των τιμών οικονομικών μεταβλητών. Η προσέγγιση των Box-Jenkins στην ανάλυση χρονοσειρών είναι μια μέθοδος εύρεσης ενός υποδείγματος ARIMA που να παριστάνει ικανοποιητικά τη στοχαστική διαδικασία από την οποία προήλθε το δείγμα και με βάση αυτό το υπόδειγμα να προβλεφθεί η ανεργία για τις υπό μελέτη χώρες. Στο πεδίο της πρόβλεψης, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε οικονομικά ή οικονομετρικά υποδείγματα για τη μελέτη και την πρόβλεψη συμπεριφοράς χρονοσειρών είναι το φίλτρο Kalman, το οποίο αποτελεί το δεύτερο άξονα της διατριβής και θεωρείται ως μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους για την εκτίμηση, βελτιστοποίηση και πρόβλεψη δεδομένων. Ο τρίτος άξονας αφορά την πρόβλεψη με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων, μια μέθοδο υπολογιστικής νοημοσύνης για την πρόβλεψη οικονομικών μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη χρονοσειρών, ώστε από ένα σύνολο διαδοχικών τιμών τους, με κατάλληλη εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων, να προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές τους. Στόχος είναι η μέτρηση της ακρίβειας καθώς και η εύρεση της αποτελεσματικότητας της κάθε μεθόδου πρόβλεψης. Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας διατριβής, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνικών της κάθε μεθόδου, μέσω ενός κοινού κριτηρίου θα εντοπιστεί ποια είναι η καλύτερη μέθοδος στη διαδικασία της πρόβλεψης. Οι προβλέψεις έχουν μεγάλη χρησιμότητα τόσο στην άσκηση πολιτικής όσο και στη λήψη αποφάσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η εφαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης περιλαμβάνει δύο στάδια, της ανάλυσης των δεδομένων και την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης που προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα. Μέσω της παρατήρησης και της ανάλυσης των δεδομένων του παρελθόντος μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και κατ’ επέκταση να κινηθούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στο αύριο.

Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Ευαγγελίδης Γεώργιος | Μαργαρίτης Κωνσταντίνος | Σαμαράς Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 26/26-06-2014

Τίτλος: Ευρετηριοποίηση και Εξόρυξη Γνώσης από διανυσματικά δεδομένα.

Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Τριμελής Επιτροπή: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Αμπατζόγλου Απόστολος | Κεχαγιάς Διονύσιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Μελέτη της σχέσης μεταξύ τεχνολογιών, δεξιοτήτων και μελών ομάδων ανάπτυξης λογισμικού

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ανθρώπινες πτυχές της Μηχανικής Λογισμικού είναι ένας τομέας έρευνας που επικεντρώνεται στην ατμομηχανή της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού, τους ίδιους τους μηχανικούς. Είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας δεδομένου ότι καθώς η βιομηχανία λογισμικού ωριμάζει, τόσο περισσότερο γίνεται αποδεκτή από την κοινότητα  μηχανικών λογισμικού ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή από τις ίδιες τις διαδικασίες ή τις τεχνολογίες. Η σημασία αυτών των θεμάτων αναγνωρίζεται ευρέως στη βιομηχανία και στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς πολλές από τις αποτυχίες των συστημάτων λογισμικού μπορούν να εντοπιστούν στους ανθρώπινους παράγοντες. [1]. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις που έχει η πληθώρα των γλωσσών και τεχνολογιών προγραμματισμού στους μηχανικούς (από την άποψη της γνώσης και της μάθησης, αλλά και από την οπτική γωνία των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν), διερευνώντας έτσι τον αντίκτυπο στο έργο, την ανάπτυξη και τη συντήρηση. Στόχος μας είναι να διεξάγουμε ποσοτικές μελέτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι νέες γλώσσες και τεχνολογίες επηρεάζουν τους προγραμματιστές και τα έργα με την πάροδο του χρόνου, εξάγοντας  συμπεράσματα απο έργα πολλαπλών υποδειγμάτων σε μεγάλη κλίμακα από τα αποθετήρια λογισμικού και στη συνέχεια δημιουργώντας εργαλεία για την παραγωγή οπτικοποιήσεων

Ονοματεπώνυμο: ΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Επιβλέπων: Μανιτσάρης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Μανιτσάρης Αθανάσιος | Μαυρίδης Ιωάννης | Ξυνογαλος Στυλιανος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 4/18-10-2018

Τίτλος: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας με τη Χρήση Τεχνολογιών Αναγνώρισης Κινήσεων-Χειρονομιών, με σκοπό τη Βελτίωση Κινητικών Δεξιοτήτων.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη μεθοδολογίας που εκμεταλλεύεται τεχνολογίες motion capture, και επιχειρεί με συνδυασμό ποικίλων αλγορίθμων να δομήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον Επαυξημένης Πραγματικότητας ικανό να μεταδώσει κινητικές δεξιότητες, συγκρίνοντας τις χειρονομίες του ασκούμενου με τις χειρονομίες αναφοράς ενός δασκάλου

Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Επιβλέπων: Βαζακίδης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Βαζακίδης Αθανάσιος | Σταυρόπουλος Αντώνιος | Δρογαλάς Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 1/8-9-2022

Τίτλος: Κοστολόγηση σε προϊόντα και υπηρεσίες (σε δραστηριότητες που αφορούν αναλύσεις τροφίμων, νερών βιομηχανικών υλικών, καυσίμων από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.

Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιβλέπων: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / NOVEL APPROACHES FOR CROSS-BORDER IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT IN THE EUROPEAN UNION

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ψηφιακές ταυτότητες (digital identities) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Η επιρροή τους εκτείνεται σε όλες τις τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του κυβερνοχώρου. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνεται μία στροφή παραδείγματος (paradigm shift) στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται, παρουσιάζονται, ενημερώνονται και διαγράφονται τα στοιχεία των ταυτοτήτων.

 Η ερευνητική αυτή πρόταση πραγματεύεται τις εξελικτικές τάσεις στην περιοχή της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (identity and access management ⁠— IAM). Μεταξύ άλλων, αφορά τις αποκεντρωμένες (decentralized) προσεγγίσεις στη διαχείριση των ταυτοτήτων, τις προηγμένες μεθόδους για τον έλεγχο της πρόσβασης (access control) και τους σύγχρονους μηχανισμούς για την αυθεντικοποίηση (authentication).

 Προς αυτή την κατεύθυνση, η ερευνητική πρόταση καθορίζει τρεις στόχους που αφορούν: α) την αποτύπωση και αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων στην περιοχή της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, β) τη συνεισφορά στην περιοχή της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης όσον αφορά την ασφάλεια της πληροφορίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα και γ) τη συνεισφορά στην περιοχή της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης όσον αφορά την υποστήριξη επιπρόσθετων περιπτώσεων-χρήσης (use-cases).

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΔΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Σαμαράς Νικόλαος
Τριμελής Επιτροπή: Σαμαράς Νικόλαος | Σιφαλέρας Άγγελος | Πλόσκας Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 12/14-4-2022

Τίτλος: Χρησιμοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης κατά την επίλυση προβλημάτων ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περιοχή της αυτόματης παραμετροποίησης λογισμικού (software automatic tuning) έχει αναγνωρισθεί ως μία σημαντική ερευνητική περιοχή κυρίως κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες και οι εργασίες που αφορούν την εύρεση καλύτερων τιμών για τις παραμέτρους ενός αλγορίθμου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Οι σχεδιαστές λογισμικού είναι δύσκολο να θέσουν τιμές στις παραμέτρους των αλγορίθμων που θα είναι βέλτιστες σε διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, λειτουργικά συστήματα, μεταγλωττιστές και βιβλιοθήκες λογισμικού. Όπως είναι εμφανές, η χειροκίνητη εύρεση βέλτιστων παραμέτρων είναι αδύνατη. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η υλοποίηση έξυπνων τεχνικών που θα αυτοματοποιούν αυτή τη διαδικασία. Η ερευνητική πρόταση έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός πλαισίου (framework) για την εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων αλγορίθμων ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η επιλογή αυτών των αλγορίθμων βασίζεται στο γεγονός ότι οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών αλγορίθμων και εφαρμογών, οπότε η βελτίωση της απόδοσής τους θα έχει άμεσα οφέλη σε πολλούς επιστημονικούς τομείς.

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιβλέπων: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τίτλος: Συνεργατική Εκπαίδευση στην Κυβερνοασφάλεια Βασισμένη σε Σοβαρά Παιχνίδια.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκπαίδευση που βασίζεται στα σοβαρά παιχνίδια κερδίζει, μέρα με τη μέρα, ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Τα σοβαρά παιχνίδια έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Είναι γενικά αποδεκτό πως σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση διαδραματίζει η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Παρόλο που τα συνεργατικά σοβαρά παιχνίδια έχει φανεί, πως μπορούν να βελτιώσουν τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων και τα μαθησιακά αποτελέσματα μόνο ένας περιορισμένος αριθμός παιχνιδιών σχεδιάζονται με γνώμονα να προαγάγουν τη συνεργατική μάθηση. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των μοντέλων σχεδιασμού και ανάπτυξης σοβαρών παιχνιδιών, με έμφαση σε αυτά που προσανατολίζονται στη συνεργατική μάθηση. Επιμέρους στόχοι, αποτελούν α) ο προσδιορισμός των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης και της εκπαίδευσης μέσω σοβαρών παιχνιδιών, β) η πρόταση ενός μοντέλου ανάπτυξης και σχεδίασης συνεργατικών σοβαρών παιχνιδιών και γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συνεργατικού σοβαρού παιχνιδιού για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ονοματεπώνυμο: ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Τριμελής Επιτροπή: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Φουληράς Παναγιώτης | Σταμέλος Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 17/13-06-2019

Τίτλος: Αξιολόγηση Τεχνολογιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικτυακών Εφαρμογών.

Ονοματεπώνυμο: ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Ψάννης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Ψάννης Κωνσταντίνος | Νικολαΐδης Σπυρίδωνας | Γούδος Σωτήριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 17/20-05-2021

Τίτλος: Απτικά Δεδομένα σε Ασύρματα Συστήματα 5ης Γενιάς

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, η απτική επικοινωνία έρχεται στο προσκήνιο αναφερόμενη σε τεχνολογικές εφαρμογές που σχετίζονται με την επιστήμη του χειρισμού και της ανίχνευσης συγκεκριμένων αντικειμένων μέσω της αφής. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δικτύων 5ης γενιάς για την απρόσκοπτη αποστολή απτικών δεδομένων. Επιπλέον, θα μελετηθεί η λειτουργικότητα των δύο παραπάνω τεχνολογιών, προκειμένου να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν στην ασφαλή ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των σημερινών αναγκών. Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να προσπαθήσει να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η απτική επικοινωνία, ώστε να εξεταστεί η ορθή αποστολή απτικών δεδομένων και να ανακαλυφθούν τα οφέλη μέσα από τις εφαρμογές που μπορούν να υλοποιηθούν από την εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών. Αυτό θα μπορούσε να λάβει χώρα από την μελέτη και ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων ασύρματης επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι προκλήσεις ασφαλείας του συνδυασμού των τεχνολογιών αυτών.

Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Τριμελής Επιτροπή: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Ξυνόγαλος Στυλιανός | Αμπατζόγλου Απόστολος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Technical Debt Management in contemporary Software Systems

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη της εξέλιξης και της διαχείρισης του Τεχνικού Χρέους στα σύγχρονα έργα λογισμικού. Ο μεγάλος ανταγωνισμός και οι σύντομες προθεσμίες παράδοσης έχουν καταστήσει το Τεχνικό Χρέος ένα σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη λογισμικού το οποίο μάλιστα αδυνατεί να επιλυθεί εξ ολοκλήρου και οι προσπάθειες αντιμετώπισης επικεντρώνονται στον περιορισμό του σε βιώσιμο βαθμό. Το Τεχνικό Χρέος δημιουργείται καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου από την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του μέχρι την παράδοση του στον τελικό πελάτη, για αυτό είναι σημαντικό η μελέτη να συμπεριλάβει αυτά τα διαφορετικά στάδια χωρίς να περιορίζεται μόνο στην ποιότητα του κώδικα. Στην συνέχεια της μελέτης θα διερευνηθούν τα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης τεχνικού χρέους καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούν ώστε να αξιολογηθούν συγκριτικά και να προκύψει ο βαθμός συμφωνίας τους. Σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί στην εξίσωση και η έννοια του τόκου ώστε συνολική εικόνα των επιπτώσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική. Στόχος είναι να συνεισφέρουμε με αυτή την διατριβή στην προσπάθεια ανάπτυξης κοινού εδάφους μελετών στον τομέα του Τεχνικού χρέους.

Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Επιβλέπων: Γεωργαντά Ζωή
Τριμελής Επιτροπή: Γεωργαντά Ζωή | Κάτος Αναστάσιος | Φουληράς Παναγιώτης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 6/14-11-2013

Τίτλος: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κατά το σχεδιασμό ηλεκτρονικών εργαλείων και υπηρεσιών παροχής πληροφοριών.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έρευνα θα επικεντρωθεί: α)στη μελέτη της έκτασης και του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παροχή εργαλείων και υπηρεσιών στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) στην αποτύπωση της εκμετάλλευσης των νέων αυτών τεχνολογιών και γ) στη σύγκριση τους με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, με τελικό σκοπό την πρόταση ενός μοντέλου όσο το δυνατόν πληρέστερης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών χρηστών. Αναλυτικότερα, η έρευνα αποβλέπει: α) στην ανάλυση του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το ρόλο τον οποίο πλέον αποκτούν αυτές στα ελληνικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) στην καταγραφή, μελέτη και αποτίμηση της αξιοποίησης της παροχής ηλεκτρονικών εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην κοινότητα χρηστών που εξυπηρετούν, ως προϊόντα της χρήσης των νέων τεχνολογιών, γ) στη σύγκριση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων με διεθνή πρότυπα παροχής υπηρεσιών και τέλος δ) μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων στην πρόταση ενός μοντέλου παροχής που αφενός τα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και αφετέρου θα είναι συμβατό με τη λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Στειακάκης Εμμανουήλ
Τριμελής Επιτροπή: Στειακάκης Εμμανουήλ | Βλαχοπούλου Μαρία | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Ανάπτυξη ενός δυναμικού μοντέλου προσδιορισμού και αξιολόγησης της "ψηφιακής νοημοσύνης" με στόχο την απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μαζική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών/συσκευών τόσο στο προσωπικό, επαγγελματικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, διαμορφώνει ένα αντίστοιχο «ψηφιακό περιβάλλον» και δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις γνώσεων για τους χρήστες του, προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στο εργασιακό και κοινωνικό «γίγνεσθαι». Η «ψηφιακή ικανότητα», η ικανότητα δηλαδή ενός ανθρώπου να εκτελεί αποτελεσματικά εργασίες/δραστηριότητες σε ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί μία θεμελιώδη και κεντρική έννοια στην ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με τις δεξιότητες και την κατανόηση που οι πολίτες πρέπει να έχουν στην Κοινωνία της Γνώσης. Απαιτεί δε περισσότερα από την ικανότητα χρήσης ενός λογισμικού ή διαφόρων ψηφιακών συσκευών, εμπεριέχοντας μια ευρύτητα σύνθετων δεξιοτήτων. Η ευρύτητα της διαμόρφωσης του ψηφιακού περιβάλλοντος και οι δεξιότητες που αυτή προϋποθέτει για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση των ανθρώπων σε αυτό, γεννά εύλογα ερωτήματα για τον ρόλο της νοημοσύνης στη διαδικασία απόκτησης των δεξιοτήτων αυτών αλλά και την προσαρμογή του ανθρώπινου υποκειμένου στο νέο περιβάλλον. Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, αναπτύσσονται σε δύο κεντρικούς άξονες: την εννοιολογική διαμόρφωση της «ψηφιακής νοημοσύνης» για την απόκτηση και εφαρμογή των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αποτίμηση της αξίας προσδιορισμού της στην Οικονομία.

Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Καραγιώργος Θεοφάνης | Δριτσάκη Χάϊδω
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Χρησιμότητα των Αριθμοδεικτών στην Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Επιχειρήσεων, Πρόβλεψη Χρεοκοπίας, με τη Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η εφαρμογή της παρέχει κάθε είδους πληροφορίες τόσο στον οικονομικό οργανισμό που την εφαρμόζει όσο και στον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή όπως διαφορετικά ονομάζονται οι λογιστικές καταστάσεις παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους εμπλεκόμενους προκειμένου να λάβουν τις ορθές αποφάσεις, αναφορικά με τις οικονομικές μονάδες. Μέσα από τη χρήση και τη σωστή ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες πηγάζουν από την εκάστοτε επιχείρηση, μπορούμε με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης να αντλήσουμε πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησής μας και για την οικονομική της κατάσταση. Η ουσιαστικότερη και καλύτερη πηγή πληροφοριών για την οικονομική δραστηριότητα μίας επιχείρησης είναι ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και η κατάσταση Ταμειακών Ροών, δηλαδή οι βασικές λογιστικές καταστάσεις. Στις καταστάσεις αυτές αναλύονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα προχωρήσουμε σε εξέταση διάφορων αριθμοδεικτών που κρίνουμε ότι είναι καίριας σημασίας για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε πρακτική εφαρμογή, επιλέγοντας μια επιχείρηση στην οποία θα εφαρμόσουμε και θα αναλύσουμε αυτούς τους αριθμοδείκτες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικοί και απαραίτητοι να αναλυθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων. Επιπρόσθετα ένα τμήμα της παρούσας έρευνας θα ασχοληθεί με τους αριθμοδείκτες ταμειακών ροών και με την πρόβλεψη της χρεοκοπίας μέσα από τη χρήση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος με τη βοήθεια της Πληροφορικής θα γίνει επιλογή, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, κυρίως με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, με αναζήτηση πληροφοριών διαδικτύου, λογιστικά φύλλα, τύποι λογιστικών φύλλων, διαγράμματα, συγκεντρωτικοί πίνακες (Pivot) δεδομένων λογιστικών φύλλων, γραφικές παραστάσεις, τάσεις και σχέσεις μεγεθών έτσι ώστε να πάρουμε όσο το δυνατό καλύτερη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και κυρίως της κατάστασης Ταμειακών Ροών

Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Αμπατζόγλου Απόστολος, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος , Μήττας Νικόλαος
Τριμελής Επιτροπή: Αμπατζόγλου Απόστολος, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος , Μήττας Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 15/23-6-2022

Τίτλος: Διαχείριση τεχνικού χρέους σε σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διαχείριση του τεχνικού χρέους, τόσο από την βιομηχανία, όσο και από τους ερευνητές, λόγω της θετικής συμβολής της σωστής διαχείρισης του. Παρά την αρκετά μεγάλη περίοδο ύπαρξης του όρου στην τεχνολογία λογισμικού, παραμένουν αρκετά ερωτήματα, σε ότι αφορά την σωστή διαχείριση του. Επιπλέον, καθώς εισάγονται καινούργιες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού για σύγχρονες εφαρμογές, πολλές δραστηριότητες διαχείρισης του τεχνικού χρέους θα πρέπει να επανεξεταστούν. Στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θα μελετηθούν παράγοντες που συσχετίζονται με τον ρυθμό συσσώρευσης τεχνικού χρέους σε λογισμικά που αναπτύσσονται με DevOps μεθοδολογίες. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης του τεχνικού χρέους σε σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού,  δίνοντας έμφαση στην ποσοτικοποίηση. Επομένως, θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό στην διαχείριση του τεχνικού χρέους σε σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού και σε σύγχρονους τρόπους ανάπτυξης.

Ονοματεπώνυμο: ΝΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Βεργίδης Κων/ντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Βεργίδης Κων/ντίνος | Πετρίδου Σοφία | Μαμάτας Ελευθέριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 15/23-6-2022

Τίτλος: Blockchain for Business Process Management: From business processes to blockchain applications

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για τις επιχειρησιακές διαδικασίες, σημαντικές έννοιες όπως η συμμόρφωση, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια, συνιστούν διαχρονικά ένα εμπόδιο κατά την κεντρική εκτέλεση τους. Χωρίς τη δυνατότητα καθολικής παρακολούθησης μια διαδικασίας, οι συμμετέχοντες αυτής έχουν περιορισμένη ορατότητα, δημιουργώντας χώρο για παρανοήσεις και μεταβίβαση της ευθύνης σε περίπτωση συγκρούσεων. Η αναδυόμενη τεχνολογία του blockchain έχει τη δυνατότητα να αλλάξει δραστικά το περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρησιακές διαδικασίες λειτουργούν. Η παρούσα διδακτορική έρευνα αποσκοπεί να εντοπίσει την τομή των επιχειρησιακών διαδικασιών με την τεχνολογία του blockchain, καθώς και να προτείνει ένα πλαίσιο μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνική μοντελοποίησης BPMN, για την γραφική αναπαράσταση των διαδικασιών που υιοθετούν την τεχνολογία αυτή. Ως αποτέλεσμα, η ενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών με την τεχνολογία του blockchain θα μπορεί να αποδοθεί λεπτομερώς, προτού μετατραπεί σε κώδικα των έξυπνων συμβολαίων και διευκολύνει την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApps) πάνω στο blockchain.

Ονοματεπώνυμο: ΞΕΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Επιβλέπων: Μαντάς Μιχαήλ
Τριμελής Επιτροπή: Μαντάς Μιχαήλ | Μάρω Βλαχοπούλου | Φώτης Κίτσιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στη διαχείριση του δικτύου αστικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω της ανάπτυξης δυναμικού συστήματος διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων/Resolving conflicts in a city logistics network through the application of system dynamics methodologies

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H  λειτουργία ενός ασφαλούς και βιώσιμου δικτύου αστικών εμπορευματικών μεταφορών και αστικής διανομής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την ευρύτερη βιωσιμότητα του αστικού ιστού. Ωστόσο η εύρυθμη λειτουργία και η αποτελεσματική διαχείριση του εφοδιασμού των πόλεων (city logistics) αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα με ιδιαίτερες προσκλήσεις. Η  έντονη πολυπλοκότητα του συστήματος λόγω της ύπαρξης ποικίλων δραστηριοτήτων και η διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις καθιστά αναγκαίο τον κατάλληλο σχεδιασμό και την βέλτιστη οργάνωση όλων των διαφορετικών επιπέδων λήψης μιας απόφασης. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η μη συνεργασιμότητα σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί στην έλλειψη ορατότητας και συνεπώς κατανόησης από την δημόσια αρχή της υπάρχουσας κατάστασης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χάραξης της  κατάλληλης πολιτικής που θα ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρα, την υλοποίηση ανεπαρκών και βραχυπρόθεσμων λύσεων και τελικά την ύπαρξη ενός μη αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος.  Στην παρούσα διδακτορική έρευνα πρόκειται να εξεταστούν εις βάθος οι παραπάνω προκλήσεις και να αναπτυχθούν εργαλεία και αναλυτικές μεθοδολογίες για την καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων μερών και τον εντοπισμό των αλληλοσυσχετίσεων. Στην συνέχεια πρόκειται να εφαρμοστούν μεθοδολογίες βελτιστοποίησης και δυναμικά μοντέλα επίλυσης των συγκρουόμενων συμφερόντων με σκοπό την υποβοήθηση της χάραξης πολιτικής και της εύρεσης των συνδυαστικών πολιτικών που θα μεγιστοποιούν το όφελος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιβλέπων: Φούσκας Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Φούσκας Κωνσταντίνος | Βλαχοπούλου Μαρία | Κίτσιος Φώτης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας σε Παγκοσμιοποιημένες Αγορές.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνά την στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων εύρεσης τοποθεσίας χρήστη σε πραγματικό χρόνο και μελετάει την προφορά στοχευμένων προϊόντων και υπηρεσιών τέτοιου είδους από οργανισμούς δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα τους.

Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Επιβλέπων: Τσόπογλου Σταύρος
Τριμελής Επιτροπή: Τσόπογλου Σταύρος | Αλεξανδροπούλου Ευγενία | Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 2/22-09-2016

Τίτλος: Contractual Audits : The Role and Functions of Information Systems Technology in their Planning, Management and Implementation as a Tool of Governance : The example of the European Commission.

Ονοματεπώνυμο: ΟΥΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιβλέπων: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Ευαγγελίδης Γεώργιος | Σατρατζέμη Μαρία | Δέρβος Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/30-05-2019

Τίτλος: Ευρετηριοποίηση Χωρικών Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιβλέπων: Πετρίδου Σοφία
Τριμελής Επιτροπή: Πετρίδου Σοφία | Μαμάτας Ελευθέριος | Βότης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Formal analysis of vehicular communications protocols

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες μας τα αυτοοδηγούμενα οχήματα αποτελούν ένα μικρό αλλά αναπτυσσόμενο τμήμα των μέσων μεταφοράς. Ο ρυθμός ανάπτυξης και ενσωμάτωσής τους σε έξυπνα περιβάλλοντα σε συνδυασμό με το πλήθος και τη συχνότητα των επιθέσεων που έχουν καταγραφεί οδηγεί στην ανάγκη για έρευνα και υιοθέτηση μηχανισμών ασφάλειας στα δίκτυα επικοινωνίας τους. Η παρούσα διατριβή αποβλέπει στη μελέτη των δικτύων που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των οχημάτων αποσκοπώντας στην βελτίωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα είναι τα CAN bus και FLEXRAY που είναι υπεύθυνα για την εσωτερική επικοινωνία των οχημάτων με τους αισθητήρες και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη τους, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και να βελτιωθούν με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η μελέτη και κατηγοριοποίηση των απειλών που εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες των επιπέδων διασυνδεσιμότητας των οχημάτων. Απαραίτητη κρίνεται και η εξέταση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας που εφαρμόζονται, προσομοιώνοντας την συμπεριφορά του συστήματος κατά την διάρκεια μιας επίθεσης. Στόχος των ανωτέρω είναι να παραχθούν κατάλληλα αποτελέσματα ώστε να προταθούν παραμετροποιήσεις για να εξασφαλιστεί ασφαλέστερη επικοινωνία των συστατικών τμημάτων των αυτοοδηγούμενων οχημάτων. Θα γίνει προσπάθεια η παραχθείσα τεχνολογία να αξιολογηθεί με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και εφαρμογές των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Επιβλέπων: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Ευαγγελίδης Γεώργιος |Κασκάλης Θεόδωρος | Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 13/12-5-2022

Τίτλος: Μοντελοποίηση Χωροχρονικών Δεδομένων και Υπηρεσίες Βασιζόμενες στη θέση.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Μαμάτας Ελευθέριος | Πετρίδου Σοφία
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 2/6-10-2022

Τίτλος: Προγραμματιζόμενα Δίκτυα / Programmable Networks

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού (SDN) έχουν αλλάξει δραστικά την τεχνολογία δικτύων, τα τελευταία χρόνια. Ο διαχωρισμός της λειτουργίας ελέγχου από τη λειτουργία προώθησης των δικτυακών πακέτων φέρνει νέες δυνατότητες για πιο ευέλικτο σχεδιασμό δικτύων. Τα δίκτυα γίνονται πλέον προγραμματιζόμενα και προσαρμόσιμα στις ιδιαίτερες ανάγκες των εφαρμογών. Η εικονικοποίηση των δικτυακών λειτουργειών δημιούργησε το λεγόμενο Cloud. Ολοένα και περισσότερες δικτυακές λειτουργίες μετοικούν σε νέφη και κέντρα δεδομένων, επιτυγχάνοντας μείωση των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. Οι δικτυακές λειτουργίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία κάθε δικτύου. Συνήθως παρέχονται από εξειδικευμένο υλικό, γνωστό και ως middlebox. Η εικονικοποίηση των λειτουργιών αυτών συνιστά τις Εικονικές Δικτυακές Λειτουργίες (VNFs) και εισάγουν νέες προκλήσεις σε επιστήμονες και διαχειριστές δικτύων. Απαιτούνται νέες τεχνικές για την φιλοξενία, αποτελεσματική δρομολόγηση, διαχείριση και ενορχήστρωση των λειτουργιών αυτών για επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή απόδοσή τους.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Ψάννης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Ψάννης Κωνσταντίνος | Yutaka Ishibashi | Marti Sanchez-Fibla

Τίτλος: Θεωρία της Πληροφορίας και Τεχνητή Νοημοσύνη.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην μελετη, την αξιοποίηση, την ενσωμάτωση και την περαιτέρω εξέλιξη προσεγγισεων και αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Θεωρίας Παιγνίων, της Θεωρίας Πληροφορίας και συναφών θεματικών πλαισίων, οπως επισης και την διερεύνηση και προταση νέων μεθόδων, εφαρμογών και εργαλείων για την λήψη αποφάσεων.  Επισης, σκοπεύει στην διεύρυνση της κατανόησης θεμάτων γνωσιοεπιστημονικού ενδιαφέροντος εν γένει μέσω προσομοιώσεων και της εφαρμογής τεχνικών Νοημόνων Συστημάτων. Ακόμα, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, δρομολογείται η εισαγωγή, η μοντελοποίηση, ο συνδυασμός, η αντιπαραβολή και η εφαρμογή υπαρχουσών αλλά και νέων αποδοτικών λύσεων και μεθόδων σε νέα ή/και υπάρχοντα προβλήματα και περιβάλλοντα. Κεντρικό στόχο της ερευνας αποτελουν η  μελέτη και η βελτιστοποίηση τέτοιου είδους αλγορίθμων υπό διάφορες συνθήκες όπως και η δημιουργία σημείων αναφοράς ως εφαλτήρια για περαιτέρω μελέτες διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, που εν δυνάμει μπορουν να οδηγησουν σε χρησιμα αποτελεσματα και συμπερασματα για την Κοινοτητα και την Επιστημη. 

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Μαμάτας Ελευθέριος | Πετρίδου Σοφία
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Σχεδιασμός και Αποτίμηση της Απόδοσης Αρχιτεκτονικών και Μηχανισμών Τεμαχισμού Δικτύου.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο βασικός στόχος της διατριβής θα είναι η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών έτσι ώστε να
επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ δύο διαφορετικών τεμαχίων (inter-slice communication).
Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τεχνικές για την γρηγορότερη και ασφαλέστερη
πρόσβαση σε πληροφορίες και δικτυακές εφαρμογές που βρίσκονται σε διαφορετικά slices.
Επιπλέον θα αναπτυχθούν τεχνικές για τη δυναμική επανατοποθέτηση των slices, έτσι ώστε
να αποφεύγετε ο υπολογισμός της αντιστοίχισης (mapping) πάνω στην υποδομή από την
αρχή. Στα πλαίσια αυτών των τεχνικών θα υλοποιηθεί ένας orchestrator ο οποίος θα επιτελεί τις παραπάνω λειτουργίες. Στα πλαίσια της έρευνας θα μελετηθεί εάν η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τεμαχίων (slices) βοηθάει στη βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών αλλά και του επιπέδου ασφαλείας του δικτύου.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιβλέπων: Στεφανίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Στεφανίδης Γεώργιος | Σατρατζέμη Μαρία | Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Μετακβαντική Κρυπτογραφία: Πρωτόκολλα και Εφαρμογές.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κρυπτογραφία με βάση τα δικτυώματα ξεκίνησε με την πρωτοποριακή δουλειά του Ajtai και ως τώρα έχει αποδειχθεί μία από τις πιο πολύπλευρες προσεγγίσεις κατασκευής αποδεδειγμένα ασφαλών, αποτελεσματικών και εξαιρετικά παραλληλοποιήσιμων κρυπτογραφικών εργαλείων, ικανών να αντισταθούν σε επιθέσεις ακόμη και από κβαντικούς υπολογιστές. Επιπλέον, η κρυπτογραφία με βάση τα δικτυώματα προσφέρει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι επιτρέπει αναγωγές χείριστης περίπτωσης στη μέση περίπτωση, το οποίο είναι ιδανικό για κρυπτογραφικές εφαρμογές καθώς απλά η ύπαρξη ενός δύσκολου στιγμιοτύπου κάποιου προβλήματος στη χείριστη περίπτωση εγγυάται ασφάλεια στη μέση περίπτωση.

Ενώ μερικά από τα πιο ευρέως διαδεδομένα κρυπτογραφικά εργαλεία όπως οι ψηφιακές υπογραφές έχουν εξερευνηθεί εκτενώς στα πλαίσια της κρυπτογραφίας με βάση τα δικτυώματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πολύ λιγότερη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά πιο προηγμένα εργαλεία τα οποία διαθέτουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Πράγματι, τέτοια εργαλεία είναι μείζονος σημασίας για πληθώρα εφαρμογών του πραγματικού κόσμου που στοχεύουν στη διατήρηση της ιδιωτικότητας όπως: ανώνυμο ψηφιακό χρήμα, ψηφιακές εκλογές, ψηφιακές δημοπρασίες, τυφλά υπογεγραμμένα συμβόλαια σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, ανώνυμα διαπιστευτήρια (τα οποία χρησιμοποιούνται από την τεχνολογία U-Prove της Microsoft) και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.

Κινητοποιούμενοι από αυτή τη σχετική έλλειψη αποτελεσμάτων στη βιβλιογραφία, καθώς και το ποικίλο και υποδειγματικό φάσμα σεναρίων εφαρμογής, αυτή η διατριβή εστιάζει όχι μόνο στη σχεδίαση εργαλείων φιλικών προς την ιδιωτικότητα, με βάση τα δικτυώματα, αλλά και στο να τα καταστήσει εξίσου πρακτικά και αποδοτικά όσο την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής. Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα και οι τεχνικές μας θα φανούν χρήσιμες και σε άλλα σενάρια εφαρμογών.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιβλέπων: ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τριμελής Επιτροπή: ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΙΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου ασαφούς πολυκριτήριας ανάλυσης για την αξιολόγηση της απόδοσης των έξυπνων λιμένων

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, τα λιμάνια τείνουν να εξελιχθούν, κυρίως λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών που επήλθαν με την έλευση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, σε τερματικούς κόμβους που χαρακτηρίζονται ως «έξυπνα λιμάνια». Δεδομένου του γεγονότος ότι η αξιολόγηση της απόδοσης ενός πολύπλοκου συστήματος περιλαμβάνει τη μέτρηση αντικρουόμενων κριτηρίων και ιδιαίτερα τον υπολογισμό της σημασίας (βαρύτητας) τέτοιων κριτηρίων από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων(Multi Criteria Decision Making) κρίνεται ως επιβεβλημένη για την επιτυχή αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης ενός λιμένα. Η περίπτωση των πολυκριτήριων συστημάτων απόφασης που πρέπει να προσεγγιστούν υπό την παρουσία της αβεβαιότητας εμφανίζεται πολύ συχνά στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πρακτικά, τούτο σημαίνει ότι όλες ή ένα μέρος από τις πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων δεν είναι γνωστές με βεβαιότητα.

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση, διαπιστώνεται ότι λίγοι μόνο ερευνητές έχουν ασχοληθεί μα την ανάπτυξη ενός κατάλληλου εννοιολογικού πλαισίου για τον χαρακτηρισμό ενός «έξυπνου λιμένα», ενώ επιπλέον, ακόμη λιγότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην εφαρμογή μεθόδων που βασίζονται στη ασαφή λογική (fuzzy logic) για την αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση των «έξυπνων λιμένων». Σκοπός της διατριβής είναι  να συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με ένα  τριπλό τρόπο: πρώτον, να οριοθετήσουμε και αναλύσουμε το εννοιολογικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει ένα «έξυπνο λιμένα» καθώς και να καταδείξουμε τους παράγοντες εκείνους που τον καθιστούν ως «έξυπνο». Δεύτερον, να περιγράψουμε και να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση των σχετιζόμενων διαστάσεων (πχ οικονομικών, λειτουργικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτικών/κανονισμών ασφάλειας, ενέργειας, κ.α.) καθώς και των κριτηρίων εκείνων που επηρεάζουν την απόδοση ενός «έξυπνου λιμένα», προτείνοντας ένα κατάλληλο υβριδικό μοντέλο, βασιζόμενο σε μεθόδους της ασαφούς λογικής (fuzzy logic), το οποίο συγχρόνως θα θεραπεύει την εγγενή αβεβαιότητα και ασάφεια που υφίσταται σε προβλήματα πολυκριτήριας ανάλυσης. Τέλος, θα αξιολογηθούν οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης (key performance indicators) που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόκτηση μιας πλήρους εικόνας του λιμανιού προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις ή και αλλαγές για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή του.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επιβλέπων: ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΨΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Προβλέψεις τιμών χρηματοοικονομικών προϊόντων με τεχνικές μηχανικής μάθησης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι προβλέψεις στον τομέα των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για προβλέψεις των κινήσεων των τιμών των χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εξάγουν μοτίβα στον τρόπο αντίδρασης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε σχέση με τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ γίνονται και αρκετές προσπάθειες για την εύρεση και την ανάπτυξη μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προβλέποντας την κίνηση της αγοράς. Ταυτόχρονα, καίριο θέμα αποτελεί η εύρεση και υλοποίηση στρατηγικών διαπραγμάτευσης που να πετυχαίνουν καλές αποδόσεις. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας μελετά την πρόβλεψη χρηματοοικονομικών τίτλων βασιζόμενη σε τεχνικές μηχανικής μάθησης. Μια ακόμα σχετικά πρόσφατη προσέγγιση που αφορά τον τομέα των προβλέψεων, είναι η πρόβλεψη με βάση την ανάλυση συναισθήματος (Sentiment Analysis). Ο επιδιωκόμενος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των προβλέψεων των τιμών χρηματοοικονομικών προϊόντων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και ανάλυσης συναισθήματος. Ειδικότερα, οι δείκτες συναισθήματος μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόβλεψη και γενικότερα στις επενδυτικές αποφάσεις, με σκοπό την ύπαρξη βελτιωμένων μοντέλων που παράγονται από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΧΝΗ - ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Επιβλέπων: Φούσκας Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Φούσκας Κωνσταντίνος | Βλαχοπούλου Μαρία | Κίτσιος Φώτης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Evaluation of Digital Transformation an Entrepreneurship Impact

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και πως η στρατηγική απόφαση επηρεάζει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, την εμπειρία των πελατών και τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Ονοματεπώνυμο: ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Μαμάτας Ελευθέριος | Σιφαλέρας Άγγελος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Network Function Virtualization (NFV) Elasticity

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Εικονικοποίηση Δικτυακών Λειτουργιών (NFV) αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότυπα υπολογιστικής νέφους. Ένας από τους βασικότερους λόγους εδραίωσής της είναι πως επιτρέπει το διαχωρισμό κοινών δικτυακών λειτουργιών από τις φυσικές συσκευές τους. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων Δικτυακών Υπηρεσιών (NSes) που αποτελούνται από Εικονικοποιημένες Δικτυακές Λειτουργίες (VNFs). Εν γένει, οι τελευταίες υλοποιούνται με τη μορφή λογισμικού που φιλοξενείται είτε σε virtual machines ή containers. Οι περιορισμένοι πόροι του νέφους, όμως, εγείρουν ζητήματα βελτιστοποιημένης ανάθεσης πόρων. Στην πράξη, οι Δικτυακές Υπηρεσίες και οι αντίστοιχες Εικονικοποιημένες Δικτυακές Λειτουργίες τους θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τους πόρους που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η δικτυακή κίνηση διακυμαίνεται έντονα, προκύπτει η ανάγκη μελέτης της δυνατότητας δυναμικής ανάθεσης πόρων (scaling) σε Δικτυακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τον όγκο της κίνησης που πρέπει να εξυπηρετήσουν. Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη και ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών και πλαισίων βελτιστοποίησης  για την αντιμετώπιση των τεχνικών και θεωρητικών προκλήσεων που ενέχει το παραπάνω.   

Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιβλέπων: Κίτσιος Φώτιος
Τριμελής Επιτροπή: Κίτσιος Φώτιος | Ευθύμιος Ταμπούρης | Ευάγγελος Γρηγορούδης

Τίτλος: Ψηφιακή Στρατηγική και Τεχνητή Νοημοσύνη: Διερεύνηση Κρίσιμων Παραγόντων Δημιουργίας Αξίας και Επιχειρηματικής Απόδοσης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η εξέλιξη που σημειώνεται στις τεχνολογίες Machine Learning, Natural Language Processing, Robotic Process Automation και Deep Learning, έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) για να κάνουν τις λειτουργίες τους εξυπνότερες και αποτελεσματικότερες. Στον αντίποδα, καθώς η επιχειρηματική έρευνα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε στρατηγικό επίπεδο είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, φέρει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αξιοποίηση της. Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις, δίχως να αντιλαμβάνονται ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν σε μία Ικανότητα Τεχνητής Νοημοσύνης, λαμβάνουν λάθος αποφάσεις ή πραγματοποιούν άστοχες επενδύσεις σε τέτοιες τεχνολογίες. Έτσι, αδυνατούν να βελτιώσουν ή να ανακαλύψουν νέες οργανωτικές δυνατότητες που να τις κάνουν να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ξεχωρίζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του σημερινού επιχειρείν. Για το λόγο αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στη  χαρτογράφηση της σχέσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Στρατηγική και τη διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν μέσω αυτής σε δημιουργία αξίας και επιχειρηματικής απόδοση, ώστε να επιτρέψει τον ορθό σχεδιασμό, χρήση και αξιολόγηση ποικίλων αμφίδρομων ψηφιακών στρατηγικών, προσανατολισμένων στις έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες του μοντέρνου ψηφιακού κόσμου. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καλούνται να προσφέρουν την κατανόηση τόσο των παραγόντων του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας σύγχρονης επιχείρησης, καθώς και να προσδιορίσουν το μείγμα φυσικών, ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια Ικανότητα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία διαφοροποιημένη από αυτήν των ανταγωνιστών, μπορεί να προσφέρει επιμέρους αξία και να επιφέρει αυξημένα οφέλη στη συνολική απόδοση.

Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Στειακάκης Εμμανουήλ
Τριμελής Επιτροπή: Στειακάκης Εμμανουήλ | Ματσατσίνης Νικόλαος | Σιφαλέρας Άγγελος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/30-11-2020

Τίτλος: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομική Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων.

Ονοματεπώνυμο: ΠΙΣΠΙΡΙΓΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Επιβλέπων: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Ευαγγελίδης Γεώργιος | Δέρβος Δημήτριος | Κολωνιάρη Γεωργία
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 6/9-12-2021

Τίτλος: Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Περιοδικών Συνδυάζοντας Δεδομένα Αναγνωρισιμότητας με Βιβλιομετρικούς Δείκτες.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βασικός στόχος αυτής της έρευνας είναι ο συνδυασμός της καινοτομίας και της σύγχρονης ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και τεχνολογιών για τη διευκόλυνση και ενίσχυση της διαχείρισης των ηλεκτρονικών συνδρομών επιστημονικής βιβλιογραφίας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Η Μονάδα των ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επιστημονικές συνδρομές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Το επιστημονικό περιοδικό είναι βασικό μέσο για την ανταλλαγή και την επικοινωνία πληροφορίας τόσο εντός ενός συγκεκριμένου όσο και μεταξύ περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων. Η αξία που πρεσβεύει ως πηγή πληροφόρησης είναι πολύ σημαντική και δύναται να ενισχύσει επικουρικά τις στρατηγικές αποφάσεις του HEAL-Link προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμοι οικονομικοί του πόροι. Επικεντρώνοντας στη χρήση επιστημονικών περιοδικών ως βιβλιογραφικές πηγές από τους Έλληνες ερευνητές, διαμορφώνεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την οργάνωση της σχετικής πληροφορίας βιβλιογραφικού τύπου, που βασίζεται στην μη αμφισβητήσιμη υπόθεση ότι ο ερευνητής κάνοντας αναφορά, μέσω της βιβλιογραφίας του άρθρου που δημοσιεύει, ενισχύει την αξία του επιστημονικού περιοδικού ως πηγή επιστημονικής πληροφορίας. Πρόκειται να δημιουργηθούν και να δοκιμαστούν ένα ή περισσότερα μοντέλα αλγορίθμων αξιολόγησης των επιστημονικών περιοδικών, ειδικά για την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, και θα συγκριθούν/αντιπαρατεθούν προς τα αντίστοιχα της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας. 

Ονοματεπώνυμο: ΠΟΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιβλέπων: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Ευαγγελίδης Γεώργιος | Κασκάλης Θεόδωρος | Κολωνιάρη Γεωργία
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 17/20-05-2021

Τίτλος: Big Data and Streaminig Data Mining.

Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΤΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιβλέπων: Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξανδροπούλου Ευγενία | Θεοχάρης Δαλακούρας | Βασίλης Κάτος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Η νομική αντιμετώπιση των ψηφιακών πειστηρίων υπό το φως της προστασίας της ιδιωτικότητας

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα ερευνητική πρόταση επιχειρεί να εντοπίσει και να εστιάσει στα βασικά νομικά ζητήματα που αναφύονται από την διάδραση της Νομικής επιστήμης με την Ψηφιακή Εγκληματολογία (Digital Forensics) και στην συνέχεια να διαπιστώσει εάν υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νομοθεσία δύναται να περιβάλλει με τρόπο περισσότερο προστατευτικό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της διερεύνησης των ψηφιακών πειστηρίων από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρόκειται για αντικείμενο θεωρητικά ελκυστικό εξαιτίας της εγγενούς διεπιστημονικότητάς του, στο μέτρο που η εγκληματολογική εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, η οποία δημιουργήθηκε περισσότερο ως αναγκαιότητα καθοδηγούμενη από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών και λιγότερο ως νεοτερισμός, είναι η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων της Πληροφορικής σε ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αποδείξεως σε έρευνες και νομικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα όμως πρόκειται και για αντικείμενο πρακτικά σημαντικό υπό την έννοια ότι o τομέας των Digital Forensics αν και συνεπικουρούμενος και υποστηριζόμενος από την επιστήμη της Πληροφορικής, ορίζεται πολύ στενά από τις νομικές απαιτήσεις και του οποίου η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα εξαρτάται και καθοδηγείται εξίσου από την νομοθεσία και την νομολογία, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ονοματεπώνυμο: ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Μαυρίδης Ιωάννης | Φουληράς Παναγιώτης | Φούσκας Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/5-3-2020

Τίτλος: Κρυπτοοικονομικά στην Κυβερνοασφάλεια

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Κρυπτοοικονομικά χαρακτηρίζονται ως σύνθετα συστήματα που συνδυάζουν αρχές, θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές από τις επιστήμες κυρίως της πληροφορικής, των μαθηματικών και των οικονομικών. Βασίζονται στη μελέτη των οικονομικών κινήτρων και στην αξιοποίηση της Θεωρίας Παιγνίων. Ταυτόχρονα, γίνεται χρήση της Κρυπτογραφίας και της Κατανεμημένης Συναίνεσης για την ανάπτυξη αξιόπιστων αποκεντρωμένων εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά μας στοχεύει στην ανάλυση και μοντελοποίηση περιπτώσεων αξιοποίησης των Κρυπτοοικονομικών προς όφελος της Κυβερνοασφάλειας.

Ονοματεπώνυμο: ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιβλέπων: Ταμπούρης Ευθύμιος
Τριμελής Επιτροπή: Ταμπούρης Ευθύμιος | Σατρατζέμη Μαρία | Ξυνόγαλος Στυλιανός

Τίτλος: Εργαλεία Αναλυτικής Μάθησης για την Παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και της Απόδοσης των Εκπαιδευόμενων.

Ονοματεπώνυμο: ΠΡΟΜΙΚΥΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
Επιβλέπων: ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Τίτλος: Διαλογικοί Πράκτορες και Γράφοι Γνώσης για την e-διακυβέρνηση

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την πάροδο του χρόνου, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναπτύσσεται ραγδαία, φτάνοντας στο σημείο να αποτελεί «Παγκόσμιο Ζήτημα». Ως όρος, αναφέρεται σε κρατικές υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο και σημαντικό σημείο της είναι η παροχή πληροφοριών σε πολίτες/επιχειρήσεις σχετικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Η παροχή αυτή των πληροφοριών, δύναται να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα chatbots χρησιμοποιούνται ήδη στον ιδιωτικό τομέα προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως διαθεσιμότητα 24/7, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών πελατών, αυτόματη εκμάθηση και ενημέρωση, εύκολη αναζήτηση κ.λπ. Οι Γράφοι Γνώσης χρησιμοποιούνται επίσης στον ιδιωτικό τομέα με πλεονεκτήματα όπως επεκτασιμότητα, ευκολία κατανόησης, εύκολη αναζήτηση κ.λπ. Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών είναι πολλές. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σχετική έρευνα σχετικά με τη χρήση Chatbots και Γράφων Γνώσης για την παροχή πληροφοριών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε με τη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία της επιστήμης του σχεδιασμού προκειμένου να αναπτύξουμε ένα ολιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, των πιλοτικών εφαρμογών και ενός οδικού χάρτη) για τις δημόσιες αρχές ώστε να ενσωματώσουν τα chatbots και τους γράφους γνώσης χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό μοντέλο δεδομένων CPSV-AP για παροχή πληροφοριών σε πολίτες/επιχειρήσεις.

Ονοματεπώνυμο: ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Ρουμελιώτης Μάνος
Τριμελής Επιτροπή: Ρουμελιώτης Μάνος | Σουραβλάς Στάυρος | Ψάννης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 7/5-11-2020

Τίτλος: Μέθοδοι Εφαρμογής Αλγορίθμων στα Ευφυή Συστηματα Μεταφορών και τα Αυτο-οδηγούμενα Οχήματα.

Ονοματεπώνυμο: ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιβλέπων: Ρεφανίδης Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Ρεφανίδης Ιωάννης | Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Τζοβάρας Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 2/6-10-2022

Τίτλος: Ευφυείς Πράκτορες για τη Διαχείριση και Αντιμετώπιση Απειλών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Ονοματεπώνυμο: ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ
Επιβλέπων: Βεργίδης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Βεργίδης Κωνσταντίνος | Πετρίδου Σοφία | Κολωνιάρη Γεωργία
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 12/11-02-2021

Τίτλος: Fake news in the era of intentional misinformation: Developing automated assessment methods

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ίσως ένα από τα πιο συζητημένα θέματα των τελευταίων ετών. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να εντοπίσει λεπτομερώς τον ορισμό των ψευδών ειδήσεων, συγκεντρώνοντας ορισμούς που καταγράφονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και μέσω αυτών εξάγονται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και κριτήρια που επαληθεύουν τα ακριβή στοιχεία των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης εν γένει. Επιπλέον, ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η πρόταση ανίχνευσης και μετριασμού του προβλήματος της ηλεκτρονικής παραπληροφόρησης. Παράλληλα παρουσιάζονται και οι ελλείψεις στην έως σήμερα έρευνα του ζητήματος των ψευδών ειδήσεων, δηλαδή η προωρότητα του φαινομένου και η έλλειψη ομόφωνου ορισμού και ευρείας ποσοτικής έρευνας, καθώς και τα αμφίβολα συμπεράσματα σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της παραπληροφόρησης και το αναπάντητο ζήτημα σχετικά με το θέμα του στόχου των ψεύτικων παραγόντων ειδήσεων. Η σημασία του προβλήματος παραπληροφόρησης εξηγείται με την από την τρέχουσα έρευνα καθώς οι ψευδείς ειδήσεις είναι ίσως ένα από τα πιο συζητημένα θέματα των τελευταίων ετών, λόγω της ταχύτατης μετάδοσης της πληροφορίας από τον έναν χρήστη στον άλλο. Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα αναπτύξει υπολογιστικές μεθόδους για την ανίχνευση και την παρακολούθηση ψεύτικων ειδήσεων και θα συμβάλει σημαντικά και καινοτόμα στην μείωση ενός τόσο σύγχρονου ζητήματος όπως οι ψευδείς ειδήσεις.

Ονοματεπώνυμο: ΡΙΓΑΝΗ ΑΝΝΑ
Επιβλέπων: Δασίλας Απόστολος
Τριμελής Επιτροπή: Δασίλας Απόστολος | Ιωάννης Ρεφανίδης | Ευστράτιος Λιβάνης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Πρόβλεψη τραπεζικής χρεοκοπίας με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλος αριθμός αναπτυσσόμενων, αλλά και ανεπτυγμένων, οικονομιών αντιμετώπισαν κάποια μορφή τραπεζικής κρίσης όπως για παράδειγμα η πτώχευση ενός τραπεζικού ιδρύματος. Οι τραπεζικές κρίσεις διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος και επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομία. Η πρόβλεψη μιας τραπεζικής κρίσης αποτελεί θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τους εποπτικούς φορείς και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Επομένως, είναι αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων για την αναγνώριση επικείμενων τραπεζικών κρίσεων. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο την πρόβλεψη των παραγόντων που οδηγούν στην πτώχευση των τραπεζικών ιδρυμάτων με την χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης (machine learning techniques). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο δείγμα Αμερικάνικων και Ευρωπαϊκών τραπεζών που πτώχευσαν σε μια περίοδο 15 ετών. Επιπλέον, με την χρήση τόσο Αμερικανικών όσο και Ευρωπαϊκών τραπεζών θα εντοπιστούν οι διαφορές και οι ομοιότητες που οδηγούν στην πτώχευση στην κάθε περιοχή.

Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Κωνσταντίνος Ψάννης | Ιωάννης Ρεφανίδης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Ενορχήστρωση Υπηρεσιών Βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη για Δίκτυα 5ης Γενιάς /Intelligent Virtual Network Function embedding and scalability

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εικονικοποίηση υπολογιστικών πόρων είναι μια σύγχρονη τάση στην ανάπτυξη δικτύων. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των υπό ανάπτυξη δικτύων 5G και ορίζει τις έννοιες των Software Defined Networks (SDN) και των Virtual Network Functions (VNF). Η διαχείριση και ενορχήστρωση των VNFs συνεπάγεται αυτοματοποίηση στο χειρισμό αιτημάτων σχετικά με την κατανομή πόρων και τις αλλαγές στην τοπολογία των δικτύων. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο διασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Το ζήτημα στην απαίτηση για βέλτιστη απόδοση είναι η υπολογιστική δυσκολία που παρουσιάζει. Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η μηχανική μάθηση και ο γενετικός προγραμματισμός παρέχουν λύσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα. Η έρευνά μας θα επικεντρωθεί στη μελέτη μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης που παρέχουν καλές και αποτελεσματικές λύσεις για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα, όπως η ενσωμάτωση αλυσίδων υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον και ο χειρισμός αιτημάτων επεκτασιμότητας. Η συμβολή αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη νέων και η περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχουσών μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παρέχονται αποτελεσματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα σε πραγματικό χρόνο διασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των δικτύων.

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Φουληράς Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Φουληράς Παναγιώτης | Μαυρίδης Ιωάννης | Γκρίτζαλης Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 15/15-04-2021

Τίτλος: Αναπαράσταση Γνώσης για Απειλές του Κυβερνοχώρου

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διατριβή επικεντρώνεται στην αυτοματοποιημένη μοντελοποίηση της πληροφορίας που σχετίζεται με «απειλές του κυβερνοχώρου» και είναι δυνατόν να περιγράφει από πρότυπα που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο του Cyber Threat Intelligence, με σκοπό να καταστεί αυτή χρήσιμη σε προηγμένες εφαρμογές ασφάλειας. Η βασικοί ερευνητικοί στόχοι της διατριβής περιλαμβάνουν τα παρακάτω: • Ανάπτυξη μοντέλων αναπαράστασης της γνώσης, που προέρχεται από την ανάλυση και μελέτη των απειλών του κυβερνοχώρου. • Η αναπαράσταση της πληροφορίας που αντιπροσωπεύει την παρατηρήσιμη δραστηριότητα απειλών του κυβερνοχώρου και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών αυτόματης δημιουργίας τεχνουργημάτων. • Η ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της εξόρυξης πληροφορίας απειλών του κυβερνοχώρου από δημόσια αποθετήρια. Η ανάπτυξη τεχνικών αυτοματοποιημένης χρήσης της πληροφορίας στον τομέα του Cyber Threat Intelligence.

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Μαυρίδης Ιωάννης | Κατσαρός Παναγιώτης | Ηλιούδης Χρήστος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 5/15-10-2020

Τίτλος: Βασισμένος σε Ιδιότητες Έλεγχος Πρόσβασης σε πλαισιο - Κεντρικά Περιβάλλοντα Διάχυτου Υπολογισμού.

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιβλέπων: Κολωνιάρη Γεωργία
Τριμελής Επιτροπή: Κολωνιάρη Γεωργία | Αναστασία Στάμου | Γεώργιος Ευαγγελίδης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Οντολογική ανάλυση συλλογών κειμένων κανονικού δικαίου και σχεδίαση και υλοποίηση βάσης δεδομένων με χρήση σημειωτικών μεθόδων/Ontological analysis of canon law text collections and database modeling and implementation using semiotic methods

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η αποτύπωση της γνώσης, που εξάγεται από αδόμητα δεδομένα, ακριβέστερα από ένα σώμα κειμένων κανονικού δικαίου, με χρήση σημειολογικών μεθόδων, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αφενός μια οντολογία πεδίου αφετέρου μια βάση δεδομένων. Τα τελευταία θα αποτελούν ψηφιακά εργαλεία γνώσης και ανάκτησης πληροφοριών για το πεδίο του κανονικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη έρευνα της διατριβής αφορά τις εξής ερευνητικές περιοχές: διαχείριση γνώσης και δεδομένων, οντολογική ανάλυση, βάσεις δεδομένων, σημειολογία και κανονικό δίκαιο.

Ειδικότερα, σκοπός της διατριβής είναι να προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση αναπαράστασης των επιστημονικών γνώσεων του πεδίου του κανονικού δικαίου. Μια προσέγγιση που αφορά την οργάνωση των πληροφοριών μέσω σημειολογικών μεθόδων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Υπό το πρίσμα αυτό, τέθηκαν οι παρακάτω τρεις βασικοί στόχοι.

1ος στόχος: η εξαγωγή γνώσεων από το εξεταζόμενο κειμενικό υλικό μέσω σημειολογικών μεθόδων  για την δημιουργία μεταδεδομένων.

2ος στόχος: η ανάπτυξη μιας οντολογίας πεδίου για την οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου του κανονικού δικαίου και την κατανόηση της μετα-γλώσσας του.

3ος στόχος: ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος βάσης δεδομένων σε διαδικτυακό περιβάλλον, που θα υποστηρίζει σε επίπεδο γνώσης τους ειδικούς επιστήμονες στις θεωρητικές και πρακτικές εργασίες τους, καθώς επίσης και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΧΠΕΝΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Κολωνιάρη Γεωργία
Τριμελής Επιτροπή: Κολωνιάρη Γεωργία | Ευαγγελίδης Γεώργιος | Σαμαράς Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/17-12-2020

Τίτλος: Συσταδοποίηση σε κοινωνικούς γράφους που εξελίσσονται στο χρόνο

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εποχή της Πληροφορίας αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία τα κοινωνικά δίκτυα που συνήθως αποτελούνται από κόμβους που αντιστοιχούν σε άτομα και ακμές που αντιστοιχούν στις αλληλεπιδράσεις τους. Η ανάλυσή τους είναι απαιτητική λόγω του όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών και της συνεχούς μεταβολής του δικτύου και των περιεχομένων του με την πάροδο του χρόνου. Η διατριβή επικεντρώνεται στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων που εξελίσσονται στο χρόνο και ειδικά στον εντοπισμό κοινοτήτων σε αυτά. Ως κοινότητα ορίζεται ένα υποσύνολο των κόμβων του δικτύου, τα μέλη του οποίου έχουν ανεπτυγμένες σχέσεις μεταξύ τους. Λόγω της σημασίας των κοινοτήτων για τα κοινωνικά δίκτυα, ο εντοπισμός τους συχνά θεωρείται σχεδόν ταυτόσημος με την ανάλυση του δικτύου, ενώ πολλές εφαρμογές κάνουν χρήση τους, όπως η στοχευμένη διαφήμιση, συστήματα συστάσεων κ.ά. Στόχος της διατριβής είναι ο σχεδιασμός νέων τεχνικών εντοπισμού κοινοτήτων σε δίκτυα που εξελίσσονται στο χρόνο, κατάλληλες για τον χειρισμό δεδομένων ροής. Επίσης, καθώς η πλειοψηφία των τεχνικών συσταδοποίησης στη βιβλιογραφία βασίζεται μόνο στη δομή του δικτύου, αποτελεί στόχο η συμπερίληψη του περιεχομένου του δικτύου στην ανάλυση, για εξαγωγή πιο αμιγών κοινοτήτων. Εφαρμόζοντας τις μεθόδους σε πραγματικά δίκτυα και μέσα από νέες τεχνικές οπτικοποίησης, στοχεύουμε επίσης στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την συμπεριφορά κοινοτήτων σε διαφορετικούς τύπους δικτύων.

Ονοματεπώνυμο: ΣΕΡΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Βαζακίδης Αθανάσιος | Ρεφανίδης Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 13/12-5-2022

Τίτλος: Αξιολόγηση Επιχειρήσεων με Αριθμοδείκτες, Ταμειακές Ροές (ΔΛΠ7) με Πληροφοριακά Συστήματα

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όπως είπε και ο κορυφαίος συγγραφέας και νομπελίστας George Bernard Shaw (1856-1950), το χρήμα είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει την υγεία, την ισχύ, την τιμή, την γενναιοδωρία και την ομορφιά όσο και αν, από την άλλη μεριά, η επιθυμία γι’ αυτό αντιπροσωπεύει καταφανώς και αναντίρρητα την αρρώστια, την αδυναμία, την ατίμωση, την ευτέλεια και την ασχήμια (Walsh, 2006). Στην παρούσα έρευνα, ο κυριότερος άξονας της μελέτης θα κινηθεί γύρω από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης με τη βοήθειατων αριθμοδεικτών προκειμένου να παρουσιάσουμε τη χρησιμότητα αλλά και το πλήθος των πληροφοριών που μας δίνουν αυτές οι οικονομικές καταστάσεις. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στη κατάσταση Ταμειακών Ροών, διότι με την εισαγωγή τωνδιεθνών λογιστικών προτύπων, η παρουσίαση της κατάστασης ταμειακών ροών έγινε αναπόσπαστο τμήμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Leonie Jooste, 2006). Παρότι έχει ένθερμους υποστηρικτές από την εισαγωγή της το 1986, παρατηρείται ότι δεν έχουν γραφεί ή αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες για την αποτελεσματική χρήση ή ανάλυση της κατάστασης Ταμειακών Ροών (Carslaw & Mills, 1991) ενώ αρκετοί είναι οι συγγραφείς που συμφωνούν στη σπουδαιότητα και την χρησιμότητα της κατάστασης ταμειακών ροών στη χρηματοοικονομική ανάλυση (Leonie Jooste, 2006), καθώς μέσα από την ανάλυσή της αναδύεται η φερεγγυότητα και η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. (Carslaw & Mills, 1991). Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η εις βάθος μελέτη του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπων 7 «Ταμειακές Ροές» και ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει στην ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης καθώς και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Με τη βοήθεια αριθμοδεικτών και τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων θα δώσουμε σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν μέσα από πραγματικές δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται όλες στο τομέα της παραγωγής και εμπορίας σιδήρου για την όσο το δυνατό καλύτερη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και κυρίως της κατάστασης Ταμειακών Ροών

Ονοματεπώνυμο: ΣΙΒΕΝΑ ΣΟΦΙΑ
Επιβλέπων: Νικολαΐδης Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδης Ιωάννης | Γκοτζαμάνη Αικατερίνη | Δημητριάδης Σωτήριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Εφαρμογή Τεχνικών Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης.

Ονοματεπώνυμο: ΣΙΚΛΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Επιβλέπων: ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
Τριμελής Επιτροπή: ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Χρήση σοβαρών παιχνιδιών για την αύξηση των κινήτρων και της δέσμευσης στην εκπαίδευση βιολιού / Serious games for violin education

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκμάθηση του βιολιού έχει δημιουργήσει για δεκαετίες αρκετές δυσκολίες σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Ο μεγάλος χρόνος που χρειάζονται οι αρχάριοι μαθητές βιολιού για να κατακτήσουν τις βασικές αρχές είναι ένας δείκτης των ιδιαιτεροτήτων αυτού του μουσικού οργάνου. Η ερευνητική κοινότητα έχει παρουσιάσει αποδείξεις  για τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των σοβαρών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένα συστήματα εκπαίδευσης βιολιού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAMIT systems), τα οποία όμως δεν παρέχονται στο πλαίσιο ενός σοβαρού παιχνιδιού, υπάρχει ανάγκη ανάλυσης των σημερινών σοβαρών παιχνιδιών που επικεντρώνονται στην εκμάθηση μουσικών οργάνων. Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας  είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας εφαρμογής που να εκδηλώνει όλα τα χαρακτηριστικά που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σοβαρό παιχνίδι για την εκμάθηση του βιολιού και να συμβάλλει στην ενίσχυση των μαθητών ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, στην αύξηση των επιδόσεων τους καθώς και  στην παρακίνηση για συνεχή μάθηση. Με τα αποτελέσματα διεξαγωγής αυτής της έρευνας, επιθυμούμε την ένταξη του παιχνιδιού σε μουσικά σχολεία προκειμένου να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί. Η ανατροφοδότηση των μαθητών θα χρησιμοποιηθεί με στόχο να παρατηρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του και να δώσει το έναυσμα για μελλοντική έρευνα στα σοβαρά παιχνίδια που αφορούν την εκπαίδευση του βιολιού.

Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Επιβλέπων: Μανιτσάρης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Μανιτσάρης Αθανάσιος | Μαυρίδης Ιωάννης | Τσαγκάρης Απόστολος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 6/22-11-2018

Τίτλος: Αξιοποίηση μεθόδων Υπολογιστικής Όρασης και Τηλεσκόπησης στη Διαχείριση Υπαίθριου Χώρου.

Ονοματεπώνυμο: ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιβλέπων: Κίτσιος Φώτης
Τριμελής Επιτροπή: Κίτσιος Φώτης | Βλαχοπούλου Μαρία | Φούσκας Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Επιχειρηματικές Προθέσεις στον Τομέα της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών-Κρίσιμοι Παράγοντες για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η 4η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί πρόκληση για τον τομέα της πληροφορικής και δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για τους επιστήμονες πληροφορικής. Το επιχειρηματικό πνεύμα και η στρατηγική σκέψη αποτελούν τις βάσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Η ποιοτική, υψηλής απόδοσης, φιλόδοξη επιχειρηματικότητα σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην μείωση του braindrain. Η καταγραφή προθέσεων και προσδοκιών για επιχειρηματική εκκίνηση -startup, για έκφραση δημιουργικότητας, δημιουργία καινοτομίας και επιχειρηματική εξωστρέφεια αποτελούν σήμερα προαπαιτούμενες δεξιότητες για τους απόφοιτους μηχανικούς πληροφορικής. Η ανάλυση των επιχειρηματικών προθέσεων και των βαθύτερων κινήτρων που τις τροφοδοτούν θα μας επιτρέψουν να ρίξουμε φως στους κρίσιμους παράγοντες ανάπτυξης φιλόδοξης επιχειρηματικότητας, και να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων αλλά και πολιτικών αποφάσεων.

Ονοματεπώνυμο: ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΓΑΛΗΝΗ
Επιβλέπων: Στειακάκης Εμμανουήλ
Τριμελής Επιτροπή: Στειακάκης Εμμανουήλ | Κωνσταντίνος Βεργίδης | Απόστολος Δασίλας
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: Χρήση υπολογιστικών τεχνικών στην αγορά εργασίας και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία προβλέψεων σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας/using computational techniques in the labor market and implementing a Web application to make forecasts regarding labor supply and demand"

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφορά και η ζήτηση εργασίας αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για εργοδότες, υφιστάμενους και υποψήφιους εργαζόμενους, καθώς επίσης για εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων. Παρ' όλο που έχουν γίνει πετυχημένες προσπάθειες για τη δημιουργία έγκυρων προβλέψεων πάνω στις τάσεις της αγοράς εργασίας, με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας προκύπτουν νέοι πόροι και μέθοδοι που μπορούν να μας δώσουν ακριβέστερα αποτελέσματα. Η παρούσα πρόταση για διδακτορική διατριβή στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου που θα μπορεί να κάνει έγκυρες προβλέψεις για την αγορά εργασίας με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Πιο αναλυτικά, ο συνδυασμός της άντλησης επικαιροποιημένων δεδομένων από μεγάλες πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, με την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης, που τείνουν να χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την πραγματοποίηση προβλέψεων σε πολλούς τομείς, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός τέτοιου εργαλείου. Αυτό το εργαλείο θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις τάσεις της εργασίας, καθώς θα έχουν πρόσβαση σε προβλέψεις που βασίζονται σε σύγχρονα δεδομένα.

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Επιβλέπων: Ταμπούρης Ευθύμιος
Τριμελής Επιτροπή: Ταμπούρης Ευθύμιος | Ταραμπάνης Κωνσταντίνος | Φούσκας Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 18/11-07-2019

Τίτλος: Ο Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης με τη Χρήση Αναδυομένων Τεχνολογιών.

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Επιβλέπων: ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: Εκπαιδευτικά Μοντέλα και Μέθοδοι για Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής δομής του δικτύου και της νεότερης, η ετερογένεια
των δικτύων, η πολυπλοκότητα και η δια-λειτουργικότητα που παρέχουν, καθορίζουν τα
διαφορετικά μοντέλα και μεθόδους διαχείρισης για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής
ασφάλειας. Τα υπολογιστικα>́ συστήματα και οι σύγχρονες ενοποιημένες πλατφόρμες
δικτύωσης αποτελούνται, συνήθως, από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από κόμβους και
κάνουν χρήση εξελιγμένου υλικού και εξιδεικευμένου λογισμικού μέσω ενεργειών όσο το
δυνατόν αυτοματοποιημένων.
Συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, είναι αναγκαία και η υλοποίηση διοικητικών
μέτρων. Οι νέες απαιτήσεις της σύγχρονης και ευφυούς δικτύωσης απαιτούν εξειδικευμένα
πλαίσια, τρόπους βελτιστοποίησης της διαχείρισης και στρατηγικές αντιμετώπισης απειλών, που να προσφέρουν δυνατότητα ελέγχου όλων των διαχειριζόμενων στοιχείων ενός δικτυακού συστήματος, στους παρερχομένους πόρους και υπηρεσίες, δυνατότητες παρακολούθησης ορθής λειτουργιάς, καθώς και δυνατότητες διαχείρισης βάσει πολιτικών. Κοινή απαίτηση για όλα τα σύγχρονα δικτυακά συστήματα είναι η προστασία τους από μη ενδεδειγμένη χρήση και η αποφυγή παραβιάσεων έναντι κάθε επιβουλέα.
Στόχος της διατριβής, με επίγνωση της τρέχουσας κατάστασης, είναι η ανάπτυξη
εκπαιδευτικών μοντέλων και μεθόδων για τη διαχείριση και ασφάλεια των δικτυακών
συστημάτων και να παρουσιάσει ένα πρότυπο ευφυές σύστημα ανάλυσης και διαχείρισης με έμφαση στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας που να έχει την δυνατότητα να
προσαρμόζεται σε διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιβλέπων: Κολωνιάρη Γεωργία
Τριμελής Επιτροπή: Κολωνιάρη Γεωργία | Κεραμόπουλος Ευκλείδης | Ευαγγελίδης Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 18/11-07-2019

Τίτλος: Καθορισμός Πλαισίου Εξόρυξης Γνώμης με Χρήση Μεθόδων Δυναμικής Αναπαράστασης-Ανακάλυψης Γνώσης.

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Επιβλέπων: Μανιτσάρης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Μανιτσάρης Αθανάσιος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/11-4-2019

Τίτλος: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού συστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης, για τη διδασκαλία της μικροτονικής μουσικής

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διατριβή αυτή διερευνά τη δημιουργία ενός συστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης για τη διδασκαλία της μικροτονικής μουσικής, που αποσκοπεί στην καταγραφή και αναγνώριση ήχου (μελωδίας) και των ανάλογων χειρονομιών του ειδικού εκπαιδευτή. Το σύστημα θα παρέχει ανατροφοδότηση καθώς επίσης και την οπτική ανάλυση των βημάτων του εκπαιδευόμενου

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιβλέπων: Ψάννης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Ψάννης Κωνσταντίνος | Ρουμελιώτης Μάνος | Παπαδημητρίου Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 8/3-2-2022

Τίτλος: A combinatorial framework of machine learning algorithms and high speed communication

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διατριβή μου θα είναι ένας συνδυασμός βιβλιογραφίας και έρευνας με βάση την μελέτη που θα πραγματοποιηθεί. Η θεωρητική ανάλυση θα επικεντρωθεί στην επιλογή και συζήτηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις τεχνικές Machine Learning και εξωτερικής ανίχνευσης. Η θεωρητική μελέτη θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα προτεινόμενο πλαίσιο (Framework) αλγορίθμων που εφαρμόζουν απόσταση, πυκνότητα ή άλλα στατιστικά μέτρα σε ένα γενικευμένο σύνολο χαρακτηριστικών. Μια περίπτωση μελέτης είναι παρακολούθηση της ασφάλειας δικτύων - ειδικά σε δίκτυα τύπου TCP / IP - και στα δίκτυα IoT (ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα) θα στοχεύει στην εφαρμογή του πλαισίου OD σε πραγματικά δεδομένα ενός κέντρου επιχειρήσεων που παρακολουθεί το δίκτυο μιας οργάνωσης για εντοπισμό μεγάλης κίνησης, απώλειας, ενδείξεις εισβολής, ύποπτης συμπεριφοράς ή άλλου είδους επιθέσεις (π.χ. πλευρική κίνηση ή άρνηση παροχής υπηρεσίας DoS). Η μελέτη θα οδηγήσει επιπλέον στη συμμετοχή μιας ομάδας έμπειρων χρηστών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες του μηχανισμού OD για να διαμορφώσουν μια στρατηγική OD και να παρέχουν  feedback με βάση πραγματικές καταστάσεις.

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Επιβλέπων: Σατρατζέμη Μαρία
Τριμελής Επιτροπή: Σατρατζέμη Μαρία | Ευαγγελίδης Γεώργιος | Ξυνόγαλος Στυλιανός
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/10-11-22

Τίτλος: Educational Data Mining for the Advancement of Learning and Collaborating. Preparing Learners for the Challenges of the 21st century.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πρόοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και την επέκταση της ηλεκτρονικής μάθησης δημιούργησε τεράστιες ποσότητες εκπαιδευτικών δεδομένων. Η Εκπαιδευτική Εξόρυξη Δεδομένων (EDM) επιδιώκει να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αναπτύσσοντας αποτελεσματικές υπολογιστικές προσεγγίσεις που εκμεταλλεύονται αυτά τα μεγάλα σύνολα δεδομένων. Η προτεινόμενη διατριβή χρησιμοποιεί το EDM για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη ακριβέστερων και πληρέστερων μοντέλων πρόβλεψης που θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε ενήλικες μαθητές, κυρίως φοιτητές Θετικών Επιστημών, τη συνεργατική τους συμπεριφορά και τη μαθησιακή διαδικασία σε διάφορα πλαίσια. Η μεθοδολογική προσέγγιση συνδυάζει τη μοντελοποίηση συμπεριφοράς και τις τεχνικές προφίλ χρήστη για να παράγει αποτελέσματα από μια σειρά εμπειρικών (περιπτωσιολογικών) μελετών. Τελικά, θα παρουσιαστεί ένα πλαίσιο μοντελοποίησης φοιτητών που θα αναγνωρίζει και θα ταξινομεί τύπους μαθητών και ομάδων με βάση τα χαρακτηριστικά και τις συνεργατικές συμπεριφορές τους. Τα προφίλ των μαθητών και τα μοντέλα ομάδων θα προκύψουν από τα δεδομένα αυτόματα ή ημι-αυτόματα, και οι εξαγόμενες πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για εκπαιδευτές, διοικούντες και άλλους ενδιαφερόμενους.

Ονοματεπώνυμο: ΤΑΛΑΤΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιβλέπων: Στεφανίδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή: Στεφανίδης Γεώργιος | Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος | Ρεφανίδης Ιωάννης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Υλοποίηση τους για Αυτόματο Εντοπισμό Ευκαιριών Χαμηλού Ρίσκου στη Χρηματοπιστωτική και Στοιχηματική Αγορά.

Ονοματεπώνυμο: ΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Επιβλέπων: Μάνθου Βασιλική
Τριμελής Επιτροπή: Μάνθου Βασιλική |Βλαχοπούλου Μαρία | Στεφάνου Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 22/25-04-2013

Τίτλος: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (ERP).

Ονοματεπώνυμο: ΤΙΚΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Επιβλέπων: Ταμπούρης Ευθύμιος
Τριμελής Επιτροπή: Ταμπούρης Ευθύμιος | Σατρατζέμη Μαρία | Φαχαντίδης Νικόλαος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: A Holistic Framework for Computational Thinking in Compulsory Education Through Programming.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Over the last decade, Computational Thinking has attracted increased attention in the educational field, leading to relevant academic research and many public and private initiatives. Computational Thinking involves problem-solving using computer science concepts and is an essential skill for everyone. Computational Thinking has given programming a new upgraded role in compulsory education, as programming is an ideal medium for developing computational thinking. Despite the great interest that has been recently aroused, a commonly accepted framework for Computational Thinking through programming in compulsory education is missing. Our work, aims to cover the gap in the research field and provide guidelines to educational stakeholders through the development of a holistic framework for Computational Thinking through programming.

Ονοματεπώνυμο: ΤΟΥΚΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Επιβλέπων: Ξυνόγαλος Στυλιανός
Τριμελής Επιτροπή: Ξυνόγαλος Στυλιανός | Σατρατζέμη Μαρία | Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 6/9-12-2021

Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδίασης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για τον προγραμματισμό υπολογιστών

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στον χώρο της πληροφορικής, ένα μεγάλο μέρος των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού αναφέρεται στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Παρόλο το ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού κόσμου καθώς και την έμφυτη προδιάθεση των μαθητών για το παιχνίδι, η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι περιορισμένη και χρησιμοποιείται επικουρικά. Πολλά παιχνίδια σοβαρού σκοπού αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματά τους και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αποθαρρύνοντας τη χρήση τους. Στον αντίποδα, η βιομηχανία της ψηφιακής ψυχαγωγίας είναι εδραιωμένη και εφαρμόζει εδώ και χρόνια με επιτυχία τεχνικές σχεδιασμού εκμάθησης των ψηφιακών παιχνιδιών για τους χρήστες της. Μελετώντας αυτές τις τεχνικές, η προτεινόμενη διατριβή θα συμβάλει στη διερεύνηση μεθόδων σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε να αποτελέσουν τμήμα των μηχανισμών του παιχνιδιού, προωθώντας την αυθεντική μάθηση και ενισχύοντας ένα ουσιαστικό μαθησιακό πλαίσιο.

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση εκείνων των στοιχείων των εμπορικών παιχνιδιών που παρακινούν την εμπλοκή του χρήστη και μπορούν να ενσωματωθούν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα τον προγραμματισμό. Θα εξεταστεί αν η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους μηχανισμούς του παιχνιδιού επιφέρει αλλαγές στα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, θα διερευνήσει αν μπορεί να προσομοιωθεί η ατομική διδασκαλία με τη δυναμική δημιουργία προσαρμοσμένου επιπέδου δυσκολίας εκπαιδευτικών σεναρίων, για τη διδασκαλία των βασικών δομών του προγραμματισμού.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων: Βεργίδης Κωνσταντίνος
Τριμελής Επιτροπή: Βεργίδης Κωνσταντίνος | Μαντάς Μιχαήλ | Δελιάς Παύλος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Towards a comprehensive business process optimization framework.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι η αυτοματοποιημένη βελτίωση τους, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες μετρικές απόδοσης (κριτήρια). Η χρησιμότητα της βελτιστοποίησης έγκειται στη δυνατότητα επανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, δηλαδή τη δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων και ακολούθως την αποτίμηση τους με χρήση ποσοτικών κριτηρίων. Η επιδιωκόμενη βελτιστοποίηση πραγματοποιείται με χρήση τεχνικών Εξελικτικής Υπολογιστικής (Γενετικούς Αλγορίθμους), οι οποίες έχουν επιτυχώς χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία αναζήτησης λύσεων σε πληθώρα συνδυαστικών προβλημάτων όπου δεν υπάρχουν αναλυτικές ή άλλες μέθοδοι επίλυσης, επιδεικνύοντας αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Ενδεικτικά πλεονεκτήματα τους αποτελούν η ευελιξία και προσαρμοστικότητα τους σε συνδυασμό με ισχυρή απόδοση και χαρακτηριστικά αναζήτησης. Για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προτεινόμενου πλαισίου βελτιστοποίησης και τη συνεισφορά του στο ερευνητικό πεδίο των επιχειρησιακών διαδικασιών, η απόδοση του πλαισίου και τα παραγόμενα βέλτιστα μοντέλα διαδικασιών αναλύονται ποσοτικά και αποτιμώνται. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει πειράματα που ερευνούν την επιρροή πληθώρας μεταβλητών σε διαφορετικά επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι ακολουθείται στρατηγική πειραμάτων

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Επιβλέπων: Κάτος Αναστάσιος
Τριμελής Επιτροπή: Κάτος Αναστάσιος | Μοσχίδης Οδυσσέας | Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 16/7-7-2022

Τίτλος: Μέθοδοι μη γραμμικής Συνολοκλήρωσης και Αιτιότητας σε Mικροοικονομικά και Mακροοικονομικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην διατριβή αυτή προτείνουμε μια μέθοδο ελέγχου μη γραμμικών μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων συμμεταβολής μεταξύ των προτεινόμενων Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών μεγεθών, γνωστή και ως διαδικασία συνολοκλήρωσης. Επεκτείνουμε θεωρητικά την υπάρχουσα μεθοδολογία ελέγχου συνολοκλήρωσης για τον έλεγχο και την σχηματοποίηση γραμμοποιημένων μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων μεταξύ οικονομικών μεγεθών, όπου οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από μη γραμμικότητα. Για την γραμμοποίηση των μη γραμμικών σχέσεων μεταξύ των οικονομικών μεγεθών χρησιμοποιούμε κλασσικές τεχνικές γραμμοποίησης (π.χ. Gauss Seidel, σειρά μετασχηματισμών Box-Cox) και την επέκταση τους σε Threshold υποδείγματα. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προταθείσας μεθόδου μη γραμμικής συνολοκλήρωσης χρησιμοποιούμε τεχνικές στοχαστικής εξομοίωσης και κατόπιν η μέθοδος εφαρμόζεται σε μια σειρά επιλεγμένων Μακροοικονομικών και Χρημ/κων μεγεθών της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιβλέπων: Φώτης Κίτσιος
Τριμελής Επιτροπή: Φώτης Κίτσιος | Μιχάλης Μαντάς | Ευάγγελος Γρηγορούδης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 13/12-5-2022

Τίτλος: Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας/Investigating the Critical Success Factors

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων βιώνουν τις επιδράσεις της αυξημένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στο εξωτερικό περιβάλλον τους, στον ανταγωνισμό και στις προσδοκίες των πελατών τους. Για την επιβίωση τους σε αυτό το νέο περιβάλλον, η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρόλα αυτά, πώς ακριβώς μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοσθεί μια τέτοια στρατηγική, παραμένει ένα ανοικτό ερώτημα.

 Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (DT ή DX) χαρακτηρίζεται ως η δημιουργία νέων ή η προσαρμογή των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των επιχειρηματικών διαδικασιών και μοντέλων που προκύπτουν από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει ορισμένες φάσεις και διαστάσεις, όπως ο σχεδιασμός της ψηφιακής στρατηγικής, η διαχείριση DT και ο ορισμός ρόλων και ευθυνών, η εισαγωγή εταιρικής ψηφιακής κουλτούρας, η χρήση της τεχνολογίας και άλλες. Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

 Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να συμβάλει στην υπάρχουσα έρευνα και να εξετάσει περισσότερες διαστάσεις μιας στρατηγικής DT, ερευνώντας ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Επιπλέον, φιλοδοξεί να διευρύνει την επιστημονική γνώση, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούν την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, καθιερώνοντας συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPI) για το σκοπό αυτό.

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων βιώνουν τις επιδράσεις της αυξημένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στο εξωτερικό περιβάλλον τους, στον ανταγωνισμό και στις προσδοκίες των πελατών τους. Για την επιβίωση τους σε αυτό το νέο περιβάλλον, η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρόλα αυτά, πώς ακριβώς μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοσθεί μια τέτοια στρατηγική, παραμένει ένα ανοικτό ερώτημα.

 Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (DT ή DX) χαρακτηρίζεται ως η δημιουργία νέων ή η προσαρμογή των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των επιχειρηματικών διαδικασιών και μοντέλων που προκύπτουν από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει ορισμένες φάσεις και διαστάσεις, όπως ο σχεδιασμός της ψηφιακής στρατηγικής, η διαχείριση DT και ο ορισμός ρόλων και ευθυνών, η εισαγωγή εταιρικής ψηφιακής κουλτούρας, η χρήση της τεχνολογίας και άλλες. Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

 Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να συμβάλει στην υπάρχουσα έρευνα και να εξετάσει περισσότερες διαστάσεις μιας στρατηγικής DT, ερευνώντας ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Επιπλέον, φιλοδοξεί να διευρύνει την επιστημονική γνώση, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούν την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, καθιερώνοντας συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPI) για το σκοπό αυτό.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Επιβλέπων: Ρουμελιώτης Μάνος
Τριμελής Επιτροπή: Ρουμελιώτης Μάνος |Ψάννης Κωνσταντίνος | Χριστοφορίδης Γεώργιος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 1/8-9-2022

Τίτλος: Διαχείριση Ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Επιβλέπων: Σταυρόπουλος Αντώνιος
Τριμελής Επιτροπή: Σταυρόπουλος Αντώνιος | Καραγιώργος Θεοφάνης | Δριτσάκη Χάϊδω
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/10-11-22

Τίτλος: Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με χρήση πληροφοριακών συστημάτων μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λογιστική επιστήμη έχει αναπτυχτεί με βασικό άξονα την ορθή πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και στηρίζεται σε συγκεκριμένες βασικές αρχές, η τήρηση των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση ορθών και αποδεκτών οικονομικών καταστάσεων. Η λογιστική επιστήμη ακολουθεί τις εξελίξεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με βάση τις αρχές και τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης μελετώνται και προωθούνται οι λογιστικές αντιμετωπίσεις νέων συνθηκών και μορφών λογιστικών γεγονότων με τη μορφή νέων λογιστικών προτύπων έχοντας πάντα ως γνώμονα ότι οι πληροφορίες τους πρέπει να είναι αντικειμενικές, έγκυρες και πλήρες. Η εφαρμογή των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» συμφώνα με την εισηγητική έκθεση, στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. Επιπλέον η εφαρμογή τους καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Στην παρούσα ερευνητική πρόταση, μελετάται εάν τα E.Λ.Π εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς, αφού προβλέπουν διαφορετικού είδους πληροφόρηση από τις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις άλλα και διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων και γεγονότων. Σχετικά με την διαφορετικού είδους πληροφόρηση ενδεικτικά αναφέρονται ότι πλέον παρέχεται επιπλέον πληροφόρηση στα εξής αντικείμενα: τις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τη διαφορά μεθόδων αποτιμήσεως αποθεμάτων, όταν χρησιμοποιείται η LIFO, το μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εξοπλισμό και το χρονικό διαχωρισμό των μελλοντικών πληρωμών, στοιχεία σχετικά με τις προβλέψεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Ενώ όσον αφορά την διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση θα γίνει αναφορά κυρίως στα εξής πεδία: τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, τα πάγια και οι αποσβέσεις, οι συμμέτοχες, οι προβλέψεις, οι φόροι μελλοντικών ετών.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης
Τριμελής Επιτροπή: Μαυρίδης Ιωάννης | Γκρίτζαλης Δημήτριος | Φουληράς Παναγιώτης
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 9/3-3-2022

Τίτλος: Digital intelligence for cyber security situational awareness.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιβλέπων: Ξυνόγαλος Στυλιανός
Τριμελής Επιτροπή: Ξυνόγαλος Στυλιανός | Σατρατζέμη Μαρία | Καρτασίδου Λευκοθέα
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού για Άτομα με Νοητική Αναπηρία και Αυτισμό.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα άτομα με νοητική αναπηρία (NA) και τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) έχουν ελλείψεις σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Τα σχολεία ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας για την βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων. Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious Games) έχουν ενταχθεί στην ειδική αγωγή με επιτυχία. Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εναλλακτικού μέσου που θα υποστηρίζει άτομα με ΝΑ και άτομα με ΔΑΦ στην καθημερινότητα τους. Βασικό στάδιο της παρούσας έρευνας αποτελεί η συστηματική επισκόπησητης βιβλιογραφίας, όπου σκοπό έχει την καταγραφή και ανάλυση υπαρχόντων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για άτομα με ΝΑ και άτομα με ΔΑΦ. Με την επισκόπηση αυτή, καταφέραμε να εντοπίσουμε αποτελεσματικές επιλογές σχεδίασης και μεθόδους αξιολόγησης. Με τις εξαγόμενες επιλογές αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο σχεδίασης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, το οποίο χρησιμοποιείται για την σχεδίαση ενός παιχνιδιού που στόχο έχει την μάθηση και βελτίωση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης μαθητών και νέων ενηλίκων με ΝΑ και ΔΑΦ. Με την ολοκλήρωση και επαλήθευση της σχεδίασης του παιχνιδιού, επιθυμούμε να ενταχθεί σε σχολεία και οργανισμούς ειδικής αγωγής, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του. Με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του παιχνιδιού που θα αναπτυχθεί, θα μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το αν τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού αποτελούν αποτελεσματικά μέσα, για την βελτίωση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στην ειδική αγωγή.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Επιβλέπων: ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τριμελής Επιτροπή: ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ

Τίτλος: Παράλληλοι Αλγόριθμοι σε Διαδικασίες και Συστήματα Παραγωγής

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στην παραγωγή σήμερα είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα. Αν και οι παραλλαγές προϊόντων είναι η πιο κοινή αιτία πολυπλοκότητας σε ένα σύστημα παραγωγής, άλλοι παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη, όπως η δομή του προϊόντος, η δομή του εργοστασίου/καταστήματος, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του, η ροή πληροφοριών, η δυναμική μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και οι πληροφορίες και το υλικό ροές. Για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας της παραγωγής, έχουν δοκιμαστεί μέθοδοι και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικούς κλάδους. Οι γενετικοί αλγόριθμοι, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε συστήματα παραγωγής για την αλληλουχία παραγγελιών και τον προγραμματισμό παραγωγής, και τα νευρωνικά δίκτυα, έχουν χρησιμοποιηθεί στην υποστήριξη αποφάσεων. Αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει επίσης τη χρήση παράλληλων αλγορίθμων ή παράλληλων διεργασιών για την επίλυση των προκλήσεων παραγωγής. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο να εξετάσει αρκετούς αλγόριθμους παραγωγής καθώς και τη βελτιστοποίησή τους. Μια εκτενής έρευνα στην παραλληλοποίηση αλγορίθμων παραγωγής θα μας οδηγήσει είτε στην εφαρμογή ενός νέου παράλληλου αλγορίθμου παραγωγής είτε στο να προτείνουμε ορισμένες βελτιώσεις στους αλγορίθμους αιχμής χρησιμοποιώντας τεχνικές παραλληλισμού.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΠΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιβλέπων: Σαμαράς Νικόλαος
Τριμελής Επιτροπή: Σαμαράς Νικόλαος | Κολωνιάρη Γεωργία | Σιφαλέρας Άγγελος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 1 /03-09-2020

Τίτλος: Αλγόριθμοι Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης με Παράλληλους Υπολογισμούς σε Μεγάλης Κλίμακας Κοινωνικά Δίκτυα.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Επιβλέπων: Σατρατζέμη Μαρία
Τριμελής Επιτροπή: Σατρατζέμη Μαρία | Ξυνόγαλος Στυλιανός | Τζοβάρας Δημήτριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 11/31-3-2022

Τίτλος: Serious Games in Cultural Heritage

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνηθούν νέοι μέθοδοι και μέσα για την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού στην πολιτιστική κληρονομιά (ΠΚ). Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παιχνιδιών ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα και την επικοινωνία της ΠΚ

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιβλέπων: ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τριμελής Επιτροπή: ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 14/9-6-2022

Τίτλος: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΣΗΣ

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι γράφοι γνώσης είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς τάσεις στον χώρο της τεχνολογίας το τελευταίο διάστημα. Ουσιαστικά, αποτελούν έναν τρόπο αναπαράστασης των πληροφοριών ενός γνωσιακού τομέα με την μορφή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων. Παράλληλα, υιοθετώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού (Semantics Web) και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing), οι γράφοι γνώσης έχουν καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο στην πρόσβαση στην γνώση με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όσο και στην επέκταση της γνώσης, μέσω μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων. Ωστόσο, ακόμη και μετά τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί στον συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν ακόμη αρκετές ανοιχτές προκλήσεις σχετικές με την αποτελεσματική κατασκευή γράφων από κάποια πηγή δεδομένων, την ευθυγράμμιση διαφορετικών γράφων ή την εξαγωγή γνώσης μέσω συμπερασμάτων. Σε αυτήν την έρευνα θα εστιάσουμε στους Γράφους Γνώσης συγκεκριμένου γνωσιακού τομέα, και ειδικότερα στην ευθυγράμμιση γράφων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς αλλά παραπλήσιους γνωσιακούς τομείς (ανήκουν στον ίδιο ευρύτερο τομέα). Σκοπός είναι η δημιουργία ενός πληρέστερου γράφου, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει έναν εκτεταμένο γνωσιακό τομέα, και ο οποίος θα μας επιτρέψει να συναγάγουμε νέα γνώση.

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΚΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επιβλέπων: Κολωνιάρη Γεωργία
Τριμελής Επιτροπή: Κολωνιάρη Γεωργία | Πιτουρά Ευαγγελία | Peter Triantafillou

Τίτλος: Graph-based Recommendation system using Graph Embeddings

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι γράφοι είναι φυσικές δομές που κωδικοποιούν τις αλληλεπιδράσεις διαφόρων οντοτήτων. Όταν οι οντότητες αυτές μεταβάλλονται χρονικά, οι γράφοι που τις αναπαριστούν είναι δυναμικοί. Για να προβλεφθεί η εξέλιξη ενός γράφου είναι σημαντικό να διερευνηθεί το ιστορικό του. Η πρόβλεψη συνδέσμων είναι η πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών συνδέσμων μεταξύ οντοτήτων στο μοντελοποιημένο δίκτυο γράφων, όπως η παροχή προτάσεων φιλίας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ενσωματώσεις γράφων είναι αναπαραστάσεις γράφων με διανύσματα μικρών διαστάσεων και είναι μια βέλτιστη μορφή για εργασίες μηχανικής μάθησης. Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε ένα καινοτόμο σύστημα συστάσεων για την πρόβλεψη συνδέσμων βασισμένο σε δυναμικούς γράφους. Τεχνικές βαθιάς μάθησης θα χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του μεγάλου όγκου δεδομένων. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν ενσωματώσεις γράφων. Επίσης, θα διερευνηθεί αν οι συγκεκριμένες ενσωματώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, σε άλλες εφαρμογές ανάλυσης/εξόρυξης γράφων. Δημιουργώντας ένα σύστημα συστάσεων με βάση τη γνώση που προκύπτει από τη μεταβολή του γράφου κατά τη διάρκεια του χρόνου, πρόκειται να συμβάλουμε στην εξέλιξη του δικτύου, κάνοντας τις κατάλληλες προτάσεις στα μέλη του.

Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ
Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τριμελής Επιτροπή: Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Πετρίδου Σοφία | Σακελλαρίου Ηλίας

Τίτλος: 5G Network Architectures

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The advent of 5G Networking is creating a revolution in future internet services. Driven by increasing demands from consumers and businesses alike. 5G Networks represent a unique opportunity for implementation and experimentation with exciting concepts like Network Function Virtualization (NFV) and Software Defined Networking (SDN), driven by the ever-increasing demands for bandwidth, rapid communication, low latency but most importantly under the scope of a new generation of network services that will allow the transition to a new paradigm. The main aim of this research is to investigate, design and implement efficient architectures and mechanisms for network slicing and NFV orchestration, with emphasis on dynamic service and resource orchestration aspects, such as smart mobile computation offloading and service elasticity.

 

Ονοματεπώνυμο: ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
Επιβλέπων: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
Τριμελής Επιτροπή: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος | Ρεφανίδης Ιωάννης | Τσουμάκας Γρηγόριος
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 3/21-10-22

Τίτλος: Βελτιστοποίηση Επενδυτικών Αποφάσεων με Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης.

Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιβλέπων: Βλαχοπούλου Μαρία
Τριμελής Επιτροπή: Βλαχοπούλου Μαρία | Γεωργιάδης Χρήστος | Στειακάκης Εμμανουήλ
Απόφ. ανανέωσης εγγραφής: 17/13-06-2019

Τίτλος: Η Αγορά των Εφαρμογών Κινητής Υγείας για Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα

Ονοματεπώνυμο: NANOS DIMOS
Επιβλέπων: VLACHOPOULOU MARIA
Τριμελής Επιτροπή: VLACHOPOULOU MARIA |STEIAKAKIS EMMANOUIL | GEORGIADIS CHRISTOS

Τίτλος: The use of chat bots for customer service in digital marketing

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Given that nowadays the vast majority of customers, are internet users and by using it, they make their digital purchases, their reservations and they search for products and services as well as the increasing usage of digital media, social networks, smart phones, computers and e-commerce, more and more companies are using a modern digital tool which has adopted by digital marketing and called chatbots. Chatbots, as a modern way of providing information, communication and transactions, allow companies to reach customers and serve them in an automated way without requiring the presence of a physical user, achieving immediate customer service and satisfaction. The aim of this PhD is the complete study of chatbots as a modern corporate digital tool of customer service improvement of a company and also the improvement of communication.

Ονοματεπώνυμο: TOUKILOGLOU PAVLOS
Επιβλέπων: Xinogalos Stylianos
Τριμελής Επιτροπή: Xinogalos Stylianos | Satratzemi Maria | Tzimogiannis Athanasios

Τίτλος: Methodology for designing serious games about computer programming

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In the field of computer science, most of the serious games aim to teach programming. Despite the interest of academic and educational institutions as well as the innate predisposition of students for play, their use in schools is limited. Many serious games fail to take full advantage of their strengths and keep students interested, discouraging their use. On the other hand, the digital entertainment industry is well established and has been successfully implementing digital game learning design techniques for its users for years. By studying these techniques, the proposed thesis will help to explore methods of designing educational activities as part of the mechanisms of the game, promoting authentic learning and enhancing a meaningful learning context.

 The aim of this thesis is to research those elements of commercial games that motivate user engagement and can be incorporated into educational programming games. It will be examined whether the integration of educational activities in the mechanisms of the game brings about changes in the learning outcomes. Finally, it will investigate whether individual teaching of basic programming structures can be simulated by dynamically creating an adapted level of difficulty educational scenarios.

Ονοματεπώνυμο: TSIARA OLGA
Επιβλέπων: Fouskas Konstantinos
Τριμελής Επιτροπή: Fouskas Konstantinos | Pateli Adamandia | Andronikidis Andreas

Τίτλος: The impact of digital technologies on consumer behavior

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The business world is confronted with the adoption of digital technologies, in order to respond to changes in consumer behavior and serve the new requirements and expectations of consumers, but also to offer them personalized and fun shopping experiences, while maintaining their undiminished interest. The aim of this doctoral dissertation is to study the new reality. It will examine the phenomenon of digital transformation that dramatically affects and changes business, as well as thoroughly analyze the impact of digital technologies on consumer behavior.