Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


ENHMEΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Κατόπιν της υπ.αρ. 8/06-02-2020 απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 13/18.2.2020 έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, περιγράφονται κάτωθι τα σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019:

Περίπτωση 1
  • Προκειμένου να χορηγηθεί στους μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής η βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019, εντάσσεται  στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου και στις δυο Κατευθύνσεις μία ομάδα μαθημάτων επιλογής, με τίτλο «Ομάδα μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) και από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και εξασφαλίζουν τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής:

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα

Τύπος μαθήματος στο ΤΕΠ / Εξάμηνο

Παρατηρήσεις

Α.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠ (Κορμού Α’ εξ.)

 

 

Επιλογής

Με βάση τους υπάρχοντες περιορισμούς του προγράμματος σπουδών μπορούν να επιλεγούν δύο (2) από τα μαθήματα 1, 2 και 3. Προτείνεται ένας φοιτητής να μπορεί να επιλέξει και τα τρία (3) μαθήματα, χωρίς ωστόσο να υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες του ενός από αυτά για τη λήψη πτυχίου.

Α.2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠ(Κορμού Α’ εξ.)

 

Επιλογής

Α.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠ (ΥΕ, Ε’ εξ.)

Επιλογής

Α.4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΕΠ

Επιλογής Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφέρεται μόνο στην κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Α.5

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 

ΕΠ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης / Δ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν ως «ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ως «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Α.6

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι

ΕΠ          

Υποχρεωτικό / Στ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Α.7

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Α.8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Α.9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000

Α.10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Α.11

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

ΕΠ          

Επιλογής / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

 

Για τη λήψη της βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα πρέπει ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα από την παραπάνω Ομάδα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Οι φοιτητές του Τμήματος θα μπορούν να επιλέξουν έως και τρία μαθήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, όμως θα τους αποδίδονται τα ECTS για τη λήψη πτυχίου μόνο σε δύο εξ αυτών, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Τμήματος.

 

Περίπτωση 2
  • Προκειμένου να χορηγηθεί στους παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής η βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019:

Χορηγείται βεβαίωση επάρκειας, χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, σε παλαιούς αποφοίτους, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) από τα παρακάτω μαθήματα:

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(Αποφοίτηση πριν από την απόφαση της Συγκλήτου)

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα

Τύπος μαθήματος στο ΤΕΠ / Εξάμηνο

Παρατηρήσεις

Β.1.       

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ

 

ΕΠ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Β.2.       

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι

ΕΠ

Υποχρεωτικό / Στ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Β.3.       

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Β.4.       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Β.5.       

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000

Β.6.       

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Β.7.      

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

ΕΠ

Επιλογής / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

 

Σε καταφατική περίπτωση δηλαδή στην περίπτωση όπου οι απόφοιτοι έχουν περάσει πέντε (5) μαθήματα του πίνακα Β της περίπτωσης 2, θα χορηγείται βεβαίωση.

Σε αρνητική περίπτωση, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής, παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων του πίνακα Α της περίπτωσης 1. προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για την επιλογή, παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων για αποφοίτους.