Πληροφοριακά Συστήματα


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων
Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός:

Να εφοδιάσει τους φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στα Πληροφοριακά Συστήματα και να τους καταρτίσει στην αξιοποίηση υφιστάμενων και αναδυόμενων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις.

Επιμέρους στόχοι:

1. Παροχή ενός ολοκληρωμένου υποβάθρου γνώσεων στην πληροφορική, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, καθώς επίσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

2. Ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης της σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και ξεκάθαρου προσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση των πληροφοριακών συστημάτων με την επιχειρησιακή στρατηγική.

3. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, διαχείρισης και εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων, σε συνδυασμό με την ικανότητα της κριτικής αξιολόγησης των χρησιμοποιούμενων προσεγγίσεων και τεχνικών.

4. Κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και στη δημιουργία νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων.

5. Παροχή δεξιοτήτων αποτελεσματικής εργασίας σε μία ομάδα, αποτελεσματικής διοίκησης μιας ομάδας, επίλυσης προβλημάτων και επαγγελματικής παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών.

6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την επαγγελματική εξέλιξη σε μία επιχείρηση ή στον ερευνητικό/ακαδημαϊκό χώρο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Α. Γνώση και Κατανόηση (Knowledge & Understanding)

1. γνωρίζουν και να κατανοούν τις θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, στατιστική, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά για πληροφοριακά συστήματα

2. γνωρίζουν τις έννοιες και θεωρίες σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των αγορών, στις οποίες πόροι, αγαθά και υπηρεσίες θα εναρμονίζονται με τις προσδοκίες και την εξυπηρέτηση των πελατών

3. κατανοούν την ανάπτυξη, διοίκηση και αξιοποίηση των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων, την επίδρασή τους στους οργανισμούς και τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για εφαρμογές στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση

4. αναπτύσσουν κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα των μετόχων και διοικούντων μιας επιχείρησης, καθώς επίσης να κατανοούν τα σύγχρονα επιχειρηματικά ζητήματα

5. γνωρίζουν σε βάθος τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών, την ανάλυση και τη σχεδίαση συστημάτων, τη διαχείριση γνώσης και τα συστήματα του Διαδικτύου

6. κατανοούν και να εφαρμόζουν επιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων και τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων.

Β. Διανοητικές δεξιότητες (Intellectual skills)

1. μοντελοποιούν δεδομένα και γεγονότα που αφορούν στις απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος για τους σκοπούς της κατανόησης, ανάλυσης, προσδιορισμού και επικοινωνίας

2. διατυπώνουν προδιαγραφές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και να εφαρμόζουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στις προδιαγραφές αυτές

3. αναλύουν και αξιολογούν το βαθμό στον οποίο ένα πληροφοριακό σύστημα ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται για τη χρήση του και τη μελλοντική του ανάπτυξη

4. συσχετίζουν επαγγελματικά, νομικά και ηθικά ζητήματα καθώς και ζητήματα ασφάλειας με την ανάπτυξη και χρήση πληροφοριακών συστημάτων

5. τεκμηριώνουν την επιχειρηματική λογική για την εφαρμογή και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος.

Γ. Επαγγελματικές και Πρακτικές δεξιότητες (Professional and Practical skills)

1. εφαρμόζουν τεχνικές προσανατολισμένες σε πληροφοριακά συστήματα για την επίλυση γενικών επιχειρηματικών προβλημάτων

2. διατυπώνουν λύσεις σε μία σειρά προβλημάτων (ποιοτικών ή/και ποσοτικών) που προκύπτουν από σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους

3. αναπτύσσουν διαπροσωπικές ικανότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αποτελεσματική καταγραφή, διαπραγμάτευση, δυνατότητα πειθούς και παρουσίαση, όπως επίσης αποτελεσματική εργασία σε ομάδες

4. προσδιορίζουν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και ελέγχουν πληροφοριακά συστήματα

5. διανέμουν τεχνικές πληροφορίες σε ακροατήρια τεχνικών, διοικητικών, ακαδημαϊκών και χρηστών

6. χειρίζονται αποτελεσματικά υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές βάσει της κατανόησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Δ. Εγκάρσιες δεξιότητες (Transversal skills)

1. αναπτύσσουν επικοινωνιακές ικανότητες που μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα παρουσίασης ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών στην κατάλληλη μορφή ανάλογα με το κοινό

2. αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής παραγωγικότητας που μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση φύλλων εργασίας, βάσεων δεδομένων, επεξεργαστών κειμένου και λογισμικών παρουσίασης

3. εξελίσσουν μελέτες και να αναπτύσσουν ανεξάρτητες και αυτοδιαχειριζόμενες ικανότητες μάθησης, μαζί με τη δυνατότητα να εργάζονται ως μέλη ομάδας

4. εφαρμόζουν αριθμητικές ικανότητες στην κατανόηση και παρουσίαση περιπτώσεων που έχουν ποσοτικές πτυχές

5. επιδεικνύουν προσωπικές, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, διαπροσωπικές, διαχείρισης χρόνου και διαχείρισης πόρων

6. αποδέχονται την ανάγκη για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη ως αναγνώριση της ανάγκης για δια βίου μάθηση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font