Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική


Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in Applied Informatics) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)
 2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Δικτυακός τόπος: mai.uom.gr

 

Το μεταπτυχιακό με μια ματιά

 

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
 • Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικότερα το αντικείμενο κάθε ειδίκευσης είναι:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

Η ειδίκευση αποτελεί έναν προηγμένο κύκλο σπουδών στις τεχνολογίες, μεθόδους και εφαρμογές σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων. Οι γνωστικές περιοχές αφορούν:

 • τεχνολογίες αιχμής δικτυωμένων και παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων, από το λειτουργικό σύστημα, έως το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών παγκόσμιου ιστού και λογισμικού «έξυπνων» κινητών συσκευών) και τη συστηματική ανάπτυξή του, και
 • επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων με χρήση αφηρημένων μοντέλων (μαθηματικών, επιχειρησιακής έρευνας, δομών δεδομένων και αλγορίθμων) και ενσωμάτωσή τους σε προηγμένες εφαρμογές.
 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η ειδίκευση αυτή έχει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα για την απόκτηση γνώσης τόσο στις τεχνολογίες της πληροφορικής (ΤΠΕ) και τα πληροφοριακά συστήματα, όσο και σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομίας. Προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες πληροφορικής για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ψηφιακό περιβάλλον, βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, με έμφαση σε πρακτικές ηλεκτρονικού/κινητού επιχειρείν και κοινωνικών μέσων. Προσφέρει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό/διεθνή χώρο.

 

Διάρκεια Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ το μερικής φοίτησης πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν.

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο.

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι συνολικά 2.800 € και καταβάλλονται σε δόσεις.

Υποτροφίες – Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ανά ειδίκευση κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η υποτροφία αυτή καλύπτει όλο ή μέρος των τελών φοίτησης το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και χορηγείται στο μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης που πρώτευσε στη βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου. Επιπλέον, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, τηλ: 2310 891 734, Email: mai@uom.gr