Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(MSc IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής το νεοϊδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (Msc in Artificial Intelligence and Data Analytics). Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να προετοιμαστούν για εργασία σε θέσεις που απαιτούν ισχυρό σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία, ή για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» (“MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics”), χωρίς ειδικεύσεις.

Δικτυακός τόπος: aida.uom.gr

 

Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται (3) ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Το ΠΜΣ δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

 

Δίδακτρα - Κόστος φοίτησης

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. θα είναι δωρεάν για τους φοιτητές, χωρίς δίδακτρα, τέλη φοίτησης, παράβολα, κλπ.

 

Υποβολή αιτήσεων 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.aida.uom.gr) τους προσεχείς μήνες. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οιυποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται εναλλακτικά α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν).
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι
προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα οφείλουν το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή τους εργασία για την εξεταστική πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές/τριες.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης κα οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες (συντελεστές βαρύτητας), όλα σε δεκαβάθμια κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, είναι:
i) Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 50%).
ii) Γνώση της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%).
iii) Συναφής ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (συντελεστής βαρύτητας 15%)
iv) Συνέντευξη από επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (συντελεστής βαρύτητας 25%).

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄ έτος

Α’ εξάμηνο (σύνολο ECTS: 30)  Β’ εξάμηνο (σύνολο ECTS: 30)
 1. Πιθανοτική μοντελοποίηση και συλλογιστική (Probabilistic modelling and reasoning)
 2. Μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Machine learning and natural language processing)
 3. Υπολογιστική βελτιστοποίηση (Computational optimization)
 4. Διερευνητική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων (Exploratory data analysis and visualization)
 1. Δίκτυα υπολογιστών για δεδομένα μεγάλου όγκου (Computernetworksforbigdata)
 2. Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματσμός (Planningand scheduling)
 3. Εξόρυξη γνώσης και αναλυτική δεδομένων μάθησης (Dataminingandlearninganalytics)
 4. Αναλυτική δεδομένων στον ιστό (Networkanalysisand webmining)

Β΄ έτος

Α’ εξάμηνο (σύνολο ECTS: 30)  Β’ εξάμηνο (σύνολο ECTS: 30)
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Επικοινωνία

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, TK 54636, Θεσσαλονίκη
   Email:  aida@uom.edu.gr

   Facebook: https://www.facebook.com/mscaida/