Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5ο Εξάμηνο
ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  (ΠΛ0825)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
  (ΠΛ0523)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
  (ΠΛ0524)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΥ
  (AIC503)
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΠΛ0114)

Μαυρίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, ECDH, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSA, ECDSA, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, Kerberos, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
Πρωτόκολλα Ασφαλών Συναλλαγών στο Διαδίκτυο (eCash, CAFE, NetCash, CyberCoin, CyberCash, iKP, SET, κλπ)
Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)
Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ζητήματα ασφάλειας, Μηχανισμοί και πρωτόκολλα προστασίας (WEP, WPA, ΙΕΕΕ 802.11i, κλπ), Tεχνικές και τύποι επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 60%
Προαιρετικές εργασίες έως 40%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
5425 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι., 2002, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9605160188

9675 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Γκρίτζαλης Στέφανος,Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης, 2003, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7530-45-5

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Μαντάς Μιχαήλ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων/λογισμικού, π.χ. Microsoft Project)
• Εφαρμογή αρχών διαχείρισης έργων και εξάσκηση σε “πραγματικές συνθήκες” (π.χ. έργα μικρής κλίμακας)
• Λήψη αποφάσεων
• Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
• Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
• Συγγραφή κειμένων (writingskills)
• Ομαδική εργασία, ηγεσία, αλτρουισμός
• Αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου,
• επιλέγουν το κατάλληλο έργο προς υλοποίηση,
• σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή ενός έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών – Work Breakdown Structure/WBS),
• εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method – CPM),
• προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων,
• εφαρμόζουν μεθόδους κοστολόγησης και να ελέγχουν τη χρονική κατανομή του κόστους ενός έργου,
• εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών σε ένα έργο,
• εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, καθώς και την επανεξέταση και βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης ενός έργου και
• εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση και τεκμηρίωση του έργου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, τη διαχείριση αλλαγών και κινδύνων, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την αξιολόγηση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση της θεωρίας μέσα από την πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στη διαχείριση σύγχρονων έργων με έμφαση σε έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT project management).

Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες / φάσεις στον κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου:
• Φάση Ορισμού: Αντικείμενο και Εκκίνηση Έργου
• Φάση Ορισμού: Ορισμός και Επιλογή Έργου
• Φάση Σχεδίασης: Λειτουργία Ομάδας
• Φάση Σχεδίασης: Δομή Ανάλυσης Εργασιών
• Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Έργου μέσω Κρίσιμης Αλυσίδας
• Φάση Σχεδίασης: Χρονικός Προγραμματισμός και Διαγράμματα Gantt
• Φάση Σχεδίασης: Σχεδιασμός Κόστους
• Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Αλλαγών και Κινδύνων
• Φάση Υλοποίησης: Εξασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Έργου
• Φάση Υλοποίησης: Υλοποίηση Έργου
• Φάση Αξιολόγησης: Αποτίμηση Έργου και Επανεξέταση
• Φάση Αξιολόγησης: Βελτίωση της Απόδοσης ενός Έργου

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
Τελική Εξέταση: 50%
Ομαδική Εργασία (project) 4-5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 50%

Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση έργου και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στην τάξη). Στα πλαίσια του έργου (project), οι φοιτητές (ομάδες 4-5 ατόμων) καλούνται να προτείνουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ένα έργο μικρής κλίμακας σε «πραγματικές συνθήκες» εργασίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει θέματα ακαδημαϊκού περιεχομένου και παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών (projects). Σε κάθε κύρια φάση του έργου (περίπου ανά 3-4 εβδομάδες) πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή δημόσιων παρουσιάσεων από τις Ομάδες Έργου και τον Υπεύθυνο Διαχειριστή του Έργου και παρέχεται ανατροφοδότηση. Tα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών (projects) περιλαμβάνουν τα εξής: i) περιγραφή έργου (φάση ορισμού έργου), ii) παρουσιάσεις των εκθέσεων προόδου (Progress Reports), iii) baseline report (φάση σχεδιασμού έργου), iv) παραδοτέα (φάση υλοποίησης έργου), v) ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις ελέγχου (Midterm/Fina lReview) (φάση ελέγχου του έργου),vi) τελική αναφορά (φάση ολοκλήρωσης του έργου) και vii) ομαδική και ατομική αυτό-αξιολόγηση (φάση αξιολόγησης του έργου).

Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1. Kerzner, H. (Επιμέλεια: Στ. Κατσαβούνης), Διοίκηση Έργων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59382628)

2. Larson, E.W. and C.F. Gray (Επιμέλεια: Κ. Κηρυττόπουλος), Διοίκηση Έργων: Η Διαδικασία Διοίκησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2018. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119534)

3. Pinto, J.K. (Επιμέλεια: Λ. Τσιρώνης), Διοίκηση Έργων: Η Επίτευξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Broken Hill Publishers, 2016. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59395324)

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
Project Management Journal
International Journal of Project Management
International Journal of Information Technology Project Management
International Journal of Managing Projects in Business
International Journal of Project Organisation and Management

Κίτσιος Φώτιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές την έννοια της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της οποίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων όπως η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και η επιλογή, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομική ανάλυση αγοράς, παράγοντες ανταγωνισμού, αλυσίδες αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μακροχρόνιοι στόχοι και γενικές στρατηγικές, διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων, ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, κίνδυνος και στρατηγική επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στρατηγικής, στρατηγικός προγραμματισμός. Σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων.

Αξιολόγηση φοιτητών

70% γραπτή τελική εξέταση και 30% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
77107332 Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση -Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Hill W.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. Gareth, 2018, Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 9789925563524

50659970 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α΄, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2016, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-119-1

59396604 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, A.Thompson Jr, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, Dr. A. J. (Lonnie) Strickland, 2016, Utopia, ISBN: 978-618-81298-0-1

50656356 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ROBERT M. GRANT, JUDITH JORDAN, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-670-1

59368002 Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-140-7

50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

13882 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-069-3

Γεωργιάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Βλαχοπούλου Μάρω   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Βλαχοπούλου Μάρω

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η στρατηγική μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου. Η διαχείριση της πληροφορίας για τη στήριξη αποφάσεων μάρκετινγκ.
Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) το εννοιολογικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και το διαδίκτυο στο μάρκετινγκ, (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή τους σε επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ε -marketing, Internet marketing, Online Marketing, digital marketing, διαφορές παραδοσιακού και διαδικτυακού Μάρκετινγκ, πεδία εφαρμογής.
Τυπολογία συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών μάρκετινγκ. Συστήματα διαχείρισης πελατών/ συνεργατών CRM / PRM (Customer / Partners Relationship Management) και διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ. Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης - συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ.
Hλεκτρονικό/ διαδικτυακό σχέδιο μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό μίγμα μάρκετινγκ και στρατηγική ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Έρευνα μάρκετινγκ βάσει καινοτόμων εργαλείων και διαδικτύου, ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοραστών, στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης πελατών, στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης, online τιμολόγηση, πώληση, διαφήμιση, πολιτική μάρκας στο διαδίκτυο, ιογενές μάρκετινγκ, Κοινωνικά μέσα/ δίκτυα και μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ μάνατζμεντ ιστοσελίδας. Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
Πρακτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση) 30%
Παρουσίαση και ανάπτυξη πρακτικής εφαρμογής 30%
Γραπτές Εξετάσεις 40%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
32997535 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω ,Δημητριάδης Σέργιος, 2013, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-960-7745-32-3

14035 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεώργιος Δουκίδης, 2010, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 978-960-08-0528-4

14952 Εισαγωγή στο Marketing, Τύπος: Σύγγραμμα, Armstrong Gary,Kotler Philip, 2009, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-204-4

59395494 Επικοινωνία και Διαφήμιση στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Ανδρονίκη Κάβουρα, 2016, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, ISBN: 978-960-6619-80-9

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF173/)