Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8ο Εξάμηνο
ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • BIG DATA - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
  (ΠΛ0833)
 • ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
  (ΠΛ0608)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  (ISE801)
 • ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
  (ΠΛ0835)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  (ΠΛ0837)
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
  (ΠΛ0834)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (ΠΛ0839)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  (ΠΛ0807)
 • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  (ΠΛ0741)
 • ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  (ΠΛ0842)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ
  (ΠΛ0831)

Καρακασίδης Αλέξανδρος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Δασίλας Απόστολος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Δασίλας Απόστολος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Αγορά Χρήματος-Κεφαλαιαγορές» είναι:
1. Η παρουσίαση και η ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η δημιουργία-διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων σ' αυτές.
2. Η εξέταση του θεσμικού χαρακτήρα των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου, το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται, οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας/απόδοσης αυτών των προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
3. Η χρήση εφαρμογών λογισμικού, τύπου «φύλλων εργασίας» (spreadsheets) για την κατασκευή και διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων, η στατιστική επεξεργασία αυτών των προϊόντων, η δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδύσεων και η χρήση μοντέλων αριστοποίησης (κινδύνου-απόδοσης).

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
2. Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
3. Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα
4. Ελληνική κεφαλαιαγορά και εποπτεία
5. Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών
6. Υπολογισμός κινδύνου-απόδοσης
7. Θεωρία χαρτοφυλακίου
8. Κατασκευή χαρτοφυλακίου
9. Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου
10. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελικές γραπτές εξετάσεις: 100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50657709 Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, 2016, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 978-618-81298-9-4

86053480 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Τύπος: Σύγγραμμα, Νούλας, Αθανάσιος, 2019, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-491-0

77119007 Αγορά Χρήματος - Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων, Τύπος: Σύγγραμμα, Κιόχος Πέτρος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Παπανικολάου Γεώργιος, 2018, Εκδόσεις Ελενη Κιόχου, ISBN: 978-618-81412-3-0

Συμπληρωματικό υλικό

http://compus.uom.gr/INF158

Δασίλας Απόστολος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Δασίλας Απόστολος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
1) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2) Λήψη αποφάσεων
3) Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
4) Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
5) Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Κίνδυνοι των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2. Κίνδυνος Επιτοκίου
3. Πιστωτικός Κίνδυνος
4. Κίνδυνος Ρευστότητας
5. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
6. Κίνδυνος Επικράτειας ή Χώρας
7. Κίνδυνος Αγοράς
8. Κίνδυνος Εκτός Ισολογισμού
9. Τεχνολογικοί και Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι
10. Εξασφάλιση Καταθέσεων και Άλλες Εγγυήσεις Υποχρεώσεων
11. Κεφαλαιακή Επάρκεια
12. Τιτλοποίηση και Πώληση Δανείων

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση: 100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
68373099, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, Τύπος: Σύγγραμμα, Saunders Anthony, Cornett Marcia, 2017, Εκδόσεις Broken Hill,ISBN: 9789963274383

77119047, Διαχείριση Κινδύνων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τύπος: Σύγγραμμα, Κιόχος Πέτρος, Παναγόπουλος Αναστάσιος, Κυρμίζογλου Παντελής, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, ISBN: 978 - 618 - 81412 - 4 - 7

Ξυνόγαλος Στυλιανός   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ξυνόγαλος Στέλιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
- να διαχειρίζεται προγράμματα διακομιστών ιστού (web servers) και να διαμορφώνει το περιβάλλον εργασίας για ανάπτυξη εφαρμογών Java EE (Eclipse, Apache server)
- να διακρίνει, να περιγράφει και να εφαρμόζει τις βασικές δομές της τεχνολογίας Java EE και JSP
- να αξιοποιεί συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL) για τη σχεδίαση και σύνδεση δικτυακών βάσεων δεδομένων σε διαδικτυακές εφαρμογές Java
- να υλοποιεί δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση της τεχνολογίας Java EE (servlets, JSP), εστιάζοντας στο επίπεδο του “διακομιστή” (server-side)

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών αξιοποιώντας την αντικειμενοστρεφή τεχνική σχεδίασης και τη δικτυοκεντρική γλώσσα προγραμματισμού Java.
Συγκριτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και του ρόλου των διαφόρων τύπων προγραμμάτων σε Java: αυτόνομες εφαρμογές (applications), μικροεφαρμογές (applets), εφαρμογές στη μεριά του διακομιστή με μικροϋπηρεσίες (servlets) και Java Server Pages (JSP). Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό εφαρμογών και δυναμικών τοποθεσιών Ιστού στη μεριά του διακομιστή (servlets & JSP).
Ανάπτυξη εφαρμογής με servlets & JSP: ο ρόλος των servlets & JSP, εγκατάσταση και ρύθμιση Apache Tomcat server, δομή και κύκλος ζωής ενός servlet, χειρισμός αιτήσεων πελάτη και απόκριση του διακομιστή (HTTP), cookies, παρακολούθηση συνεδρίας (session tracking), διασύνδεση και συναλλαγές με βάση δεδομένων (JDBC), Java beans και φόρμες, η αρχιτεκτονική Model View Controller (MVC).
Επισκόπηση σχετικών frameworks: Apache Struts, Spring MVC, JavaServer Faces.

Αξιολόγηση φοιτητών

Προγραμματιστικές εργασίες
Εξετάσεις (στο εργαστήριο)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
13578 SERVLETS ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ JAVA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΥΡΗΝΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, MARTY HALL, LARRY BROWN, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-001-3

50656340 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ JAVA, Τύπος: Σύγγραμμα, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΕΑΣ, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-659-6

Συμπληρωματικό υλικό

Διδακτικές σημειώσεις, φυλλάδια ασκήσεων, προγράμματα
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT188/ )

Κίτσιος Φώτιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των αλλαγών. Ο έντονος ανταγωνισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετική στάση από πλευράς οργανισμών απέναντι στις αλλαγές. Αναλύονται τεχνικές σχεδιασμού και εφαρμογής των αλλαγών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση της επίδρασης της τεχνολογίας στη δομή, οργάνωση και παραγωγή μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτική προσέγγιση της επίδρασης στους τομείς μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής, οργανωτικής δομής, χρηματο-οικονομικής διαχείρισης, τεχνολογικής υποδομής. Συνθετική παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης των επιφερόμενων αλλαγών. Ανάλυση περιπτώσεων.

Αξιολόγηση φοιτητών

60% γραπτή τελική εξέταση και 40% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ατομική και ομαδική).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
77121044 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2018, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-138-2

50659772 Οργανωσιακή Αλλαγή, Τύπος: Σύγγραμμα, Senior B., Dr Swailes S., 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258512

77109690 Οργανωσιακή συμπεριφορά, Τύπος: Σύγγραμμα, Robbins Stephen P., Judge Timothy A., 2018, Κριτική, ISBN: 978-960-586-233-6

13764 Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, GARY YUKL, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-263-5

8591 ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαρία Βακόλα, 2009, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 960-08-0348-Χ

68393817 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΥΤΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 2017, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-129-0

Κανταρίδου Ζωή   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κανταρίδου Ζωή

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τη θεματολογία και τις συμβάσεις προφορικού και γραπτού λόγου στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο μέσω της Αγγλικής γλώσσας. Οι δεξιότητες που εξασκούνται είναι α) σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, β) σύνταξη επαγγελματικών ηλεκτρονικών επιστολών (emails), γ) επιχειρηματολογία σε εταιρικές συναντήσεις (argumentation), δ) γραπτή και προφορική διαπολιτισμική επικοινωνία, ε) τεχνικές διαπραγματεύσεων (negotiation) και στ) τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Το μάθημα απαιτεί επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική τουλάχιστον B2.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Company profile & structure
2. Advertising & marketing
3. e-Commerce
4. Applying for a job
5. Telecommuting
6. Business across cultures
7. Business etiquette
8. Company accountability
9. SWOT analysis
10. Startup companies

Αξιολόγηση φοιτητών

Οι φοιτητές ετοιμάζουν προσωπικό φάκελο εργασιών (100%)

Βιβλιογραφία

(One of the following):
• Kantaridou, Zoe; Papadopoulou, Iris; Stefanou, Polixeni. Business English at University. Εκδ. Ανικούλα, 2019.

• Papadopoulou Iris. Research Reading and Writing Skills. Advanced English for Academic Purposes. Course for Students of Economic and Social Sciences. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014.

Φούσκας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επιχειρηματικότητας μέσα από την εβδομαδιαία ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και την διαμόρφωση στόχευσης, πρωτοτύπου, ομάδας, τρόπου παρουσίασης κλπ. Παράλληλα γίνεται παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να εξετάσουν ως επιλογή καριέρας την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στο μάθημα παρουσιάζεται το θέμα της επιχειρηματικότητας και αναπτύσεται η επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των φοιτητών. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος. Τέλος μέσα από το μάθημα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας και καινοτομίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
• Εξέλιξη Επιχειρηματικότητας σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο
• Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
• Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο
• Δικτύωση και συστάδες επιχειρήσεων
• Μικρές επιχειρήσεις & οργάνωση
• Διεθνής Επιχειρηματικότητα
• Επιχειρηματικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες

Αξιολόγηση φοιτητών

Ανάλυση και παρουσίαση σε εβδομαδιαία θέματα (υποχρεωτική) & Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική):100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
77107408 Επιχειρηματικότητα-Aπό τη Θεωρία στην Πράξη Kuratko F. Donald, Επιμέλεια Έκδοσης Φαφαλιού Ειρήνη,Έκδοση: 1/2018, ISBN: 9789925563050

68369937 Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαρρή Κατερίνα, Τριχοπούλου Άννα, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-681-5

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος. (http://compus.uom.gr/MT187 )

Μάστορας Θεόδωρος   Φούσκας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος, Μάστορας Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση φοιτητών

60% Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
40% Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

86053196 Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω, Έκδοση: 1/2019, ISBN: 979-888-8888-888

12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

18548694 e - Οικονομία-Εμπόριο-Μάρκετιγκ-Διακυβέρνηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλο Ευ., Οικονομίδης Αν., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-242-8

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174 )

Ταμπούρης Ευθύμιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ταμπούρης Ευθύμιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
• Επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και εκμετάλλευσης ευκαιριών
• Λήψη αποφάσεων
• Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
• Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
• Συγγραφή κειμένων (writingskills)
• Ομαδική εργασία
• Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν τι είναι τα Ανοικτά Δεδομένα (ΑΔ)
• αποκτούν ΑΔ
• οπτικοποιούν ΑΔ
• λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση ΑΔ
• χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για την ανάκτηση, τροποποίηση και οπτικοποίηση ΑΔ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της χρήσης και της σημασίας των (προηγμένων) Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μάθημα θα εστιαστεί στην αξιοποίηση των Μεγα-Δεδομένων (big data) και κυρίως των Ανοικτών Δεδομένων (open data).
Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
• Ορισμοί, Οφέλη και Προκλήσεις Ανοικτών Δεδομένων (ΑΔ)
• Απόκτηση ΑΔ
• Οπτικοποίηση ΑΔ
• Ανάλυση ΑΔ
• Παρουσιάσεις Προβλήματος και Ανάλυσης
• Προηγμένα θέματα ΑΔ
• Σύνοψη – Γενικά Συμπεράσματα

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
• Τελική Εξέταση: 50%
• Ομαδική Εργασία 3-4 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, τελική αναφορά): 50%
Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση έργου και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στην τάξη). Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 3-4 ατόμων) καλούνται να εκπονήσουν μια εργασία που θα αναδεικνύει την αξία των ΑΔ.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να βρουν και να αποκτήσουν κατάλληλα ΑΔ, να οπτικοποιήσουν τα επιλεγμένα ΑΔ, να κάνουν αναλύσεις πάνω στα δεδομένα που να αναδεικνύουν την αξία τους και τέλος να γράψουν (και ίσως να δημοσιεύσουν σε κάποιο σχετικό blog) μια σχετική ιστορία.
Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών. Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες όλες οι ομάδες καλούνται να υποβάλουν παρουσιάσεις με την πρόοδο τους καθώς και να τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus (και/ή σε άλλο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
Πληροφοριακά Συστήματα Παγκοσμίου Ιστού, Α. Βακάλη – Ζ. Παπαμήτσιου,2012, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών
Grigoris Antoniou και Frank van Harmelen, Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό, 2η έκδοση, 2009, Εκδ. Κλειδάριθμος (Ελληνική Έκδοση)
F. GUY, D. AVISON, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 2007,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Συμπληρωματικό υλικό

Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

Σαμαράς Νικόλαος   Σιφαλέρας Άγγελος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύων και στον ακέραιο προγραμματισμό. Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
Συγγράμματα
1. Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. & Σιφαλέρας Α., Δικτυακή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Ζυγός, 2009.
2. Μηλιώτης Π. & Μούρτος Ι., Διακριτή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 2012.
3. Βασιλείου Π.X., Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2001.

Επιπλέον υλικό
1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambridge Texts in Applied Mathematics (No. 36), 2004.
3. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R. and Schrijver A., Combinatorial Optimization, John Wiley and Sons, New York, 1998.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων, το πρόβλημα του ελαχίστου δένδρου καλύμματος, το πρόβλημα της εύρεσης μεγίστης ροής και το πρόβλημα της εύρεσης ροής ελαχίστου κόστους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή σε τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού, στον αλγόριθμο κλάδου & φραγής, στο δυναμικό προγραμματισμό αλλά και σε ειδικά προβλήματα όπως δένδρα Steiner και το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από την μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης όπως η γλώσσα μοντελοποίησης AMPL και ο λύτης Gurobi.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1827 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κ., ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Α., 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-68-0

22762766 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2012, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-9443-13-5

11031 Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, 2001, Ζήτη, ISBN: 960-431-716-4

Συμπληρωματικό υλικό

Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.

Παπαδημητρίου Παναγιώτης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση και εξοικοίωση με τις τεχνολογίες, εφαρμογές και έννοιες της υπολογιστικής νέφους, καθώς και με τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους
Χαρακτηριστικά Νεφών, Μοντένα Ανάπτυξης Νεφών
Ρόλοι και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Νεφών
Εικονικοί Εξυπηρετητές, Εικονικά Δίκτυα, Εικονικοποίηση Καρτών Δικτύου
Κέντρα Δεδομένων: Μοντέλο Κλιμάκωσης, Τοπολογίες, Αρχιτεκτονικές
Διαχείριση Νεφών: Εικονική Μεταγωγή, Μετακίνηση εικονικών μηχανών, Διαχείριση σφαλμάτων
Αποθήκευση Δεδομένων: Μεγάλης κλίμακας αποθήκες (κλειδί-τιμή), Amazon S3
Τιμολόγηση Υπηρεσιών Νεφών
Επόπτης Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις (100%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

12250 Cloud computing Μια πρακτική προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, Velte Anthony T.,Velte Toby J.,Elsenpeter Robert P., 2010, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-597-4

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF281/), Διαφάνειες.