Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2ο Εξάμηνο
ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  (AIC201)
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (AIC202)
 • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  (AIC203)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  (AIC204)
 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (AIC205)
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  (ISC201)

Σουραβλάς Σταύρος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Σταύρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη του υλικού των υπολογιστών και κυρίως των βασικών μερών που είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η Μνήμη. Ακολουθείται συνθετική προσέγγιση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

α) Σχεδιάσουν απλά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως είναι τα απλά συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα.

β) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μια ΚΜΕ έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών.

γ) Μπορούν να συνθέσουν υποσυστήματα μνήμης

δ) Κατανοούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δομικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες

Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση

Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση

Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης

Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU

Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής

Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.

Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος

Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης

Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων

Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες

Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Ελληνικά, Γραπτές Εξετάσεις, Επίλυση Προβλημάτων.

 

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

68374428 Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Στάυρος, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-742-3 

94692327 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 11η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2020, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-892-5 

15120 Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hammacher Carl,Vranesic Zvonko,Zaky Safwat, 2007, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-000-2 

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστοσελίδα μαθήματος (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit)

Ευαγγελίδης Γεώργιος   Κολωνιάρη Γεωργία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κολωνιάρη Γεωργία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:

(α) να σχεδιάζει διαγράμματα ER βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών,

(β) να μετατρέπει τα διαγράμματα ER σε σχεσιακά σχήματα,

(γ) να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων,

(δ) να σχεδιάζει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση,

(ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL),

(στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων,

(ζ) να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα CQL για απάντηση ερωτημάτων πάνω σε μια graph database.

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

- Λήψη αποφάσεων

- Αυτόνομη εργασία

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.

2. Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity/Relationship, ER)

3. Το σχεσιακό μοντέλο – Μετατροπή Ο/Σ σε σχεσιακό

4. Εργαλεία μοντελοποίησης λογικού και φυσικού μοντέλου

5. Σχεσιακή Άλγεβρα

6. SQL (απλά, εμφωλευμένα, συναθροιστικά και προχωρημένα  αιτήματα), QBE

7. Κανονικοποίηση (Συναρτησιακές εξαρτήσεις, BCNF, 1NF, 2NF, 3NF,  4NF)

8. Διασύνδεση ΒΔ-JDBC

9. NoSQL Βάσεις Δεδομένων (Neo4j)

10. Γλώσσες αιτημάτων για NoSQL βάσεις δεδομένων (Cypher)

 

Αξιολόγηση φοιτητών

- Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων, δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

- Ατομικές Εργασίες.

 Έξι σύνολα εργασιών επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης κώδικα ανά φοιτητή.

O τελικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από την τελική εξέταση και κατά 30% από τις ασκήσεις.

Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

22694245 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, 2012, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-411-8

12273 Βάσεις δεδομένων Α' Τόμος, Τύπος: Σύγγραμμα, Connoly Thomas,Begg Carolyn E., 2008, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-499-1

 

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

Πετρίδου Σοφία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Πετρίδου Σοφία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες των διακριτών μαθηματικών,

• αναγνωρίζουν στοιχεία της μαθηματικής λογικής,

• διακρίνουν τον προτασιακό από τον κατηγορηματικό λογισμό,

• επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο απόδειξης,

• διακρίνουν τους κανόνες απαρίθμησης,

• εφαρμόζουν τον ή τους κανόνες απαρίθμησης ως εργαλεία καταμέτρησης διακριτών αντικειμένων σε απλά και σύνθετα συνδυαστικά προβλήματα,

• διακρίνουν τις σχέσεις ισοδυναμίας από τις σχέσεις μερικής και ολικής διάταξης,

• χρησιμοποιούν τις σχέσεις στην κατασκευή διαμερίσεων συνόλων και στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός συνόλου,

• αξιοποιούν μαθηματικές μεθόδους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων,

• προτείνουν τρόπους επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που να βασίζονται σε αρχές των διακριτών μαθηματικών,

• αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα,

• προτείνουν αποδοτικές λύσεις, και

• αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Αυτόνομη εργασία

• Ομαδική εργασία

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος περιλαμβάνει:

• Λογική και Απόδειξη: Προτάσεις και Λογική - Κατηγορήματα και ποσοδείκτες Μέθοδοι απόδειξης - Μαθηματική Επαγωγή

• Συνδυαστική: Οι κανόνες του αθροίσματος και του γινομένου – Η αρχή του περιστερώνα - Οι τύποι της συνδυαστικής - Διωνυμικοί συντελεστές.

• Διακριτή πιθανότητα: ενδεχόμενα και πιθανότητες - δεσμευμένη πιθανότητα -τυχαίες μεταβλητές και αναμενόμενες τιμές - διακύμανση και συσχέτιση.

• Σχέσεις - Πράξεις - Δομές: Διμελείς σχέσεις - Αναπαράσταση των διμελών σχέσεων - Ιδιότητες των σχέσεων - Σχέσεις ισοδυναμίας και μερικές διατάξεις - Διμελείς Πράξεις - Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές-

Ισομορφισμοί.

• Αριθμητική υπολοίπων - κυκλικές Ομάδες: Διαιρετότητα – Ευκλείδειος και Διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος - Κατάλοιπα - "Δυνάμεις" - Κυκλικές Ομάδες - Υπολογισμοί με  μεγάλους ακεραίους.

• Δακτύλιοι και περασμένα σώματα: Εύρεση γεννητόρων και διακριτών

λογαρίθμων - Αριθμητική πολυωνύμων και εφαρμογές - Αλγόριθμοι για

πεπερασμένα σώματα και εφαρμογές.

• Αναδρομικότητα: Ακολουθίες - Αναδρομικές σχέσεις - Υπολογισμός

αθροισμάτων - γινομένων.

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή τελική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 100% η οποία περιλαμβάνει:

• θεωρητικές ερωτήσεις,

• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

• ασκήσεις, και

• επίλυση προβλημάτων

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

41960368 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Στεφανίδης Γιώργος, 2015, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-07-8 

13799 ΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, VICTOR SHOUP, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-209-990-2 

13953 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, SUSANNA S. EPP, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-325-0

 

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και Ασκήσεις

Κίτσιος Φώτιος   Μάστορας Θεόδωρος   Φούσκας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Φούσκας Κωνσταντίνος, Κίτσιος Φώτιος, Μάστορας Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

• Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.

• Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.

• Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.

• Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

• Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Λήψη αποφάσεων

• Αυτόνομη εργασία

• Ομαδική εργασία

• Διαχείριση ομάδων

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Διαχείριση έργου

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία

• Διοικητικά στελέχη και διοίκηση

• Η λειτουργία του Προγραμματισμού

• Προγραμματισμός & Λήψη αποφάσεων

• Η λειτουργία της Οργάνωσης

• Τεχνολογία και Οργανωτικός σχεδιασμός

• Η λειτουργία της Διεύθυνσης

• Διεύθυνσης & Στελέχωση

• Η λειτουργία του Ελέγχου

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

• Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Προμήθειες

• Διοίκηση Παραγωγής & Logistics

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

• Γραπτές εξετάσεις: 100%

• Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (προαιρετική): 20%

- Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

- Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

- Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus).

- Ανά εξάμηνο πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή παρουσιάσεων από τις ομάδες.

- Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

 

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

77107313 Εισαγωγή στο Management, 2η έκδοση, έκδοση: 2/2018, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, ISBN: 9789925563098

 

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT186 )

Καρακασίδης Αλέξανδρος   Κολωνιάρη Γεωργία   Σατρατζέμη Μαρία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Κολωνιάρη Γεωργία, Καρακασίδης Αλέξανδρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των δομών δεδομένων και εστιάζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α) την αναγνώριση και ανάπτυξη χρήσιμων μαθηματικών μοντέλων (Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων, ΑΤΔ) και των πράξεων τους, καθώς και τον προσδιορισμό των κατηγοριών των προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν και β) την ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και υλοποίησης των ΑΤΔ και των πράξεων τους στη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού C.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να γνωρίζουν την κατάλληλη χρήση των δομών δεδομένων. [Εξοικείωση]
- να περιγράφουν κοινές εφαρμογές για κάθε μία από τις ακόλουθες δομές δεδομένων: σύνολο , στοίβα, ουρά, συνδεδεμένη λίστα, Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης, Σωρό, κατακερματισμό. (Εξοικείωση)
- να αναπτύσσουν προγράμματα όπου θα χρησιμοποιούν κάθε μία από τις παραπάνω δομές δεδομένων. (Χρήση)
- να συγκρίνουν τις εναλλακτικές υλοποιήσεις των δομών δεδομένων σε σχέση με τις επιδόσεις. (Εκτίμηση)
- να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν το κόστος και τα οφέλη των υλοποιήσεων των δυναμικών και στατικών δομών δεδομένων. (Εκτίμηση)
- να επιλέγουν την κατάλληλη δομή δεδομένων για τη μοντελοποίηση ενός δεδομένου προβλήματος. (Εκτίμηση)
- να υλοποιούν έργα (projects) που απαιτούν την εφαρμογή των παραπάνω δομών δεδομένων (Εφαρμογή)


Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων, Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων (ΑΤΔ).
Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση στοίβας.
Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς.
Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση.
Συνδεδεμένη Λίστα (ΣΛ, linked list) , υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
Δέντρα, Δυαδικά Δέντρα (ΔΔ, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ΔΔ: κώδικες Huffman.
Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα δέντρα, Σωρός.
Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing) και αλυσίδες συνωνύμων (chaining), υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
AVL - Δέντρα, βασικές πράξεις.

Αξιολόγηση φοιτητών

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων
2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων μέσω της εφαρμογής των δομών δεδομένων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
Προσδιορισμένα κριτήρια
Το (1) συμβάλλει στο 80%
Το (2) συμβάλλει στο 20%
Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
77112308 Δομές Δεδομένων με C, Τύπος: Σύγγραμμα, Νικόλαος Μισυρλής, 2017, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ISBN: 978-960-466-181-7

18548971 Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Τύπος: Σύγγραμμα, Sahnii Sartaj, 2004, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-030-1

59357253 Δομές Δεδομένων, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-594-8

50658958 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++, Τύπος: Σύγγραμμα, BrunoR. Preiss, Επιστ. Επιμ. Κώστας Κοντογιάννης, 2016, Πεδίο Α.Ε., ISBN: 978-960-546-692-3

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF159/)

Νικολαΐδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΠΣ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με κάποια επιπρόσθετα κεφάλαια Στατιστικής (πέραν όσων διδάχθηκαν στη Στατιστική Ι), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία σε πολλές ερευνητικές και μη εργασίες. Η επαφή τους τόσο με την Περιγραφική, όσο και με την Επαγωγική Στατιστική (διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων κλπ) πραγματοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό (μέσω επίλυσης ασκήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά τις γνώσεις Στατιστικής που αποκτούν.

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασική ορολογία: πληθυσμός, δείγμα, στατιστικό μέγεθος κλπ. Συλλογή στατιστικών στοιχείων: απογραφή και τεχνικές δειγματοληψίας. Ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων: με κλάσεις ή/και γραφικές παραστάσεις. Kατανομές συχνότητας. Χαρακτηριστικές τιμές θέσης και διασποράς. Κατανομές δειγματοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Σημειακές εκτιμήσεις. Ιδιότητες εκτιμητριών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων. Έλεγχος προσαρμογής κατανομής.Παλινδρόμηση - συσχέτιση

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Οι φοιτητές αξιολογούνται από
- τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
- τις γραπτές εργασίες τους
- τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
o δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής,
o ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και
o επίλυση Προβλημάτων και Ασκήσεων

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50657217 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2015, GOTSIS, ISBN: 978-960-9427-47-0

11365 Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Ψωινός Δημήτριος Π., 1999, Ζήτη, ISBN: 960-431-561-7

59377478 Στατιστική Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις (4η έκδοση), Τύπος: Σύγγραμμα, Ιωάννης Χαλικιάς, 2017, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-618-5131-20-3

Συμπληρωματικό υλικό

Probability and Statistics in Engineering and Management Science. W. W. Hines, D. C. Montgomery, Ed. Wiley, 1990.