Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
 • 2310-891442
 • danag uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 321β

  Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.
  • Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμοί και πολιτικές)
  Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
  Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας  και δικαιοσύνης
  Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
  Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΠΟΕ)
  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατά των Διακρίσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΔ0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Έννοια δικαίου. Κλάδοι, διακρίσεις πηγές δικαίου. Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου.  Ικανότητα Δικαίου. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διακρίσεις δικαιωμάτων. Κτήση, απώλεια, άσκηση, προστασία δικαιώματος. Δικαιοπραξία. Αιρέσεις και προθεσμίες. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα. Ενοχικό Δίκαιο. Είδη και λειτουργία ενοχών. Σημαντικές συμβάσεις. Δωρεά, Πώληση, Ανταλλαγή, Σύμβαση Εργασίας, Σύμβαση Έργου, Μεσιτεία, Εντολή, Δάνειο, Χρησιδάνειο, Παρακαταθήκη. Εγγύηση. Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   (Δ16007-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνές εμπόριο. Στο μάθημα αναλύονται οι βασικοί κανόνες της διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (Βιέννη 1980), οι εμπορικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπορίου όπως έχουν υιοθετηθεί το 2000 από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (π.χ. CIF, FOB), οι κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου διεθνώς, στην ΕΕ και στην Ελλάδα και οι κανόνες της διεθνούς διαιτησίας. Επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικές διατάξεις για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές και την εκτέλεση αποφάσεων σε εμπορικές υποθέσεις.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (Δ17007-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της λειτουργίας των θεσμών του διεθνούς
  εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών όπως προκύπτουν από διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες και τη νομολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Στο μάθημα ειδικότερα εξετάζονται οι πηγές του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και η λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με έμφαση στις επιμέρους συμφωνίες του (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, καταγωγή εμπορευμάτων, φυτοϋγειονομική προστασία, τεχνικά πρότυπα κλπ.). Επίσης επιλέγονται οι παράλληλοι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 27 κρατών μελών και αφορούν την αντιμετώπιση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των φορολογικών διακρίσεων, καθώς και την απελευθέρωση της διακίνησης των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών άμεσων επενδύσεων (ορισμοί, διακρίσεις, μορφή και εξέλιξη των σχετικών ρυθμίσεων μέχρι σήμερα), μαζί με τους μηχανισμούς επίλυσης των σχετικών διαφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μαζί με τις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν την αποστολή, οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών χρηματοδότησης της διεθνούς ανάπτυξης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

   

  INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

  The aim of the course is the analysis of the institutions of the international commerce and the economic relations between states on the basis of international multilateral treaties and the case law of judicial bodies of international organisations. In the first part, we examine the sources of the International Economic Law and the function of World Trade Organisation with emphasis on its agreements (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, SPS, technical norms, origin of goods). In the second part we examine the parallel rules that apply in the European Community (abolition of customs duties, quantity restrictions and tax discrimination as well as the liberalisation of movement of services and of persons). In the third part we examine how the International Monetary Fund and the World Bank function.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (MES203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. II: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (Δ28004)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της ΕΕ και του αντίκτυπού τους στην Ελλάδα. Εξετάζεται: α) η τελωνειακή ένωση, β) η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην Ενιαία Αγορά τόσο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γ) οι συνοδευτικές πολιτικές της Ενιαίας Αγοράς όπως η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η πολιτική προστασίας των καταναλωτών, η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και η πολιτική των μεταφορών.

   

  LAW OF EUROPEAN UNION II: EC POLICIES

  The aim of the course is the analysis of the certain of EC policies and their impact in Greece. We examine: a) the customs union, b) the free movement of goods, persons, services and capital in the Single market on the basis of EC legislation as well as the case-law of the Court of Justice of the European Communities, c) the accompanying policies of the Single Market such as the european policy for immigration, protection of the consumers, the tax rules and transport policy.

  • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.I: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (Δ27002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους θεσμούς της ΕΕ και των ΕΚ και τη σχέση τους με τον πολίτη. Μετά από μία επισκόπηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα με έμφαση στη δημιουργία συντάγματος για την Ευρώπη, εξετάζονται : α) η νομική φύση και αποστολή της ΕΕ και των ΕΚ,  β) τα όργανα της ΕΕ και των ΕΚ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), γ) οι πράξεις των οργάνων, δ) το δικαστικό σύστημα προστασίας και ε) τα δικαιώματα των πολιτών που αναγνωρίζει η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από ένα κράτος μέλος (άμεσο αποτέλεσμα, υπεροχή, έμμεσο αποτέλεσμα, δικαίωμα αποζημίωσης).

   

  LAW OF THE EUROPEAN UΝΙΟΝ Ι : INSTITUTION AND THE CITIZEN

  The aim of the course is to analyse the Institutions of the European Union and of the European Community (EU and EC) as well as their relation with the Citizen. After reviewing the steps towards European Integration up to the Constitutional Treaty  for Europe we examine: a) the legal nature and the mission of the EU and of the EC, b) the institutions of EU and EC (Council, Commission, European Parliament, Court of Justice), c) the acts of the institutions, d) the system of judicial protection in the EC and e) the rights of the citizens recognised by the Court of Justice of the European Communities  in case of breach of EC law by a member state (direct effect, supremacy, indirect effect, right for compensation).

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
   (ΝΕΠ0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΤΑΞΗ
   (ΜΔΕ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣ0524-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικές αρχές οικονομικού δικαίου, ορισμός και ερμηνευτικές μέθοδοι, οικονομικό σύνταγμα, οικονομική διοίκηση, οικονομικός σχεδιασμός (προγραμματισμός), οικονομική πολιτική, κρατική συμμετοχή στην οικονομία [εμπορικές δραστηριότητες του κράτους, οικονομική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)], οι νέες οικονομικές τάσεις, δίκαιο ανταγωνισμού, πηγές και αντικείμενο της ελευθερίας του ανταγωνισμού, η νομική προσέγγιση του δικαίου του αθέμιτου και του ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, δικαιώματα του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring/forfeiting), χρονομεριστική μίσθωση (timesharing), σύμβαση δικαιόχρησης (franchise).

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
   (ΝΕΠ0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • D. ANAGNOSTOPOULOU, The area of freedom, security and justice, Commentary of articles 67-86 in V. Christianos, Commentary of the Treaty on establishing the EU and the Treaty on the Functioning of EU, Nomiki Bibliothiki 2012. (in greek)

   2011

   • D. ANAGNOSTOPOULOU, Mapping Exercise of Obstacles to Mobility of Researchers in Western Balkans, Electronic book in the website of WEB MOB,
    CERTH, Thessaloniki, pp. 261. (in english)
   • D. ANAGNOSTOPOULOU, Law of International Transactions: The European Dimension, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2012 (in greek)

   2007

   • D. ANAGNOSTOPOULOU, Synthesis Report on Mobility of Researchers in the Western Balkans, Electronic book in the website of WEB MOB, CERTH, Thessaloniki 2007, pp. 145. (in english)
   • D. ANAGNOSTOPOULOU, Development of Researchers' Mobility Policy Guidelines for the Region of Western Balkans, Electronic book in the website of WEBMOB ,
    CERTH, Thessaloniki 2007, pp. 81.  (in english)

   2005

   • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, "European Union", Contribution in K. Magliveras, International Organizations in Europe, Atrapos Publishers, Athens 2005, pp. 47-89 (in greek)

   2003

   • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, in "W. SKOURIS (Ed.), Commentary on the Treaties establishing the EC and EU", Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 2003, Commentary on the following articles of the EC Treaty : a) Articles 23-27 and 135 EC regarding the customs policy of EC and the international customs cooperation, pp. 359-402 and 1005-1008, b) Articles 28-31 EC on the internal market policy and in particular the prohibition of quantitative restrictions and state monopolies of commercial

   2001

   • Α. GRAMMATIKAKI - ALEXIOU / Α. STRATI / Ε. MOUAMELETZI / D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU (Eds.), Legal and Illegal movement of cultural goods under International, European and National law, Centre of International and European Economic Law - Ministry of Culture, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens - Komotini 2001, pp. 48-57, 99-101, 105-114 (in greek)

   1999

   • D. ΑΝΑGΝOSΤΟPΟULOU - Α. TARASIDOU (Eds.), The law profession in the Balkans: Conditions and Practice and the Role of the Lawyers in the Administration of Justice, Proceedings of the first Forum of the Union of Balkan Bar associations organized by the Centre of International and European Economic Law, the Bar Association of Thessaloniki and the Romanian Bar Association, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 1999.  (in english)
   • D. ANAGNOSTOPOULOU - A. TARASIDOU (Εds.), Foreign Investments in Romania, Proceedings of a Congress organised by the Centre of the International and European Economic Law, the Bar Association of Thessaloniki and the Romanian Bar Association, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 1999 (in greek)

   1997

   • D. ANAGNOSTOPOULOU, Procedure of provisional measures, in D. AΝΑGΝOSΤΟPΟULΟU, Κ.GOGOS, D.DOUKAS, Ε.ΜΟUΑΜΕLΕΤΖI, Α. SGOURIDOU (Eds.), Procedures before the Court of Justice and the Tribunal of the European Communities,. Ant. Sakkoulas Publishers, Αthens- Komotini 1997, pp. 245-315. Foreword: Professor K. Ioannou (in greek)

   1994

   • Κ. VASILAKI-BOUGIOUKA, D. ANAGNOSTOPOULOU, E. ADAMANTIDOU, A. SGOURIDOU (Eds.), EC Law in the Greek Case Law, Collection of case law 1981-1990, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 1994, Foreword: Professor W. Skouris (in greek)

   1993

   • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU, Mandatory Requirements as reservation in free movement of goods in European Single Market, PhD Thesis, Democretus University of Thrace, 1993 Revised 2003 (in greek)

   1992

   • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - Ε. ΚLΕFΤΟDIΜΟU (Eds.), Agreements for transfer of Know-How in Community Law, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini 1992, pp. 23-27, 37-84, 109-114, 117-155 and 171-191. Foreword: Professor M.Waelbroeck, Universite Libre de Bruxelles (in greek)

   1990

   • G. ΜΟUΤSΙΟU - D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU, The structural framework for Tourism in EC and Greek legislation, Series: Research Texts published by Centre of International and European Economic Law, Thessaloniki 1990, pp. 1-97 (in greek)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2005

    • D. ANAGNOSTOPOULOU - YANNAKOU, EEC Directive on Commercial Agency: Liquidation of the Principal (The case of Greece), International Company and Commercial Law Review, June 2005, pp. 235-239. (in english)

    2004

    • D. ANAGNOSTOPOULOU - YANNAKOU: Spin-offs and EC Competition Policy, International Company and Commercial Law Review, (2) 2004, pp. 84-96. (in english)

    2003

    • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, The National Judge as a factor of Community Trial, Nomiko Vima 2003, pp. 1800-1817 (in greek)

    2002

    • D. ANAGNOSTOPOULOU - GIANNAKOU, Enlargement and integration of the European Union, The meta-development of European Relations, Hellenic Review of European Law 2002, pp. 863-882 (in greek)

    2001

    • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, The supremacy of European law, national substantive rules and inapplicability of the Simmenthal (II) Doctrine (Concentric circles of the case law of CJEC for overdebted businesses), Hellenic Review of European Law, Special Issue 2001, pp. 43-73 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, The Diamantis Case C-373/97: Do Francovich and the Principle of Proportionality weaken Simmenthal II and confirm Abuse of Rights?, Common Market Law Review 2001, pp. 767-780. (in english)

    2000

    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Social Security of Public Servants, Observations on the Judgment of the Court of Auditors no 1443/1999, Hellenic Review of European Law 2: 2000, pp. 510-514 (in greek)

    1999

    • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, Recent developments of European Law: 18th Conference of the International Union of European Law, Hellenic Review of European Law, 1:1999, pp. 51-78 (in greek)

    1997

    • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU, Right for judicial protection and temporary character of provisional measures, Observations on the Orders of CFI of 29th November 1996 and 21st March 1997, Antonissen vs Council and Commission of the European Communities, Case Τ-179/96 R, and CJEC Judgement of 29th January 1997, Case C-393/96 R, Hellenic Review of European Law 3:1997, pp. 767-773 (in greek)

    1996

    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Consumers protection and traditional products, Observations on the Judgments of the Council of State no 1873/1993 and 3381/1995, Hellenic Review of European Law 2:1996, pp. 407-411 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Abuse of an EC Right and Overdebted Businesses: The Pafitis Case, Observations on the Judgments of the Three-Member Tribunal of Athens no 5785/1993 and 1053/1995 and on the CJEC Judgment of 12th March 1996, Case C-441/1993, Hellenic Review of European Law 2:1996, pp. 354-361 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, A posteriori collection of customs duties and binding tariff information, Observations on the Judgment of Administrative Court of Appeal in Thessaloniki no 75/1995, Hellenic Review of European Law 3:1996, pp. 721-724 (in greek)
    • D. POLITIS - D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU, The transformation of a magazine from printed into electronic form: Technological improvements and problems on security and accreditation of intellectual property, Hellenic Review of European Law, 1996, pp. 431-473 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Problems of Intellectual Property Law caused by the use of Multimedia in the Information Society, Hellenic Review of European Law, 1996, pp. 993-1012 (in greek)

    1995

    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Action for annulment of the Directive 92/59/EC on the general safety of products because of wrong legal basis on the harmonisation of national laws, Observations on the CJEC judgment of 9.8.1994, Federal Republic of Germany vs. Council of the European Union, Case C-359/92, Hellenic Review of European Law 2:1995, pp. 466-469 (in greek)

    1994

    • D. ΑΝΑGNOSTOPOULOU, Invocation of a national rule for the inapplicability of a community law provision (Judgments of the Athens Court of Appeal concerning "overdebted" businesses), Hellenic Review of European Law 1994, pp. 65-90 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, The benefit of temporary importation of personal property of individuals, Observations on the CJEC judgment of 16.12.1992, Commission of European Communities vs Hellenic Republic, Case C-210/91, Hellenic Review of European Law 2:1994, pp. 370-373 (in greek)
    • Κ. ΙOANNOU - D. ΑΝΑGNOSTOPOULOU, Current Survey on the Application of Community Law in Greece (1989-1991), European Law Review, 1994, pp. 412-425. (in english)
    • D. ΑΝΑGNOSTOPOULOU, The turn in the case law of CJEC with its judgment "Keck et Mithouard" (1994), Hellenic Review for European Law, 1994, p. 539-584 (in greek)

    1993

    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Free Movement of Goods and grounds of public health, Observations on the CJEC Judgment of 27.4.1993, Commission of European Communities vs Hellenic Republic, Case C-375/90, Hellenic Review of European Law 3:1993, pp. 628-636 (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Customs Union and Customs value, Observations on the Judgment of the Administrative Tribunal of Thessaloniki no 1606/91, Hellenic Review of European Law 3:1993, pp. 704-716. (in greek)
    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Competition Law and review of legality of a business tenancy agreement, Observations on the Judgment of the One Member Tribunal of Thessaloniki no 1593/1992, Hellenic Review of European Law 3:1993, pp. 722-728 (in greek)

    1992

    • D. ANAGNOSTOPOULOU, Road Transport of Goods: Community Law and its Application in the Greek Legal Order, Hellenic Review of European Law 1992, pp. 445-482 (in greek)
    • Ε. ΚLEFTODIMOU - D. ΑΝΑGNOSTOPOULOU, Know-How Transfer: Regulation (EEC) 556/89, Jus-Letter Bulletin,  1992, pp.1-30. (in english)
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • D. ANAGNOSTOPOULOU, Electronic Commerce in international and European law: The policy of the EU, Proceedings of the International Conference on International Business, May 2012. (in english)

     2011

     • D. ANAGNOSTOPOULOU, The Role of the European Union in International Trade, Proceedings of the International Conference on International Business, May 2011. (in english)

     2005

     • D.ANAGNOSTOPOULOU - GIANNAKOU, Parallel exports of pharmaceuticals and Competition Law: The approach of the Committee for Competition and the Unfinished Dialogue with the Court of Justice of the European Communities, in P. Naskou - Perraki and K. Iliopoulos (Eds.), Community Law: 25 years of its application in Greece, Proceedings of a Congress organised by the Centre of International and European Economic Law and the Greek Union for European Law, 2005, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens - Komotin
     • D. ΑΝΑGΝOSTΟPΟULOU - GIANNAKOU, The upgraded role of the European Council in the Constitutional Treaty, in P. Naskou Perraki (Ed.), The Development of Community Law and of the European Union in the Globalised Environment, Proceedings of the Conference organised by the Centre of International and European Economic Law and Aristotle University of Thessaloniki, School of Law, Economic and Political Studies, Department of International Studies, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens - Komotini 2005, pp.

     2003

     • D. ANAGNOSTOPOULOU - GIANNAKOU, The National Judge as a Factor of the Community Trial, in Frangakis N. (Ed.), The Court of Justice of the European Communities after 50 years of existence, Proceedings of a Conference organised by the Greek Union for European Law, the Greek Centre for European Studies and Research and the Centre of International and European Economic Law, Ant. Sakkoulas Publishers, Athens - Komotini 2003, pp. 73-108 (in greek)

     1996

     • D. ANAGNOSTOPOULOU - E. MOUAMELETZI, Procedures and Sanctions in Economic Administrative Law, National Report at the Congress of the International Federation of European Law (FIDE) in Berlin, 1996, Nomos Verlagsgesellschaft 1996, pp. 76-141 (in greek).
     • D. ΑΝΑGNOSTOPOULOU, Protection of the individual in case of a posteriori perception of custom duties, Hellenic Review of European Law, special issue 1997, pp. 233-236, Proceedings of the Congress In Memoriam of Dimitrios Evrigenis "International Dimensions of Greek law, 1986-1996" (Thessaloniki 1996), held in Aristotle University of Thessaloniki (in greek)
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • The Proposal of the European Commission for the adoption of a Regulation establishing a New Optional European Sales Law, Universita Autonoma di Barcelona, 17.4.2012 (in english)
      • The mobility of the young people, Conference organized by the “Jeunes Federalistes Europeens, the University of Macedonia and the Mayor of Thessaloniki, Thessaloniki 2.5.2012 (in greek)

      2007

      • Thessaloniki, Centre of International Policy of Thessaloniki, 2 March 2007, Conference on the "50 years of European Union, Developments and perspectives". Lecture on the "Free movement of patients" (in greek)
      • Zagreb, Croatia, 25 October 2007: International Conference in the framework of WEB MOB Project organized by CERTH with the participation of ministers of the Western Balkans Countries, delegates of the European Union and academics. Lecture on the "Policy guidelines for the mobility of Researchers in Western Balkans" (in english)
      • Thessaloniki, Administrative Court of Thessaloniki, 2 November 2007 - Conference "The application of EC law in social security law", Chair: W. Skouris, Lecture on the "Provision of goods and services to moving patients in the European Union" (in Greek).

      2005

      • University of Macedonia, Department of International and European, Economic and Political Studies, Seminars of Current Economic and Political Thought, 31 May 2005, Lecture on the "EU Tax Policy with regard to the European Constitution" (in greek)
      • University of Macedonia and American Consulate, Seminars of American Policy, April 2005, Lecture on "European Migration Policy". (in english)

      1997

      • Conference on the "Free Movements of Goods and Capital: Member States of the European Union and Third Countries" (Kastoria 24 May 1997) organised by the Association of Friends of the Centre of International and European Economic Law in collaboration with the local authorities. Lecture on the "The case law of the Court of Justice of the European Communities in the field of Free Movement of Goods" (in greek)

      1996

      • Bucarest, Phare Institution Building and Partnership Programme: "Collaboration between Bar Associations of Thessaloniki and Romania" (30 May 1996), Seminar "International Commercial Law" for Romanian lawyers, two hour lecture "Agreements of transfer of know-how and the principle of extraterritoriality in the Balkan countries". (in english)

      1992

      • Thessaloniki, CIEEL 1992: "Industrial property Rights and EC Law" Lecture on the "Agreements of transfer of know-how" (in greek)