Δάνης Ευάγγελος
 • 2310 891.801
 • danis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Εργ. Η/Υ ΒΣΑΣ

  Δάνης Ευάγγελος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) (02/2001–02/2003) ΕΠΠ επίπεδο 7 / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (10/1996–09/2000) ΕΠΠ επίπεδο 6 / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

   

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΒΣΑ401-ΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ401-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  2

   

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

  2

   

  ΣΥΝΟΛΟ

   

  4

   

               6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/course_home/editdesc.php?course=BSO131

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Οι Αρχές Οικονομικής είναι ένα εισαγωγικό μάθημα, το οποίο διδάσκει τις βασικές αρχές της Οικονομικής επιστήμης.

  Μελετάμε τις αρχές οι οποίες βοηθούν να κατανοήσουμε και να διευκρινίσουμε τις πολύπλοκες επιλογές που κάνουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες, στην αναζήτηση της ατομικής ευημερίας αλλά και του ευρύτερου κοινού καλού. Εξηγούμε και αναλύουμε το ρόλο των αγορών, της κυβέρνησης, και άλλων θεσμών στις ζωές μας. Εξετάζουμε κριτικά το ρόλο των κυβερνητικών πολιτικών για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Μαθαίνουμε τα εργαλεία και τι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι ως κοινωνικοί επιστήμονες για να καταλήξουν στις οικονομικές θεωρίες. Οι μελέτες περίπτωσης και οι αναφορές σε οικονομικά μεγέθη και πολιτικές από τον πραγματικό κόσμο, κυρίως των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα, συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή.

   

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη μια σειράς δεξιοτήτων, με τη διδασκαλία εργαλείων που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το μάθημα παρέχει μια σταθερή βάση για την οικονομική ανάλυση και σκέψη, χρήσιμη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών αλλά και της επακόλουθης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Για κάποιους μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για πολλά χρόνια σπουδών σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλους συναφείς τομείς.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες  έχουν μάθει πώς να διατηρούν συνεχή επαφή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, έχουν αποκτήσει δεξιότητες όπως επικοινωνία, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, επίλυση συγκρούσεων, ευελιξία, ικανότητα ηγεσίας, και αναλυτικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων/ασκήσεων. 

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

   

  Ομαδική εργασία

   

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

   

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   

  (3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στους δύο κλάδους της Οικονομικής, τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική. Στο πρώτο μέρος ασχολούμαστε με τη Μικροοικονομική, δηλαδή, τον κλάδο που μελετά τον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν στις αγορές. Στο δεύτερο μέρος ασχολούμαστε με τη Μακροοικονομική, τον κλάδο που μελετά τα φαινόμενα της οικονομίας συνολικά, συμπεριλαμβανομένων του πληθωρισμού, της ανεργίας, και της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

   

  Εβδομάδα 1: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διάλεξη: Η Οικονομική επιστήμη – τι μελετά και γιατί.

   

  Εβδομάδα 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Διάλεξη: Η Οικονομική επιστήμη και τα εργαλεία της.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 1, 2, 19 (σελ. 429-434).

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 1, 2.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 1: Ενότητες 1, 2, 3.

   

  ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Εβδομάδα 3: Η λειτουργία των αγορών 

  Διάλεξη: Ζήτηση και προσφορά.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw & Taylor (MT), κεφ. 3.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 3.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 2: Ενότητες 5, 6, 7 & Μέρος 5: Ενότητα 13.

   

  Εβδομάδα 4: Η λειτουργία των αγορών 

  Διάλεξη: Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 4.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 4.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 3: Ενότητες 8, 9, 10.

   

  Εβδομάδα 5: Η λειτουργία των αγορών 

  Διάλεξη: Η συμπεριφορά του καταναλωτή – Επιλογές του καταναλωτή και ζήτηση.

  Βασικά ευρήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή εμπνευσμένα από τη Συμπεριφορική Οικονομική.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 5, 12.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 5.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 7: Ενότητες 18, 19, 20.

   

  Εβδομάδα 6: Η λειτουργία των αγορών 

  Διάλεξη: Η συμπεριφορά της επιχείρησης. Kόστος και προϊόν στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. 

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 6.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 7, 8.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 8: Ενότητες 21, 22, 23.

   

  Εβδομάδα 7: Η συμπεριφορά της επιχείρησης και ακραίες δομές αγοράς 

  Διάλεξη: Τέλειος ανταγωνισμός.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw & Taylor (MT), κεφ. 6.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 9.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 9: Ενότητες 24, 25, 26, 27.

   

  Εβδομάδα 8: Μονοπώλιο & Αποτελεσματικότητα αγοράς και κοινωνική ευημερία 

  Διάλεξη: Μονοπώλιο. Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα αγοράς. 

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 7, 8, 14.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 9, 14.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 4: Ενότητες 11, 12 & Μέρος 10: Ενότητες 28, 29.

   

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Εβδομάδα 9: Η πραγματική οικονομία 

  Διάλεξη: Μέτρηση της εθνικής ευημερίας. Διεθνείς συγκρίσεις και διαφορές. Συνιστώσες της συνολικής ζήτησης. 

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 20, 21.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 17, 19.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 15: Ενότητες 45, 46, 47, 48.

   

  Εβδομάδα 10: Η πραγματική οικονομία 

  Διάλεξη: Οικονομική μεγέθυνση.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 22.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 18.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 17: Ενότητες 53, 54, 55.

   

  Εβδομάδα 11: Η πραγματική οικονομία 

  Διάλεξη: Ανεργία και Πληθωρισμός.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 21, 23, 28.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 24, 25, 26.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 16: Ενότητες 49, 50, 51, 52.

   

  Εβδομάδα 12: Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις

  Διάλεξη: Κεϋνσιανή οικονομική θεωρία.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 32 (όχι το υπόδειγμα IS-LM).

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 19.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 19: Ενότητες 60, 61, 62.

   

  Εβδομάδα 13: Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις

  Διάλεξη: Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά.

  Φροντιστήριο: Προβλήματα και εφαρμογές

   

  Mankiw&Taylor (MT), κεφ. 33.

  Begg, Vernasca, Fischer & Dornbusch (BVFD), κεφ. 24.

  Krugman&Wells (KW), Μέρος 20: Ενότητες 63, 64, 65.

   

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  Κάθε εβδομάδα, 2 ώρες διάλεξη και 2 ώρες διαδραστική μάθηση:

  • Έλεγχος κατανόησης της ύλης
   • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   • απλές ασκήσεις
  • Συζήτηση επίκαιρων οικονομικών θεμάτων

   

  Τα θέματα που καλύπτονται, οι παραδόσεις, τα προβλήματα/ασκήσεις και ό,τι άλλο σχετίζεται με το μάθημα αναρτώνται στο folder του μαθήματος κάθε εβδομάδα πριν τη διάλεξη και το φροντιστήριο, ώστε οι φοιτητές/ριες να έχουν χρόνο να τα επεξεργαστούν! 

   

   

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  26

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

  26

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

  13

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  30

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

                         55

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  • ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ( 2 τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)
    • bonus 20% του μέσου όρου των βαθμών των προόδων στον τελικό βαθμό
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΟΜΑΔΙΚΗ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ πάνω σε επίκαιρα θέματα
    • bonus 20% του βαθμού της παρουσίασης στον τελικό βαθμό

  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (όπως και όλες οι άλλες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και την πορεία των διαλέξεων)

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εναλλακτικά εγχειρίδια:

  Οικονομική, MankiwN. G., TaylorP. M., Εκδόσεις Τζιόλα, 2021. Βιβλίο [94689228]

  Εισαγωγή στην Οικονομική BeggD., VernascaG., FisherS., DornbuschR., Εκδόσεις Κριτική, 2023. Βιβλίο [122075454]

  Οικονομική σε διδακτικές ενότητες KrugmanP. &WellsR. Εκδόσεις Gutenberg Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2018. Βιβλίο [77112350]

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  Προτείνονται διάφορα (στα ελληνικά και αγγλικά) ανάλογα με τα προτεινόμενα θέματα εργασιών.

   

   

   

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΒΣΑ413-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ413-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Οικονομετρία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές θα μάθουν να εκτιμούν συναρτήσεις ή παλινδρομήσεις απλής και πολλαπλής μορφής. Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό Stata. Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Απλή και Πολλαπλή παλινδρόμηση

  Δευτεροβάθμια παλινδρόμηση

  Μη γραμμική παλινδρόμηση

  Εκτίμηση συντελεστών παλινδρόμησης

  Ερμηνεία ολόκληρης της παλινδρόμησης

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Λογισμικού

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  2

  Εργαστηριακή άσκηση

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  4

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Εργαστήρια:               50%

  Γραπτές Εξετάσεις:   50%

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Βιβλίο Κατρακυλίδη, Κοντέου και Σαριαννίδη

  Σημειώσεις Καθηγητή

   

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΒΣ0826)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0826

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

  ΩΡΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO118/

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι h εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης δεδομένων και των βάσεων δεδομένων. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική εισαγωγή στο πεδίο της επιστήμης δεδομένων και στον σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων μέσα στα πλαίσια διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, εισάγει τους φοιτητές εφαρμοσμένα παραδείγματα και πρακτικές που αφορούν την διατύπωση προβλήματος επιστήμης δεδομένων, την συλλογή δεδομένων, την προ επεξεργασία δεδομένων, την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, την μοντελοποίηση καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με την βοήθεια του λογισμικού R. Επίσης, οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν βάσεις δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση αναγκών συγκεκριμένων εφαρμογών και να διαχειρίζονται τα περιεχόμενα μιας βάσης δεδομένων με το λογισμικό MS-Access. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αφού κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης δεδομένων και των βάσεων δεδομένων, να μπορούν να:  

  • πραγματοποιούν τα βήματα μιας εμπειρικής και ερευνητικής εργασίας κοινωνικών επιστημών ακολουθώντας τις αρχές της επιστήμης δεδομένων και  
  • σχεδιάζουν το διάγραμμα Οντοτήτων και Συσχετίσεων καθώς να υλοποιούν πίνακες και ερωτήματα της βάσης δεδομένων.  

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη Εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται από δύο θεματικές ενότητες που είναι:  Α) Επιστήμη Δεδομένων:  

  • Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων  
  • Συλλογή και Εισαγωγή Δεδομένων  
  • Διαχείριση και Προετοιμασία Δεδομένων  
  • Οπτικοποίηση Δεδομένων  
  • Μοντελοποίηση Δεδομένων  
  • Παρουσίαση και Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων  
  • Εφαρμογές επιστήμης δεδομένων (ανάλυση κειμένου και κοινωνικών δικτύων)  

  Β) Βάσεις Δεδομένων:  

  • Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων  
  • Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων (ΔΟΣ)  
  • Σχεσιακό Μοντέλο  
  • Εισαγωγή στη SQL  

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

  Open eClass

  Χρήση βιντεοπροβολέα

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  26

  Γενική προετοιμασία

  72

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Ι. Εργασίες (100%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

  ‐ Τρεις εργασίες επιστήμης δεδομένων (50%)

  - Μια εργασία βάσεων δεδομένων (50%)

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος και ικανοτήτων παρουσίασης.

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η πρωτοτυπία, η ποιότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια της γραπτής εργασίας καθώς και η συνολική παρουσίαση της εργασίας.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Η. Wickham, G. Grolemund (2022) Προγραμματισμός σε R για την επιστήμη των δεδομένων, Εκδόσεις                          κλειδάριθμος.  
  • Κεχρής, Ε. (2021) Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, 3η έκδοση, Κριτική.
  • Μανωλόπουλος, Ι., και Α. Παπαδόπουλος (2006) Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Νέες Τεχνολογίες. ● Νανόπουλος, Αλ., και Ι. Μανωλόπουλος (2008) Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων και τις Αποθήκες Δεδομένων, Νέες Τεχνολογίες.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ407-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ407-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μικροοικονομική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL174/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Μικροοικονομία ασχολείται με την συμπεριφορά του καταναλωτή, του παραγωγού, της επιχείρησης, δηλαδή των κυττάρων της οικονομικής επιστήμης. Η κατανόηση του μαθήματος είναι απαραίτητη για όλα τα οικονομικά μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες/ητές και θα τις/τους εφοδιάσει με εργαλεία, τεχνικές και έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης.

  Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να παρέχει:

  •    Έμφαση στις θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές της μικροοικονομίας.

  •    Συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των αρχών αυτών.

  •    Παρουσίαση μικροοικονομικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων.

  •    Έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης ο οποίος χρησιμεύει σε άλλα μαθήματα της οικονομικής ειδίκευσης.

  Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στην παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, ενώ τα φροντιστήρια παρουσιάζουν πρακτικές εφαρμογές και ιδιαίτερα την πρακτική μορφή της μικροοικονομικής ανάλυσης.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναλυτική σκέψη,
  • Κριτική οικονομική σκέψη,
  • Οικονομική και πολιτική ανάλυση προβλημάτων,
  • Λογική επιχειρηματολογία,
  • Επίλυση προβλημάτων,
  • Συγγραφή εργασιών και οικονομικών δοκιμίων,
  • Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων για την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης,
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
  • Αυτόνομη εργασία.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  i.    Βασικό Μαθηματικό Υπόβαθρο:

  Συναρτήσεις, πρώτη και δεύτερη παράγωγος, μερικές παράγωγοι, κανόνες παραγώγησης, διαφορικά, αριστοποίηση συνάρτησης χωρίς και με περιορισμό.

  ii.   Εισαγωγή:

  Σκοπός της οικονομικής  επιστήμης - μικροοικονομία, αρχές αριστοποίησης και ισορροπίας, Μαρσαλιανό μοντέλο, σύγκριση υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας, έλεγχος και χρήση των οικονομικών υποδειγμάτων, όριο παραγωγικών δυνατοτήτων.

  iii.  Θεωρία Καταναλωτή - Εισοδηματικός Περιορισμός – Προτιμήσεις:

  Εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις, παραδοχές για τις προτιμήσεις, καμπύλες αδιαφορίας, υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά, ανεπιθύμητα και ουδέτερα αγαθά, κορεσμός, ομαλές προτιμήσεις και επιπρόσθετες παραδοχές, οριακός λόγος υποκατάστασης.

  iv.   Χρησιμότητα:

  Συνάρτηση χρησιμότητας, μέτρηση της χρησιμότητας, μονοτονικός μετασχηματισμός, παραδείγματα συναρτήσεων χρησιμότητας, οριακή χρησιμότητα.

  v.    Επιλογή:

  Άριστη επιλογή του καταναλωτή, μέθοδος Lagrange και πολλαπλασιαστής του Lagrange.

  vi.   Ζήτηση:

  Συνάρτηση ζήτησης, ιδιότητες της συνάρτησης ζήτησης, αντίστροφη ζήτηση, ελαστικότητες, μεταβολή ζήτησης λόγω μεταβολής τιμών και εισοδήματος, ομοθετικές προτιμήσεις.

  vii.  Εξίσωση Slutsky:

  Το αποτέλεσμα υποκατάστασης, το εισοδηματικό αποτέλεσμα, διαχωρισμός κατά Slutsky, διαχωρισμός κατά  Hicks.

  viii. Μέτρηση της Μεταβολής της Ευημερίας του Καταναλωτή:

  Πλεόνασμα του καταναλωτή και προβλήματα, αντισταθμιστική και ισοδύναμη μεταβολή με βάση την ανάλυση του Hicks,  πλεόνασμα του παραγωγού, απώλεια της ευημερίας λόγω φόρου.

  ix.   Θεωρία του Παραγωγού – Τεχνολογία και Παραγωγή:

  Τεχνολογία και παραγωγή, συνάρτηση παραγωγής, ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής, ιδιότητες της καμπύλης ίσου προϊόντος.

  x.    Κόστος:

  Κόστος στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο, αποδόσεις κλίμακας και η συνάρτηση κόστους, συνολικό και μέσο οριακό κόστος, πρόβλημα παραγωγού, ελαχιστοποίηση κόστους με τη μέθοδο του  Lagrange.

  xi.   Κέρδος:

  Κέρδη στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια  περίοδο, μεγιστοποίηση του κέρδους,  συγκριτική στατική.

  xii.  Τέλειος Ανταγωνισμός:

  Θεμελιώδεις υποθέσεις, βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, κανονιστική ανάλυση του τέλειου ανταγωνισμού.

  xiii. Ατελής Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο:

  Θεμελιώδεις υποθέσεις, ισορροπία, μονοπώλιο σε σύγκριση με πλήρη ανταγωνισμό,  εφαρμογές μονοπωλίου, καινοτομίες, φορολογία μονοπωλητή, κανονιστική ανάλυση μονοπωλίου.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο (είτε στην Τάξη, είτε σε μικρότερες ομάδες φοιτητών)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης COMPUS

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Προσθετική Διδασκαλία και Συμβουλευτική

  13

  Γενική Προετοιμασία ­ Αυτοτελής Μελέτη

  59

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε:

  (α) μία πρόοδο (ενδιάμεση εξέταση), η οποία προσαυξάνει τον τελικό βαθμό κατά το 30% του βαθμού της προόδου και

  (β) μία τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τόσο στην τελική εξέταση, όσο και στην πρόοδο οι φοιτήτριες/ητές εξετάζονται σε ερωτήματα επίλυσης προβλημάτων και σε θεωρητικές ερωτήσεις υποβάθρου.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και προσβάσιμα από τους φοιτητές στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης COMPUS: http://compus.uom.gr/BAL174/index.php.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Varian, Hal (2015) Μικροοικονομική, Κριτική.
  • Nicholson, Walter (2008) Μικροοικονομική Θεωρία, Κριτική.
  • Παπαπανάγος, Χ., και Α. Ψειρίδου (2009) Ασκήσεις και Λύσεις για το Μάθημα της Μικροοικονομικής, Κριτική.
  • Δρανδάκης, Ε., Γ. Μπήτρος, και Ν. Μπαλτάς (–) Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Α, Μπένου.
  • Δρανδάκης, Ε., Γ. Μπήτρος, και Ν. Μπαλτάς (1994) Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Β, Α. Σταμούλης.
  • Katz, M.L., and S. Rosen (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση, Irwin.
  • Pindyck, R.S, and D.L. Rubinfeld (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση, Prentice Hall.
  • Estrin, S., and D. Laidler (–) Introduction to Microeconomics, τελευταία έκδοση, Harvester Wheatsheaf.
  • Gravelle, H., and R. Rees (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (ΒΣΑ406-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ406-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πληροφορική Τεχνολογία και Κοινωνία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

  ΩΡΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου, γενικών γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO146/

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους ως τα κύρια εργαλεία επεξεργασίας και κατανόησης των δεδομένων σήμερα.  

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να:

  • Περιγράψουν το ρόλο και τη σημασία της Πληροφορικής στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Γνωρίζουν τη δομή και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού
  • Προβληματιστούν για την κοινωνική και οικονομική επίδραση της Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή
  • Αναζητούν και αξιολογούν πληροφορίες καθώς και επιστημονική βιβλιογραφία στο Παγκόσμιο Ιστό
  • Υλοποιούν εφαρμογές επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με την αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων
  • Συντάσσουν, μορφοποιούν και παρουσιάζουν μια επιστημονική εργασία με την χρήση αυτόνομων ή συνεργατικών εργαλείων λογισμικού
  • Υλοποιούν σύγχρονες πολυμεσικές εφαρμογές παρουσίασης περιεχομένου ή αφήγησης με την χρήση εργαλείων χωρίς κώδικα για την οικονομία, εκπαίδευση και πολιτισμό

  Γενικές Ικανότητες

  Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω  αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:  

  • Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των απαραίτητων τεχνολογιών.   
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
  • Λήψη αποφάσεων.   
  • Αυτόνομη εργασία.   
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.   
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τo μάθημα «Πληροφορική Τεχνολογία και Κοινωνία» αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης και της τεχνολογίας υπολογιστών, τις εφαρμογές πληροφορικής στις οικονομικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα από την χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Στην δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει εργαστηριακές δραστηριότητες για αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, αποθήκευση, επεξεργασία, επικοινωνία και διαμοιρασμός πληροφοριών χρησιμοποιώντας είτε αυτόνομες εφαρμογές γραφείου (MS -Office) είτε διαδικτυακές εφαρμογές της Google (όπως, Google Search, Google Drive, Google Sheets, Google Forms, Google Slides και Google Sites) με στόχο την υλοποίηση ψηφιακών επιστημονικών εργασιών. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών περιεχομένου ή ψηφιακής αφήγησης χωρίς κώδικα για την οικονομία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Παραδόσεις και εργαστήριο με πρόσωπο με πρόσωπο ή με εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαφανειών PowerPoint για την υποστήριξη διαλέξεων

  Χρήση λογισμικών (MS-Office και Google apps) για την υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων και επεξεργασίας δεδομένων  

  Χρήση πλατφόρμας Open eClass για την:

  • οργάνωση και διανομή των διαφανειών διαλέξεων
  • εκπόνηση εβδομαδιαίων ηλεκτρονικών ασκήσεων (quizzes) κατανόησης της ύλης και αξιολόγηση φοιτητών
  • την υποβολή των εργασιών
  • την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων, συζητήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Χρήση ανοικτών μαθημάτων ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  26

  Εκπόνηση μελέτης  

  72

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων και εργασιών. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Η γραπτή τελική εξέταση (50%) περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σύντομης απάντησης. Οι εργασίες (50%) πραγματοποιούνται στα μέσα του εξαμήνου και περιλαμβάνουν την υλοποίηση εφαρμογών με στόχο τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την επεξεργασία δεδομένων. Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην περιγραφή του μαθήματος στο Open eClass.

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Γκλάβα, Μ. (2021) Εισαγωγή στους Υπολογιστές και την Πληροφορική, Εκδόσεις Δίσιγμα.
  • Ο’Leary, T. (2021) Βασικές Αρχές στην Πληροφορική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.
  • Evans, Α., Κ. Martin, και Μ.Α. Poatsy (2014) Εισαγωγή στην Πληροφορική, 1η έκδοση, Κριτική.
  • Forouzan, B. (2015) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, 3η έκδοση, Κλειδάριθμος.
  • Βrookshear, J.B. (2009) Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση, 10η έκδοση, Κλειδάριθμος.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΒΣΑ405-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ1

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ405-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  3ο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

   

  Φροντιστηριακές Ασκήσεις

  1

   

  Γενική Προετοιμασία - Αυτοτελής Μελέτη

  6

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

  ΣΥΝΟΛΟ: 10

  ΣΥΝΟΛΟ: 6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου.

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά.

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO164/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με μια καλή γνώση βασικών μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών οι οποίες είναι απαραίτητες στην οικονομική επιστήμη και θα βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων της οικονομικής ειδίκευσης. Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη χρήση των μαθηματικών στην οικονομική επιστήμη. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει μια συνεχής αναφορά σε παραδείγματα και εφαρμογές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα, πέρα των βασικών μαθηματικών πράξεων που διδάχθηκαν οι φοιτητές στη μέση εκπαίδευση, δεν προϋποθέτει άλλη προηγούμενη γνώση μαθηματικών ή στατιστικής.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  • Επίλυση προβλημάτων,
  • Εφαρμογή μαθηματικών εργαλείων στην οικονομική επιστήμη,
  • Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων για την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης,
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
  • Αυτόνομη εργασία.

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή: Η Φύση των Μαθηματικών Οικονομικών, Οικονομικά Υποδείγματα:
  2. Μαθηματικά οικονομικά και οικονομετρία, συστατικά ενός οικονομικού υποδείγματος, το σύστημα των πραγματικών αριθμών, η έννοια των συνόλων.
  3. Αλγεβρικές Παραστάσεις, Σχέσεις και Συναρτήσεις:
   Διατεταγμένα ζεύγη, σχέσεις και συναρτήσεις, τύποι συναρτήσεων, εκθέτες, συναρτήσεις δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών.
  4. Ανάλυση Ισορροπίας και Εφαρμογές στα Οικονομικά:
   Η έννοια της ισορροπίας, μερική ισορροπία αγοράς – γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα, γενική ισορροπία αγοράς, ισορροπία στην ανάλυση εθνικού εισοδήματος.
  5. Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων:
   Πίνακες και διανύσματα, πράξεις μεταξύ πινάκων, ο συμβολισμός Σ - ιδιότητες πινάκων, ταυτοτικοί – μηδενικοί – ανάστροφοι και αντίστροφοι πίνακες. Συνθήκες για την αντιστροφή ενός πίνακα, κριτήριο αντιστροφής με χρήση ορίζουσας, ιδιότητες οριζουσών, πως βρίσκουμε τον αντίστροφο πίνακα, ο κανόνας του Cramer, εφαρμογές.
  6. Συγκριτική Στατική Ανάλυση (Σ.Σ.Α.) και η Έννοια της Παραγώγου:
   Ρυθμός μεταβολής και η παράγωγος, παράγωγος και κλίση καμπύλης, η έννοια του ορίου, ανισώσεις και απόλυτες τιμές, θεωρήματα ορίων, συνέχεια και διαφορισιμότητα συνάρτησης.
  7. Κανόνες Παραγώγισης και η Χρήση τους στην Σ.Σ.Α.:
   Κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων μιας μεταβλητής, κανόνες παραγώγισης δύο ή περισσοτέρων συναρτήσεων της ίδιας μεταβλητής, κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων διαφορετικών μεταβλητών, μερική παραγώγιση, εφαρμογές στα οικονομικά.
  8. Συγκριτική Στατική Ανάλυση Υποδειγμάτων Γενικών Συναρτήσεων:
   Διαφορικά, ολικά διαφορικά, κανόνες διαφορικών, ολικές παράγωγοι, παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων, Σ.Σ.Α. υποδειγμάτων γενικών συναρτήσεων.
  9. Βελτιστοποίηση:
   Βέλτιστες τιμές και ακρότατες τιμές, σχετικά μέγιστα και ελάχιστα, κριτήριο πρώτης παραγώγου, δεύτερη και μεγαλύτερες παράγωγοι, κριτήριο δεύτερης παραγώγου.
  10. Εκθετικές Συναρτήσεις:
   Η φύση των εκθετικών συναρτήσεων, φυσικές εκθετικές συναρτήσεις και το πρόβλημα της μεγέθυνσης.
  11. Λογαριθμικές συναρτήσεις:
   Λογάριθμοι, λογαριθμικές συναρτήσεις, παράγωγοι εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων, άριστος χρόνος, εφαρμογές.
  12. Οικονομική Δυναμική και Ολοκληρωτικός Λογισμός:
   Δυναμική και ολοκλήρωση, αόριστα ολοκληρώματα, ορισμένα ολοκληρώματα, γενικευμένα (μη γνήσια) ολοκληρώματα, εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στην οικονομία.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο
  (είτε στην Τάξη, είτε σε μικρότερες ομάδες φοιτητών)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://openeclass.uom.gr)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Φροντιστήριο

  13

  Γενική Προετοιμασία - Αυτοτελής Μελέτη

  78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  130

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε:

  (α) μία πρόοδο (ενδιάμεση εξέταση), η οποία προσαυξάνει τον τελικό βαθμό κατά το 30% του βαθμού της προόδου και

  (β) μία τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τόσο στην τελική εξέταση, όσο και στην πρόοδο οι φοιτητές εξετάζονται σε ερωτήματα επίλυσης προβλημάτων.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και προσβάσιμα από τους φοιτητές στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass: https://openeclass.uom.gr/courses/BSO164/ .

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1.  Χ. Παπαπανάγος, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης ‘Μαθηματικά για Οικονομολόγους’, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε., 2017
  2. Alpha C. Chiang ‘Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2009
  3. Λ. Τσουλφίδης, ‘Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης’, Gutenberg, 2005.
  4. Μ. Λουκάκης, ‘Πρόσκληση στα Μαθηματικά’, Α΄ Τόμος, Εκδόσεις Σοφία, 2012.
  5. Ε. Καβουσάνος, ‘Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα’, Γ΄ Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006.
  6. T. Bradley, ‘Μαθηματικά για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση’, Α΄ Εκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2014.
  7. Ian Jacques, ‘Mathematics for Economics and Business’ 2nd Edition, Addison Wesley, 1995.
  8. F. S. Budnick, ‘Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences’, 4th Edition, McGraw-Hill, 1988.
  9. R. Nicholson, ‘Mathematics for Business and Economics’, McGraw-Hill, 1986.

   

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
   (ΒΣΑ410-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ410-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών - Στατιστική με Χρήση Η/Υ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

  ΩΡΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO103/

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Παραδόσεις και εργαστήριο με πρόσωπο με πρόσωπο ή με εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/ητών στην στατιστική ανάλυση δεδοµένων, την τέχνη δηλαδή της εξέτασης, σύνοψης και εξαγωγής συµπερασµάτων από δεδοµένα. Συγκεκριµένα, η/ο φοιτήτρια/τής, αφού κατανοήσει τις ϐασικές αρχές της στατιστικής στο πλαίσιο των οικονοµικών και κοινωνικών επιστηµών, να µπορεί να:

  • περιγράψει και να οργανώσει τα δεδοµένα που συλλέγει µε τεχνικές περιγραφικής στατιστικής
  • χειρίζεται αποτελεσµατικά πιθανότητες και τυχαίες µεταβλητές
  • επιλύει προβλήµατα επαγωγικής στατιστικής
  • πραγματοποιεί στατιστική ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα από τα πιο δηµοφιλή στατιστικά πακέτα λογισµικού (MS-Excel, SPSS, Stata, R) στον Η/Υ

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση βασικών τεχνολογιών ●                 Λήψη αποφάσεων  
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής Επιστήμης και τη σύνδεση αυτής με τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες. To μάθημα πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με α) τη δειγματοληψία και παραγωγή δεδομένων, β) την περιγραφική στατιστική, γ) τη θεωρία των πιθανοτήτων και δ) την επαγωγική στατιστική. Στόχος της δειγματοληψίας και της παραγωγής δεδομένων είναι η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τον πληθυσμό και τη συλλογή δεδομένων από το δείγμα. Η περιγραφική στατιστική έχει ως στόχο να συνοψίσει τις κύριες ιδιότητες δεδομένων σε ένα δείγμα, χρησιμοποιώντας γραφικές και αριθμητικές μεθόδους. Η επαγωγική στατιστική στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά ενός πληθυσμού από ένα δείγμα δεδομένων με τη βοήθεια της θεωρίας των πιθανοτήτων. Ο/Η φοιτητής/τρια αναλύει στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιώντας στατιστικά πακέτα λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) (MS-Excel, SPSS, Stata, R).

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαφανειών PowerPoint για την υποστήριξη διαλέξεων

   

  Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης Excel ή STATA 

   

  Χρήση πλατφόρμας Open eClass για την:

  • οργάνωση και διανομή των διαφανειών διαλέξεων
  • εκπόνηση εβδομαδιαίων ηλεκτρονικών ασκήσεων (quizzes) κατανόησης της ύλης και αξιολόγηση φοιτητών
  • την υποβολή των εργασιών
  • την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων, συζητήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

   

  Χρήση ανοικτών μαθημάτων ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  26

  Φροντιστήριο

  26

  Γενική προετοιμασία

  46

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων και προόδου. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Η γραπτή τελική εξέταση (70%) περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σύντομης απάντησης. Η πρόοδος (30%) πραγματοποιείται στα μέσα του εξαμήνου και περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση ενός στατιστικού λογισμικού στον υπολογιστή. Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην περιγραφή του μαθήματος στο Open eClass.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Ιωαννίδης, Δ. και Μιχαηλίδης, Π. (2021) Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικοοικονομικές επιστήμες, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Agresti A (2021), Στατιστικές Μέθοδοι για Κοινωνικές Επιστήμες, 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Diamond, I. (2006) Αρχίζοντας τη Στατιστική, Παπαζήση.
  • Moore, D.S. and McCabe, G.P. (2014) Introduction to the Practice of Statistics, 8th Edition, W.H. Freeman.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Computational Statistics & Data Analysis
  • Statistics and Probability Letters
  • Journal of Applied Statistics

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font