Δάνης Ευάγγελος
 • 2310 891.801
 • danis uom.edu.gr
 • Γραφείο: , Εργ. Η/Υ ΒΣΑΣ

  Δάνης Ευάγγελος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) (02/2001–02/2003) ΕΠΠ επίπεδο 7 / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (10/1996–09/2000) ΕΠΠ επίπεδο 6 / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

   

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΒΣ0302-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα ακολουθεί την Εισαγωγή στη Στατιστική, επεκτείνοντας την ανάλυση στην εξέταση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Παρουσιάζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την εκτίμηση σχέσεων, τη γραμμική παλινδρόμηση. Έμφαση δίδεται στην ερμηνεία των εκτιμήσεων και όχι στη θεωρία της εκτίμησης και της επαγωγής. Το μάθημα αρχίζει με την περιγραφή του υποδείγματος της γραμμικής παλινδρόμησης και τη βασική μέθοδο εκτίμησης. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, όταν οι υποθέσεις του υποδείγματος δεν ισχύουν, και τις πιθανές λύσεις τους.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΒΣ0826)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  To μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων. Συγκεκριμένα, τo μάθημα καλύπτει την ανάλυση απαιτήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες μιας μικρής επιχειρηματικής μονάδας, τη σχεδίαση του διαγράμματος Οντοτήτων και Συσχετίσεων, την υλοποίησή του σε σχεσιακούς πίνακες και τέλος τη σχεδίαση και υλοποίηση πινάκων, ερωτημάτων, φορμών και εκθέσεων με τη βοήθεια του λογισμικού MS-Access. Επίσης, το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές, μεθόδους και εφαρμογές εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0301-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο της οικονομικής επιστήμης και ασχολείται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, των παραγωγών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Η ύλη του μαθήματος συμπεριλαμβάνει: θεωρία καταναλωτή και εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις και ωφέλεια του καταναλωτή, επιλογή του καταναλωτή και ζήτηση, το αποτέλεσμα της υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, μέτρηση ευημερίας καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, κόστος, κέρδος, τέλειος ανταγωνισμός, ατελής ανταγωνισμός και μονοπώλιο.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΒΣ0111-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με μια καλή γνώση βασικών μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην οικονομική επιστήμη και θα βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων της οικονομικής ειδίκευσης. Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τη χρήση των μαθηματικών στην οικονομική επιστήμη. Για τον σκοπό αυτό γίνεται συνεχής αναφορά σε παραδείγματα και εφαρμογές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν: οικονομικά υποδείγματα, θεωρία συνόλων, ανάλυση ισορροπίας, γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα πινάκων, συγκριτική στατική ανάλυση και η έννοια της παραγώγου, κανόνες παραγώγισης, διαφορικά και κανόνες διαφορικών, αριστοποίηση, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, οικονομική δυναμική και ολοκληρωτικός λογισμός.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
   (ΒΣ0105-4)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής Επιστήμης και τη σύνδεση αυτής τόσο με την Οικονομική Επιστήμη όσο και με τις Κοινωνικές Επιστήμες. To μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με α) τη δειγματοληψία και παραγωγή δεδομένων, β) την περιγραφική στατιστική, γ) τη θεωρία των πιθανοτήτων και δ) την επαγωγική στατιστική. Στόχος της δειγματοληψίας και της παραγωγής δεδομένων είναι η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τον πληθυσμό και τη συλλογή δεδομένων από το δείγμα. Η περιγραφική στατιστική έχει ως στόχο να συνοψίσει τις κύριες ιδιότητες δεδομένων σε ένα δείγμα, χρησιμοποιώντας γραφικές και αριθμητικές μεθόδους. Η επαγωγική στατιστική στοχεύειτην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά ενός πληθυσμού από ένα δείγμα δεδομένων με τη βοήθεια της θεωρίας των πιθανοτήτων. Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση λογισμικών πακέτων στατιστικής σε H/Y (MS-Excel, SPSS, Stata, R).

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.