Δεργιαδές Θεολόγος
 • 2310-891738
 • dergiades uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 405

  Δεργιαδές Θεολόγος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
   (MES205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΔΕ1004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες της γραμμικής

  άλγεβρας και των μαθηματικών χρηματοδότησης και της εφαρμογής αυτών σε

  αντικείμενα που άπτονται της οικονομικής και της πολιτικής επιστήμης. Η διδακτική

  διαδικασία του μαθήματος στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων

  μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών

  τους. Το μάθημα συζητά με διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα:

   

  - Πίνακες.

  Α. Οι τρεις στοιχειώδης πράξεις.

  Β. Απαλοιφή του Gauss.

  Γ. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων.

  Δ. Η απαλοιφή Gauss - Jordan.

  Ε. Εφαρμογές των γραμμικών συστημάτων στην οικονομία.

   

  - Άλγεβρα Πινάκων.

  Α. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

  Β. Ειδικοί πίνακες.

  Γ. Ίχνος πίνακα.

  Δ. Αντιστροφή Πινάκων.

  Ε. Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα.

   

  - Ορίζουσα πίνακα

  Α. Ορισμός ορίζουσας κατά Laplace.

  Β. Επίλυση γραμμικού συστήματος με ορίζουσες.

   

  - Ακολουθίες και Χρηματοοικονομικά

  Α. Ακολουθίες.

  Β. Εφαρμογές σα Χρηματοοικονομικά.

  Γ. Το μοντέλο της εκθετικής μεταβολής.

   

   

  Mathematics

   

  1. Introduction to Matrix Algebra

  • Special Types of Matrices.
  • Matrix Operations.
  • The determinant.
  • The Method of cofactors.

   

  2. Inverse Matrices.

   

  • Existence and Uniqueness of an Inverse .
  • Rectangular Matrices.
  • Deriving the Inverse.

   

  3. Solving Linear equations.

  • Equations Having Many Solutions.
  • Equations with Only One Solution.
  • Solutions Using a Generalized Inverse.

   

  4. Simple Interest and simple Discount

  • Percentage mark-up.
  • Simple Interest and Present Value.
  • Simple Discount

   

  5. Compound Interest.

  • Compound Amount Formula.
  • Present Value Formula.
  • Applications

   

  6. Annuites.

  • Annuities and their Future Value.
  • The sum of an Annuity Determining the size of Annuity

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
   (Δ16004-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες του Διαφορικού και του
  Ολοκληρωτικού λογισμού και των εφαρμογών αυτών των εννοιών σε αντικείμενα που
  άπτονται της οικονομικής επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία του μαθήματος στοχεύει
  στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων μαθηματικών εννοιών σε
  προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών τους. Το μάθημα συζητά με
  διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα:

  -Μονοτονία - Ακρότατα - Κοίλα - Σημεία καμπής - De l’ Hospital -Τύπος Taylor
  Α. Ακρότατα και εύρεση ακρότατων.
  Β. Κοίλα και σημεία καμπής.
  Γ. Όρια και παράγωγος (De l' Hospital).
  Δ. Πολυωνυμική προσέγγιση (τύπος Taylor).
  Ε. Εφαρμογές των παραγώγων στη Διοίκηση και Οικονομία.

  - Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών.
  Α. Οριζόντιες τομές της επιφάνειας z = f(x, y) (ισοσταθμικές).
  Β. Κατακόρυφες τομές της επιφάνειας z = f(x, y).
  Γ. Μερικές παράγωγοι.
  Δ. Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων.
  Ε. Πλεγμένες συναρτήσεις και παραγώγιση.
  Ζ. Συστήματα πλεγμένων εξισώσεων και παραγώγιση-Jacobian ορίζουσα.
  Η. Οι ομογενείς συναρτήσεις
  Θ. Συναρτησιακή εξάρτηση συναρτήσεων
  Ι. Μέγιστα, ελάχιστα και σαγματικά σημεία της συναρτήσεως f(x, y)

  - Ολοκληρωτικός Λογισμός.
  Α. Αόριστο ολοκλήρωμα της f(x).
  Β. Κανόνες ολοκλήρωσης και ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων
  Γ. Εφαρμογές αορίστου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
  Δ. Ορισμένο ολοκλήρωμα της f(x).
  Ε. Υπολογισμός εμβαδού καταλλήλου χωρίου.
  Ζ. Εμβαδόν επίπεδου χωρίου.
  Η. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
  Θ. Γενικευμένα ολοκληρώματα

     Mathematics I


  1. Nonlinear Functions
  •    Exponential and logarithmic Functions.
  •    Applications: Growth and Decay; Mathematics of Finance.

  2. The Derivative.
  •    Limits.
  •    Continuity.
  •    Rates of Change.

  3. Calculating the Derivative.
  •    Techniques for Finding Derivatives.
  •    The Chain Rule.

  4. Graphs and the Derivative
  •    Increasing and Decreasing Functions.
  •    Relative Extrema.
  •    Higher Derivatives, Concavity, and the Second Derivative Test

  5. Applications of the Derivative.
  •    Absolute Extrema.
  •    Applications of Extrema.
  •    Implicit Differentiation

  6. Integration.
  •    Antiderivatives.
  •    Area and the Definite Integral

  7. Further Techniques and Applications of Integration
  •    Integration by Parts.

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (Δ16001-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων
  της μακροοικονομικής θεωρίας, και τα οποία αποτελούν θεμέλιο για την περαιτέρω
  ενασχόληση των φοιτητών με το αντικείμενο της μακροοικονομικής. Επίσης, το μάθημα
  αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία στατικής ανάλυσης που
  απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεωρητικών μακροοικονομικών
  υποδειγμάτων τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα της μακροοικονομικής.
  Τα ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έχουν ως εξής:

  - Εισαγωγή
  Α. Μία ανασκόπηση της παγκόσμιας οικονομίας.
  Β. Μια ανασκόπηση του περιεχομένου του μαθήματος.

  - Βραχυχρόνια ανάλυση
  Α. Η αγορά των αγαθών.
  Β. Η αγορά χρήματος.
  Γ. Η αγορά αγαθών και η αγορά χρήματος μαζί. Το υπόδειγμα IS-LM.

  - Μεσοπρόθεσμη ανάλυση
  Α. Η αγορά των εργασίας.
  Β. Όλες οι αγορές μαζί. Το υπόδειγμα AS-AD.
  Γ. Καμπύλη Phillips, το φυσικό επίπεδο της απασχόλησης και πληθωρισμός.
  Δ. Η κρίση (2008).

  - Μακροχρόνια ανάλυση
  Α. Tα stylized facts της μακροοικονομικής.
  Β. Αποταμίευση, συσσώρευση κεφαλαίου και παραγωγή.
  Γ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη.
  Δ. Τεχνολογική πρόοδος: βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια.

  - Προσδοκίες
  Α. Προσδοκίες τα βασικά εργαλεία.
  Β. Αγορές χρήματος και προσδοκίες.
  Γ. Προσδοκίες, κατανάλωση και επένδυση.
  Δ. Προσδοκίες, εισόδημα και οικονομική πολιτική.


  Macroeconomic Theory

  1. The Goods Market.
  •    The Composition of GDP.
  •    The Demand for Goods.
  •    The Determination of Equilibrium Output.
  •    Investment=Saving: An alternative Way of Thinking about Equilibrium

  2. Financial Markets.
  •    The Demand for Money.
  •    Determining the Interest Rate.
  •    Two Alternative ways of looking at the Equilibrium.

  3. Goods and Financial Markets: The IS-LM Model.
  •    The Goods Market and the IS Relation.
  •    Financial Markets and the LM Relation.
  •    Putting the IS and the LM Relations Together.
  •    Using a Policy Mix
  •    How Does the IS-LM Model Fit the Facts?

  4. Putting All Markets Together: The AS-AD Model.
  •    Equilibrium in the Short Run and in the Medium Run.
  •    The Effects of a Monetary Expansion.
  •    A Decrease in the Budget Deficit

  5. The Phillips Curve, the Natural Rate of Unemployment, and Inflation.
  •    Inflation, Expected Inflation, and Unemployment.
  •    A Summary and Many Warnings.

  6. The Facts of Growth.
  •    A Broader Look across Time and Space.
  •    Thinking About Growth.

  7. Technological Progress and Growth.
  •    Technological Progress and the Rate of Growth.
  •    The Determinants of Technological Progress.

  8. Technological Progress: The Short, the Medium, and the Long Run.
  •    Productivity, Output, and Unemployment in the Short-Run.
  •    Productivity and the Natural Rate of Unemployment.
  •    Institutions, Technological Progress, and Growth.

  9. Technological Progress and Growth.
  •    Nominal and Real Interest Rates, and the IS–LM Model.
  •    Expected Present Discounted Values.

  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΝΕΠ0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
   (Δ17001-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών
  μεταβλητών και στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν
  ισχύει εμπειρικά μία θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το
  σύνολο των τεχνικών που στοχεύουν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού
  μοντέλου και το οποίο περιγράφει ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της
  οικονομετρίας. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα:

  - Ανασκόπηση Στατιστικών Μεθόδων.
  Α. Περιγραφή δεδομένων: Αριθμητικά μέτρα.
  Β. Συνεχής κατανομές πιθανοτήτων.
  Γ. Μέθοδοι δειγματοληψίας και το κεντρικό οριακό θεώρημα.
  Δ. Εκτίμηση και διάστημα εμπιστοσύνης.
  Ε. Έλεγχοι υποθέσεων ενός δείγματος.

  - Εισαγωγή στη γραμμική παλινδρόμηση: Το υπόδειγμα των δύο μεταβλητών.
  Α. Η έννοια της παλινδρόμησης.
  Β. Πληθυσμιακή και δειγματική συνάρτηση παλινδρόμησης.
  Γ. Εκτίμηση παραμέτρων.

  - Το υπόδειγμα των δύο μεταβλητών: Έλεγχος υποθέσεων.
  Α. Γιατί χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων;
  Β. Έλεγχος υποθέσεων.

  - Το υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης.
  Α. Υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης.
  Β. Έλεγχος από κοινού υποθέσεων (Joint Hypothesis).

  - Συναρτησιακές μορφές παλινδρόμησης/Ψευδομεταβλητές στην ανάλυση
  παλινδρόμησης.
  Α. Τρόποι εκτίμησης της ελαστικότητας.
  Β. Τρόποι εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης.
  Γ. Η φύση των ψευδομεταβλητών.
  Δ. Ενσωμάτωση και ερμηνεία ψευδομεταβλητών σε οικονομετρικές εξειδικεύσεις.

  - Επιλογή Υποδείγματος στην πράξη.
  Α. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού υποδείγματος.
  Β. Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων εξειδίκευσης.


  Econometrics Ι

  1. Revision of basic concepts in statistics.
  •    Describing the data: Numerical Measures.
  •    Continuous Probability Distributions.
  •    Sampling Methods and the Central Limit Theorem.
  •    Estimation and confidence interval.
  •    One-sample tests of hypothesis.

  2. Basics of linear regression model: Two variable model.
  •    The meaning of regression.
  •    Population & sample regression function.
  •    Estimation of parameters.
  •    Lab: Familiarization with econometric software (E-views).

  3. The two-variable model: Hypothesis testing.
  •    Why Ordinary Least Squares (OLS)?
  •    Hypothesis testing.
  •    Lab: Estimation of a simple regression specification

  4. Regression functional forms/Dummy variable regression.
  •    How to measure elasticity.
  •    How to measure growth.
  •    The nature of dummy variables.
  •    Lab: Data extraction from questionnaires/regression.

  5. Model selection in practice.
  •    Attributes of a good model.
  •    Detecting specification errors.
  •    Lab: Model selection in practice.


  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (Δ18005-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην στατιστική επαγωγή και των απαραίτητων
  διαγνωστικών ελέγχων που χρησιμοποιούνται σε πολυμεταβλητές εξειδικεύσεις.
  Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνέχεια του περιεχομένου που αναλύεται διεξοδικά στο
  εισαγωγικό μάθημα οικονομετρία Ι. Το μάθημα της Οικονομετρίας ΙΙ συζητά με διεξοδικό
  τρόπο τα εξής θέματα:


  -Πολυσυγραμμικότητα.
  Α. Η έννοια της πολυσυγραμμικότητας.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της πολυσυγραμμικότητας.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της πολυσυγραμμικότητας.
  Δ. Εντοπισμός της πολυσυγραμμικότητας στην πράξη.
  Ε. Διόρθωση της πολυσυγραμμικότητας στην πράξη.

  - Ετεροσκεδαστικότητα.
  Α. Η έννοια της ετεροσκεδαστικότητας.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας.
  Δ. Εντοπισμός της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.
  - Έλεγχος Glejer
  - Έλεγχος White
  Ε. Διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.

  - Γραμμική Συσχέτιση.
  Α. Η έννοια της γραμμικής συσχέτισης.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της γραμμικής συσχέτισης.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της γραμμικής συσχέτισης.
  Δ. Εντοπισμός της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.
  - Έλεγχος Breusch-Godfrey
  Ε. Διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.

  - Τα υποδείγματα Logit και Probit.
  Α. Το υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας.
  Β. Το υπόδειγμα Logit.
  Γ. Το υπόδειγμα Probit.  Econometrics ΙI

  1. Multicollinearity.
  •    Is multicollinearity bad?
  •    Theoretical & practical consequences of multicollinearity
  •    Lab: Identifying multicollinearity.

  2. Heteroscedastic error term.
  •    Consequences of heteroscedasticity.
  •    Detection & correction of heteroscedasticity.
  •    Lab: Testing & correction for heteroscedasticity.

  3. Serial correlation.
  •    Consequences of serial correlation.
  •    Detection & correction of serial correlation.
  •    Lab: Testing & correction for serial correlation.

  4. Models with qualitative dependent variables.
  •    the logit & probit models.
  •    cross sectional analysis.
  •    Lab: Estimation of logit and probit models

  5. Summary of the delivered material.
  •    Linear regression model.
  •    Regression diagnostics.
  •    Qualitative dependent variables.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.