Δεργιαδές Θεολόγος
 • 2310 891.738
 • dergiades uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 401

  Δεργιαδές Θεολόγος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Μακροχρηματοοικονομική και Ζήτηση της Πληροφορίας

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό (PhD) στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στην Χρηματοοικονομική και Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο του York (U.K.), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  • Πτυχίο (BSc) στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Μακροχρηματοοικονομική
  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία   
  • Ζήτηση της Πληροφορίας
  • Οικονομικά της Ενέργειας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
   (MES205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
   (ΔΕ1004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας και των μαθηματικών χρηματοδότησης και της εφαρμογής αυτών σε αντικείμενα που άπτονται της οικονομικής και της πολιτικής επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία του μαθήματος στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών τους. Το μάθημα συζητά με διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα: 

  - Πίνακες.

  Α. Οι τρεις στοιχειώδης πράξεις.

  Β. Απαλοιφή του Gauss.

  Γ. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων.

  Δ. Η απαλοιφή Gauss - Jordan.

  Ε. Εφαρμογές των γραμμικών συστημάτων στην οικονομία. 

  - Άλγεβρα Πινάκων.

  Α. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

  Β. Ειδικοί πίνακες.

  Γ. Ίχνος πίνακα.

  Δ. Αντιστροφή Πινάκων.

  Ε. Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα. 

  - Ορίζουσα πίνακα

  Α. Ορισμός ορίζουσας κατά Laplace.

  Β. Επίλυση γραμμικού συστήματος με ορίζουσες. 

  - Ακολουθίες και Χρηματοοικονομικά

  Α. Ακολουθίες.

  Β. Εφαρμογές σα Χρηματοοικονομικά.

  Γ. Το μοντέλο της εκθετικής μεταβολής.

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης. 

  - Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (Δ16001-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων
  της μακροοικονομικής θεωρίας, και τα οποία αποτελούν θεμέλιο για την περαιτέρω
  ενασχόληση των φοιτητών με το αντικείμενο της μακροοικονομικής. Επίσης, το μάθημα
  αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία στατικής ανάλυσης που
  απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεωρητικών μακροοικονομικών
  υποδειγμάτων τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα της μακροοικονομικής.
  Τα ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έχουν ως εξής:

  - Εισαγωγή
  Α. Μία ανασκόπηση της παγκόσμιας οικονομίας.
  Β. Μια ανασκόπηση του περιεχομένου του μαθήματος.

  - Βραχυχρόνια ανάλυση
  Α. Η αγορά των αγαθών.
  Β. Η αγορά χρήματος.
  Γ. Η αγορά αγαθών και η αγορά χρήματος μαζί. Το υπόδειγμα IS-LM.

  - Μεσοπρόθεσμη ανάλυση
  Α. Η αγορά των εργασίας.
  Β. Όλες οι αγορές μαζί. Το υπόδειγμα AS-AD.
  Γ. Καμπύλη Phillips, το φυσικό επίπεδο της απασχόλησης και πληθωρισμός.
  Δ. Η κρίση (2008).

  - Μακροχρόνια ανάλυση
  Α. Tα stylized facts της μακροοικονομικής.
  Β. Αποταμίευση, συσσώρευση κεφαλαίου και παραγωγή.
  Γ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη.
  Δ. Τεχνολογική πρόοδος: βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια.

  - Προσδοκίες
  Α. Προσδοκίες τα βασικά εργαλεία.
  Β. Αγορές χρήματος και προσδοκίες.
  Γ. Προσδοκίες, κατανάλωση και επένδυση.
  Δ. Προσδοκίες, εισόδημα και οικονομική πολιτική.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων της μακροοικονομικής.

  - Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων στατικής ανάλυσης.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

  - Απόκτηση βασικών γνώσεων για την περαιτέρω ενασχόληση με την προχωρημένη μακροοικονομική.

  - Κατανόηση της σύνδεσης των θεωρητικών υποδειγμάτων με τα εμπειρικά ευρήματα και την άσκηση κατάλληλης οικονομικής πολιτικής.

  - Καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικής οικονομικής σκέψης.

  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΝΕΠ0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
   (ΜΑΕ0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
   (Δ17001-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών
  μεταβλητών και στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν
  ισχύει εμπειρικά μία θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το
  σύνολο των τεχνικών που στοχεύουν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού
  μοντέλου και το οποίο περιγράφει ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της
  οικονομετρίας. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα:

  - Ανασκόπηση Στατιστικών Μεθόδων.
  Α. Περιγραφή δεδομένων: Αριθμητικά μέτρα.
  Β. Συνεχής κατανομές πιθανοτήτων.
  Γ. Μέθοδοι δειγματοληψίας και το κεντρικό οριακό θεώρημα.
  Δ. Εκτίμηση και διάστημα εμπιστοσύνης.
  Ε. Έλεγχοι υποθέσεων ενός δείγματος.

  - Εισαγωγή στη γραμμική παλινδρόμηση: Το υπόδειγμα των δύο μεταβλητών.
  Α. Η έννοια της παλινδρόμησης.
  Β. Πληθυσμιακή και δειγματική συνάρτηση παλινδρόμησης.
  Γ. Εκτίμηση παραμέτρων.

  - Το υπόδειγμα των δύο μεταβλητών: Έλεγχος υποθέσεων.
  Α. Γιατί χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων;
  Β. Έλεγχος υποθέσεων.

  - Το υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης.
  Α. Υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης.
  Β. Έλεγχος από κοινού υποθέσεων (Joint Hypothesis).

  - Συναρτησιακές μορφές παλινδρόμησης/Ψευδομεταβλητές στην ανάλυση
  παλινδρόμησης.
  Α. Τρόποι εκτίμησης της ελαστικότητας.
  Β. Τρόποι εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης.
  Γ. Η φύση των ψευδομεταβλητών.
  Δ. Ενσωμάτωση και ερμηνεία ψευδομεταβλητών σε οικονομετρικές εξειδικεύσεις.

  - Επιλογή Υποδείγματος στην πράξη.
  Α. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού υποδείγματος.
  Β. Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων εξειδίκευσης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές οικονομετρικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών οικονομετρικών εξειδικεύσεων. 

  - Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.
  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (Δ18005-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην στατιστική επαγωγή και των απαραίτητων
  διαγνωστικών ελέγχων που χρησιμοποιούνται σε πολυμεταβλητές εξειδικεύσεις.
  Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνέχεια του περιεχομένου που αναλύεται διεξοδικά στο
  εισαγωγικό μάθημα οικονομετρία Ι. Το μάθημα της Οικονομετρίας ΙΙ συζητά με διεξοδικό
  τρόπο τα εξής θέματα:


  -Πολυσυγραμμικότητα.
  Α. Η έννοια της πολυσυγραμμικότητας.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της πολυσυγραμμικότητας.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της πολυσυγραμμικότητας.
  Δ. Εντοπισμός της πολυσυγραμμικότητας στην πράξη.
  Ε. Διόρθωση της πολυσυγραμμικότητας στην πράξη.

  - Ετεροσκεδαστικότητα.
  Α. Η έννοια της ετεροσκεδαστικότητας.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας.
  Δ. Εντοπισμός της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.
  - Έλεγχος Glejer
  - Έλεγχος White
  Ε. Διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.

  - Γραμμική Συσχέτιση.
  Α. Η έννοια της γραμμικής συσχέτισης.
  Β. Οι θεωρητικές συνέπειες της γραμμικής συσχέτισης.
  Γ. Οι πρακτικές συνέπειες της γραμμικής συσχέτισης.
  Δ. Εντοπισμός της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.
  - Έλεγχος Breusch-Godfrey
  Ε. Διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας στην πράξη.

  - Τα υποδείγματα Logit και Probit.
  Α. Το υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας.
  Β. Το υπόδειγμα Logit.
  Γ. Το υπόδειγμα Probit.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με οικονομετρικούς ελέγχους και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών οικονομετρικών εξειδικεύσεων. 

  - Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Grammenos, C., T. Dergiades and G. Mazis (2014). Evidence on the Pricing of the Syndicated Loans for the Global Port Industry. In Meersman, H., Van de Voorde, E. and T. Vanelslander (Eds.), Port Infrastructure Finance, 87-110, London: Taylor and Francis.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Dergiades, T., C. Milas, E. Mossialos and T. Panagiotidis (2023). COVID-19 anti-contagion policies and economic support measures in the US. Oxford Economic Papers, 75(3), 613-630.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dergiades T. and P.K. Pouliasis (2023). Should stock returns predictability be ‘hooked on’ long-horizon regressions? International Journal of Finance and Economics, 28(1), 718-732

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Dergiades, T., C. Milas, E. Mossialos and T. Panagiotidis (2022). Effectiveness of Government Policies in Response to the first COVID-19 Outbreak. PLOS Global Public Health 2, e0000242.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dergiades, T., C. Milas and T. Panagiotidis (2022). Unemployment Claims During COVID-19 and Economic Support Measures in the US. Economic Modelling 113, 105891.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Arampatzidis, I., T. Dergiades, R.K. Kaufmann and T. Panagiotidis (2021). Oil and the U.S. Stock Market: Implications for Low Carbon Policies. Energy Economics 103, 105588.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Milas C., T. Panagiotidis and T. Dergiades (2021). Does it Matter where you Search? Twitter versus Traditional News Media. Journal of Money, Credit and Banking 53, 1757-1795.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Psychoyios D., O. Missiou and T. Dergiades (2021). Energy based estimation of the Shadow Economy: The role of Governance Quality. Quarterly Review of Economics and Finance 80, 797-808.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Dergiades, T., C. Milas and T. Panagiotidis (2020). A Mixed Frequency Approach for Stock Returns and Valuation Ratios. Economics Letters 187, 108861.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Dergiades, T., E. Mavragani and B. Pan (2018). Google Trends and Tourists Arrivals: Emerging biases and proposed corrections. Tourism Management 66 (3), 108-120.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dergiades, T., R. Madlener and G. Christofidou (2018). The nexus between natural gas spot and futures prices at NYMEX: Do weather shocks and non-linear causality in low frequencies matter? The Journal of Economic Asymmetries 12 (2), 5-18.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Mitianoudis, N. and T. Dergiades (2017). Stock Prices Predictability at Long-horizons: Two Tales from the Time-Frequency Domain. Credit and Capital Markets 50 (1), 37-61.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Dergiades, T., R. Kaufmann and T. Panagiotidis (2016). Long-Run Changes in Radiative Forcing and Surface Temperature: The Effect of Human Activity over the Last Five Centuries. Journal of Environmental Economics and Management 76 (2), 67-85.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Dergiades, T., C. Milas and T. Panagiotidis (2015). Tweets, Google Trends and Sovereign Spreads in the GIIPS. Oxford Economic Papers 67 (2), 406-432.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Kontopoulos, E., C. Berberidis, T. Dergiades and N. Bassiliades (2013). Ontology-based sentiment analysis of twitter posts. Expert Systems with Applications 40 (10), 4065-4074.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Dergiades T. (2012). Do Investors' Sentiment Dynamics affect Stock Returns? Evidence from the US Economy. Economics Letters 116 (5), 404-407.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dergiades T., G. Martinopoulos and L. Tsoulfidis (2012). Energy Consumption and Economic Growth: Parametric and Non-Parametric Causality Testing for the Case of Greece. Energy Economics 36 (3), 686-697.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Katsikas, E, and T. Dergiades (2012). Higher Education Policy in Greece: Filling the Danaids' Jar. Empirica 39 (3), 279-292.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Dergiades, T. and L. Tsoulfidis (2011). Revisiting Residential Demand for Electricity in Greece: New Evidence from the ARDL Approach to Cointegration Analysis. Empirical Economics 41 (2), 511-531.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsintsos, P. and T. Dergiades (2011). Uncertainty in the Public Debt Market and Stochastic Long-Run Growth. Economic Modelling 28 (1), 67-73.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Dergiades, T. and T. Dasilas (2010). Modelling and Forecasting Mobile Telecommunication Services: The Case of Greece. Applied Economics Letters 17 (18), 1823-1828.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Dergiades, T. and L. Tsoulfidis (2008). Estimating Residential Demand for Electricity in the United States, 1965-2006. Energy Economics 30 (5), 2722-2730.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Dergiades, T. and L. Tsoulfidis, (2007). A New Method for the Estimation of Capacity Utilization: Theory and Empirical Evidence from 14 EU Countries. Bulletin of Economic Research 59 (4), 361-381.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dergiades, T. and L. Tsoulfidis (2007). Estimating Capacity Utilization Using a SVAR Model: An application to the US and Canadian Economies. Economics Bulletin 5 (4), 1-12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Άλλα (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Popular Press Articles about my Research

     • Period covered 2014-2022

     2022

     • London School of Economics: Blog on American Politics and Policy. Greater economic support would have softened the effects of the COVID-19 pandemic on labor markets across the states, 10/6/ 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • London School of Economics: Blog on American Politics and Policy. Before vaccines, government interventions were more effective at controlling COVID-19 when combined with economic support measures, 21/7/ 2022

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kathimerini, A methodology for ranking economic departments (in Greek), 23/1/2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     2020

     2019

     2018

     2017

     2015

     2014

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font