Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι αρμόδια για τη σύνδεση μεταξύ του διοικητικού και του ακαδημαϊκού τομέα λειτουργίας του Πανεπιστημίου και για τη στήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολών, Τμημάτων) σε ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα. Υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) των ακαδημαϊκών τμημάτων συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Πανεπιστημίου σε θέματα σπουδών. Συνιστά το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων, όταν απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο για θέματα σπουδών, διεκπεραίωσης αποφάσεων εγγραφής φοιτητών, παροχής στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπουδών, κ.λπ.

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, π.χ. την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων, και τον συντονισμό των Τμημάτων που την απαρτίζουν με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Σπουδών

β) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

γ) Τμήμα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακών Σπουδών

δ) Γραμματείες Τμημάτων (μία για κάθε Τμήμα)

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font