Καφετζόπουλος Δημήτριος
 • 2310 891.567
 • dimkafe uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 202

  Καφετζόπουλος Δημήτριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Μάνατζμεντ Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (02/2017 – 12/2019).
  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Διοίκηση Καινοτομίας και Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (11/2015 – 12/2016).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2008).
  • Πτυχίο Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (2005).
  • Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μάνατζμεντ διαδικασιών
  • Μάνατζμεντ καινοτομίας
  • Μάνατζμεντ ποιότητας
  • Αμφιδεξιότητα επιχειρήσεων (Ambidexterity)
  • Διοίκηση αλλαγών
  • Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματική απόδοση
  • Ηγεσία - παρακίνηση προσωπικού
  • Στρατηγική, πολιτική και σχεδιασμός στις επιχειρήσεις 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MPM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0701

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα ειδικού υποβάθρου (Επιλογής)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA172/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων σχετικά με την διοίκηση των ΜΜΕ στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής.
  • Κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στη διοίκησή των ΜΜΕ, τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά αλλά και να εφαρμόζουν τα κύρια εργαλεία μιας μελέτης βιωσιμότητας.
  • Αξιολογούν  την πληρότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να προτείνουν βελτιώσεις και προσθήκες σε προσχέδια επιχειρηματικών σχεδίων που αξιολογούν
  • Αξιολογούν ρεαλιστικά προτάσεις συνεργασίας με δικαιοπαροχή/ franchizing
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου των ΜΜΕ και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική γνώση και κριτική κατανόησης των θεωριών των βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του γνωστικού πεδίου των ΜΜΕ.
  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκληθείσες γνώσεις τους  στην διοίκηση των ΜΜΕ ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επαγγελματικού τους πεδίου.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα που αφορούν τις ΜΜΕ αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις υποστηρίζοντάς τες με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.
  • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διοίκησης ΜΜΕ ορθά,  λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Ικανότητα μεταφοράς των γνώσεων που απέκτησαν για τις ΜΜΕ στο επαγγελματικό τους πεδίο με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
  • Ικανότητα ως στελέχη των ΜΜΕ να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, ώστε να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και στην δυναμική του εξωτερικού περιβάλλοντος.
  • Ικανότητα να εργάζονται αυτόνομα είτε σε ομάδες και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.
  • Ικανότητα να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους, να ενεργοποιούν τους συνεργάτες τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλους τους συμμετόχους (stakeholders).
  • Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον και παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
  • Ικανότητα εντοπισμού και υιοθέτησης του κατάλληλου ηγετικού στυλ ανά περίπτωση.
  • Ικανότητα  καλύτερου σχεδιασμού των οργανωσιακών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών των ΜΜΕ.
  • Ικανότητα δημιουργικής γνώσης, κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής λύσης προβλημάτων.

   

   


   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Οικογενειακές Επιχειρήσεις
  • Ευκαιρίες Επιχειρήσεων Δικαιόχρησης (Franchising)
  • Ευκαιρίες Ίδρυσης και Εξαγοράς ΜΜΕ
  • Ανάπτυξη των ΜΜΕ και Συγκριτικό Πλεονέκτημα
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Business Plan)
  • Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan)
  • Το οργανωτικό πλάνο και η μορφή του οργανισμού
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις ΜΜΕ
  • Εγκατάσταση ΜΜΕ και Επαγγελματική Διοίκηση
  • Διοίκηση Λειτουργιών στις ΜΜΕ
  • Η παγκοσμιοποίηση των ΜΜΕ
  • Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων και πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της open e-class. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (Εμπλουτισμένη Εισήγηση)

  39

  Διαδραστική διδασκαλία (Ερωτήσεις – Απαντήσεις,

  Καταιγισμός Ιδεών)

  16

  Εργασία

  25

  Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση

  32

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

   

  112

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα δύο συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 8 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 2 μονάδες

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ελληνική

  • Longenecker, J., Pett, JW., Palich, LE. and Hoy, F. (2018), Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,Broken Hill Publishers, Λευκωσία, Κύπρος.
  • Longenecker, J.C., Moore, C.W., Petty, J.W. (2005) Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 2η Ελληνική Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
  • Murphy, M. (1999) Μάνατζμεντ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
  • Siropolis, N. (2001) Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
  • Σκουλάς, Ν.Ε. (2002) Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηματία. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  • Storey, D.J., Greene, F.J., Χασσίδ, Ι., Φαφαλιού, Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
  • Deakins, D. και M. Freel (2017) “Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις: Νεοφυείς Επιχειρήσεις”, εκδόσεις Rosili.
  • Scarborough N. (2016), Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 1η Έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ
  • Bateman, T. και Snell, S. (2016), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  International Small Business Journal

  Journal of Small Business Management

  Small Business Economics

  International Journal of Entrepreneurship and Small Business

  Journal of Small Business and Enterprise Development

  Journal of Small Business and Entrepreneurship

  International Journal of Globalisation and Small Business

  Small Enterprise Research

  Family Business Review

  Journal of Family Business Strategy

  Journal of Family Economic Issues

  Community, Work and Family

  Academy of Management Journal

  Academy of Management Review

  British Journal of Industrial Relations

  European Management Journal

  Group and Organization Management

  International Journal of Training and Development

  International Studies of Management & Organization

  Journal of Behavioral Decision Making

  Journal of International Management

  Journal of Management

  Journal of Management Development

  Journal of Organizational Behavior

  Leadership Quarterly

  Strategic Management Journal

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ΟΔ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ601

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA107/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Αποκτήσουν τη δυνατότητα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις του περιβάλλοντος
  • Επιλύουν σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης των οργανισμών και διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής.
  • Είναι σε θέση, αναπτύσσοντας δεξιότητες εισαγωγής οργανωσιακών αλλαγών, να πείσουν για τη χρησιμότητα των προτάσεων και νεωτεριστικών ιδεών τους, ώστε να γίνουν αποδεκτές και εφαρμόσιμες.
  • Είναι σε θέση πρώτα να «περάσουν» και κατόπιν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά στην ομάδα, στο τμήμα και στη διεύθυνση τις οργανωσιακές αλλαγές που προτείνει η διοίκηση.
  • Εξηγήσουν τα μοντέλα που εξετάζουν τα είδη και τους τύπους αλλαγής, καθώς και το μέγεθος και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός,
  • Κατανοήσουν τις επιρροές, που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Ικανότητα  να δώσουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα που απαντώνται στο χώρο εργασίας και αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα και την οργανωσιακή αλλαγή.
  • Ικανότητα δημιουργικής γνώσης, κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής λύσης προβλημάτων που προέρχονται από την οργανωσιακή αλλαγή.
  • Ικανότητα   ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών – μέσα από μελέτες περιπτώσεων, εκπαιδευτικά videos, επιστημονικά άρθρα, επιχειρηματικά σχέδια και συναφείς μελέτες.
  • Ικανότητα  καλύτερου σχεδιασμού των πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών του σχετίζονται με την οργανωσιακή αλλαγή
  • Ικανότητα  διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής.
  • Ικανότητα  παρακίνηση των εργαζομένων και των ομάδων αλλαγής.
  • Ικανότητα  επικοινωνίας  με τις εργασιακές ομάδες.
  • Ικανότητα εντοπισμού του κατάλληλου ηγετικού στυλ ανά περίπτωση για την αποτελεσματική διαχείριση  της οργανωσιακής αλλαγής.

   

   
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Οργανισμοί και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα
  • Η φύση της οργανωσιακής αλλαγής
  • Οργανωτική δομή, Σχεδιασμός
  • Μεθοδολογία Ανάλυσης Περίπτωσης
  • Οργανωτική δομή και αλλαγή
  • Κουλτούρα και Αλλαγή
  • Πολιτικές της Αλλαγής
  • Ηγεσία και Αλλαγή
  • Το πλαίσιο στη διοίκηση αλλαγών
  • Μοντέλα σκληρών συστημάτων της αλλαγής
  • Μοντέλα μαλακών συστημάτων της αλλαγής
  • Μέλλουσες κατευθύνσεις και προκλήσεις

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της open e-class. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (Εμπλουτισμένη Εισήγηση)

  39

  Διαδραστική διδασκαλία (Ερωτήσεις – Απαντήσεις,

  Καταιγισμός Ιδεών)

  26

  Μελέτη περίπτωσης

  30

  Εργασία

  30

  Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση

  60

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  185

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα δύο συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 8 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 2 μονάδες

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ελληνική

  • Senior, B. and Swailes, S. (2017) Οργανωσιακή Αλλαγή, Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης –BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.
  • Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
  • Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  • Schermerhorn, J. (2018), Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Broken Hill.
  • Uhl-Bien, M., Schermerhorn, J. και Osborn, R. (2015), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Broken Hill Publishers LTD.
  • Γεωργόπουλος, Α., Μαρούδας, Λ. και Πολυχρονίου, Π. (2019), Σύγχρονο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ.

  Ξενόγλωσση

  • Leoussis N. (2012), Winning in Business and Politics: The Strategic Delta.Philosophy and Praxis in Modern Decision Making. Libra Publishing
  • Bass, B. and Bass, R. (2008), The Bass Handbook of Leadershp: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press.
  • Rahim, A. (2011), Managing conflict in organizations (4th Ed.), Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey.
  • Bevan, R. (2011). Changemaking: Tactics and Resources for Managing Organizational Change. CreatSpace.
  • Bridges, W. and Bridges, S. (2009). Managing Transitions: Making the Mostof Change. Da Capo Press.
  • Mullins, L.J. (2016). Management and Organizational Behavior (11th Ed). Pearson

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Economic Development and Cultural Change

  Competition and Change

  International Journal of Knowledge, Culture and Change Management

  Structural Change and Economic Dynamics

  Journal of Organizational Change Management

  Development and Change

  Journal of Change Management

  Academy of Management Journal

  Academy of Management Review

  British Journal of Industrial Relations

  European Management Journal

  International Studies of Management & Organization

  Journal of Applied Management Studies

  Journal of Applied Psychology

  Journal of Behavioral Decision Making

  Journal of International Management

  Journal of Management

  Journal of Management Development

  Journal of Occupational & Organizational Psychology

  Journal of Organizational Behavior

  Leadership Quarterly

  Organizational Behavior and Human Decision Processes

  Personnel Psychology

  Research in Personnel & Human Resource Management

  Strategic Management Journal

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΟΔ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA171/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Κατέχουν ολοκληρωμένη, αναλυτική και προηγμένη γνώση στις  λειτουργίες, αρχές, έννοιες και θεωρίες του Μάνατζμεντ.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του  Μάνατζμεντ και των τρεχουσών εξελίξεών του καθώς και την επίδρασή του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Διαθέτουν βασικές γνώσεις σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του Μάνατζμεντ (Διεπιστημονικότητα).
  • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκληθείσες γνώσεις τους στο Μάνατζμεντ ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επαγγελματικού τους πεδίου.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα που αφορούν το Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και οργανισμών αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις υποστηρίζοντάς τες με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, στο πλαίσιο του Μάνατζμεντ και του σχετικού επαγγέλματος που εφαρμόζουν, και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις για τις συναφείς διοικητικές διαστάσεις του θέματος.
  • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διοίκησης ορθά, να αναλύουν βασικά θέματα του Μάνατζμεντ.
  • Λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις σε σύνθετα επιχειρηματικά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της ανάπτυξης και αποτελεσματικής καθοδήγησης ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Ικανότητα μεταφοράς των γνώσεων που απέκτησαν στο Μάνατζμεντ στο επαγγελματικό τους πεδίο με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
  • Ικανότητα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις του περιβάλλοντος
  • Ικανότητα να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους, να ενεργοποιούν τους συνεργάτες τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλους τους συμμετόχους (stakeholders).
  • Ικανότητα  σχεδιασμού των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών αποτελεσματικής διαχείρισής των εργαζομένων.
  • Ικανότητα  διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής και παρακίνηση των εργαζομένων.
  • Ικανότητα εντοπισμού και υιοθέτησης του κατάλληλου ηγετικού στυλ ανά περίπτωση.
  • Ικανότητα  καλύτερου σχεδιασμού των οργανωσιακών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών του οργανισμού.
  • Ικανότητα δημιουργικής γνώσης, κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής λύσης προβλημάτω
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, βασικές έννοιες και ορισμοί
  • Ιστορική εξέλιξη του Μάνατζμεντ
  • Περιεχόμενο και Περιβάλλον της Επιχείρησης
  • Η λειτουργία του Προγραμματισμού
  • Η οργάνωση των επιχειρήσεων
  • Η λειτουργία της Ηγεσίας
  • Η λειτουργία του ελέγχου – Λήψη αποφάσεων
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Παρακίνηση Προσωπικού
  • Επικοινωνία και Συγκρούσεις
  • Ομάδες - Ομαδική εργασία
  • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακή Αλλαγή
  • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικό Σχέδιο

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της open e-class. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (Εμπλουτισμένη Εισήγηση)

  39

  Διαδραστική διδασκαλία (Ερωτήσεις – Απαντήσεις,

  Καταιγισμός Ιδεών)

  22

  Μελέτη περίπτωσης

  25

  Εργασία

  25

  Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση

  51

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

   

  162

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα δύο συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 8 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 2 μονάδες

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ελληνική

  • Bateman, T. και Snell, S. (2016), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
  • Daft, R.L. (2005), Οργανωσιακή θεωρία και σχεδιασμός, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  • Greenberg, J. andBaron, R.A. (2013), Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, Εκδόσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
  • Mullins, L. και Christy, G. (2014), Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδ όσειςUtopia.
  • Robbins, S. and Judge, T. (2018). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  • Senior, B. and Swailes, S. (2017). Οργανωσιακή Αλλαγή, Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης –BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Schermerhorn, J. (2018), Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Broken Hill.
  • Uhl-Bien, M., Schermerhorn, J. και Osborn, R. (2015), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Broken Hill Publishers LTD.
  • Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2019), Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, Εκδόσεις ROSILI, 2η έκδοση
  • Γαλανάκης, Μ. (2012), Εργασιακή ψυχολογία, Εκδόσεις ΣταμούληΓεωργόπουλος, Α., Μαρούδας, Λ. και Πολυχρονίου, Π. (2019), Σύγχρονο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ.
  • Θεοδωράτος, Ε. (2004), Διοίκηση και οργανωτική συμπεριφορά, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
  • Χυτήρης, Λ. (2017), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.
  • Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία καιΣυμπεριφορά. Αθήνα:

  Εκδόσεις Gutenberg.

  Ξενόγλωσση

  • Leoussis N. (2012), Winning in Business and Politics: The Strategic Delta.Philosophy and Praxis in Modern Decision Making. Libra Publishing
  • Bass, B. and Bass, R. (2008), The Bass Handbook of Leadershp: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press.
  • Rahim, A. (2011), Managing conflict in organizations (4th Ed.), Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey.
  • Bevan, R. (2011). Changemaking: Tactics and Resources for Managing Organizational Change. CreatSpace.
  • Bridges, W. and Bridges, S. (2009). Managing Transitions: Making the Mostof Change. Da Capo Press.
  • Mullins, L.J. (2016). Management and Organizational Behavior (11th Ed). Pearson

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Academy of Management Journal

  Academy of Management Review

  British Journal of Industrial Relations

  European Management Journal

  Group and Organization Management

  International Journal of Public Sector Management

  International Journal of Training and Development

  International Studies of Management & Organization

  Journal of Applied Management Studies

  Journal of Applied Psychology

  Journal of Behavioral Decision Making

  Journal of International Management

  Journal of Management

  Journal of Management Development

  Journal of Occupational & Organizational Psychology

  Journal of Organizational Behavior

  Leadership Quarterly

  Organizational Behavior and Human Decision Processes

  Personnel Psychology

  Research in Personnel & Human Resource Management

  Strategic Management Journal

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΔΕ0111)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  -  Αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς ορισμούς περί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και να εμπεδώσουν  πληροφορίες σχετικά  με τις μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, Ανάγκης και Υψηλών προδιαγραφών), τις μορφές καινοτομίας (Διαχειριστική, Τεχνολογική, Υπηρεσιών κτλ), τα πλαίσια χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών δράσεων, τις διαδικασίες mentoring, to coaching και τους φορείς υποστήριξης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας

  - Να απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω γνώσεων που θα ελαχιστοποιούν τον φόβο της επιχειρηματικής ίδρυσης και της επιχειρηματικής αποτυχίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γνώσεων που  συμβάλουν στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που η πολυπλοκότητα του επιχειρείν θέτει στην αυτααπασχόληση. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικών οντοτήτων, θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ανά νομική μορφή και για τις φορολογικές ιδιαιτερότητες ανά είδος τηρούμενων βιβλίων, εισοδήματος και κερδών. Ομοίως, οι φοιτητές θα εμπεδώσουν την χρησιμότητα των αναπτυξιακών νόμων, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του Business Plan και του εργαλείου Business Canvas.  

  -  Διακρίνουν με  ρεαλιστικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιολογώντας το  επιχειρηματικού περιβάλλον, να εντοπίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναγκαία στην αγορά, να αναπτύσσουν μελλοντικούς ισολογισμούς για κάθε ενδεχόμενη επιχειρηματική δράση ώστε να διακρίνουν τις εστίες κόστους και τις πηγές κέρδους, να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης. 

  -  Κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, να διαχειρίζονται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατοχύρωσης πατέντας. 

  -  Να επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυταπασχόλησης.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΔΕ0204-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Αποκτήσουν τη δυνατότητα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις του περιβάλλοντος
  • Κατανοούν την πολυπλοκότητα της οργανωσιακής ζωής και να αντιμετωπίζουν τις οργανώσεις ως κοινωνικές, ιστορικές και ψυχολογικές κατασκευές.
  • Αναλύουν τη σύνθετη φύση της συμπεριφοράς των ανθρώπων και των ομάδων στις οργανώσεις.
  • Επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους, να ενεργοποιούν τους συνεργάτες τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλους τους συμμετόχους (stakeholders).
  • Είναι σε θέση, αναπτύσσοντας δεξιότητες εισαγωγής οργανωσιακών αλλαγών, να πείσουν για τη χρησιμότητα των προτάσεων και νεωτεριστικών ιδεών τους, ώστε να γίνουν αποδεκτές και εφαρμόσιμες.
  • Είναι σε θέση πρώτα να «περάσουν» και κατόπιν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά στην ομάδα, στο τμήμα και στη διεύθυνση τις οργανωσιακές αλλαγές που προτείνει η διοίκηση.
  • Εξηγήσουν πώς η συμπεριφορά ατόμων και ομάδων σε μια οργάνωση επηρεάζεται από τον πολιτισμό, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα και πώς αυτό έχει επιπτώσεις στην απόδοση. Αυτό θα διευκρινιστεί μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων και την αναλυτική εξέταση μικρών μελετών.
  • Γίνουν αποτελεσματικοί στη διαχείριση των ομάδων και την ανάπτυξη των σχέσεων εντός των ομάδων. Αυτό θα γίνει με την ανάθεση ομαδικών εργασιών.
  • Κατανοήσουν τη σημασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις οργανωτικές σχέσεις, μέσω συζητήσεων και ανάθεσης ρόλων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • Kafetzopoulos, D., Xanthopoulou, S., Kessopoulou, E. and Tsiotras, G. (2024), Empirical evidence for employee shortages in the tourism industry: The case of the Greek tourism sector. In: Buhalis, D., Fan, D., Efthymiou, L., Thrassou, A. and Vrontis, D. (eds), Tourism and Hospitality Strategies and Global Challenges, Palgrave Macmillan - Springer Nature Switzerland.

   2019

   • Varzakas T., Kafetzopoulos D. (2019), Strategic Reformulation for Development of Healthier Food Products: Emerging Technologies and Novel Ingredients. In: Raikos V., Ranawana V. (eds) Reformulation as a Strategy for Developing Healthier Food Products. Springer, Cham
   • Επιστημονικά Περιοδικά (54 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Kafetzopoulos, D. Gianni, M., Samara, E. and Kilintzis, P. (2024), "Eco-innovation and firms’ performance: the mediating role of eco-innovation strategy’’, Journal of the Knowledge Economy, Vol…. No…, pp….. (in press).
    • Kafetzopoulos, D., (2024), ‘’The Motivation of Employees and their Intention to Work in the Greek Tourism Sector’’, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol….No…., pp…..(in press).
    • Bouranta, N., Psomas, E. and Kafetzopoulos, D., (2024), ‘’Integrating online learning to service quality. The influence on students’ satisfaction and their behavioural intentions’’, TQM Journal, Vol…. No…, pp….. (in press).
    • Kafetzopoulos, D. and Katou, A. (2024), ‘’Expanding strategic flexibility in manufacturing through organizational culture, industry 4.0 and market orientation”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol….No…., pp…..(in press).
    • Kafetzopoulos, D., Samara, E. and Theodorakioglou, Y. (2024), ‘’Multiple organizational capabilities for effective business model innovation and increased performance’’, European Journal of Innovation Management, Vol....No....pp....(in press).
    • Kafetzopoulos, D., Margariti, S., Stylios, Ch., Kafetzopoulos, P. and Arvaniti. E. (2024), “Managing food traceability systems: A coherent synthesis of current frameworks, implications and emerging technologies”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 73 No. 2, pp. 563-582

    2023

    • Kilintzis, P. Samara E. Topaloglou, L., Avlogiaris, G. and Kafetzopoulos, D. (2023), ‘’The role of Green Public Procurements in energy transition: The case of Western Macedonia’’, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 12 No, 87, pp. 1-27.
    • Xanthopoulou, S., Tsiotras, G., Kafetzopoulos, D. and Kessopoulou, E. (2023), ‘’Investigating the relationship among High Performance Organizations, Knowledge Management Best Practices, and Innovation: Evidence from the Greek public sector’’, Sustainability,Vol. 15, 13810.
    • Kafetzopoulos, D. (2023), ‘Understanding BMI from Industry 4.0, knowledge management and market uncertainty perspective’’, Business Process Management Journal, Vol. 29 No. 5, pp. 1522-1542.
    • Katou, A., Kafetzopoulos, D. and Vayona, A. (2023), ‘’Investigating the Serially Mediating Mechanisms of Organizational Ambidexterity and Circular Economy in the relationship between Ambidextrous Leadership and Sustainability Performance’’, Sustainability, Vol. 15 No 10, 7937.
    • Psomas, E., Keramida, E., Bouranta, N. and Kafetzopoulos, D. (2023), ‘The adoption of Lean in the Greek public sector. An employee perspective’’, International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 14 No 7, pp. 1518-1543
    • Kafetzopoulos, P., Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2023), ''An SLR of Firm Ambidexterity: Organizing a Future Research Path Forward'', Journal of Management Development, Vol. 42 No 3, pp. 183 – 200
    • kafetzopoulos, D. (2023), ''Environmental dynamism and sustainability: The mediating role of innovation, strategic flexibility and HR development'', Management Decision, Vol. 6 No.6, pp. 1697 - 1716.
    • Kafetzopoulos, D. (2023), “Talent development: A driver for strategic flexibility, innovativeness and financial performance”, Euromed Journal of Business, Vol. 18 No. 2 pp. 296 - 312.

    2022

    • Papagianni, Ο., Loukas, Τ., Magkoutis, Α., Kagoudi, Μ., Skalkos, D. Kafetzopoulos, D., Dimou, C. Karantonis, H., Koutelidakis, A. (2022), ‘’Postprandial responses of serum cholesterol, glucose and plasma antioxidant activity, after intake of an innovative high fat mayonnaise-based appetizer, enhanced with olive paste, in healthy volunteers”, Life, Vol. 12, 1385.
    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2022), “The effect of talent management and leadership styles on firms’ sustainable performance”, European Business Review, Vol. 34 No.6, pp. 837 - 857.
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E., Bouranta, N. (2022), “The influence of leadership on strategic flexibility and increased business performance: The mediating role of talent management”, Management Decision, Vol. 60 No.9, pp. 2532 - 2551.
    • Mastos, T., Gkotzamani, K. and Kafetzopoulos, D. (2022), ''Development and validation of a measurement instrument for sustainability in food supply chains'', Sustainability, Vol. 14, 5203.
    • Dima, Α., Arvaniti, Ε., Stylios, C., Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2022), “Adapting open innovation practices for the creation of a traceability system in a meat producing industry in Northwest Greece, Sustainability, Vol. 14 Νο 9, 5111.
    • Dimitrantzou, C., Psomas, E., Bouranta, N. and Kafetzopoulos, D. (2022), “The role of Organizational Culture in Total Quality Management adoption and Cost of Quality”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 33 No. 15/16, pp. 1718 - 1736.
    • Kafetzopoulos, D. (2022), “Ambidextrous leadership: A systematic review for theory development and directions for future research”, Baltic Journal of Management, Vol. 17 No 2, pp. 206-232.
    • Kafetzopoulos, D., (2022), “SMEs performance: a systematic literature review for antecedents and moderators”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 71 No. 1, pp. 289-315.

    2021

    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2021), “Effect of leadership on BMI and competitive advantage of SMEs”, International Journal of Innovation Management, Vol. 25 No 9, pp. 2150101.
    • Papagianni, Ο., Moulas, I., Loukas, Τ., Magkoutis, Α., Skalkos, D. Kafetzopoulos, D., Dimou, C. Karantonis, H., Koutelidakis, A. (2021), “Trends in food innovation: An interventional study of benefits consuming a novel functional cookie enriched with olive paste”, Sustainability, Vol. 13 No 20, 11472.
    • Papagianni, Ο., Argyri, Κ., Loukas, Τ., Magkoutis, Α., Biagki, Τ., Skalkos, D. Kafetzopoulos, D., Dimou, C. Karantonis, H., Koutelidakis, A. (2021), “Postprandial bioactivity of a Spread Cheese enriched with Mountain Tea and Orange Peel extract in plasma oxidative stress status, serum lipids and glucose levels: An interventional study in healthy adults”, Biomolecules, Vol. 11 No 8, 1241
    • Argyri, E., Piromalis, S., Koutelidakis, S., Kafetzopoulos, D., Petsas, S., Skalkos, D., Nasopoulou, C., Dimou, C. and Karantonis, H.C. (2021), “Olive paste enriched cookies exert increased antioxidant activities”, Applied Sciences, Vol. 11 No 15, 5515.
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Kafetzopoulos, P. (2021), “Strategic management of ambidexterity: A critical literature Review”, International Journal of Business & Management Studies, Vol. 2 No 4, pp.
    • Kafetzopoulos, D. (2021), “Antecedents for organizational ambidexterity and performance: the moderator role of environmental uncertainty”, Business Process Management Journal, Vol. 27 No. 3, pp. 922-940.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Vouzas, F. (2021), “Management innovation, drivers and outcomes: the moderating role of organizational size”, International Journal of Innovation Management, Vol. 25 No 2, pp. 2150021

    2020

    • Kafetzopoulos, D. Vouzas, F. and Skalkos, D. (2020), “Developing and validating an innovation drivers’ measurement instrument in the agri-food sector”, British Food Journal, Vol. 122 No 4, pp. 1199 – 1214.
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Skalkos, D. (2020), “Innovation dimensions and business performance under environmental uncertainty”, European Journal of Innovation management, Vol. 23 No 5, pp. 856-876.

    2019

    • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), ”An audit of innovation drivers: some empirical findings in Greek agri-food firms”, European Journal of Innovation management, Vol. 22 No2, pp. 361-382.
    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2019), “Investigating the role of EFQM enablers in innovation performance”, The TQM Journal, Vol. 31 No 2 pp. 239-256.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Skalkos, D. (2019), “The relationship between EFQM model and business performance: the mediating role of innovation”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 30 No 4 pp. 684 – 706.

    2018

    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2018), “Determinants of company innovation and market performance”, The TQM Journal, Vol. 30 No 1, pp. 54-73.

    2016

    • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2016), “Organizational learning, non – technical innovation and customer satisfaction of SMEs”, International Journal of Innovation Management, Vol.20, pp.1 28.

    2015

    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Gotzamani, K. (2015), “The impact of quality management systems on the performance of manufacturing firms”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 32 No 4, pp. 381-399.
    • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies: The Greek case”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Nο 1, pp. 104-130.
    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2015), “HACCP effectiveness between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies”, Food Control, Vol. 53, pp. 134 – 139.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Gkana, V. (2015), “Relationship between quality management, innovation and competitiveness. Evidence from Greek companies”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Νο 8, pp. 1177 - 1200.

    2014

    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), “The innovation practices of manufacturing companies in a period of economic turbulence. The Greek case”, The TQM & Business Excellence Journal, Vol. 25 No 7/8, pp. 720-733.
    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2014), “Critical factors, food quality management and organizational performance”, Food Control, Vol. 40, pp. 1-11.
    • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Psomas, E. (2014), “The impact of employee’s attribute on the quality of food products”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 31 No 5, pp. 500-521.
    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Vouzas, F. (2014), “Quality management benefits through the “soft” and “hard” TQM elements in food companies”, The TQM Journal, Vol. 25 No 5, pp. 431-444.
    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), "Performance measures of ISO 9001 certified and non- certified manufacturing companies", Benchmarking: An international Journal, Vol. 21 No 5, pp. 756-774.

    2013

    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Kafetzopoulos, P. (2013), “Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System”, Food control, Vol. 33 Nο 2, pp. 505-513.
    • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Fotopoulos, C. (2013), “Quality Systems and competitive performance of food companies”, Benchmarking: An international Journal, Vol. 20 No 4, pp. 463-483.
    • Psomas, E., Pantouvakis, A., and Kafetzopoulos, D. (2013), “The impact of ISO 9001 effectiveness on the performance of service companies”, Managing Service Quality, Vol. 23 No 2, pp. 149-164.
    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Fotopoulos, C. (2013), “Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24 Nο 1, pp. 52-77.

    2011

    • Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2011), “Critical Factors for Effective Implementation of the HACCP System: a Pareto analysis”, British Food Journal, Vol. 113pp. 578 – 597.
    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Core Process Management Practices, Quality Tools and Quality Improvement”, Business Process Management Journal, Vol. 17 Nο 3, pp. 437-460.
    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Motives, difficulties and benefits in implementing the ISO 14001 Environmental Management System”, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 22 No 4, pp.502-521.

    2010

    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2010), “Critical Factors for Effective Implementation of ISO 9001 in SME Service Companies”, Managing Service Quality, Vol. 20 No 5, pp. 440-457.

    2009

    • Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Psomas E. (2009), “Assessing the critical factors and their impact on the effective implementation of a food safety management system”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 26 No 9, pp. 894-910.
    • Συνέδρια (37 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Madentzoglou, S., Kafetzopoulos, P. and Kafetzopoulos, D. (2023), ‘’The role of leadership, quality management and culture in organizational ambidexterity’’, Εuroma 2023, 3 - 5 July, KU Leuven University, Belgium.
     • Kafetzopoulos, P., Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Madentzoglou, S. (2023), ‘’Understanding ambidexterity from Industry 4.0 capabilities perspective’’, Εuroma 2023, 3 - 5 July, KU Leuven University, Belgium.

     2022

     • Bouranta, N., Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2022), ‘’ Service Quality, Students’ Satisfaction, and Behavioral Intentions in a Higher-Education Context’’, Sixth International Conference on Lean Six Sigma for Higher Education, 14th and 15th November, Abu Dhabi, UAE.
     • Margariti, S., Besharat, J., Salmas, D., Pachoulas, G., Botilias, G., Stylios, C., Skalkos, D. and Kafetzopoulos, D. (2022), Eukreas: An Integrated Framework for effective traceability of Greek Meat, HAICTA 2022: 10th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 22-25, Athens, Greece.

     2021

     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2021), “A theoretical model for business performance: the role of talent, innovativeness and flexibility”, The 14th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 22nd-24th, Online conference.
     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2021), “Τhe impact of leadership styles on strategic flexibility: a structural model analysis”, The 14th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 22nd-24th, Online conference.
     • Papagianni, O., Loukas, T., Magkoutis, A., Biagki, T., Skalkos, D., Kafetzopoulos, D., Dimou, C., Karantonis, C. and Koutelidakis, A. (2021), "Postprandial bioactivity of spread cheese enhanced with mountain tea and orange-peel EXTRACT in healthy volunteers: a crossover pilot intervention study", 55th European Diabetes Epidemiology Group (EDEG), Virtual conference, 26 - 27 of April.
     • Iliopoulos, G. and Kafetzopoulos, D. (2021), Evaluation of Athens International Airport Service Quality through the Study of User-Generated Content, 2nd International Conference on Research in Management, 19-21 February, Vienna, Austria.

     2020

     • Charalampous, V., Margariti, S., Salmas, D., Stylios, C., Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2020), “Design and Develop cloud-based system for meat traceability”, 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 24-27, Thessaloniki, Greece
     • Kafetzopoulos, D. Stylios, C. and Skalkos, D. (2020), “Managing traceability in the meat processing industry: principles, guidelines and technologies”, 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 24-27, Thessaloniki, Greece.
     • Kafetzopoulos, D. and Bounova, S. (2020), “Consumer attitude for production and introduction new dairy products by goats in the market of Epirus region”, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, June 26-27, Athens, Greece.

     2019

     • Kafetzopoulos, D., Karamolegkou, C. and Skalkos D. (2019), “Meat Quality Management through an advanced traceability system”, 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας, Λευκωσία, 31/10 - 3/11, Κύπρος.
     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), “Innovation in the agri-food sector: the case of the North Aegean region”, 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 19-20 September, Kalamata, Greece.
     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), “Managing operational changes for increased performance in agri-food”, 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 19-20 September, Kalamata, Greece.

     2018

     • Kafetzopoulos, D. and Kafetzopoulos, P. (2018), “Food safety: applied systems and indicators of their effective implementation”, International Conference on Agricultural-food Sector - New technology - Entrepreneurship – Local Development, 24-28 May, Serres, Greece.
     • Kafetzopoulos, D., Sakali, Ch. and Skalkos, D. (2018), “QM and innovation in the Greek agri-food sector”, 3rd International Conference on Quality Engineering and Management, 11-13 July, Barcelona, Spain.
     • Kafetzopoulos, D. (2018), “The use of probiotics for improving functionality of chocolate - a review”, II Food Factor Conference, 8th-9th November, Málaga, Spain.
     • Kafetzopoulos, D., Petraki C. and Kafetzopoulos G. (2018), “Biochemistry analysis and physicochemical properties for the quality assessment of the Greek honey bee”, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products, November 25-29, Athens, Greece.
     • Hosam, Β., Izlem, Η., Kafetzopoulos, D., Kafetzopoulos, G. and Gkatzionis, K. (2018), “The use of innate microflora of honey in fermented milk drink”, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products, November 25-29, Athens, Greece.
     • Kafetzopoulos D. and Deligiorgis I. (2018), “The biochemical properties of salmonella and its presence in poultry flocks as an indicator of food safety”, II Food Factor Conference, 8th-9th November, Málaga, Spain.
     • Kafetzopoulos D. (2018), “The biochemical properties of different l-asparaginase types to minimize acrylamide formation in baked foods”, 3ed International Conference on Food Science and Technology, November 29 – December 01, Budapest, Hungary.

     2017

     • Kafetzopoulos, D., Skalkos, D. and Kafetzopoulos, P. (2017), “An overview to innovation capability of the Greek agri-food sector”, 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 31 Aug – 1 Sept 2017 / Thessaloniki, Greece.

     2016

     • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Psomas, E. (2016), “A Conceptual Framework of Quality Management, Innovation and Business Performance”, The 19th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 21-23 September, Rome, Italy.

     2015

     • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “A Diagnostic Instrument for Performance Evaluation of Food Safety Management Systems”, 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society: «Agricultural Development and Rural Economy using Multicriteria Decision Analysis», 12-14 March, Agrinio, Greece.
     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2015), “The impact of leadership and process management on company innovation and market performance”, Εuram 2015, 17 - 20 June, University of Warsaw, Poland.
     • Gianni, M., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2015), “Quality management adoption and competitiveness of Greek companies in a fluctuating economic environment”, 59th European Organization for Quality (EOQ) Congress, 11-12 June, Athens.

     2014

     • Καφετζόπουλος, Δ. και Ψωμάς, Ε. (2014), “Ο ρόλος του συστήματος ασφάλειας τροφίμων στη λειτουργική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τροφίμων”, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 20-23 Νοεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα.

     2013

     • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2013), “The innovation practices of manufacturing companies in a period of economic turbulence”, The 16th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.

     2012

     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. Vasios, D. (2012), “HACCP effectiveness in ISO 22000 certified and Non - certified dairy companies”, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 22-24 Νοεμβρίου, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
     • Gotzamani, Κ. and Kafetzopoulos, D. (2012), “Measuring the effectiveness of food quality and safety systems – Critical factors for effective implementation and their impact on food companies’ performance”, III Seminar on Quality Management Academic Research Field, Barcelona, 3-4 May.
     • Kafetzopoulos, D. and Mamalis, S. (2012), “Quality practices and performance in Greek restaurants”, 2nd International Scientific Conference on «Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management», 31st May – 3rd June 2012, Corfu island, Greece.

     2011

     • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Fotopoulos, C. (2011), “Food safety and quality management system effectiveness and company performance, the case of the Greek dairy companies”, 1ο Food Unique Seminar, 5-6 May, University of Copenhagen.
     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Fotopoulos, C. (2011), “Determining ISO 9001 effectiveness and the influential critical factors in manufacturing companies”, The 14th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 29 - 31 August, San Sebastian, Spain.

     2010

     • Ψωμάς, E., Φωτόπουλος, Χ. και Καφετζόπουλος, Δ. (2010), “Η Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 26-27 Νοεμβρίου, Αθήνα.
     • Ψωμάς, Ε., Φωτόπουλος, Χ. και Καφετζόπουλος, Δ. (2010), “Η διαχείριση διεργασιών ως μοχλός βελτίωσης της ποιότητας των επιχειρήσεων τροφίμων”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεπιστημονικής Εταιρείας Διασφάλισης και Υγιεινής Τροφίμων, 4 – 6 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.
     • Φωτόπουλος, Χ., Καφετζόπουλος, Δ. και Ψωμάς, Ε. (2010), “Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ποιότητας των τροφίμων”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεπιστημονικής Εταιρείας Διασφάλισης και Υγιεινής Τροφίμων (ΔΕΔΥΤ), 4 – 6 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.

     2009

     • Mamalis, S., Kafetzopoulos, D. and Aggelopoulos, S. (2009), “The New Food Safety Standard ISO 22000. Assessment, Comparison and Correlation with HACCP and ISO 9000:2000. The Practical Implementation in Victual Business”, 113th EAAE Seminar, September 3 – 6, Chania, Greece.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font