Καρκάνης Δημήτριος
 • 2310 891.340
 • dkarkanis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 301Α

  Καρκάνης Δημήτριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη: Φτώχεια - Ανισότητα - Μετανάστευση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D στις Οικονομικές επιστήμες, Université Toulouse 1 Capitole, 2016
  • Ελληνογαλλικό ΜΔΕ PoDePro, Université de Bordeaux & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015
  • ΜΔΕ στην Πολεοδομία – Χωροταξία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009
  • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οικονομική Ανάπτυξη
  • Φτώχεια και Ανάπτυξη
  • Οικονομική Γεωγραφία
  • Διεθνές Εμπόριο
  • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
   (ΒΣΑ603-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)     ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ603-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία (Αν. ΝΑ. Ευρωπη και Αν. Μεσογειος)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υπόβαθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO241/

  (2)     ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  1.        Διανοητικές Ικανότητες Σύνθεσης και Ανάλυσης

  • Ανάπτυξη μιας πρώτης γνώσης στα ζητήματα προσέγγισης των πολλαπλών διαστάσεων της φτώχειας
  • Σύνθεση και εξαγωνή συμπερασμάτων με βάση τη μελέτη εμπειρικών δεδομένων
  • Εκμάθηση διατύπωσης μιας επιχειρηματολογίας με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφικής έρευνας

  2.        Δεξιότητα Έρευνας

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων εύρεσης και οργάνωσης πηγών
  • Ερμηνεία και διαμόρφωση κρίσης που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα
  • Ικανότητες παρουσίασης με χρήση νέων τεχνολογιών

  3.        Ανάπτυξη Τεχνολογικών Έρευνας

  • Βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση οπτικού υλικού

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  •  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Προαγωγή κριτική και  αυτοκριτικής
  • Προαγωγή ελεύθερης , δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  (3)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο, καθώς και στις μεταβολές στις οποίες υπόκεινται οι οικονομικές δραστηριότητες στο πέρασμα του χρόνου. Τα ζητήματα που τίθενται επιτακτικά αφορούν στην ερμηνεία των διεργασιών που προηγούνται της οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των επιπτώσεων σε άλλες διεργασίες κοινωνικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής φύσεως. Στον πυρήνα της προσέγγισης βρίσκεται η μελέτη των διαχρονικών μεταβολών στην χωροθέτηση παραγωγής και κατανάλωσης, η οποία με τη σειρά της αναδιατάσσει τόσο το πλέγμα των εμπορικών και επενδυτικών ροών, όσο και τις ροές εργατικού δυναμικού στον χώρο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν στην ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

  Εβδομαδιαίες Ενότητες

  Δ1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

  •  Εισαγωγικές έννοιες
  •  Χώρος και τόπος
  •  Προσβασιμότητα

  Δ2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Σχολές

  •  Οι σχολές σκέψεις
  •  Μοντέλο Von Thünen
  •  Νεοκλασική Υεωρία Χωροθέτησης
  •  Η Σχολή της Πολιτικής Οικονομίας

  Δ3. Δίκτυα και Αλυσίδες Αξίας

  •  Μεταφορές και επικοινωνίες
  •  Χαρακτηριστικά των δικτύων μεταφορών
  •  Τα «άυλα» δίκτυα
  •  Οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

  Δ4. Πόροι και Ενέργεια

  •  Οι φυσικοί πόροι
  •  Χωροθέτηση των φυσικών πόρων
  •  Ενεργειακές διασυνδέσεις στην ΝΑ Ευρώπη και Αν. Μεσόγειο
  •  Πρώτες ύλες
  •  Βάσεις δεδομένων

  Δ5. Πόλη και Αγορά

  •  Η πόλη ως χώρος παραγωγής
  •  Γαιοπρόσοδος
  •  Αστική συγκέντρωση
  •  Βαθμός συγκέντρωσης
  •  Οργάνωση αγορών
  •  Στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρήσεων

  Δ6. Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες

  •  Το νέο πρότυπο χωροθέτησης των υπηρεσιών
  •  Διεθνοποίηση του τομέα των υπηρεσιών
  •  Το πρότυπο χωροθέτησης του λιανικού εμπορίου
  •  Εμπορικό κέντρο
  •  Διεθνοποίηση των εμπορικών αλυσίδων

  Δ7. Ύπαιθρος και Αστικοποίηση

  •  Προσεγγίσεις της υπαίθρου
  •  Κατηγοριοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  •  Διάκριση των αγροτικών περιοχών
  •  Φάσεις της αστικοποίησης
  •  Βάσεις δεδομένων

  Δ8. Πληθυσμός και Μετανάστευση

  • Δημογραφική ανάπτυξη και οικονομική ευημερία
  • Η κατανομή του πληθυσμού στο χώρο
  • Προσεγγίσεις της μετανάστευσης
  • Παράγοντες προσέλκυσης / απώθησης
  • Το υπόδειγμα βαρύτητας
  • Βάσεις δεδομένων

  Δ9. Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • Οι θεωρήσεις της ανάπτυξης
  • Η δυναμική προσέγγιση του τόπου

  Δ10. Μέτρηση Ανάπτυξης

  •  Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) – συνιστώσες
  •  Δείκτης Χωροθέτησης – δείκτης βαρύτητας (LQ – Gravityindex)
  •  Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI)

  Δ11. Παγκοσμιοποίηση

  •  Φάσεις της παγκοσμιοποίησης
  •  Παγκοσμιοποίηση και αναπτυξιακές προοπτικές
  •  Βάσεις δεδομένων

  Δ12. Διεθνές Εμπόριο

  •  Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
  •  Υπόδειγμα συγκριτικού πλεονεκτήματος
  •  Τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο
  •  Μέσα εμπορικής πολιτικής
  •  Η περίπτωση των BRIC

  Δ13. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

  •  Θέσεις υπέρ και κατά των ΞΑΕ
  •  Ιστορική αναδρομή
  •  Ο ρόλος των πολυεθνικών / διεθνικών εταιρειών
  •  Δείκτης διεθνικότητας
  •  Τα δεδομένα για τις ΞΑΕ στην Ε.Ε. και την ΝΑ Ευρώπη

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Συμβουλευτική

  26

  Αυτοτελής Μελέτη

  72

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  • Αξιολόγηση με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, κ.α.)

   

   

   

   

   

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία(ενδεικτική):

  • Λυμπεράκη Α., Σκορδίλη Σ. (2019) Οικονομική Γεωγραφία. Οι νέες συντεταγμένες του παγκόσμιου χάρτη χωροθέτησης και χωρικής οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.
  • Λαμπριανίδης Λ. (2001). Οικονομική Γεωγραφία. Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά παραδείγματα. 1η έκδοση, Εκδόσεις Πατάκη.
  • Χωριανόπουλος Ι., 2007. Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, κοινωνία και χώρος. 1η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική.
  • Anderson W.P. (2012). Economic Geography. 1st edition, Routledge, 383 p.

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  • Journal of Economic Geography
  • Economic Geography
  • Eurasian Geography and Economics
  • Région et Développement

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   (ΒΣΑ420-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)     ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κωδ. ΒΣΑ420-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υπόβαθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO240/

  (2)     ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   1.        Διανοητικές Ικανότητες Σύνθεσης και Ανάλυσης

  • Ανάπτυξη μιας πρώτης γνώσης στα ζητήματα προσέγγισης των πολλαπλών διαστάσεων της φτώχειας
  • Σύνθεση και εξαγωνή συμπερασμάτων με βάση τη μελέτη εμπειρικών δεδομένων
  • Εκμάθηση διατύπωσης μιας επιχειρηματολογίας με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφικής έρευνας

   2.        Δεξιότητα Έρευνας

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων εύρεσης και οργάνωσης πηγών
  • Ερμηνεία και διαμόρφωση κρίσης  που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα
  • Ικανότητες παρουσίασης με χρήση νέων τεχνολογιών

   3.        Ανάπτυξη Τεχνολογικών Έρευνας

  • Βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση οπτικού υλικού

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  (3)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα έχει ως στόχο να αναδείξει τις διαφορετικές πτυχές της αναπτυξιακής διαδικασίας των κρατών στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της ανθρώπινης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται απαραίτητη η μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εμπειρικών ευρημάτων από διάφορους τομείς της οικονομικής σκέψης, όπως τα οικονομικά της ευημερίας, την οικονομική μεγέθυνση, την μελέτη των αγορών, των παραγωγικών συντελεστών, των φυσικών πόρων, την οικονομική δημογραφία, μεταξύ άλλων. Η ίδια η φύση του μαθήματος καθιστά απαραίτητη την μελέτη των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, δίδοντας έμφαση στην Αφρικανική ήπειρο (ιδιαιτέρως την υποσαχάρια Αφρική) και τον Ευρασιατικό άξονα.

  Εβδομαδιαίες Ενότητες

  Δ1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

  •  Οι θεωρήσεις της ανάπτυξης
  •  Η ιστορία της Αναπτυξιακής Οικονομικής
  •  Ανάπτυξη και Μεγέθυνση
  •  Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές
  •  Περιπτώσεις μελέτης

  Δ2. Εισόδημα

  •  Ορισμοί και τρόποι μέτρησης
  •  ΑΕΠ και συνιστώσες
  •  Πραγματικό vs. Ονομαστικό ΑΕΠ
  •  Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
  • Τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

  Δ3. Φτώχεια

  • Μέτρηση της φτώχειας
  • Καταπολέμηση της φτώχειας
  • Η αντιμετώπιση της φτώχειας μεταξύ των SDGs
  • Πηγές και δεδομένα για την μέτρηση της φτώχειας

  Δ4. Ανισότητα

  • Ανισότητα vs. Φτώχεια
  • Ανισότητες και εισόδημα
  • Δείκτες μέτρησης των ανισοτήτων
  • Ο συντελεστής Gini
  • Βάσεις δεδομένων

  Δ5. Ανθρώπινη ανάπτυξη

  • Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
  • Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
  • Δείκτης DALY / Δείκτης PQLI
  • Ο Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI)

  Δ6. Μεγέθυνση

  • Νεοκλασικό μοντέλο μεγέθυνσης (Solow)
  • Υπόδειγμα Harrod-Domar
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες μεγέθυνσης
  • Θεωρία ενδογενούς μεγέθυνσης
  • Πηγές και δεδομένα για την οικονομική μεγέθυνση

  Δ7. Θεσμοί

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Κατηγοριοποίηση και ιδιότητες των θεσμών
  • Θεσμοί και οικονομική μεγέθυνση
  • Δείκτες μέτρησης της ποιότητας των θεσμών
  • Βάσεις δεδομένων

  Δ8. Πληθυσμός και Μετανάστευση

  • Δημογραφική ανάπτυξη και οικονομική ευημερία
  • Η κατανομή του πληθυσμού στο χώρο
  • Προσεγγίσεις της μετανάστευσης
  • Παράγοντες προσέλκυσης / απώθησης
  • Αστικές συγκεντρώσεις και αστικοποίηση
  • Βάσεις δεδομένων

  Δ9. Διεθνές εμπόριο και παγκοσμιοποίηση

  • Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
  • Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα
  • Τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο
  • Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής
  • Κόστη εμπορίου και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
  • Το υπόδειγμα βαρύτητας

  Δ10. Αγροτική παραγωγή

  • Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα
  • Η εργασία στον αγροτικό τομέα
  • Το μοντέλο του αγροτικού νοικοκυριού
  • Προβλήματα και πολιτικές
  • Η αγροτική τεχνολογία

  Δ11. Δομικός μετασχηματισμός

  • Πραγωγική μετάβαση και αστικοποίηση
  • Αγροτική έξοδος και εισόδημα
  • Το μεντέλο Lewis
  • Διαφοροποίηση εισοδηματικών πηγών

  Δ12. Πληροφόρηση και αγορές

  • Εννοιολογικά
  • Μορφές της αγοράς
  • Κόστη συναλλαγής
  • Ασυμμετρίες πληροφόρησης
  • Χωροταξική ολοκλήρωση αγορών

  Δ13. Πιστώσεις και ασφάλιση

  • Χρόνος και κίνδυνος
  • Δυσμενής επιλογή και ηθικός κίνδυνος
  • Άμεσοι και έμμεσοι μηχανισμοί
  • Η μικροχρηματοδότηση
  • Η ασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Συμβουλευτική

  26

  Αυτοτελής Μελέτη

  72

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  • Γραπτή Εξέταση (υποχρεωτική) στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, κ.α.)

  • Γραπτή Εργασία (υποχρεωτική) έκτασης υποχρεωτικά μεταξύ 1.500 και 2.000 λέξεων (στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα): Γραφική αναπαράσταση των διαχρονικών τάσεων εξέλιξης έξι (6) δεικτών που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη για δύο χώρες, μέσω της συλλογής δεδομένων από έξι στατιστικές βάσεις διεθνών οργανισμών. Η εργασία έχει ως στόχο την συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των δεικτών μεταξύ των δύο χωρών (σχολιασμός και ερμηνεία των τάσεων). Παράδοση της εργασίας κατά την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

  • Η τακτική παρουσία των φοιτητών/τριών στις διαλέξεις αξιολογείται θετικά

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενο Σύγγραμμα (γραπτή εξέταση):

  • Taylor E.J.., Lybbert T.J. (2016) Οικονομικά της Ανάπτυξης. 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία(ενδεικτική):

  • Todaro M. P. - Smith St. C., Κυρκιλής Δ., Τσαλίκη Π. (2022) Οικονομική Ανάπτυξη, 13η Έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα Α.Ε.
  • Βαϊτσος Κ. (2009) Αρχές αναπτυξιακής οικονομικής. 1η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική.
  • Acemoglu D., Robinson A.J. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. 1st ed. New York: Crown, 529 p.
  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
  • Journal of Development Economics
  • Review of Development Economics
  • Journal of International Development
  • Journal of Economic Development
  • The Journal of Development Studies

   

  • ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΒΣΑ432-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)     ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κωδικός ΒΣΑ432-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι

  πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των

  πιστωτικών μονάδων

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι

  διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο

  (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, γενικών γνώσεων, ανάπτυξης

  δεξιοτήτων

  Ειδικού Υπόβαθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO239/

             

  (2)     ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και

  ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

        1.  Διανοητικές Ικανότητες Σύνθεσης και Ανάλυσης

  • Ανάπτυξη μιας πρώτης γνώσης στα ζητήματα προσέγγισης των πολλαπλών διαστάσεων της φτώχειας
  • Σύνθεση και εξαγωνή συμπερασμάτων με βάση τη μελέτη εμπειρικών δεδομένων
  • Εκμάθηση διατύπωσης μιας επιχειρηματολογίας με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφικής έρευνας

         2.  Δεξιότητα Έρευνας

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων εύρεσης και οργάνωσης πηγών
  • Ερμηνεία και διαμόρφωση κρίσης που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα
  • Ικανότητες παρουσίασης με χρήση νέων τεχνολογιών
  • 3. Ανάπτυξη Τεχνολογικών Έρευνας   
  •  Βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση οπτικού υλικού

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές

  αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  (3)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα έχει ως στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντίφασης μεταξύ της πρωτοφανούς μεγέθυνσης του παγκόσμιου πλούτου στο πέρασμα του χρόνου και, ταυτόχρονα, της παγκόσμιας φτώχειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και στις πλούσιες χώρες. Γίνεται αναφορά στον διάλογο για την παγκόσμια φτώχεια, καθώς και τις πολιτικές και τα αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Δίδεται έμφαση επίσης στις επιμέρους συνιστώσες της φτώχειας, όπως αυτές προσδιορίζονται ιστορικά καθώς και στην σύγχρονη εποχή, καθώς και στους δείκτης μέτρησης οι οποίοι έχουν κατά καιρούς προταθεί. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν κυρίως στις πολιτικές κατά της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική και στην Νότια Ευρώπη.

  Εβδομαδιαίες Ενότητες Δ1. Εισαγωγικά

  • Εννοιολογικά
  • Πού συναντάται η φτώχεια;
  • Σοβαρότητα της φτώχειας
  • Τα δεδομένα για την φτώχεια

  Δ2. Η φτώχεια στην υφήλιο

  •  Η πείνα
  •  Η δημογραφική παράμετρος
  •  Οι μεταδοτικές ασθένειες
  •  Βάσεις δεδομένων

  Δ3 & Δ4. Μέτρηση της φτώχειας

  •  Χάσμα και δριμύτητα της φτώχειας
  •  Ένταση και κίνδυνος φτώχειας
  •  Καταπολέμηση της φτώχειας
  •  Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA)
  •  Global Multidimensional Poverty Index

  Δ5. Η ταυτότητα του Τρίτου Κόσμου

  •  Αποικιοκρατία και υπανάπτυξη
  •  Ο ΟΗΕ και η απο-αποικιοποίηση
  •  Τρίτος Κόσμος - Εννοιολογικά
  •  Δημιουργία του Τριτοκοσμικού κινήματος
  •  Η τριτοκοσμική συνείδηση

  Δ6. Ο Τρίτος Κόσμος σήμερα

  •  Η «Ομάδα των 77»
  •  Ιστορική αναδρομή / Θεσμική οργάνωση
  •  Ειδικές κατηγορίες του Τρίτου Κόσμου
  •  Alliance of Small Island States
  •  Νεοαποικιοκρατισμός

  Δ7. Ανισότητα

  •  Ανισότητα vs. Φτώχεια
  •  Μέτρηση των ανισοτήτων
  •  Συντελεστής Gini / Δείκτης Theil / Εναλλακτικοί δείκτες
  •  Μελέτες περιπτώσεων
  •  Πηγές και δεδομένα για την ανισότητα

  Δ8. Τρίτος κόσμος και Περιφερειακή οργάνωση

  •  Η περίπτωση της Αφρικής
  •  Η Αφρικανική Ένωση
  •  Η περίπτωση της Λατινικής Αμερικής
  •  Η περίπτωση της Ασίας

  Δ9. Τρίτος κόσμος και Διεθνής αναπτυξιακή διακυβέρνηση

  •  Παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση
  •  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
  •  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
  •  Παγκόσμια Τράπεζα
  •  Τα όργανα του ΟΗΕ

  Δ10. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη

  •  Οι Οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
  •  Μέτρηση της ανάπτυξης
  •  Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
  •  Δείκτης DALY του Π.Ο.Υ.

  Δ11. Φτώχεια και Κοινωνικός αποκλεισμός

  •  Εννοιολογικά
  •  Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικός αποκλεισμός
  •  Ο κοινωνικός αποκλεισμός στην ελληνική κοινωνία
  •  Η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Ευρώπη

  Δ12. Η φτώχεια στις ανεπτυγμένες χώρες

  •  Πανδημική κρίση και κοινωνικός αποκλεισμός
  •  Ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  •  Προσεγγίσεις της φτώχειας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες

   Δ13. Φροντιστήριο για την προετοιμασία εργασιών

   (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη

  καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας

  Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Συμβουλευτική

  26

   

  Αυτοτελής Μελέτη

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  • Γραπτή Εξέταση (υποχρεωτική) στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, κ.α.)
  • Γραπτή Εργασία (υποχρεωτική) έκτασης υποχρεωτικά μεταξύ 1.500 και 2.000 λέξεων (στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα): Γραφική αναπαράσταση των διαχρονικών τάσεων εξέλιξης πέντε (5) δεικτών που σχετίζονται με την μέτρηση της φτώχειας για δύο χώρες, μέσω της συλλογής δεδομένων από πέντε στατιστικές βάσεις διεθνών οργανισμών. Η εργασία έχει ως στόχο την συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των δεικτών μεταξύ των δύο χωρών (σχολιασμός και ερμηνεία των τάσεων). Παράδοση της εργασίας κατά την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.
  • Η τακτική παρουσία των φοιτητών/τριών στις διαλέξεις αξιολογείται θετικά

   

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενο Σύγγραμμα (γραπτή εξέταση):

  ▪  Τσάλτας Γ., 2010. Αναπτυξιακό φαινόμενο και τρίτος κόσμος. 2η έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN: 9789600224146.

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ενδεικτική):

  ▪  Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ., 2004. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. 1η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. ISBN: 9789602565872.

  ▪  Σωτηρόπουλος Δ.Α., Χουλιάρας Α., Ρούσσος Σ., Σκλιάς Π., 2005. Ο Τρίτος Κόσμος. Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ. ISBN: 9789600218497.

  ▪  Οικονόμου Χ., Φερώνας, 2006. ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. 1η έκδοση, Εκδόσεις Διόνικος. ISBN: 9789606619212.

  ▪  Taylor E.J., Lybbert T.J., 2016. Οικονομικά της ανάπτυξης. 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική. ISBN: 9789602189351.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

         ▪  Development Policy Review

         ▪  World Development

         ▪  Journal of Poverty

         ▪  Journal of Poverty and Social Justice

  • The Journal of Economic Inequality

   

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font