Κόνιαρη Δήμητρα
 • 2310 891.400
 • dkoniari uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 407

  Κόνιαρη Δήμητρα

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία)
  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Σύνθεση Ψυχοακουστικής, Νευροεπιστημών και Μουσικής Εκπαίδευσης",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2010.
  • Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Sciences Cognitives, Université Libre de Bruxelles, Βέλγιο, 2000 (αναγνωρίστηκε το 2001 από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μεταπτυχιακά Διπλώματα, πράξη αρ. 33-145 ).
  • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998.
  • Πτυχίο 2ετούς εκπαίδευσης στη Ρυθμική Jaques-Dalcroze, Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique, 2000.
  • Πτυχίο Πιάνου, Académie de Musique d'Ixelles, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1992
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Γνωστική Μουσική Ψυχολογία
  • Νευροεπιστήμες της Μουσικής
  • Νευροεκπαίδευση
  • Νευροδιδακτική της Μουσικής
  • Μουσική εκπαίδευση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (NEU107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0175)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΕΑ111)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΜΣ0703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται, στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένα εισαγωγικό μάθημα, προκειμένου: να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας, καθώς και με ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας και ανάλυσης· να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη· να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του, να είναι σε θέση να ερευνήσουν έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές για να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία· να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει· να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες· να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΜΣ9382)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0807-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου:
  • Να έρθουν σε άμεση επαφή με τη μουσική εκπαίδευση, όπως αυτή λαμβάνει χώρα στα ελληνικά σχολεία.
  • Να παρατηρούν μουσική διδασκαλία και να εξοικειωθούν με τον καθηγητή της μουσικής, τους μαθητές και τα χαρακτηριστικά τους, και με τις πρακτικές του σχολείου στο οποίο έχουν
  τοποθετηθεί.
  • Να αναλάβουν σταδιακά μέρος της διδακτικής δραστηριότητας πάντα σε συνεννόηση με τον καθηγητή της τάξης και τον πανεπιστημιακό διδάσκοντα.
  • Να εξασκηθούν στην προετοιμασία, συγγραφή και εκπόνηση μουσικών δραστηριοτήτων και σχεδιαγραμμάτων μαθημάτων στην σχολική τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές ελέγχου της τάξης.
  •Να εξερευνήσουν το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για τη μουσική διδασκαλία στην τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και με τεχνικές αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I
   (ΜΣ0306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές καθοδηγούνται: να διερευνήσουν το ρόλο της μουσικής και του μουσικοπαιδαγωγού στην κοινωνία και την εκπαίδευση, και να δημιουργήσουν μια προσωπική φιλοσοφία για την αξία της μουσικής παιδείας και για την ευθύνη τους ως διδάσκοντες· να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται μουσικά και να γνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτή· να γνωρίσουν βασικούς ιστορικούς παράγοντες, φιλοσοφικές απόψεις, και ψυχολογικές θεωρίες και ρεύματα που επηρέασαν τη μουσική παιδαγωγική θεωρία και πράξη· να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων μουσικο-παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Kato Havas, Music Learning Theory κ.α.) μέσα από τις θεωρητικές αρχές τους και πρακτικές εφαρμογές· να κατανοήσουν την οργάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος στη μουσική και τη σημασία του σχεδιασμού στη μουσική διδασκαλία· να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που επιδιώκει να παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας μουσικής διδασκαλίας· να παρακολουθήσουν μουσική διδασκαλία στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και να κατανοήσουν βασικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία της μουσικής στις διάφορες ηλικίες· να γνωρίσουν διάφορους τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης του μουσικού ταλέντου, της μουσικής διδασκαλίας, και της μάθησης· να γνωρίσουν βασικές αρχές της αποτελεσματικής μουσικής διδασκαλίας (οργανικής, σχολικής κλπ.)· να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω σε θέματα διδακτικής της μουσικής στο σχολείο και να αρχίσουν να διαμορφώνουν προσωπικές απόψεις σε σχετικά θέματα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II
   (ΜΣ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται: να κατανοήσουν τα στάδια μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να εξοικειωθούν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τη μουσική στο δημοτικό σχολείο, καθώς και με τα διδακτικά εγχειρίδια και εποπτικό υλικό του ΔΕΠΠΣ·να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές α΄βάθμιας εκπαίδευσης· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες και ένα ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, μουσική ανάγνωση και γραφή, αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, πολύτεχνες δραστηριότητες), από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα υλικό για την πρακτική τους εξάσκηση και για τη μελλοντική διδασκαλία τους· να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην α΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων σε σχολεία.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ III
   (ΜΣ0322)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές καθοδηγούνται: να κατανοήσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση· να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση· να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· να εξοικειωθούν με το κατάλληλο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδακτικό υλικό και να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο, από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα για τις πρακτικές τους και μελλοντική διδασκαλία· να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
   (ΜΣ0524)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου: να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας και πώς αυτά επηρεάζουν τη μάθηση και την διδασκαλία στην προσχολική (0 - 6 ετών.)· να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται μουσικά τα βρέφη και τα νήπια, τα στάδια της μουσικής τους ανάπτυξης και τις μουσικές τους ανάγκες· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες κι ένα σχετικό ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (ρυθμικός λόγος, τραγούδι, εκτέλεση μικρών κρουστών οργάνων, μουσική και κίνηση) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (διδακτικές αρχές, μεθοδολογία, οργάνωση και εκτέλεση μαθήματος άτυπης και τυπικής διδασκαλίας) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να εξοικειωθούν με το διδακτικό υλικό που είναι κατάλληλο για διδασκαλία μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και να δημιουργήσουν ένα "ρεπερτόριο" δραστηριοτήτων το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία στις πρακτικές ασκήσεις και στη μουσική διδασκαλία τους αργότερα. να έρθουν σε άμεση επαφή με τη διδασκαλία της μουσικής στην προσχολική ηλικία μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων μουσικής αγωγής/προπαιδείας.

  • Ο ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
   (NEU109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Kivi, A., Koniari, D., Ozeke, S., & Çeliktaş, H. (2021). Reactions and good practices to new corona conditions for teaching music in schools by music teachers in Germany, Greece, and Turkey. In A. Ziegenmeyer & M. Pabst-Krueger (Eds), Perspectives for music education in schools after the pandemic. Network of Music Teacher Associations in Europe (MTA).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Ράπτης, Θ., & Κόνιαρη, Δ. (Επιμ.) (2019). Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. [in Greek with abstracts in English]

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κόνιαρη, Δ. (2019). Μουσική Νευροεκπαίδευση: Όταν οι επιστήμες της μουσικής αγωγής συνδιαλέγονται με τις επιστήμες του νου, του εγκεφάλου και της εκπαίδευσης. Στο Λ. Στάμου (Επιμ), Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική (σσ. 217-226). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. [in Greek with abstract in English]

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Κόνιαρη, Δ. (2013). Εξερευνώντας τις νευροβιολογικές βάσεις του μουσικού ταλέντου. Στο Ξ. Παπαπαναγιώτου (Eπιμ), Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής (σσ. 115-134). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Koniari, D., Proios, H., Tsapkini, K., & Triarhou, L.C. (2012). Singing but not Speaking: A Retrospect on Music-Language Interrelationships in the Human Brain Since Otto Marburg’s Zur Frage der Amusie (1919), In A.M. Columbus (Ed). Advances in Psychology Research Vol. 87 (pp. 239-248). New York: Nova Science Publishers.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Κόνιαρη, Δ. (2010). Η οργάνωση της μουσικής κατά την ακρόασή της από παιδιά ηλικίας 6-8 ετών: πειραματική μελέτη χρησιμοποιώντας το κομμάτι XXXVII από το έργο «44 παιδικά κομμάτια για πιάνο πάνω σε ελληνικούς σκοπούς» του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. [in Greek with abstract in English]

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Κόνιαρη, Δ., Θεοδωρίδου, Ζ., & Τριάρχου, Λ. (2009). Στο σταυροδρόμι της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών του εγκεφάλου. Στο Π. Δόικος, Ζ. Σαμαράς & Λ. Τριάρχου (Eπιμ), Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Χρίστο Λ. Τσολάκη (σσ. 275-296). Θεσσαλονίκη: ΙΑΝΟΣ.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Κόνιαρη, Δ. (2008). Η μουσική στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στο Α. Καρλοβασίτου (Eπιμ), Εκπαίδευση εκπαιδευτικών-γονέων παιδιών με αναπηρίες και γονέων μαθητων με αναπηρίες (σσ. 249-258). Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Çeliktaş, H., Kivi, A., Koniari, D., & Özeke S. (2021). Wie Musiklehrer:innen mit der Corona-Bedingungen in Musikunterricht umgehen. Diskussion Musikpädagogik, 92, 51-57.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Κόνιαρη, Δ. (2012). Μουσικογενείς επιληψίες. Σύναψις, 27, 72-74. [in Greek]

    2011

    • Κόνιαρη, Δ. (2011). Κρίσιμες και ευαίσθητες περίοδοι στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ως προς την εκμάθηση της μουσικής. Μουσικοπαιδαγωγικά, 9, 51-61.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    2009

    • Κόνιαρη, Δ. (2009). Μουσικές Ιδιαιτερότητες των Ατόμων με Σύνδρομο Williams. Approaches, 1(1), 49-54. [in Greek with abstract in English]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κόνιαρη, Δ. (2009). Η οργάνωση του μουσικού κομματιού ΧΧΧVII, από το έργο “44 Παιδικά Κομμάτια για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς” του Γιάννη Κωνσταντινίδη, από ακροατές με ή χωρίς τυπική μουσική εκπαίδευση. Μουσικοπαιδαγωγικά, 7, 94-113.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Κόνιαρη, Δ. (2006). Μουσική και εγκέφαλος: Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη δομή και τη λειτουργία των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 15, 11-18.

    2005

    • Κόνιαρη, Δ. (2005). Απόλυτη ακοή: μύθος και πραγματικότητα. Μουσικοπαιδαγωγικά, 2, 42-49.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2001

    • Koniari, D., Mélen, M., & Deliège, I. (2001). Categorization and schematization processes used in music perception by 10- to 11- year-old children. Music Perception, 18(3), 297-324.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κόνιαρη, Δ. (2001). Μουσική, Εγκέφαλος και Μουσική Εκπαίδευση. Μουσική Εκπαίδευση, ΙΙΙ(8), 5-15.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (10 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Ακογιούνογλου, Μ., & Κόνιαρη, Δ. (Eπιμ) (2023). Συμπόσιο: Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και εμβαθύνοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Στο Θ. Ράπτης & Ε. Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 367-369). Ε.Ε.Μ.Ε.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σγατζή, Μ.Ν., & Κόνιαρη, Δ. (2023). Μουσικοτροπώντας εξ αποστάσεως στον καιρό της πανδημίας: εμπειρίες φοιτητ(ρι)ών και διδασκόντων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μια πιλοτική έρευνα. Στο Θ. Ράπτης & Ε. Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 370-378). Ε.Ε.Μ.Ε.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Aκογιούνογλου, Μ., & Κόνιαρη, Δ. (2022). Διερεύνηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών μουσικής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Στο Π. Βούβαρης, Κ. Καρδάμης, Γ. Κίτσιος, Ε. Σπυράκου, Ι. Σταϊνχάουερ & Ι. Φούλιας (Επιμ.), Πρακτικά του 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2020) (σσ. 435-454). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • Koniari, D., Tsakpounidou, K., & Proiou, H. (2020, November). A play song for enhancing stroke knowledge among preschoolers. International Journal of Stroke, 15(1 Suppl), 349.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Koniari, D., & Tsougras, C. (2012). The cognition of Grouping Structure in real-time listening of music. A GTTM-based empirical research on 6 and 8-year-old children. In E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, & K. Pastiadis (Eds), Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, July 23-28, 2012, Thessaloniki, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Κόνιαρη, Δ. (2009). Εξερευνώντας τη μουσική μάθηση από τη σκοπιά των νευροεπιστημών: ο αναδυόμενος ρόλος της Νευροεκπαίδευσης. Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.: Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Κόνιαρη, Δ. (2006). Ιδιαιτερότητες στη δομική και λειτουργική εικόνα του μουσικού εγκεφάλου στα άτομα με σύνδρομο Williams. Στο Λ. Καρτασίδου & Λ. Στάμου (Επιμ), Μουσική παιδαγωγική. Μουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Μουσικοθεραπεία Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά ημερίδας 20 Μαΐου 2006. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     2005

     • Κόνιαρη, Δ. (2005). Διδασκαλία της Μουσικής και Νευροδιδακτική. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, 15-17 Απριλίου 2005.
     • Κόνιαρη, Δ. (2005). Μουσική και εγκέφαλος: Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη δομή και τη λειτουργία των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου. 7η Συνάντηση της Καλλιτεχνικής – Παιδαγωγικής Ομάδας «Ελάτε να Παίξουμε», Θεσσαλονίκη, 23-24 Απριλίου 2005. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε στην Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «ΜΑΚΕΔΝΟΝ», 15: 12-18.

     2000

     • Koniari, D. Mélen, M., & Deliège, I. (2000). Musical Schemata in Children from 10 to 12 Υears οf Αge: A study on segmentation and mental line elaboration. In Proceedings of the International Conference on Music Perception and Cognition, Keele, 5-10 Αυγούστου 2000.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (19 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • Koniari, D., Tsakpounidou, K., & Proios H. (2020). A play song for enhancing stroke knowledge among preschoolers. Poster presentation. ESO-WSO 2020 - Stroke virtual conference. Vienna, 7-9 November.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2018

      • Thedoridis, N., & Koniari, D. (2018). Music learning through singing and playing Hellenic traditional songs and dances. 33rd World Conference of International Society for Music Education Baku, Azerbaidjan, July 15-20, 2018.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Koniari, D. (2018). Prevalence of music neuromyths among music and kindergarten pre-service teachers in Greece. 33rd World Conference of International Society for Music Education Baku, Azerbaidjan, July 15-20, 2018.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Κόνιαρη, Δ. (2018). Εγκέφαλος και Μουσική Εκπαίδευση. Από τις νευροεπιστήμες στη σχολική τάξη της μουσικής. Ημερίδα: Η Μουσική στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην έρευνα και τη διδακτική πράξη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1 Ιουλίου 2018. [in Greek with abstracts in English]
      • Κόνιαρη, Δ. (2018). Μουσική και εγκέφαλος: Μια σχέση ζωής! 2η Προσυνεδριακή Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 20 Οκτωβρίου 2018.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2014

      • Koniari, D. (2014). Neuromyths in the music classroom. In D. Forrest & L. Del-Ben (Eds), 31st ISME World Conference on Music Education: Listening to the musical diversity of the world. Abstracts (pp. 241). 20 – 25 July 2014, Porto Alegre – Brazil.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Theodoridis, N., & Koniari, D. (2014). Hellenic rhythms, songs and dances: workshop. In D. Forrest & L. Del-Ben (Eds), 31st ISME World Conference on Music Education: Listening to the musical diversity of the world. Abstracts (pp. 331). 20 – 25 July 2014, Porto Alegre – Brazil.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2013

      • Koniari, D. (2013). Exploring the biological foundations of music learning: The emerging role of Neuroeducation. Προφορική ανακοίνωση. In International Music Education Conference: Contemporary Approaches to Teaching Music. Cyprus, November 16-17, 2013.

      2009

      • Koniari, D. (2009). Exploring the biological foundations of music learning: The emerging role of Neuroeducation. 2nd International Conference for PhD Music Students. Department Of Music Studies. Aristotle University. Thessaloniki, February, 2009, 11 - 13.

      2008

      • Koniari, D., & Triarhou, L.C. (2008). Herbert von Karajan at 100: recounting the maestro's interest in the physiological sciences. In 13th Annual Meeting of the International Society for the History of the Neurosciences (ISHN). Berlin, Germany, 18-22 June 2008.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2007

      • Θεοδωρίδου, Ζ., Κόνιαρη, Δ., & Τριάρχου, Λ. (2007). Λειτουργική ημισφαιρική ευπλαστότητα και αναδυόμενες έννοις στη Νευροεκπαίδευση, τη Νευροδιδακτική, τη Νευροπαιδαγωγική και την Παιδαγωγική Νευροεπιστήμη. Στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες: Εγκέφαλος: από τα κύτταρα στη συμπεριφορά. Θεσσαλονίκης, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρακτικά του Συνεδρίου, σ. 203.

      2005

      • Koniari, D., & Triarhou, L.C. (2005). Maestro Herbert von Karajan’s Interest in the Physiological Sciences. In 19th Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005-2 Οκτωβρίου 2005. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σ. 149.
      • Κόνιαρη, Δ., & Καρλοβασίτου Α. (2005). Μουσική και Επιληψία: Μία πολυσύνθετη σχέση που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα των νευρωνικών δικτύων που υποστηρίζουν την επεξεργασία της μουσικής πληροφορίας. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, 21-23 Οκτωβρίου 2005. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σ. 18.

      2002

      • Κόνιαρη, Δ. (2002). Λαχνίσματα και ομαδικά παιχνιδοτράγουδα που τραγουδούν τα παιδιά όταν παίζουν: μια πιλοτική έρευνα. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας: «Ελεύθερος χρόνος και παιδί», Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαΐου 2002. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα – Τόμος περιλήψεων του Συνεδρίου, σ.σ. 235-236.
      • Σιάρα, Κ., & Κόνιαρη, Δ. (2002). H αντίληψη της ιεράρχησης των φθόγγων στη μείζονα κλίμακα και στον τρόπο του Ρε σε μουσικούς και σπουδαστές που ξεκινούν τη συστηματική τους ενασχόληση με τη μουσική. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση: Διδασκαλία της Μουσικής: Μοντέλα, Στρατηγικές, Μέθοδοι: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Βόλος, 28-30 Ιουνίου 2002. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, σ. 25.
      • Κόνιαρη Δ., & Κολιούση Ε. (2002). Μια πιλοτική έρευνα για τη διδασκαλία σύνθετων και μεικτών μέτρων (4/4 & 5/4) σε παιδιά έκτης δημοτικού. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση: Διδασκαλία της Μουσικής: Μοντέλα, Στρατηγικές, Μέθοδοι: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Βόλος, 28-30 Ιουνίου 2002. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, σ. 24.
      • Καραγιάννη Μ., Χατζηαγγελάκη Α., & Κόνιαρη Δ. (2002). Μουσική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ακροατών στη δυνατή ένταση της μουσικής στους χώρους διασκέδασης. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση: Διδασκαλία της Μουσικής: Μοντέλα, Στρατηγικές, Μέθοδοι: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Βόλος, 28-30 Ιουνίου 2002. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, σ. 23.

      2001

      • Κόνιαρη, Δ. (2001). Εγκεφαλικές βλάβες και αδυναμία επεξεργασίας της μουσικής πληροφορίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφυσιολογίας, Θεσσαλονίκη, 7-10 Ιουνίου 2001. Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα & Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.
      • Κόνιαρη, Δ. (2001). Νευροεπιστήμες και Μουσική. Στο 16ο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες: «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: υγεία, εκπαίδευση, τέχνη και τεχνολογία», Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2001. Περίληψη δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font