Ντοράτσι Μιράντα-Μαρία
 • 2310 891.475
 • dmiranda uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Ντοράτσι Μιράντα-Μαρία

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Δίδονται εισαγωγικές πληροφορίες για τους Αλβανούς και τον πολιτισμό τους και γίνεται μια σύντομη συγχρονική και διαχρονική περιγραφή του γλωσσικού συστήματος. Παρουσιάζονται αναλυτικά το αλφάβητο, οι φθόγγοι και τα φωνήματα, οι κανόνες ανάγνωσης, προφοράς και γραφής και αρχίζει η πρακτική εκμάθηση βασικών μορφολογικών κατηγοριών και ενός σημαντικού αριθμού λέξεων και εκφράσεων. Στο Α΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν (ενδεικτικά) τα ακόλουθα: αλφάβητο και ασκήσεις προφοράς, συλλαβισμός, τονισμός, σημεία στίξης, γένος και αριθμός των ουσιαστικών, σχηματισμός πληθυντικού, αόριστα και οριστικά άρθρα, απόλυτα αριθμητικά, προσωπικές, ερωτηματικές, αρνητικές, αναφορικές και δεικτικές αντωνυμίες, επίθετα, ρήμα (ενεστώτας, μέλλοντας) κτλ.

  • ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0702)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο Β΄ εξάμηνο διδασκαλίας της αλβανικής ως ξένης γλώσσας δίδεται ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην πρακτική-επικοινωνιακή εκμάθηση. Οι διδασκόμενες/οι αποκτούν περισσότερες γνώσεις για τα κλιτά και τα άκλιτα μέρη του λόγου, για τις σχέσεις μεταξύ των λέξεων σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο, εξασκούν περισσότερο την προφορά τους και μαθαίνουν πολλές καινούργιες λέξεις και εκφράσεις. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές διαβάζουν και καταλαβαίνουν πιο προχωρημένα κείμενα, γνωρίζουν περισσότερους βασικούς κανόνες μορφολογίας και συμπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις γνώσεις τους για το συντακτικό της πρότασης.

  • ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0703)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου διδασκαλίας της αλβανικής ως ξένης γλώσσας οι διδασκόμενες/οι προχωρούν σταδιακά στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Οι παραδόσεις καλύπτουν (ενδεικτικά) τα ακόλουθα: αφαιρετική και δοτική των ουσιαστικών, πτώσεις της προσωπικής αντωνυμίας, παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων κτλ. Επίσης, συνεχίζεται η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας με πλουσιότερο λεξιλόγιο.

  • ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0704)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές είναι σε θέση να αξιοποιούν όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των δύο ετών μελέτης της αλβανικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και σε ένα επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά σε εκείνο της/του ομιλήτριας/ητή επιπέδου Α2-Β1.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο 1ο εξάμηνο παρέχονται εισαγωγικές πληροφορίες για τους Ρουμάνους και τον πολιτισμό τους, για τη ρουμανική γλώσσα και τα κράτη όπου αυτή ομιλείται και γίνεται μια σύντομη συγχρονική και διαχρονική περιγραφή του γλωσσικού συστήματος. Παρουσιάζονται αναλυτικά το αλφάβητο, οι φθόγγοι και τα φωνήματα, οι κανόνες ανάγνωσης, προφοράς και γραφής. Αρχίζει η πρακτική εκμάθηση βασικών μορφολογικών κατηγοριών και ενός σημαντικού αριθμού λέξεων και εκφράσεων. Ενδεικτικά, οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: ρουμανικό αλφάβητο και ασκήσεις προφοράς, συλλαβισμός, τονισμός στη ρουμανική γλωσσά, σημεία στίξης, γένος και αριθμός των ουσιαστικών, σχηματισμός πληθυντικού, οριστικά άρθρα, απόλυτα αριθμητικά, προσωπικές, ερωτηματικές, αρνητικές, αναφορικές και δεικτικές αντωνυμίες, επίθετα τεσσάρων, τριών, δύο τύπων και αμετάβλητα, ρήμα στο απαρέμφατο και ενεστώτα κτλ.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το Β΄ εξάμηνο διδασκαλίας της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας συνεχίζει τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, δίδοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική-επικοινωνιακή εκμάθηση. Οι διδασκόμενες/οι αποκτούν περισσότερες γνώσεις για τα κλιτά και τα άκλιτα μέρη του λόγου, για τις σχέσεις μεταξύ λέξεων σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο, εξασκούν περισσότερο την προφορά τους και μαθαίνουν πολλές καινούργιες λέξεις και εκφράσεις. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές είναι σε θέση να προφέρουν σωστά περισσότερους ρουμανικούς φθόγγους, να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν πιο προχωρημένα κείμενα, να γνωρίζουν τους περισσότερους βασικούς κανόνες της μορφολογίας και να έχουν συμπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις γνώσεις τους για το συντακτικό της πρότασης.