Δορδανάς Στράτος
 • 2310-891638
 • dordanas uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 223

  Δορδανάς Στράτος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σχέσεις της Γερμανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ο αι.
  • Ζητήματα ιστορίας του ελληνικού μακεδονικού χώρου.
  • Έμφαση: πολιτική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (ΒΣ0830)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τα χρονικά όρια του μαθήματος καλύπτουν σε γενικές γραμμές την περίοδο από τους προεπαναστατικούς χρόνους έως και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η προεπαναστατική κοινωνία, η Ελληνική Επανάσταση και το ανακαινισμένο κράτος των Ελλήνων αποτελούν τους βασικούς άξονες του μαθήματος. Ειδικότερα θα διερευνηθούν οι προεπαναστατικές συνθήκες, η κληρονομιά του παρελθόντος, καθώς και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην παλιγγενεσία και τη συγκρότηση του πρώτου ελληνικού κράτους. Οι σχέσεις με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι διαδικασίες διαμόρφωσης και ο τρόπος άσκησης της εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα η θέση της Ελλάδας στον βαλκανικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό χώρο εξετάζονται υπό το πρίσμα του Ανατολικού Ζητήματος. Σε ένα παράλληλο επίπεδο θα παρουσιαστούν οι εσωτερικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες που διαμόρφωσαν τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική φυσιογνωμία κατά τη μετάβαση από τον 19ο στον 20ο αιώνα.

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
   (ΒΣ0832)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το φροντιστηριακό μάθημα έχει ως στόχο να παράσχει αφενός εξειδικευμένες γνώσεις για τους Παγκόσμιους Πολέμους και τις εμφύλιες συγκρούσεις με έμφαση στα Βαλκάνια, αφετέρου να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με την έρευνα πεδίου μέσα σε συνθήκες συνεργατικότητας και ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, να τους εισάγει στη μεθοδολογία της έρευνας, της βιβλιογραφικής αναζήτησης, της ανάλυσης και σύνθεσης των πηγών.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (ΒΣ0322)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις αιτιακές μεταβολές στις διακρατικές σχέσεις συμμαχίας και σύγκρουσης, καθώς και τα στάδια διαμόρφωσης του βαλκανικού χάρτη στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Τα στάδια αυτά περικλείονται εντός του χρονικού και θεματικού πλαισίου της αναφερόμενης περιόδου, που εκκινεί από τη διαδικασία εδαφικής ολοκλήρωσης του ανεξάρτητου κράτους και τις συνοριακές μεταβολές σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή από το κράτος των εθνικών συνόρων και των «αλύτρωτων αδερφών» που προσδιόρισε τον βαλκανικό μεγαλοϊδεατισμό και καθόρισε το ιδεολογικό περιεχόμενο της ενδοβαλκανικής σύγκρουσης. Με χρονική επομένως αφετηρία το 1912, δίδεται έμφαση στους Βαλκανικούς Πολέμους που σηματοδότησαν την προσπάθεια των κρατών να επιλύσουν προς όφελός τους τα εκκρεμή εδαφικά ζητήματα, στον αντίποδα της διπλωματίας των Μεγάλων Δυνάμεων.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (ΒΣ0557)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρακολουθεί τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ενός αιώνα που έχει δικαίως χαρακτηριστεί είτε ως αιώνας «των άκρων» είτε ως μια «σκοτεινή» περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αρχικά, εξετάζει την πορεία προς τον Μεγάλο Πόλεμο (1914–1918), τις πολυεπίπεδες εξελίξεις στον Μεσοπόλεμο, καθώς και τα αίτια έκρηξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκλαμβάνοντας την προαναφερόμενη περίοδο ως ενιαία, ως έναν διαρκή ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλεμο (1914–1945). Παρακολουθεί τις επιπτώσεις του πολέμου και τους τρόπους που αυτές εγκαινίασαν τον Ψυχρό Πόλεμο, τον χαρακτήρα του νέου αυτού ακήρυχτου πολέμου, τις κορυφώσεις και τις υφέσεις του έως τη στιγμή της κατάρρευσης του ανατολικού μπλοκ και του τέλους του διπολικού κόσμου. Ιδιαίτερα για τον Ψυχρό Πόλεμο στη μεταπολεμική Ευρώπη επιδιώκεται να κεντροθετηθεί, για να αναδειχτούν μια σειρά από αντιπαραθέσεις στην παγκόσμια περιφέρεια, που με τη σειρά τους συγκρότησαν το πλαίσιο μιας θερμής μεν αναμέτρησης, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη, με τη συνεπακόλουθη προσφυγή των υπερδυνάμεων στο οπλοστάσιο των συμβατικών και πυρηνικών όπλων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Δορδανάς Στράτος Ν. - Καλογρηάς Βάιος (έρευνα-μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια), "Το Μακεδονικό και η Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών", Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 464.

   2012

   • Δορδανάς Στράτος N., "Βαλκανικά Σύμφωνα Φιλίας, 1912-1941", Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βαλκάνια, 1913-2011: Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 119-126.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Δορδανάς Στράτος Ν. - Καλογρηάς Βάιος (έρευνα-μετάφραση-επιμέλεια), "Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Aγνωστες πτυχές από τα Γερμανικά Αρχεία", Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 375.

   2011

   • Δορδανάς Στράτος, Ν., "Η Εθνική των Ελλήνων Σχολή της Βιέννης", Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Μακεδόνες στη διασπορά, 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 154-177.
   • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη: Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974", Εστία, Αθήνα 2011, σσ. 526.

   2010

   • Δορδανάς Στράτος, "Η ταυτότητα του εχθρού: Ο εθνικοσοσιαλιστής Γερμανός στρατιώτης στην κατεχόμενη Ελλάδα", Βασίλης Κ. Γούναρης-Στάθης Ν. Καλύβας-Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι: Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2010, σσ. 242-253.
   • Δορδανάς Στράτος Ν., "Κατά δικαίων και αδίκων: Ζωές στη μέγγενη της κατοχικής βίας, 1941-1944, Νικολακόπουλος Ηλίας-Παναγιωτόπουλος Βασίλης-Φλάισερ Χάγκεν (επιμ.), Έξι στιγμές του εικοστού αιώνα: Κατοχή, Αντίσταση, 1941-1944", Τα Νέα, Αθήνα 2010, σσ. 141-153.
   • Φωτιάδης Κωνσταντίνος-Δορδανάς Στράτος-Μιχαηλίδης Ιάκωβος, "Αθώα θύματα στο Βέρμιο: Οι Πύργοι και το Μεσόβουνο στην Κατοχή, 1941-1944", Δήμος Βερμίου (έκδ.), Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 205.

   2009

   • Δορδανάς Στράτος, "Το Κιλκίς των προσφύγων: Εγκατάσταση και συλλογική οργάνωση", Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (έκδ.), Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2009, σσ. 280-294.
   • Δορδανάς Στράτος Ν., "'Ειδήσεις από την Ελλάδα': Όψεις των ελληνο-γερμανικών σχέσεων τη δεκαετία του 1920", Βασίλης Κ. Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες Νεοελληνικής Ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 87-113.

   2008

   • Δορδανάς, Στράτος, Ν.-Ηλίας Νικολακόπουλος, "Κατοχή και Αντίσταση στην Ελλάδα, 1941-1944", ΣΚΑΪ (εκδ.), Εμείς οι Έλληνες. Πολεμική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, τόμ. Β' (Από την Μικρασιατική Καταστροφή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή), Αθήνα 2008, σσ. 141-169.
   • Δορδανάς, Στράτος, "Η Δυτική Μακεδονία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο", Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (έκδ.), Δυτική Μακεδονία. Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα 2008, σσ. 223-241.
   • Δορδανάς Στράτος-Καλογριάς Βάιος, "Η πρωτεύουσα του βορρά": πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του '40", Επιστημονική Επετηρίδα Θεσσαλονίκη του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τόμ. 7, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 363-380.
   • Δορδανάς Στράτος Ν., "Η γερμανική ιστοριογραφία για την Κατοχή και τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, 1941-2004", Γιώργος Αντωνίου-Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία, Εστία, Αθήνα 2008, σσ. 105-134.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Dordanas Stratos N., "Der unerklärte Krieg der nationalistischen Organisationen in der griechischen Gesellschaft der Zwischenkriegszeit: Ideologie, Rhetorik und Ausgrenzungen", Thetis 20 (Mannheim 2013), 303-306.

    2012

    • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Οι αντίπαλοι του ΕΛΑΣ στο νομό Πέλλας", Φίλιππος, 76 (Γιαννιτσά, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012), 15-21.

    2011

    • Δορδανάς Στράτος Ν., "Στρατός και πρόσφυγες: Η προσφυγική εγκατάσταση στη Μακεδονία μέσα από δύο στρατιωτικές εκθέσεις του 1925", Μικρασιατική Σπίθα, 16 (2011), 165-172.
    • Dordanas Stratos N.-Vaios Kalogrias, "Die judische Gemeinde von Thessaloniki während der deutschen Besatzungszeit 1941-1944: Zwischengemeindliche Beziehungen, Ghettoisierung und Deportation", PaRDeS (Zeitschrift der Vereinigung für Judische Studien E.V.), 17 (Vereinigung für Judische Studien E.V./Institut für Judische Studien der Universität Potsdam, 2011), 97-118.
    • Dordanas Stratos N., "'Common women' or 'women of free morals': the suppression of prostitution in post-war Thessaloniki (1945-1955)", Byzantine and Modern Greek Studies, 35/2 (2011), 212-232.

    2009

    • Δορδανάς Στράτος Ν., "Μνημεία κατοχικής μνήμης στη Μακεδονία (1944-2002): Κατασκευές, καταστροφές και 'υιοθεσίες'", Ίστωρ 15 (2009), 247-275.
    • Stratos Dordanas-Vaios Kalogrias, "Die bulgarische Okkupation in Ostmakedonien und Thrakien (1941-1943)", Südostforschungen, 68 (2009), 400-417.

    2008

    • Δορδανάς, Στράτος, Ν., "Στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ: από τον δωσιλογισμό της κατοχής στην εθνικοφροσύνη του εμφυλίου", Ουτοπία, 82 (Αθήνα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008), 73-84.
    • Δορδανάς, Στράτος, "'Οι Βούλγαροι προ των πυλών': στρατιωτικές ανακατατάξεις και πολιτικές ζυμώσεις στη γερμανοκρατούμενη Μακεδονία, Ιούλιος 1943-Φεβρουάριος 1944", Εγνατία, 12 (2008), 9-19.
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Dordanas Stratos N., "Österreich-Ungarn und die Makedonische Frage während des Ersten Weltkriegs", Wolfram Dornik, Julia Walleczek-Fritz, Stefan Wedrac (Hg), Front wechsel. Österreich-Ungarn 'Groβer Krieg' im Vergleich, Boehlau Verlag, Wien 2014, pp. 345-355.

     2012

     • Στράτος Ν. Δορδανάς, "Το 'σινικό τείχος' της Γερμανίας: Η κρίση του Βερολίνου (1961) και η Νοτιοανατολική Ευρώπη", Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (επιμ.), Μετά το 'τέλος' της Ιστορίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2012, σσ. 43-65.
     • Στράτος Δορδανάς, "Εγκλήματα πολέμου: Οι δίκες των γερμανών στρατιωτικών διοικητών του 'Οχυρού Κρήτης'", Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, Κ.Ε. Ψυχογυιός (επιμ.), Η Κρήτη στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950: Μάχη της Κρήτης, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, Πεπραγμένα Διημερίδας: 26-27 Μαΐου 2006, Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ΙΛΑΕΚ, Χανιά 2012, σσ. 83-109.
     • Στράτος Ν. Δορδανάς-Θεοδόσης Τσιρώνης, "Η ιστορία του βιομηχανικού συγκροτήματος της Υφανέτ (1926-1965)", Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (Ηλεκτρονικό Δελτίο Οικονομικής Ιστορίας), Ρέθυμνο, 10-13 Δεκεμβρίου 2008, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης-Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012, σσ. 189-204.
     • Στράτος Δορδανάς, "'Το θερμό καλοκαίρι του 1916': Η εισβολή των γερμανο-βουλγάρων και η κατάληψη της Καβάλας, μέσα από τις πηγές" σε ψηφιακά Πρακτικά, Νικ. Β. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, η Καβάλα και η Θράκη: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών (17-18 Σεπτεμβρίου 2010), Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας τόμ. Β', Καβάλα 2012, σσ. 663-681.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Δορδανάς Στράτος, "Εξόντωση και λεηλασία: Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (ΥΔΙΠ)", Αντωνίου Γιώργος-Δορδανάς Στράτος-Ζάικος Νίκος-Μαραντζίδης Νίκος (επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 331-352.
     • Δορδανάς Στράτος Ν., "Χαρακωμάτων ταυτότητες: Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις στον Μεσοπόλεμο", Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Δ' Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, στην ιστοσελίδα http://www.eens.org/?page_id=1498 και σε ψηφιακά Πρακτικά, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.), τόμ. Γ', Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2011, σσ. 555-566, στην ιστοσελίδα http://www.eens.org/?page_id=2611

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stratos N. Dordanas-Vaios Kalogrias, "Das nationalsozialistische Polizeihaftlager Pavlos Melas in Thessaloniki. Geschichte und Wahrnehmung", Alexandra Klei-Katrin Stoll-Annika Wienert (επιμ.), Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte nationalsozialistischer Verbrechen, Transcript Verlag, Bielefeld 2011, σσ. 289-308.

     2009

     • Δορδανάς Στράτος Ν., "Ο εχθρός με την πένα: Η δίκη των δημοσιογράφων της Νέας Ευρώπης και Απογευματινής", Ο παράνομος Τύπος στη Βόρεια Ελλάδα: Εθνική Αντίσταση, 1941-1944, Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 150-163.
     • Dordanas Stratos N.-Kalogrias Vaios, "Deutsche Polizeibehärden im besetzten Griechenland, 1941-1944", Wolfgang Schulte (Hrsg.), Die Polizei im NS-Staat, Beiträge eines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Bd. 7, Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt 2009, ff. 425-449.

     2008

     • Δορδανάς, Στράτος, Ν., "Η 'οργάνωση της καρφίτσας': Κράτος και παρακράτος στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του '60", Aλκης Ρήγος-Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης-Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η 'σύντομη' δεκαετία του '60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σσ. 126-142.
     • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Πολιτικοί εξόριστοι στη Σαμοθράκη", Στράτος Ν. Δορδανάς-Θεοφάνης Μαλκίδης (επιμ.), Σαμοθράκη: Ιστορία-Αρχαιολογία-Πολιτισμός, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Σαμοθράκη 1-2 Σεπτεμβρίου 2006), Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 183-197.
     • Δορδανάς Στράτος Ν., "Κατοχικές δυνάμεις και γερμανικά αντίποινα στην Αιτωλοακαρνανία", Κωνσταντίνα Μπάδα-Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος: Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950, Πρακτικά συνεδρίου (Αγρίνιο-Καρπενήσι, 14-16 Μαρτίου 2008), Εκδόσεις Παρασκήνιο, Αθήνα 2010, σσ. 67-78.
     • Δορδανάς Στράτος - Μαραντζίδης Νίκος, "Αντικομμουνιστές της Μακεδονίας στα έδρανα της Βουλής: πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά", Γρηγόριος Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης-Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008, σσ. 216-234.

     2006

     • Δορδανάς, Στράτος Ν., "'Προς τον πρωτοπόρον Αρχηγόν των απανταχού της γης Εθνικοσοσιαλιστών Αδόλφον Χίτλερ': Ο Εθνικοσοσιαλισμός στη Δράμα κατά το Μεσοπόλεμο", Χρίστος Π. Φαράκλας (επιμ.), Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός, Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης, τόμ. 2, Δράμα, 18-21 Μαΐου 2006, Δήμος Δράμας/ΔΕΚΠΟΤΑ, Δράμα 2013, σσ. 909-924.
     • Άλλα (25 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, η πολιτική της εκπλήρωσης και η δράση της άκρας Δεξιάς", Ιστορία εικονογραφημένη, 536 (Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 2013), 72-79.

      2012

      • Ευστράτιος Δορδανάς, "Οι Πρώσοι των Βαλκανίων: Η ελληνο-βουλγαρική αντιπαράθεση και ο γερμανικός παράγοντας πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Π.Μ.Σ. 'Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης', Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια, Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα, 12-13 Μαΐου 2012.
      • Stratos N. Dordanas, "Policy and War in the Post-War Balkans. Germany and the Greco-Yugoslavian Issue at the Beginning of the 1950's", War and Political Transformation. Scrambling for Power in the Balkans 1940's, Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, University of Macedonia-Program on Order, Conflict, and Violence, Yale University-Civil Wars Study Group, Thessaloniki (University of Macedonia), May 31st-June 3rd, 2012.

      2011

      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Ο ελληνικός δωσιλογισμός", Καθημερινή, 31 Δεκεμβρίου 2010-2 Ιανουαρίου 2011, σ. 27.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η εθελοντική 'αιχμαλωσία' Ελλήνων στο Γκαίρλιτς", The Athens Review of books, 19 (Ιούνιος 2011), 18-9, Αλεξάτος Γεράσιμος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, 1916-1919, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 327.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Γερμανία Ώρα Μηδέν", Η Αυγή, 11 Ιανουαρίου 2011, σ. 23. Richard Bessel, Γερμανία 1945. Από τον πόλεμο στην ειρήνη, μετάφρ. Ελένη Αστερίου, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010.
      • Στράτος Δορδανάς, "Μεταναστευτική πολιτική και ελληνικές κοινότητες στη Δυτική Γερμανία", Το έθνος πέραν των συνόρων: "Ομογενειακές πολιτικές του ελληνικού κράτους", Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων/Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Μνήμων/ΜΠΣ: Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιστημονικό Εργαστήριο, Αθήνα, 3-4 Ιουνίου 2011.
      • Στράτος Δορδανάς Ν., "Ο ακήρυχτος πόλεμος των εθνικιστικών οργανώσεων στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου: Ιδεολογία, ρητορεία και αποκλεισμοί", Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου (1922-1940), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 14-16 Ιανουαρίου 2011.

      2010

      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Την επομένη του πολέμου. Η πορεία των Ελλήνων Εβραίων από τον θάνατο στη ζωή", The Athens Review of books, 17 (Απρίλιος 2011), 45-7, Σιμπή Ιάκωβος-Λάμψα Κατερίνα, Η ζωή απ' την αρχή. Η μετανάστευση των Ελλήνων Εβραίων στην Παλαιστίνη (1945-1948), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010, σσ. 400.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Ο Πρώτος Πόλεμος Μνήμης, 1950-1967", The Athens Review of books, 10 (Σεπτέμβριος 2010), 42-3, Πασχαλούδη Ελένη, Ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο, 1950-1967, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 383.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η τιτανομαχία του Κουρσκ", Καθημερινή, 28 Νοεμβρίου 2010, σ. 31.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και η εξόντωση αμάχων στο Λένινγκραντ", Καθημερινή, "Η γερμανική εισβολή στην ΕΣΣΔ", 18 Ιουλίου 2010, σ. 31.
      • Στράτος Δορδανάς, "Ο Αλέξανδρος Σβώλος και η Επιτροπή Μακεδόνων και Θρακών, 1941-1943", Αλέξανδρος Σβώλος (1892-1956): Μεταξύ Συντάγματος και πολιτικής στον αιώνα των άκρων, Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, ΙΒ' Συνέδριο, Φλώρινα-Μοναστήρι, 21-23 Μαΐου 2010.
      • Στράτος Δορδανάς, "Η πολιτική στο συρματόπλεγμα: Λόγος και επικοινωνία στο στρατόπεδο του Γκαίρλιτς", Πολιτικός λόγος και πολιτική επικοινωνία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτική πραγματικότητα, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, Θ' Συνέδριο, Αθήνα, 26-28 Μαΐου 2010.

      2009

      • Δορδανάς, Στράτος, "Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950", Γιάννης Καρακατσιάνης (επιμ.), Εκδόσεις Αλφειός-Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, Αθήνα 2009, σσ. 354, στο Μνήμων, 30 (Αθήνα, 2009), 419-423.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Η 'Δύση χωρίς τους άλλους': Μια επανάγνωση της παγκόσμιας Ιστορίας μακράν του ευρωκεντρισμού", Η Αυγή, 29 Σεπτεμβρίου 2009, σ. 22. Jack Goody, Η υφαρπαγή της ιστορίας, μετάφρ. Κατερίνα Κιτίδη, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα 2008.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Επ' ώμου αρμ! Aρματα και αρματωμένοι στη δεκαετία του '40", Ιστορία εικονογραφημένη, 493 (Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 2009), 22-29.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "'Γύρευαν να πάρουν τις πόλεις για να σφάξουν τους αντιθέτους': Ο βομβαρδισμός της Θεσσαλονίκης", Αγγελιοφόρος, "Εμφύλιος Πόλεμος: 60 χρόνια μετά", 30 Αυγούστου 2009, σ. 29.
      • Stratos N. Dordanas, "Riki van Boeschoten-Tasoula Vervenioti-Eftihia Voutira-Vassilis Dalkavoukis (eds), Μνήμες και λήθη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου [Memories and Oblivion of the Greek Civil War]", Historein, 9 (Athens 2009), 173-177.
      • Stratos Dordanas-Vaios Kalogrias, "Flucht und Vertreibung der Griechen aus Ostmakedonien und Westthrakien, 1941-1943/L' esodo ed espatrio coatto dei greci dalla Macedonia orientale e Tracia occidentale, 1941-1943", Umsiedlung und Vertreibung in Europa 1939-1955/Spostamenti forzati di popolazion in Europa 1939-1955, Tagung/Convegno zum 70. Jahrestag der Südtiroler "Option"/A settant' anni dalla "opzioni" in Alto Adige, Südtiroler Landesarchiv/Archivio provinciale di Bolzano-Arbeitsgrupp

      2008

      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Μια σχεδόν επιστημονική μέθοδος: Το Λένινγκραντ είναι καταδικασμένο να πεθάνει από λιμό", Η Αυγή, 28 Απριλίου 2009, σ. 24. Michael Jones, Λένινγκραντ. Η πολιορκία, 1941-1944, μετάφρ. Ρένα Χάτχουτ, Εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 2008.
      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Αποφάσεις πολέμου, θριάμβου και καταστροφής", The Athens Review of books, 5 (Μάρτιος 2010), 38-9, Ian Kershaw, Μοιραίες επιλογές-Δέκα αποφάσεις που άλλαξαν τον κόσμο, 1940-1941, μετάφρ. Νίκος Μαστρακούλης, Δημήτριος Σταυρόπουλος Β.-Ελένη Μαρτζούκου (επιμ.), Πατάκης, Αθήνα 2008, σσ. 839.
      • Δορδανάς Ν. Στράτος, "Πολιτικές δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη του Εμφυλίου", Απαγορευμένη Ιστορία, 10 (Θεσσαλονίκη 2008), 67-73.
      • Stratos N. Dordanas, "Despina I. Papadimitriou, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967 [From Loyalists to Nationally Minded Citizens: Conservative Thought in Greece, 1922-1967]", Historein, 8 (Athens 2008), 177-182.

      2005

      • Δορδανάς, Στράτος Ν., "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί", The Athens Review of books, 39 (Απρίλιος 2013), 26-7, Margaret MacMillan, Οι ειρηνοποιοί. Έξι μήνες που άλλαξαν τον κόσμο, μετάφρ. Νίκος Κούρκουλος, Θεμέλιο, Αθήνα 2005, σσ. 657.