Δρογαλάς Γεώργιος
 • 2310 891.537
 • drogalas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 306

  Δρογαλάς Γεώργιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2003)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005)
  • Δρ. τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Λογιστική
  • Ελεγκτική
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Εταιρική Διακυβέρνηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Για το μέρος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αναλύεται αρχικά η έννοια της διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών (data management, information management) και η σημασία τους για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems), των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α. Παρουσιάζεται πλήθος παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών. Για το μέρος «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

  - Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου

  - Ενημέρωση λογαριασμών

  - Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων

  - Καταχώρηση μισθοδοσίας

  - Προσδιορισμό αποτελέσματος

  - Ενημέρωση ισοζυγίων

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (ΟΔ0718)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής επισκόπηση των θεμάτων που πραγματεύονται βασικά ΔΛΠ και η εξοικείωση των φοιτητών με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Αρχικά πραγματοποιείται μία θεωρητική ανάλυση των διαφορών μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ). Στη συνέχεια αναλύονται το Πλαίσιο κατάρτισης των ΔΛΠ και το ΔΛΠ 1 (Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων). Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ενδελεχώς  ΔΛΠ αναφορικά με τα μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία (ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, ΔΛΠ 38 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία) και με τις επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγήσεις). Επίσης αναλύονται τα ΔΛΠ 2 – Αποθέματα, ΔΛΠ 7 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών, ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τέλος εξετάζονται τα ΔΛΠ 18 – Έσοδα και ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού. Για όλα τα ανωτέρω ΔΛΠ καθώς και παρεμφερή ΔΛΠ παρουσιάζονται εκτενώς θεωρητική ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές.

   

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΔΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

   Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής και της κοστολόγησης. Επιπρόσθετα εξετάζονται οι βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της πλήρους και άμεσης κοστολόγησης. Στη συνέχεια αναλύεται η κανονική κοστολόγηση. Η ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους και ο μερισμός, επιμερισμός, επανεπιμερισμός και καταλογισμός των εξόδων αναλύονται διεξοδικά. Στη συνέχεια τα συστήματα «κοστολόγησης κατά παραγγελία», «κοστολόγηση ανά δραστηριότητα» και «κοστολόγηση κατά φάση» εξετάζονται.  Με γνώμονα την πληρέστερη αποτύπωση του κόστους των οντοτήτων εξετάζονται η πρότυπη κοστολόγηση και οι προϋπολογισμοί. Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση των «συμπαραγώγων» και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και οργανισμών.      
   
  Θεματικές Ενότητες: Εβδομάδα Διδακτέα Ύλη  
  1η  
  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής. Ανάλυση Φύλλου Μερισμού και Προσδιορισμός αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  2η 
   
  Πλήρης Κοστολόγηση. Κόστος Παραγωγής, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 3η Κανονική κοστολόγηση. Συντελεστής καταλογισμού. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 4η  
   Άμεση ή Οριακή κοστολόγηση. Περιθώριο συνεισφοράς. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  ΠΜΣ Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων Μάθημα: Διοικητική Λογιστική 
   
  5η 
   
  Ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους. Νεκρό σημείο. Περιθώριο ασφαλείας. Διαφορική ανάλυση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.  
  6η 
   
  Επιμερισμός. Επανεπιμερισμός. Καταλογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  7η 
   
  Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  8η  Προϋπολογισμοί. Προυπολογισμοί πωλήσεων, παραγωγής, υλών, άμεσης εργασίας, ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 9η   Ταμειακοί προϋπολογισμοί. Προϋπολογισμοί εισπράξεων και πληρωμών. Γενικός συνολικός προϋπολογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  10η 
   
  Συστήματα κοστολόγησης κατά παραγγελία. Συστήματα κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  11η 
   
  Πρότυπη κοστολόγηση. Αποκλίσεις αμέσων υλικών, άμεσης εργασίας και ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  12η 
   
  Συμπαράγωγα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 13η  Εξετάσεις 
   
  Αξιολόγηση: Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,  
   
  Βιβλιογραφία:  Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2017). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.  Needles, B. Powers, M. and Crosson, S. (2017). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD. 
   
   

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες αφενός στα βασικά θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων, αφετέρου σε εξειδικευμένα θέματα οικονομικών οντοτήτων και θέματα που άπτονται της ξενοδοχειακής, τραπεζικής και δημόσιας λογιστικής. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν αντιμετωπίζουν τις βασικές υποχρεώσεις των τμημάτων μισθοδοσίας σε σχέση με την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή δηλώσεων για την απασχόληση και την υποβολή δηλώσεων σχετικές με την παρακράτηση φόρων στους εργαζομένους στο σύστημα taxis net. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα έχουν γνώση και ικανότητα εφαρμογής θεμάτων αναφορικά με τις ιδιωτικές οντότητες, με την τραπεζική, ξενοδοχειακή και την δημόσια λογιστική. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λογιστική και τη φορολογία.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Εξειδικευμένα Θέματα οικονομικών οντοτήτων. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  2η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων Ι. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  3η

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων ΙΙ. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  4η

   

  Ειδικά θέματα Τραπεζικής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  5η

   

  Ειδικά θέματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  6η

   

  Ειδικά θέματα Δημόσιας Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  7η

   

  Πρόοδος

  8η

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μορφές απασχόλησης. Συμβάσεις εργασίας. Η άδεια των εργαζομένων. Δικαιούμενες αποδοχές και επιδόματα.

  9η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσθετη απασχόληση. Υπολογισμός προσαυξήσεων υπερωριών, υπερεργασίας και απασχόλησης σε αργίες. Ειδικές μορφές απασχόλησης. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  10η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσληψη εργαζομένων. Καθορισμός αποδοχών. Επιλογή τρόπου ασφάλισης. Υποχρεώσεις στο σύστημα Εργάνη. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  11η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μηχανογραφική Διαχείριση Εργαζομένων. Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. Διαχείριση Α.Π.Δ.

  12η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Δώρων και Επιδομάτων. Υπολογισμός Μερικής απασχόλησης. Ειδικά θέματα μισθοδοσίας. Ανασκόπηση Ύλης

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 100% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
  2. Ποσοστό 20% ως ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)

   

   

  Βιβλιογραφία

  • Journal of Accounting and Public Policy
  • Accounting, Organizations and Society
  • Accounting Forum
  • Advances in Public Interest Accounting

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
   (ΟΔ0508)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής επισκόπηση της ελεγκτικής διαδικασίας στους οργανισμούς και η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των οντοτήτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της ελεγκτικής επιστήμης, οι διακρίσεις του ελέγχου και το αντίστοιχο νομικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και η οργάνωση της ελεγκτικής διαδικασίας (Μέθοδοι ελέγχου, Δειγματοληψία, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου). Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αναλύονται ενδελεχώς οι διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σχετικά με τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, τα αποθέματα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασμούς των εξόδων και εσόδων. Τέλος εξετάζονται ειδικά θέματα ελέγχου και οι έννοιες της  εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνου, του κινδύνου απάτης και της προστιθέμενης αξίας του ελέγχου.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MTF0107)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Ο Ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αποτελεί τη σύνδεση της ελληνικής λογιστικής νομοθεσίας με την διεθνή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ είναι ήδη υποχρεωτική στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα Ελληνικά και Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι εισηγμένες ή μη οντότητες. Μέσα από την παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με το πέρας των διαλέξεων δύναται τόσο να συμμετέχουν στη λογιστική παρακολούθηση, όσο και να ερμηνεύσουν και αξιολογήσουν την λογιστική πληροφόρηση από τη χρήση των ΕΛΠ και ΔΛΠ.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου. Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2). Θεωρητική αναφορά και Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  2η

   

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2). Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).

  3η

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17). Εισαγωγή στα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Ισχύοντα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Νομοθεσία. Διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με

  Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.

  4η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

  ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

  ΔΛΠ 40 – Επενδύσεις σε ακίνητα

  5η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγήσεις

  ΔΛΠ 38 – Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

  6η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 2 – Αποθέματα.

   

  7η-8η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το:

  ΔΛΠ 7 – Κατάσταση Tαμειακών Ροών

  9η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το

  ΔΛΠ 18 – Έσοδα

  10η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

  ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού

  11η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

  ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

  12η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

  ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: παρουσίαση

  ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

  Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 11 - Συμβάσεις κατασκευής έργων

  ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις

  ΔΛΠ 12 – Φόροι Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογία

  Ανασκόπηση ύλης

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 70% θα προέλθει από τις τελικές εξετάσεις,
  2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την εργασία (βιβλιογραφική επισκόπηση ή case study ή παρουσίαση ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) που θα αναλάβει ο κάθε φοιτητής (οι εργασίες δύναται να υλοποιούνται και κατά ζεύγη). Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη.  

   

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  ü Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α. (2017) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-98329-2-2.

  ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü Νεγκάκης, Χ. (2015) «IFRS Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ειδικά Θέματα», εκδόσεις Νεγκάκης

  ü Needles, B. and Marian, P. (2016) «Εισαγωγή στη Λογιστική», εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

  ü Proseminars (2017) «International Financial Reporting Standards στην ελληνική γλώσσα», εκδόσεις Proseminars.

  ü Grant Thornton (2009) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», Γ’ έκδοση (Τόμοι Α’-Γ’), Αθήνα, ISBN (set): 978-960-88419-9-4.

  ü Βλάχος, Χρ. και Λουκάς, Λ. (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009», 5η έκδοση (Τόμοι A’-B’), εκδόσεις Παπαζήση Global Training, Αθήνα.

  ü Ντζανάτος, Δ. (2008) «Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας - Μια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα.

  ü Ξένος, Χ και Ξένος, Π. (2013) Διαρκής κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Δ.Λ.Π. και διερμηνειών, ΣΟΛ.

  ü Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραμόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών», εκδόσεις Σταμούλη.

   

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (MTF0109)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο και κυρίως στην εφαρμογή της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Εξωτερικού και Εσωτερικού ελέγχου. Το μάθημα αναφέρεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της Ελεγκτικής και στη μεθοδολογία ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί). Αναλύονται επίσης όλα τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου σχετικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Παράλληλα ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά κατηγορία λογαριασμών ενδελεχώς αναπτύσσονται. Τέλος παρουσιάζονται τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, γνώμονας είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να σταθούν και να δράσουν αποτελεσματικά είτε ως εξωτερικοί ελεγκτές σε διάφορες ελεγκτικές εταιρείες ή σε δημόσιους οργανισμούς είτε σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου  μιας επιχείρησης. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων αφενός γενικών, αφετέρου ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών εσωτερικού και  εξωτερικού ελέγχου.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου Εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη (Βασικές έννοιες, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Αντικείμενο ελέγχου, Αρχές ελεγκτικής, Διακρίσεις ελέγχων, Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος).

  2η

   

  Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι (Οργάνωση ελεγκτικής διαδικασίας Μέθοδοι και αρχές ελέγχου, Σχεδιασμός Ελέγχου).

  3η

  Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου II (Ελεγκτικά Τεκμήρια, Χρησιμοποιηση εργασίων τρίτων, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου και Ελεγκτικά συμπεράσματα).

  4η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 1 «Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα πάγια» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  5η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 2 «Αποθέματα» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  6η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 3 «Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  7η

   

  ΠΡΟΟΔΟΣ

  8η

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 4 «Καθαρή Θέση» των ΕΛΠ και της ομάδας 5 «Υποχρεώσεις» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  9η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 6 «έξοδα και ζημιές» και της ομάδας 7 «έσοδα και κέρδη» των ΕΛΠ των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  10η

   

  Ειδικά Θέματα ελέγχου. Εταιρική διακυβέρνηση (ΔΠΕ260, ΔΠΕ265), Διαχείριση Κινδύνου (ΔΠΕ315, ΔΠΕ320, ΔΠΕ330) και Κίνδυνος Απάτης (ΔΠΕ 240). Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές.

  11η

   

  Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές

  12η

   

  Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 50% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
  2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)
  3. Ποσοστό 20% θα προέλθει από μία εργασία (Παρουσίαση ΔΠΕ ή Διεθνών Προτύπων Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου), η οποία θα πραγματοποιηθεί από ομάδα 2 φοιτητών. Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη. 

   

  Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

  1. Αληφαντής, Γ. (2018) Ελεγκτική, εκδόσεις Διπλογραφία.
  2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Μενεξιάδης, Μ. και Μπάλιος, Δ. (2017) Εσωτερικός έλεγχος, εκδόσεις Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ ΕΠΕ.
  3. Καζαντζής, Ι.Χ. (2006), Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus Α.Ε., Πειραιάς, σελ. 45.
  4. Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006) Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ», εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,. Αθήνα.
  5. Καραμανής, Κ. (2008) Σύγχρονη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, Αθήνα.
  6. Λιγωμένου, Α. (2016) Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημοσίου Τομέα.
  7. Λουμιώτης, Β. (2004), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ
  8. Λουμιώτης, Β. (2006) Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
  9. Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος – Θεωρία και Εφαρμογές,  εκδόσεις Αειφόρος λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  10. Παπαστάθης, Π. (2014) Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, εκδόσεις εκδόσεις Παπαστάθης, Αθήνα.
  11. Τσακλάγκανος, Α. και Σπαθής, Χ. (2015) Ελεγκτική, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσ/νικη.
  12. Φάκος, Δ. (2013) Ελεγκτική ο Έλεγχος των Οικονομικών Οντοτήτων, εκδόσεις Prosvasis.
  13. Beasley, M., Buckless, F., Glover, S. and Prawitt, D.F. (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD

   

  Ξενόγλωσση

  1. Sawyer B. L. (2003). Sawyer’s Internal Auditing. The practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN 0-89413-509-0.
  1. Porter, B., Hatherly, D. and Simon, J. (2014), Principles of external auditing. Wiley, Hoboken, NJ.
  2. Eilifsen, A., Messier, W. and Prawitt, D. (2014), Auditing and assurance services. McGraw-Hill, London.
  3. Arens, A., Elder, R and Beasley, M. (2012), Auditing and assurance services: An integrated approach, Pearson, Boston.

  Ηλεκτρονική

  1. http://www.ifac.org

   

  1. https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

   

  1. http://www.aicpa.org/ 

   

  1. http://www.iasc.org.uk/ 

   

  1. http://www.icas.org.uk/cms/ 

   

  1. http://www.elte.org.gr/index.php?lang=el

   

  1. http://www.soel.gr 

   

  1. https://www.hiia.gr/

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΙ0612)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0612

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  Εργαστήριο

  2

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA238/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την διοικητική λογιστική
  •  Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη θεματικών περιοχών διοικητικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη διοικητική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  •  Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων κοστολόγησης
  •  Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην κοστολόγηση
  •  Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με μόνο γενική επίβλεψη
  •  Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους.

   

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  Βασικές έννοιες κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος).

  Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος

  Εσωλογιστική κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

  Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).

  Μέθοδοι και συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).

  Άμεση και πλήρης κοστολόγηση.

  Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

  Νεκρό σημείο και ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.

  Προϋπολογιστικό κόστος και προϋπολογισμοί α' υλών, πωλήσεων και παραγωγής.

  Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).

  Εβδομαδιαίο εργαστήριο όπου παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Εργαστηριακή εκπαίδευση σε Η/Υ σε μηχανογραφημένο πρόγραμμα κοστολόγησης

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω των προσωπικών ιστοσελίδων των διδασκόντων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα 

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστήριο

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  72

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση
  • Τελική εξέταση σε εργαστήριο

  Η τελική γραπτή εξέταση και η τελική εξέταση σε εργαστήριο καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (στο πλαίσιο της γραπτής αξιολόγησής τους). Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η πρώτη από τις οποίες καλύπτει περίπου το 40% της ύλης και η δεύτερη καλύπτει το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της δεύτερης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της δεύτερης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους (αναφορικά με τη γραπτή αξιολόγησή τους) προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005). Λογιστική Κόστους, εκδόσεις Π Ιωαννίδου & ΣΙΑ ΕΕ.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Γκίνογλου, Δ. και Σταυριανίδης, Κ. (2014). Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική-Βιομηχανική Λογιστική, εκδόσεις  ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2014). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Advances in Management Accounting
  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Management Accounting Research

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2020-21

   

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΔ0804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος) και αναλύονται το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων, το κόστος πωληθέντων, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξετάζονται η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, οι μέθοδοι επανεπιμερισμού των εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος) και οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). Παράλληλα η άμεση κοστολόγηση, η ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των προϋπολογισμών και της πρότυπης κοστολόγησης (αποκλίσεις). Τέλος ανά εβδομάδα πραγματοποιείται εκπαίδευση και εξάσκηση σε εργαστήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΙ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β  εξάμηνο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  Φροντιστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO198/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Εισαγωγή στη Λογιστική

  - Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις

  - Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών

  - Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων

  - Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Φροντιστήριο

  26

   

  Αυτόνομη μελέτη

  132

   

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι, υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. (2018). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α. και Τσόπογλου Σ. (2010), Χρηματοοικονομικής Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΙ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ εξάμηνο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  Φροντιστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA259/index.php

   

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη θεματικών περιοχών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

   

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων   (Ν 4308/14).

   

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

   

  Παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/14)

  Ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Μη κυκλοφορούντα Πάγια στοιχεία (αγορά, αποσβέσεις και πωλήσεις παγίων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Αποθέματα (Μέθοδοι απογραφής και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία (παρακολούθηση πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επισφαλών απαιτήσεων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τις Υποχρεώσεις (παρακολούθηση προμηθευτών, μη δεδουλευμένων τόκων, δανείων, προβλέψεων και ΦΠΑ)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με την Καθαρή Θέση

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων.

  Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος.

  Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω των προσωπικών ιστοσελίδων των διδασκόντων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  132

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

             

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ., Δεμοιράκος, Ε. και Τζόβας, Χ. (2016) Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Miller-Nobles Tracie, Mattison Brenda, Matsumura Ella Mae (2017). Horngren's Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Γεωργόπουλος, Α. (2016). Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.  
  • Μπάλλας, Α. και Χέβας, Δ. (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.
  • Παπάς, Α. (2013). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Accounting Forum
  • Accounting Review

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΙ0519)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0519

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε και Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  Εργαστήρια

  2

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA227/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα ποικίλης ύλης λογιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη νομική μορφή κάθε λογιστικής οντότητας.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
  • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης  των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Αρχές και κανόνες της εταιρικής συνεργασίας

  - Ομόρρυθμη Εταιρία

  - Ετερόρρυθμη Εταιρία

  - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

  - Ανώνυμη Εταιρία

  - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

  - Δεσμοί μεταξύ εταιριών, Ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων

  - Φορολογία εταιριών

  - Μηχανογραφημένη Λογιστική σε εργαστήριο

   

   

  (4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Φροντιστήριο

  26

   

  Αυτόνομη μελέτη

  72

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση
  • Εργαστήριο

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

             

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   

  • Καραγιώργος Θεοφάνης (2018), Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ
  • Νεγκάκης Χρήστος (2015), Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

   

      

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (MTF0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός

  Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση βασικών φορολογικών εννοιών και παραμέτρων που αφορούν τον έλεγχο νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων περιλαμβάνοντας διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Η κατανόηση και η σωστή κατεύθυνση σε ένα ευμετάβλητο αντικείμενο όπως είναι η φορολογία θεωρείται απαραίτητη για τους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύ ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς η φορολογία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

  Παρουσίαση θεμάτων Φορολογικού Ελέγχου που αφορούν:

   

        Α.Α.Δ.Ε.

  Όργανα, αντικείμενα και διαδικασίες

  Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

  Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

   

        Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου

  Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

   

        Eλεγκτικές Επαληθεύσεις

  Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

  ΠΟΛ.1159/22.7.2011 – ΠΟΛ.1124/18.6.2015 – ΠΟΛ.1036/9.3.2017

   

        Τυπικός και Ουσιαστικός Έλεγχος

  Εισόδημα – Φ.Π.Α. – Λοιπές Φορολογίες (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

   

        Παραβάσεις – Πρόστιμα

  Διαδικαστικές παραβάσεις  – Ουσιαστικές παραβάσεις - Παραβάσεις φοροδιαφυγής

  Πρόστιμα

   

        Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου  

  Διαφορές φόρων Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογίων (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Προστίμων

  Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 ν.4172/2013) – Λογιστικές Διαφορές

   

        Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

   

        Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

   

        Βεβαίωση και καταβολή φόρων

  Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

   

        Διαδικασίες Προσφυγής

  Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

   

        Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

  Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

  Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

  Λήψη διασφαλιστικών μέτρων 

  Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

   

        Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

  Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής – Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

                         

   

  Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  α/α

  Ημερομηνία

  Αμφ.

  Περιεχόμενα

  1

  3 Ω

   

  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  Σύσταση Α.Α.Δ.Ε. – Αρμοδιότητες Αρχής – Λειτουργική ανεξαρτησία – Όργανα – Υπηρεσίες

  Φορολογικoί Έλεγχοι

  Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

  Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

  2

  3 Ω

   

  Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία φορολογικού Ελέγχου

  Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

  Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

  ΠΟΛ.1159/22.7.2011–ΠΟΛ.1124/18.6.2015-ΠΟΛ.1036/9.3.2017

  3

  3 Ω

   

  Τυπικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία – Επιλογή δείγματος δεδομένων προς έλεγχο - Επαληθεύσεις επί εσόδων και αγορών – Έλεγχος δαπανών

  Ουσιαστικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Επαληθεύσεις ανά κατηγορία βιβλίων – Έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών – Έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων – Έλεγχος κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων – Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρού εισοδήματος

  4

  3 Ω

   

  Έλεγχος Φ.Π.Α.

  Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Επιστροφή φόρου

  5

  3 Ω

   

  Έλεγχος Λοιπών Φορολογιών

  Έλεγχος λοιπών φορολογιών (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

  6

  3 Ω

   

  Ενδιάμεση Εξέταση

  7

  3 Ω

   

  Παραβάσεις – Πρόστιμα

  Διαδικαστικές  – Ουσιαστικές παραβάσεις

  Παραβάσεις φοροδιαφυγής

  Πρόστιμα

  8

  3 Ω

   

  Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Ελέγχου

  Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Διαφορές φόρων  Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογιών (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 Κ.Φ.Ε.) - Λογιστικές Διαφορές

  Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

  Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

  Βεβαίωση και καταβολή φόρων

  Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

  9

  3 Ω

   

  Διαδικασίες Προσφυγής

  Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

  Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

  Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

  Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

  Λήψη διασφαλιστικών μέτρων  

  Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

  Παραγραφή Δικαιώματος είσπραξης φόρων

  Παραγραφή Είσπραξης φόρων

  10

  3 Ω

   

   

  Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

  Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης  (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής

  11

  3Ω

   

   Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

   Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

  12

  3 Ω

   

  Πρακτική Εφαρμογή (casestudy)

  Μελέτη περίπτωσης

  13

  Τελική Εξέταση

   

   

  Τρόπος διεξαγωγής

  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

   

   

  Βαθμολογία:

  E-learning                                            30%

  Ενδιάμεση Εξέταση                            20%

  Τελική Εξέταση                                  50%

   

   

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

   

  • Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ν.4389/2016
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν. 4172/2013
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014
  • Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Ν.4337/2015
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Ν.2859/2000
  • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012
  • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις
  • Ν.1809/1988 περί φορολογικών ταμειακών μηχανών
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994
  • Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων Ν.2523/1997
  • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Π.Δ.1123/1980
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
  • Σημειώσεις

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MPM0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0305)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΓΣ) και οι βασικές του αρχές. Ανάλυση των λογαριασμών του ΕΛΓΣ ανά ομάδα. Γενικό-Αναλυτικό καθολικό και λογαριασμοί. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. Συναλλαγματικές, επισφαλείς πελάτες, προβλέψεις, υποχρεώσεις ? Φ.Π.Α., Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων, έξοδα, έσοδα. Ημερολόγιο. Ισοζύγιο. Φύλλο μερισμού, λειτουργιές παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης και έρευνας, εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και διανομή αποτελέσματος. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της Λογιστικής. Αρχικά εξετάζονται οι Λογαριασμοί και οι Ομάδες Λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα «Μη Κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και στη συνέχεια τα «Αποθέματα» εξετάζονται. Τα «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» και οι «Υποχρεώσεις» αναλύονται ενδελεχώς. Η Γενική Λογιστική ολοκληρώνεται με την ανάλυση των Λογαριασμών «Εξόδων-Ζημιών», «Εσόδων-Κερδών» και πραγματοποίηση ημερολογιακών εγγραφών προσδιορισμού «Αποτελεσμάτων περιόδου». Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση της λογιστικής παρακολούθησης για την Ομόρρυθμη εταιρεία, Ετερόρρυθμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.    

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις λογιστικής επιστήμης. Ανάλυση Ελληνικών Λογιστικών προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  2η

   

  Λογαριασμοί και Ομάδες Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  3η

  Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  4η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 1 των ΕΛΠ «Μη κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  5η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 2 των ΕΛΠ «Αποθέματα». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  6η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 3 των ΕΛΠ «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  7η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 5 των ΕΛΠ «Υποχρεώσεις». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  8η

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 6 των ΕΛΠ «Έξοδα και Ζημιές» και Ομάδας 7 των ΕΛΠ «Έσοδα και Κέρδη». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  9η

   

  Ομόρρυθμη εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  10η

   

  Ετερόρρυθμη εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  11η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  12η

   

  Λογιστική παρακολούθηση «Αποτελεσμάτων Περιόδου». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,

   

  Βιβλιογραφία:

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Λογιστική εταιρειών και Φορολογία Εισοδήματος, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. και Συκιανάκης, Ν. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδόσεις ROSILI.

  ü  Needles, B. and Marian, P. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (32 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2020

   • Polychronidou, P., Drogalas, G. and Tampakoudis, I. (2020). Mandatory rotation of audit firms and auditors in Greece. International Journal of Disclosure and Governance,17(2), pp. 141-154 (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q3)
   • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Tsikalakis, K. (2020). The contribution of internal audit in the digital era. Opportunities, risks and challenges, EuroMed Journal of Business, 15(2), pp. 205-217. (ABS-2018: 1*, SJR-2018 ranking: Q2)
   • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Karasteriou, E. (2020). The Phenomenon of Tax Evasion and Undeclared Work in Greece. Causes and the Role of Control Mechanisms, International Journal of Managerial and Financial Accounting, 12 (1), pp. 71-88. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q3)
   • Drogalas, G., Petridis, K., Petridis, N. and Zografidou, E. (2020). “Valuation of the internal audit mechanisms in the Decision Support department of the Local Government Organizations using mathematical programming”, Annals of Operations Research, (ABS-2018: 3*, SJR-2018 ranking: Q1)
   • Drogalas, G., Apostolakis, A., Karagiorgos, A. and Garyfalakis, A. (2020). Evaluation of the contribution of Internal Audit Mechanisms in the Departments of Tourism of the Thirteen Districts of Greece, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 9(1), pp.115-139 (ABS-2018: 1*)

   2019

   • Petridis, K., Drogalas, G. and Zografidou, E. (2019). “Internal Auditor Selection using a TOPSIS/Non-Linear Programming Model”, Annals of Operations Research (ABS-2018: 3*, SJR-2018 ranking: Q1)
   • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Chlorou, A. (2019). “Tax Compliance during fiscal depression periods: The Case of Greece”, EuroMed Journal of Business, 14(3), pp. 274-291.(ABS-2018: 1*, SJR-2018 ranking: Q2)
   • Pazarskis, M., Drogalas, G., Koutoupis, A. and Lazos, G. (2019). “Intra-industry’ effects from mergers on financial statements, in and out of technology-intensive industries: Evidence from Greece”, International Technology Management Review. 8(1), pp. 16-21. (ABS-2018: 1*)
   • Pazarskis, M., Drogalas, G. Karagiorgos, A. and Tampouratzi, T. (2019). “Greek Banking Sector in the Economic Crisis and M&As as a Solution”, Corporate Board: Role, Duties and composition, 15(2), pp.37-44. (ABS-2018: 1*)
   • Karagiorgos, A., Drogalas, G, Lazos, G. and Fotiadou, I. (2019). “Tax policy, tax disharmony and tax competition. The situation of Greek economy”, Journal of Governance and Regulation, 8(2), pp.8-16. (ABS-2018: 1*)
   • Drogalas, G, Karagiorgos, A., Mitskinis, D. and Antonakis, N. (2019). “Evaluation of external audit services: An empirical approach on health care organizations”, Risk Governance and Control: financial markets and institutions, 9(2), pp.8-17. (ABS-2018: 1*)
   • Drogalas, G, Karagiorgos, A., Pazarskis, M. and Vagenas, N. (2019). “Informal interactions between audit committees and internal audit function. Evidence from Greek listed firms”, Corporate Board: Role, Duties and composition, 15(1), pp. 25-32. (ABS-2018: 1*)
   • Drogalas, G, Lazos, G., Koutoupis, A. And Pazarskis, M. (2019). “Transition to IFRS: Financial Statement Effects and Taxation at the Construction Industry in Greece”, Risk Governance and Control: financial markets and institutions, 9(1), pp.26-32. (ABS-2018: 1*)

   2018

   • Koutoupis, A., Pazarskis, M. and Drogalas, G. (2018). “Auditing Corporate Governance Statements in Greece – The role of Internal Auditors”, Corporate Governance: The international journal of business in society, 18(5), pp.1007-1020. (ABS 2, SJR ranking: Q2)
   • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, P. and Koutoupis, A. (2018). “Relationship between internal audit factors and corporate governance”, Journal of Governance and Regulation, 7(3), pp.13-17 (ABS 1)
   • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarsksis, M. and Galeas, S. (2018). “Tax evasion in small and micro Greek firms in the light of the economic recession” Theoretical Economics Letters, 8(2), pp. 135-146. (ABS 1)
   • Pazarskis, M., Alexandrakis, A., Vogiatzoglou, M. and Drogalas, G. (2018) “Measuring the Effect of Mergers in Greece with the Use of Financial Ratios: A Bootstrapped Approach”, Theoretical Economics Letters, 8(3), pp. 421-431. (ABS 1)
   • Pazarskis, M., Pantelidis, P., Drogalas, G. and Zezou, S. (2018). “Managerial Decisions and Accounting Performance Following Mergers in Greece”, Investment Management and Financial Innovations, 15(1), pp. 263-276. (ABS 2, SJR ranking: Q3)
   • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Koutoupis, A. (2018). “Mergers and accounting performance: Some evidence from Greece during the economic crisis”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 17(1), pp. 31-45. (ABS 1)
   • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, P. and Petkopoulos, D. (2018). Tax ethics and tax evasion”, Theoretical Economics Letters, 8(5), pp. 1018-1027 (ABS 1)
   • Thanasas, G., Kontogeorga, G. and Drogalas, G. (2018). Does the "capstone" of the "comply or explain" system work in practice? Evidence from Athens Stock Exchange, Corporate Governance: The international journal of business in society (ABS 2, SJR ranking: Q2)

   2017

   • Drogalas G. and Siopi, S. (2017). “Risk Management and internal audit. Evidence from Greece”, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 7 (3) pp. 104-110. (SJR ranking: Q4)
   • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Baltzi, K. (2017). “Detecting False Financial Statements: Evidence from Greece in the Period of Economic Crisis”, Investment Management and Financial Innovations, 14(3), pp. 102-112 (ABS 2, SJR ranking: Q3)
   • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Koutoupis, A. (2017). “Mergers, taxation and accounting performance: Some evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 9(9), pp. 119-130. (ABS 1)
   • Drogalas, G., Eleftheriadis, I., Pazarskis, M. and Anagnostopoulou, E. (2017). “Perceptions About Effective Risk Management. The Crucial Role of Internal Audit and Management. Evidence from Greece”, Investment Management and Financial Innovations, 14(4), pp. 1-11. (ABS 2, SJR ranking: Q3)
   • Drogalas, G., Pazarsksis, M., Anagnostopoulou, E. and Papachristou, A. (2017). “The Effect of Internal Audit Effectiveness, Auditor Responsibility and Training in Fraud Detection”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 16(4), pp. 434-454. (ABS 1)

   2016

   • Diavastis, I., Anagnostopoulou, E., Drogalas, G. and Karagiorgos, T. (2016). “The Interaction Effect of Accounting Information Systems User Satisfaction and Activity-Based Costing Use on Hotel Financial Performance: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4). pp. 757-784. (ABS 1)
   • Drogalas G., Arampatzis K. and Anagnostopoulou, E. (2016). “The relationship between Corporate governance, internal audit and audit committee: Empirical evidence from Greece”, Corporate Ownership and Control, 14 (1), pp. 569-577. (ABS 1, SJR ranking: Q3)

   2015

   • Drogalas G., Sorros I., Karagiorgou D. and Diavastis I. (2015). “Tax Infringement Tracking In Greek Firms: Tax Auditors’ Perceptions”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 123-130 (ABS 1)
   • Drogalas G., Karagiorgos T. and Arampatzis K. (2015). “Factors associated with Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 113-122. (ABS 1)

   2014

   • Pazarskis, M., Koutoupis, A., Drogalas, G. and Tsakiris, K. (2014). “The adoption of IFRS in publicly listed enterprises of high and medium capitalization and the impact of the size of the audit firm in Greece”, Corporate Ownership and Control, 11(4), pp. 707-716. (ABS 1, SJR ranking: Q3)
   • Drogalas, G., Alampourtsidis, S. and Koutoupis, A. (2014). “Value-added approach of Internal Audit in the Hellenic Police”, Corporate Ownership and Control, 11(4), pp.692-698. (ABS 1, SJR ranking: Q3)
   • Συνέδρια (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2012

    • Drogalas, G., Pantelidis, P., Xasapi, M. and Kesisi, E. (2012). Standards for the Professional Use of Internal Audit, MIBES-ESDO2012, Larissa, Greece, Conference Proceedings, pp. 161-169.
    • Moisiadou, E., Pantelidis, P., Drogalas, G. and Nikiforidis T. (2012). False Financial Statements: The Case of Greek Businesses, MIBES-ESDO2012, Larissa, Greece, Conference Proceedings, pp. 241-255.

    2011

    • Drogalas, G., Pantelidis, P., Ioannidou, E. and Kesisi, E. (2011). “Major Studies of Internal Auditing: Greece in Conjunction with Europe”, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011), Chios, Greece, Conference Proceedings, pp.416-421.
    • Drogalas, G., Pantelidis, P., Vouroutzidou, R. and Kesisi, E. (2011). “Assessment of corporate governance via internal audit”, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011), Chios, Greece, Conference Proceedings, pp. 333-337.

    2008

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008). “Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the business environment”, 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings.
    • Eleftheriadis, I., Pazarskis, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. (2008). “Operating performance, business risk and corporate mergers: some Greek evidence”, 4th International Conference of ASECU ‘Development; cooperation and competitiveness, Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), May, Bucharest, Romania, Conference Proceedings, pp. 202-213.

    2006

    • Drogalas, G., Karagiorgos, Th., Christodoulou, P. and Euaggelidou, Α. (2006). “Theoretical approach in an Internal Control System: A conceptual framework and usability of internal audit in hotel business”, 1st International Conference on Accounting and Finance, Conference Proceedings.
    • Pazarskis, M., Vogiatzoglou, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. (2006). “A note on M&As and operating performance in the Athens Stock Exchange”, 3rd International Conference on ‘Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe’, Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), Bankya-Sofia, Bulgaria, Conference Proceedings.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.