Δρογαλάς Γεώργιος
 • 2310 891.537
 • drogalas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 306

  Δρογαλάς Γεώργιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2003)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005)
  • Δρ. τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Λογιστική
  • Ελεγκτική
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Εταιρική Διακυβέρνηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0605

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΙΓΙΣΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA147/  

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοεί το ρόλο της διαχείρισης της πληροφορίας για επιχειρήσεις/οργανισμούς.
  • Κατανοεί τον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας με τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας
  • Κατανοεί τις έννοιες που αφορούν τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • Κατανοεί τις έννοιες που αφορούν τα μοντέλα δεδομένων
  • Κατανοεί ήδη σχεδιασμένα μοντέλα δεδομένων
  • Συνθέτει απλά μοντέλα δεδομένων με βάση πληροφοριακές ανάγκες που δίδονται για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό
  • Αναγνωρίζει λογιστικά αρχεία
  • Εξηγεί ένα Τιμολόγιο μίας επιχείρησης
  • Δημιουργεί ημερολογιακές εγγραφές μηχανογραφημένα
  • Επιλύει ασκήσεις λογιστικές μηχανογραφημένα
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με το μηχανογραφημένο περιβάλλον μιας επιχείρησης
  • Διαχειρίζεται όλο τον λογιστικό κύκλο μιας επιχείρησης μηχανογραφημένα

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Ανάλυση της έννοιας της διαχείρισης της πληροφορίας (information management) και της σημασίας της για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems) και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems).
  • Ανάλυση του τρόπου οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με την χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model) και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α..
  • Παρουσίαση παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών.
  • Παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου Μηχανογραφημένης Λογιστικής
  • Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου μηχανογραφημένα
  • Ενημέρωση λογαριασμών μηχανογραφημένα
  • Παρουσίαση Λογιστικών Αρχείων
  • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων μηχανογραφημένα
  • Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος.
  • Ενημέρωση ισοζυγίων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του Open eClass
  • Εργαστηριακή εκπαίδευση

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή άσκηση

  13

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  111

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (Open eClass).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Kroenke D., Randall J., επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης Κ. Ταραμπάνης, Εκδόσεις Broken Hill, 2016
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, P. Wallace, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014
  • Richardson Vernon, Chang Chengyee J., Smith Rod E. (2019) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD
  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015) Διαχείριση Δεδομένων και Μηχανογραφημένη Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

  - Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

  • International Journal of Information Management (IJIM)
  • Information Systems Journal (ISJ)
  • Journal of Management Information Systems (JMIS)
  • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)
  • Accounting, Organizations & Society
  • The Accounting Review
  • International Journal of Accounting & Information Management
  • International Journal of Accounting Information Systems
  • Journal of Accounting and Management Information Systems
  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (ΟΔ0718)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0718

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA181/

   

   

  2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Συσχετίζει δεδομένα σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
  • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Ενσώματων παγίων (ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 36)
  • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς άυλων στοιχείων (ΔΛΠ 38)
  • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Κρατικών επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20)
  • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Αποθεμάτων (ΔΛΠ 2)
  • Δημιουργεί την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΔΛΠ7)
  • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ σχετικά με τους λογαριασμούς Εσόδων (ΔΠΧΑ15)
  • Επιχειρηματολογεί σχετικά με τα ΔΛΠ
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Θεωρητική ανάλυση διαφορών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ).
  • Παρουσίαση του Πλαισίου κατάρτισης
  • ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
  • ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις
  • ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων,
  • ΔΛΠ 38 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  • ΔΛΠ 20 - Κρατικές επιχορηγήσεις
  • ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.
  • ΔΛΠ 7 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
  • ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
  • ΔΠΧΑ15 – Έσοδα.

  Για όλα τα ανωτέρω ΔΛΠ - ΔΠΧΑ παρουσιάζονται εκτενώς θεωρητική ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  41

  Συγγραφή εργασιών

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2022). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Θεωρία και Εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  • Νεγκάκης, Χ. (2022). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  • Νεγκάκης, Χ. (2021). Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2017). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου. 

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Βλάχος, Χ. και Λουκάς, Λ. (2009). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009, 5η έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Globaltraining. 
  • Ντζανάτος Δ. (2007). Σημειώσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton.
  • Ξένος, Χ και Ξένος, Π. (2013). Διαρκής κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Δ.Λ.Π. και διερμηνειών, ΣΟΛ.
  • Grant Thornton, (2009). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Αναλυτική παρουσίαση, 2η Έκδοση, Τόμοι Α, Β και Γ, Αθήνα.

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Journal of Applied Accounting Research
  • Abacus
  • Journal of Accounting & Organizational Change
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΔΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

   Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής και της κοστολόγησης. Επιπρόσθετα εξετάζονται οι βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της πλήρους και άμεσης κοστολόγησης. Στη συνέχεια αναλύεται η κανονική κοστολόγηση. Η ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους και ο μερισμός, επιμερισμός, επανεπιμερισμός και καταλογισμός των εξόδων αναλύονται διεξοδικά. Στη συνέχεια τα συστήματα «κοστολόγησης κατά παραγγελία», «κοστολόγηση ανά δραστηριότητα» και «κοστολόγηση κατά φάση» εξετάζονται.  Με γνώμονα την πληρέστερη αποτύπωση του κόστους των οντοτήτων εξετάζονται η πρότυπη κοστολόγηση και οι προϋπολογισμοί. Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση των «συμπαραγώγων» και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και οργανισμών.      
   
  Θεματικές Ενότητες: Εβδομάδα Διδακτέα Ύλη  
  1η  
  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής. Ανάλυση Φύλλου Μερισμού και Προσδιορισμός αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  2η 
   
  Πλήρης Κοστολόγηση. Κόστος Παραγωγής, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 3η Κανονική κοστολόγηση. Συντελεστής καταλογισμού. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 4η  
   Άμεση ή Οριακή κοστολόγηση. Περιθώριο συνεισφοράς. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  ΠΜΣ Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων Μάθημα: Διοικητική Λογιστική 
   
  5η 
   
  Ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους. Νεκρό σημείο. Περιθώριο ασφαλείας. Διαφορική ανάλυση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.  
  6η 
   
  Επιμερισμός. Επανεπιμερισμός. Καταλογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  7η 
   
  Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  8η  Προϋπολογισμοί. Προυπολογισμοί πωλήσεων, παραγωγής, υλών, άμεσης εργασίας, ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 9η   Ταμειακοί προϋπολογισμοί. Προϋπολογισμοί εισπράξεων και πληρωμών. Γενικός συνολικός προϋπολογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  10η 
   
  Συστήματα κοστολόγησης κατά παραγγελία. Συστήματα κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  11η 
   
  Πρότυπη κοστολόγηση. Αποκλίσεις αμέσων υλικών, άμεσης εργασίας και ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
  12η 
   
  Συμπαράγωγα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 13η  Εξετάσεις 
   
  Αξιολόγηση: Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,  
   
  Βιβλιογραφία:  Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2017). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.  Needles, B. Powers, M. and Crosson, S. (2017). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD. 
   
   
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες αφενός στα βασικά θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων, αφετέρου σε εξειδικευμένα θέματα οικονομικών οντοτήτων και θέματα που άπτονται της ξενοδοχειακής, τραπεζικής και δημόσιας λογιστικής. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν αντιμετωπίζουν τις βασικές υποχρεώσεις των τμημάτων μισθοδοσίας σε σχέση με την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή δηλώσεων για την απασχόληση και την υποβολή δηλώσεων σχετικές με την παρακράτηση φόρων στους εργαζομένους στο σύστημα taxis net. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα έχουν γνώση και ικανότητα εφαρμογής θεμάτων αναφορικά με τις ιδιωτικές οντότητες, με την τραπεζική, ξενοδοχειακή και την δημόσια λογιστική. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λογιστική και τη φορολογία.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Εξειδικευμένα Θέματα οικονομικών οντοτήτων. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  2η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων Ι. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  3η

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων ΙΙ. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  4η

   

  Ειδικά θέματα Τραπεζικής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  5η

   

  Ειδικά θέματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  6η

   

  Ειδικά θέματα Δημόσιας Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  7η

   

  Πρόοδος

  8η

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μορφές απασχόλησης. Συμβάσεις εργασίας. Η άδεια των εργαζομένων. Δικαιούμενες αποδοχές και επιδόματα.

  9η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσθετη απασχόληση. Υπολογισμός προσαυξήσεων υπερωριών, υπερεργασίας και απασχόλησης σε αργίες. Ειδικές μορφές απασχόλησης. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  10η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσληψη εργαζομένων. Καθορισμός αποδοχών. Επιλογή τρόπου ασφάλισης. Υποχρεώσεις στο σύστημα Εργάνη. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  11η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μηχανογραφική Διαχείριση Εργαζομένων. Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. Διαχείριση Α.Π.Δ.

  12η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Δώρων και Επιδομάτων. Υπολογισμός Μερικής απασχόλησης. Ειδικά θέματα μισθοδοσίας. Ανασκόπηση Ύλης

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 100% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
  2. Ποσοστό 20% ως ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)

   

   

  Βιβλιογραφία

  • Journal of Accounting and Public Policy
  • Accounting, Organizations and Society
  • Accounting Forum
  • Advances in Public Interest Accounting
  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
   (ΟΔ0508)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0508

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA123/ 

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Προσδιορίζει ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις
  • Δημιουργεί Φύλλα ελέγχου.
  • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
  • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Αποθεμάτων
  • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Απαιτήσεων
  • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Υποχρεώσεων
  • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων
  • Συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες
  • Συγκεντρώνει ελεγκτικά τεκμήρια
  • Γράφει μία Έκθεση ελέγχου
  • Επιχειρηματολογεί σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου 

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Εισαγωγή στην ελεγκτική (Βασικές έννοιες, Διακρίσεις ελέγχου, Νομικό υπόβαθρο). Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος.
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Οργάνωση ελεγκτικής διαδικασίας- εργασίας (Μέθοδοι ελέγχου, Πρόγραμμα ελέγχου, Δειγματοληψία, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου).
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αποθεμάτων
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου  απαιτήσεων
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου υποχρεώσεων
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εξόδων.
  • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εσόδων.
  • Ειδικά Θέματα ελέγχου.
  • Εταιρική διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνου και Κίνδυνος Απάτης.
  • Προστιθέμενη Αξία Ελέγχου.

   

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  41

  Συγγραφή εργασιών

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017). Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος Θεωρία και Εφαρμογές, εκδόσεις ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Beasley M., Buckless F., Glover S. and Prawitt (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ
  • Λουμιώτης, Β. (2004). Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ
  • Λουμιώτης, Β. (2006). Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
  • Παπαστάθης, Π. (2014). Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, εκδόσεις Παπαστάθης, Αθήνα

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Managerial Auditing Journal
  • International Journal of Auditing
  • Journal of Accounting, Auditing and Finance
  • Current Issues in Auditing
  • Auditing: A Journal of Practice and Theory
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MTF0107)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Ο Ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αποτελεί τη σύνδεση της ελληνικής λογιστικής νομοθεσίας με την διεθνή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ είναι ήδη υποχρεωτική στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα Ελληνικά και Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι εισηγμένες ή μη οντότητες. Μέσα από την παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με το πέρας των διαλέξεων δύναται τόσο να συμμετέχουν στη λογιστική παρακολούθηση, όσο και να ερμηνεύσουν και αξιολογήσουν την λογιστική πληροφόρηση από τη χρήση των ΕΛΠ και ΔΛΠ.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου. Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2). Θεωρητική αναφορά και Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  2η

   

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2). Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).

  3η

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17). Εισαγωγή στα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Ισχύοντα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Νομοθεσία. Διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με

  Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.

  4η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

  ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

  ΔΛΠ 40 – Επενδύσεις σε ακίνητα

  5η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγήσεις

  ΔΛΠ 38 – Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

  6η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 2 – Αποθέματα.

   

  7η-8η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το:

  ΔΛΠ 7 – Κατάσταση Tαμειακών Ροών

  9η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το

  ΔΛΠ 18 – Έσοδα

  10η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

  ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού

  11η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

  ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

  12η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

  ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: παρουσίαση

  ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

  Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα:

  ΔΛΠ 11 - Συμβάσεις κατασκευής έργων

  ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις

  ΔΛΠ 12 – Φόροι Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογία

  Ανασκόπηση ύλης

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 70% θα προέλθει από τις τελικές εξετάσεις,
  2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την εργασία (βιβλιογραφική επισκόπηση ή case study ή παρουσίαση ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) που θα αναλάβει ο κάθε φοιτητής (οι εργασίες δύναται να υλοποιούνται και κατά ζεύγη). Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη.  

   

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  ü Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α. (2017) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-98329-2-2.

  ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü Νεγκάκης, Χ. (2015) «IFRS Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ειδικά Θέματα», εκδόσεις Νεγκάκης

  ü Needles, B. and Marian, P. (2016) «Εισαγωγή στη Λογιστική», εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

  ü Proseminars (2017) «International Financial Reporting Standards στην ελληνική γλώσσα», εκδόσεις Proseminars.

  ü Grant Thornton (2009) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», Γ’ έκδοση (Τόμοι Α’-Γ’), Αθήνα, ISBN (set): 978-960-88419-9-4.

  ü Βλάχος, Χρ. και Λουκάς, Λ. (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009», 5η έκδοση (Τόμοι A’-B’), εκδόσεις Παπαζήση Global Training, Αθήνα.

  ü Ντζανάτος, Δ. (2008) «Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας - Μια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα.

  ü Ξένος, Χ και Ξένος, Π. (2013) Διαρκής κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Δ.Λ.Π. και διερμηνειών, ΣΟΛ.

  ü Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραμόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών», εκδόσεις Σταμούλη.

   

   

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (MTF0109)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο και κυρίως στην εφαρμογή της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Εξωτερικού και Εσωτερικού ελέγχου. Το μάθημα αναφέρεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της Ελεγκτικής και στη μεθοδολογία ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί). Αναλύονται επίσης όλα τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου σχετικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Παράλληλα ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά κατηγορία λογαριασμών ενδελεχώς αναπτύσσονται. Τέλος παρουσιάζονται τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, γνώμονας είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να σταθούν και να δράσουν αποτελεσματικά είτε ως εξωτερικοί ελεγκτές σε διάφορες ελεγκτικές εταιρείες ή σε δημόσιους οργανισμούς είτε σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου  μιας επιχείρησης. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων αφενός γενικών, αφετέρου ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών εσωτερικού και  εξωτερικού ελέγχου.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου Εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη (Βασικές έννοιες, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Αντικείμενο ελέγχου, Αρχές ελεγκτικής, Διακρίσεις ελέγχων, Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος).

  2η

   

  Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι (Οργάνωση ελεγκτικής διαδικασίας Μέθοδοι και αρχές ελέγχου, Σχεδιασμός Ελέγχου).

  3η

  Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου II (Ελεγκτικά Τεκμήρια, Χρησιμοποιηση εργασίων τρίτων, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου και Ελεγκτικά συμπεράσματα).

  4η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 1 «Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα πάγια» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  5η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 2 «Αποθέματα» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  6η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 3 «Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  7η

   

  ΠΡΟΟΔΟΣ

  8η

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 4 «Καθαρή Θέση» των ΕΛΠ και της ομάδας 5 «Υποχρεώσεις» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  9η

   

  Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 6 «έξοδα και ζημιές» και της ομάδας 7 «έσοδα και κέρδη» των ΕΛΠ των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

  10η

   

  Ειδικά Θέματα ελέγχου. Εταιρική διακυβέρνηση (ΔΠΕ260, ΔΠΕ265), Διαχείριση Κινδύνου (ΔΠΕ315, ΔΠΕ320, ΔΠΕ330) και Κίνδυνος Απάτης (ΔΠΕ 240). Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές.

  11η

   

  Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές

  12η

   

  Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 50% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
  2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)
  3. Ποσοστό 20% θα προέλθει από μία εργασία (Παρουσίαση ΔΠΕ ή Διεθνών Προτύπων Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου), η οποία θα πραγματοποιηθεί από ομάδα 2 φοιτητών. Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη. 

   

  Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

  1. Αληφαντής, Γ. (2018) Ελεγκτική, εκδόσεις Διπλογραφία.
  2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Μενεξιάδης, Μ. και Μπάλιος, Δ. (2017) Εσωτερικός έλεγχος, εκδόσεις Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ ΕΠΕ.
  3. Καζαντζής, Ι.Χ. (2006), Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus Α.Ε., Πειραιάς, σελ. 45.
  4. Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006) Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ», εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,. Αθήνα.
  5. Καραμανής, Κ. (2008) Σύγχρονη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, Αθήνα.
  6. Λιγωμένου, Α. (2016) Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημοσίου Τομέα.
  7. Λουμιώτης, Β. (2004), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ
  8. Λουμιώτης, Β. (2006) Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
  9. Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος – Θεωρία και Εφαρμογές,  εκδόσεις Αειφόρος λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  10. Παπαστάθης, Π. (2014) Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, εκδόσεις εκδόσεις Παπαστάθης, Αθήνα.
  11. Τσακλάγκανος, Α. και Σπαθής, Χ. (2015) Ελεγκτική, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσ/νικη.
  12. Φάκος, Δ. (2013) Ελεγκτική ο Έλεγχος των Οικονομικών Οντοτήτων, εκδόσεις Prosvasis.
  13. Beasley, M., Buckless, F., Glover, S. and Prawitt, D.F. (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD

   

  Ξενόγλωσση

  1. Sawyer B. L. (2003). Sawyer’s Internal Auditing. The practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN 0-89413-509-0.
  1. Porter, B., Hatherly, D. and Simon, J. (2014), Principles of external auditing. Wiley, Hoboken, NJ.
  2. Eilifsen, A., Messier, W. and Prawitt, D. (2014), Auditing and assurance services. McGraw-Hill, London.
  3. Arens, A., Elder, R and Beasley, M. (2012), Auditing and assurance services: An integrated approach, Pearson, Boston.

  Ηλεκτρονική

  1. http://www.ifac.org

   

  1. https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

   

  1. http://www.aicpa.org/ 

   

  1. http://www.iasc.org.uk/ 

   

  1. http://www.icas.org.uk/cms/ 

   

  1. http://www.elte.org.gr/index.php?lang=el

   

  1. http://www.soel.gr 

   

  1. https://www.hiia.gr/
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΙ0612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0612 - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0612

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ' & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO116/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος «Κοστολόγησης και λογιστικής κόστους» είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους (διοικητικής λογιστικής).

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

  • χρησιμοποιεί την διοικητική λογιστική ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
  • υπολογίζει το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων για ένα προϊόν μιας επιχείρησης
  • εφαρμόζει τις μεθόδους επανεπιμερισμού του κόστους
  • αναπτύσσει την άμεση κοστολόγηση
  • υπολογίζει το νεκρό σημείο
  • εξετάζει θέματα αναλυτικής λογιστικής
  • αναπτύσσει θέματα προϋπολογισμών
  • εξετάζει θέματα σχετικά με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
  • αξιολογεί αποφάσεις μέσω της διοικητικής λογιστικής

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Βασικές έννοιες κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος).
  • Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος (πλήρης κοστολόγηση)
  • Εσωλογιστική κοστολόγηση (αναλυτική λογιστική)
  • Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).
  • Άμεση κοστολόγηση.
  • Ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και Νεκρό σημείο
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.
  • Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).
  • Προϋπολογισμοί.
  • Συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).


  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  Χρήση powerpoint στη διδασκαλία.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  111

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση ασκήσεων και ενδεχομένως ερώτηση θεωρίας - κρίσεως.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους/τις φοιτητές/τριες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Α., Δρογαλάς, Γ. και Παζάρσκης, Μ. (2019). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2020). Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Θεωρία - εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

   Επιστημονικά Περιοδικά

  • Advances in Management Accounting
  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Management Accounting Research

   

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΔ0804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0804

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  6

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/MTF105/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • χρησιμοποιεί την διοικητική λογιστική ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
  • υπολογίζει το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων για ένα προϊόν μιας επιχείρησης
  • εφαρμόζει τις μεθόδους επανεπιμερισμού του κόστους
  • αναπτύσσει την άμεση κοστολόγηση
  • υπολογίζει το νεκρό σημείο
  • εξετάζει θέματα αναλυτικής λογιστικής
  • αναπτύσσει θέματα προϋπολογισμών
  • εξετάζει θέματα σχετικά με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
  • αξιολογεί αποφάσεις μέσω της διοικητικής λογιστικής

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Βασικές έννοιες κοστολόγησης-διοικητικής λογιστικής. 
  • Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος (πλήρης κοστολόγηση).
  • Εσωλογιστική κοστολόγηση (αναλυτική λογιστική).
  • Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).
  • Άμεση κοστολόγηση.
  • Ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.
  • Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).
  • Προϋπολογισμοί.
  • Συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  81

  Συγγραφή εργασιών

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Α., Δρογαλάς, Γ. και Παζάρσκης, Μ. (2019). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2020). Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Θεωρία - εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Advances in Management Accounting
  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Management Accounting Research
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΙ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Β’ εξάμηνο)


  ΟΙ0202 - ΛΟΓΙΣTIKH Ι 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Ι

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΔΡΟΓΑΛΑΣ Γ. (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις - Φροντιστηριακά

  4 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO117/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος «Λογιστική Ι» είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής..

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί την λογιστική ορολογία
  • αντιλαμβάνεται τους λογαριασμούς της Λογιστικής
  • υπολογίζει τους λογαριασμούς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • γνωρίζει την έννοια του Ημερολογίου, Καθολικού και Ισοζυγίου
  • αναγνωρίζει τις λογιστικές εγγραφές κατά τη διάρκεια ενός έτους
  • αναγνωρίζει τις λογιστικές εγγραφές προσαρμογής
  • αναγνωρίζει τις λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης
  • εξηγεί την λογιστική λειτουργία μίας επιχείρησης
  • συνδυάζει πληροφορίες χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  - Θεωρητικό πλαίσιο Λογιστικής

  - Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

  - Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών

  - Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων κατά τη διάρκεια της χρήσης

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων προσαρμογής

  - Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου


  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.
  • Χρήση powerpoint στην διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  132

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση ασκήσεων και ενδεχομένως ερώτηση θεωρίας - κρίσεως.

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους/τις φοιτητές/ριες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δρογαλάς, Γ. και Καραγιώργος, Α. (2021) Λογιστική Ι, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργος
  • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2021) Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρία – Εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Accounting Forum
  • Accounting Review
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΙ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ εξάμηνο)

  ΟΙ0303 - ΛΟΓΙΣΤΙΚH ΙI

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0303

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΙΙ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΔΡΟΓΑΛΑΣ Γ. (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις, φροντιστήρια

  4 Διαλέξεις

  2 φροντιστήρια

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO118/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

  • Ταξινομεί τους λογαριασμούς της Λογιστικής σε Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση, Έξοδα και Έσοδα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Περιγράφει και παρουσιάζει λογαριασμών των Πάγιων (Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Προσδιορίζει τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Υπολογίζει το τελικό απόθεμα και να αξιολογεί τις μεθόδους επιμέτρησης των αποθεμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις μιας οντότητας σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Εξηγεί λογιστικά γεγονότα σχετικά με λογαριασμούς Υποχρεώσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Καταγράφει λογιστικά γεγονότα σχετικά με λογαριασμούς εξόδων και εσόδων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Παρουσιάζει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας οντότητας

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ-Ν. 4308/14)
  • Ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Μη κυκλοφορούντα Πάγια στοιχεία (αγορά, αποσβέσεις και πωλήσεις παγίων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Αποθέματα (Μέθοδοι απογραφής και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία (παρακολούθηση πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επισφαλών απαιτήσεων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τις Υποχρεώσεις και την Καθαρή Θέση σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
  • Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος με βάση τα ΕΛΠ.
  • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

                       ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

   ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ                           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.
  • Χρήση powerpoint στην διδασκαλία

                 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  132

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση ασκήσεων και ενδεχομένως ερώτηση θεωρίας - κρίσεως.

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος. Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους/τις φοιτητές/τριες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Α. και Δρογαλάς, Γ. (2022) Λογιστική ΙΙ, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Καραγιώργος, Θ. (2020). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα:

  • Miller-Nobles Tracie, Mattison Brenda, Matsumura Ella Mae (2017). Horngren's Χρηματοοικονομική Λογιστική, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  Επιστημονικά Περιοδικά:

  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Accounting Forum
  • Accounting Review

   

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΙ0519)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0519 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0519

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ –Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστήρια

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO152/


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος «Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων» είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τα ποικίλης ύλης λογιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τις νομικές μορφές εταιρειών.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει και χρησιμοποιεί την λογιστική ορολογία που σχετίζεται με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο κάθε εταιρίας
  • αντιλαμβάνεται τους νομικούς τύπους εταιρειών
  • περιγράφει θέματα λογιστικής σχετικά με την Ομόρρυθμη εταιρεία
  • περιγράφει θέματα λογιστικής σχετικά με την Ετερόρρυθμη εταιρεία
  • περιγράφει θέματα λογιστικής σχετικά με την ΕΠΕ
  • περιγράφει θέματα λογιστικής σχετικά την Ανώνυμη εταιρεία
  • συνδυάζει θέματα λογιστικής σχετικά με τους νομικούς τύπους εταιρειών
  • επιλύει προβλήματα σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών
  • συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τους νομικούς τύπους εταιρειών
  • γνωρίζει και χρησιμοποιεί την μηχανογραφημένη λογιστική

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Νομικές μορφές εταιρειών
  • Ομόρρυθμη εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία
  • ΕΠΕ
  • Ανώνυμη εταιρεία
  • Φορολογία εταιριών.
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική σε εργαστήριο

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.
  Χρήση powerpoint στην διδασκαλία.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστήριο

  26

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  85

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση ασκήσεων και ενδεχομένως ερώτηση θεωρίας - κρίσεως. Στις ερωτήσεις περιλαμβάνονται και ερωτήσεις από την διδασκαλία του εργαστηρίου (μηχανογραφημένη λογιστική).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους/τις φοιτητές/τριες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Καραγιώργος Θεοφάνης (2018), Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ
  • Νεγκάκης Χρήστος (2015), Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  Abacus

  Accounting in Europe

  Accounting Forum

  Accounting Review

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MPM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της Λογιστικής. Αρχικά εξετάζονται οι Λογαριασμοί και οι Ομάδες Λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα «Μη Κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και στη συνέχεια τα «Αποθέματα» εξετάζονται. Τα «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» και οι «Υποχρεώσεις» αναλύονται ενδελεχώς. Η Γενική Λογιστική ολοκληρώνεται με την ανάλυση των Λογαριασμών «Εξόδων-Ζημιών», «Εσόδων-Κερδών» και πραγματοποίηση ημερολογιακών εγγραφών προσδιορισμού «Αποτελεσμάτων περιόδου». Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση της λογιστικής παρακολούθησης για την Ομόρρυθμη εταιρεία, Ετερόρρυθμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.    

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις λογιστικής επιστήμης. Ανάλυση Ελληνικών Λογιστικών προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  2η

   

  Λογαριασμοί και Ομάδες Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  3η

  Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  4η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 1 των ΕΛΠ «Μη κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  5η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 2 των ΕΛΠ «Αποθέματα». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  6η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 3 των ΕΛΠ «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  7η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 5 των ΕΛΠ «Υποχρεώσεις». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  8η

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 6 των ΕΛΠ «Έξοδα και Ζημιές» και Ομάδας 7 των ΕΛΠ «Έσοδα και Κέρδη». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  9η

   

  Ομόρρυθμη εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  10η

   

  Ετερόρρυθμη εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  11η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  12η

   

  Λογιστική παρακολούθηση «Αποτελεσμάτων Περιόδου». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,

   

  Βιβλιογραφία:

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Λογιστική εταιρειών και Φορολογία Εισοδήματος, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. και Συκιανάκης, Ν. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδόσεις ROSILI.

  ü  Needles, B. and Marian, P. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II (πρώην "Χρηματοοικονομική Λογιστική")
   (ΟΔ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΔΕ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ305

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  (πρώην «Χρηματοοικονομική Λογιστική»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA180/ 

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Ταξινομεί τους λογαριασμούς της Λογιστικής σε Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση, Έξοδα και Έσοδα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Περιγράφει και παρουσιάζει λογαριασμών των Πάγιων (Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Προσδιορίζει τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Υπολογίζει το τελικό απόθεμα και να αξιολογεί τις μεθόδους επιμέτρησης των αποθεμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις μιας οντότητας σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Εξηγεί λογιστικά γεγονότα σχετικά με λογαριασμούς Υποχρεώσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Καταγράφει λογιστικά γεγονότα σχετικά με λογαριασμούς εξόδων και εσόδων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • Παρουσιάζει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας οντότητας

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ-Ν. 4308/14)
  • Ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Μη κυκλοφορούντα Πάγια στοιχεία (αγορά, αποσβέσεις και πωλήσεις παγίων)
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Αποθέματα (Μέθοδοι απογραφής και μέθοδοι επιμέτρησης αποθεμάτων)
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία (παρακολούθηση πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επισφαλών απαιτήσεων)
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τις Υποχρεώσεις (παρακολούθηση προμηθευτών, μη δεδουλευμένων τόκων, δανείων, προβλέψεων και ΦΠΑ)
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με την Καθαρή Θέση
  • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με λογαριασμούς Εξόδων-Ζημιών και Εσόδων-Κερδών.
  • Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος.
  • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

   4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  58

  Συγγραφή εργασιών

  15

  Σύνολο Μαθήματος

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Α. και Δρογαλάς, Γ. (2022) Λογιστική ΙΙ, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Καραγιώργος, Θ. (2020). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Miller-Nobles Tracie, Mattison Brenda, Matsumura Ella Mae (2017). Horngren's ΧρηματοοικονομικήΛογιστική, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Accounting Forum
  • Accounting Review

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Καραγιώργος, Α. και Δρογαλάς, Γ. (2022). Λογιστική ΙΙ, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

   2021

   • Δρογαλάς, Γ. και Καραγιώργος, Α. (2021). Λογιστική Ι, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

   2019

   • Καραγιώργος, Α. Δρογαλάς, Γ. και Παζάρσκης, Μ. (2019). Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση και Αποφάσεις, εκδόσεις Νάματα, Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (53 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Nerantzidis, M., Koutoupis, A., Tzeremes, P., Drogalas, G. and Mitskinis, D. (2023) The effects of COVID-19 on firms’ liquidity: Evidence from the Athens Stock Exchange, Journal of Business Economics and management 24(1), 155–176. (ABS-2021: 2*, SJR-2021 ranking: Q2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nerantzidis, M., Drogalas, G., Lazarides, T., Mitskinis, D. and Chytis, E. (2023). Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag in Greece: New evidence, Journal of Operational risk, (18)1, pp.59-89. (ABS-2021: 2*, SJR-2021 ranking: Q4)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Lois, P., Drogalas, G., Tabouratzi, E. and Papanaoum, S. (2022). The importance of environmental accounting in Greek companies: Theoretical & Empirical research Journal for Global Business Advancement, 15(3) (ABS-2021: 1*, SJR-2021 ranking: Q4)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Parxa, A. (2022). Financial statements misrepresentation. Role of Internal and external audit, Global Business and Economics Review,26(3), pp. 334-352 (ABS-2021: 1*, SJR-2021 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Tampakoudis, I., Drogalas, G. and Kiosses, N. (2022) A Support Vector Machine model for classification of efficiency: An application to M&A, Research in International Business and Finance, 61, pp. 1-19 (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kourdoumpalou, S. and Drogalas, G. (2022) Non-conforming tax aggressiveness and earnings management: Evidence from Greek public companies, Journal of Accounting and Taxation, 14(1), pp. 64-75. (ABS-2021: 1*)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Michailidis, I., Alexandridou, K., Nerantzidis, M. and Drogalas, G. (2022) Revisiting the linkage between internal audit function characteristics and internal control quality using a random polynomial regression model, Journal of Operational risk, 17(1), pp. 1-32. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q4)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pazarskis, P., Lazos, G., Koutoupis, A. and Drogalas, G. (2022) Preventing the Unpleasant: Financial Fraudulent Statements Detection using Financial Ratios, Journal of Operational risk, 17(1), pp. 33-50. (ABS-2021: 2*, SJR-2021 ranking: Q4)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G. and Galanis, S. (2022) Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), pp. 189-209. (ABS-2021: 2*, SJR-2021 ranking: Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., Thrassou, A. and Vrontis, D. (2021) Internal Auditing and Cyber Security: Audit Role and Procedural Contribution, International Journal of Managerial and Financial Accounting, 13(1), pp. 25-47 (ABS-2021: 2*, SJR-2021 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Noulas, A., Kiosses, N. and Drogalas, G. (2021) The effect of ESG on value creation from Mergers and Acquisitions. What changed during the COVID-19 pandemic?, Corporate Governance: The international journal of business in society, 21(6), pp. 1117-1141.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Orliaklis, C., Konstantinidis, C., Drogalas, G. and Pazarskis, M. (2021) Factors affecting the quality of internal audit as a competitive advantage of the firms, International Journal of critical accounting, 12(4), pp. 315-330 (ABS-2021: 1*)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Drogalas, G., Georgiou, I., Neratzidis, M., and Gambeta, E. (2021). “Risk-based internal audit: Factors related to its implementation”, Corporate Governance: The international journal of business in society, 21(4), pp. 645-662. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Mitskinis, D. Neratzidis, M. and Tampakoudis, I. (2021). The relationship between audit fees and audit committee characteristics. The case of Greek companies listed on the Athens Stock Exchange. International Journal of Disclosure and Governance, 18, pp. 24-41. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Drogalas, G. and Zografidou, E. (2021). “Internal Auditor Selection using a TOPSIS/Non-Linear Programming Model”, Annals of Operations Research, 296, pp. 513-539. (ABS-2018: 3*, SJR-2018 ranking: Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pazarskis, M., Vogiatzoglou, M., Koutoupis, A. and Drogalas, G. (2021). Corporate Mergers and Accounting Performance During a period of Economic Crisis: Evidence from Greece, Journal of Business Economics and Management, 22(3), 577-595. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Pazarskis, M., Drogalas, G. and Karagiorgos, A. (2021). “On Mergers and Acquisitions in Greece - before and after the Onslaught of the Economic Crisis”, The Journal of Developing Areas, 55(2), pp. 353-364. (ABS-2018: 1*)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Polychronidou, P., Drogalas, G. and Tampakoudis, I. (2020). Mandatory rotation of audit firms and auditors in Greece. International Journal of Disclosure and Governance,17(2), pp. 141-154 (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Tsikalakis, K. (2020). Internal audits in the digital era: opportunities risks and challenges, EuroMed Journal of Business, 15(2), pp. 205-217. (ABS-2018: 1*, SJR-2018 ranking: Q2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Karasteriou, E. (2020). The Phenomenon of Tax Evasion and Undeclared Work in Greece. Causes and the Role of Control Mechanisms, International Journal of Managerial and Financial Accounting, 12 (1), pp. 71-88. (ABS-2018: 2*, SJR-2018 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lois, P., Drogalas, G., Petridis, K. and Doulreridis, K. (2020). Critical variables in the implementation of risk-based internal audit: A theoretical and empirical investigation of Greek companies, Journal of Operational risk, 15(4), pp.15-36 (ABS-2018: 2*, SJR-2020 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Nerantzidis, M., Samaras, M. and Pazarskis, M. (2020). Audit Committee and Factors that Affect its Characteristics: the Case of Greece. International Journal of Disclosure and Governance, 17(4), pp. 181-194. (ABS-2018: 2*, SJR-2020 ranking: Q3)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Petridis, K., Petridis, N. and Zografidou, E. (2020). “Valuation of the internal audit mechanisms in the Decision Support department of the Local Government Organizations using mathematical programming”, Annals of Operations Research, (ABS-2018: 3*, SJR-2018 ranking: Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Apostolakis, A., Karagiorgos, A. and Garyfalakis, A. (2020). Evaluation of the contribution of Internal Audit Mechanisms in the Departments of Tourism of the Thirteen Districts of Greece, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 9(1), pp.115-139 (ABS-2018: 1*)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Chlorou, A. (2019). “Tax Compliance during fiscal depression periods: The Case of Greece”, EuroMed Journal of Business, 14(3), pp. 274-291.(ABS-2018: 1*, SJR-2018 ranking: Q2)
    • Pazarskis, M. Lazos, G. and Drogalas, G. (2019). “Assessing the Impact of Taxation on Mergers in the EU: The Case of Greek Listed Firms”, Actual Problems of Economics, 218(8), pp. 113-121. (ABS-2018: 1*)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pazarskis, M., Drogalas, G., Koutoupis, A. and Lazos, G. (2019). “Intra-industry’ effects from mergers on financial statements, in and out of technology-intensive industries: Evidence from Greece”, International Technology Management Review. 8(1), pp. 16-21. (ABS-2018: 1*)
    • Pazarskis, M., Drogalas, G. Karagiorgos, A. and Tampouratzi, T. (2019). “Greek Banking Sector in the Economic Crisis and M&As as a Solution”, Corporate Board: Role, Duties and composition, 15(2), pp.37-44. (ABS-2018: 1*)
    • Karagiorgos, A., Drogalas, G, Lazos, G. and Fotiadou, I. (2019). “Tax policy, tax disharmony and tax competition. The situation of Greek economy”, Journal of Governance and Regulation, 8(2), pp.8-16. (ABS-2018: 1*)
    • Drogalas, G, Karagiorgos, A., Mitskinis, D. and Antonakis, N. (2019). “Evaluation of external audit services: An empirical approach on health care organizations”, Risk Governance and Control: financial markets and institutions, 9(2), pp.8-17. (ABS-2018: 1*)
    • Drogalas, G, Karagiorgos, A., Pazarskis, M. and Vagenas, N. (2019). “Informal interactions between audit committees and internal audit function. Evidence from Greek listed firms”, Corporate Board: Role, Duties and composition, 15(1), pp. 25-32. (ABS-2018: 1*)
    • Drogalas, G, Lazos, G., Koutoupis, A. And Pazarskis, M. (2019). “Transition to IFRS: Financial Statement Effects and Taxation at the Construction Industry in Greece”, Risk Governance and Control: financial markets and institutions, 9(1), pp.26-32. (ABS-2018: 1*)

    2018

    • Koutoupis, A., Pazarskis, M. and Drogalas, G. (2018). “Auditing Corporate Governance Statements in Greece – The role of Internal Auditors”, Corporate Governance: The international journal of business in society, 18(5), pp.1007-1020. (ABS 2, SJR ranking: Q2)
    • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, P. and Koutoupis, A. (2018). “Relationship between internal audit factors and corporate governance”, Journal of Governance and Regulation, 7(3), pp.13-17 (ABS 1)
    • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarsksis, M. and Galeas, S. (2018). “Tax evasion in small and micro Greek firms in the light of the economic recession” Theoretical Economics Letters, 8(2), pp. 135-146. (ABS 1)
    • Pazarskis, M., Alexandrakis, A., Vogiatzoglou, M. and Drogalas, G. (2018) “Measuring the Effect of Mergers in Greece with the Use of Financial Ratios: A Bootstrapped Approach”, Theoretical Economics Letters, 8(3), pp. 421-431. (ABS 1)
    • Pazarskis, M., Pantelidis, P., Drogalas, G. and Zezou, S. (2018). “Managerial Decisions and Accounting Performance Following Mergers in Greece”, Investment Management and Financial Innovations, 15(1), pp. 263-276. (ABS 2, SJR ranking: Q3)
    • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Koutoupis, A. (2018). “Mergers and accounting performance: Some evidence from Greece during the economic crisis”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 17(1), pp. 31-45. (ABS 1)
    • Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, P. and Petkopoulos, D. (2018). Tax ethics and tax evasion”, Theoretical Economics Letters, 8(5), pp. 1018-1027 (ABS 1)
    • Thanasas, G., Kontogeorga, G. and Drogalas, G. (2018). Does the "capstone" of the "comply or explain" system work in practice? Evidence from Athens Stock Exchange, Corporate Governance: The international journal of business in society (ABS 2, SJR ranking: Q2)

    2017

    • Drogalas G. and Siopi, S. (2017). “Risk Management and internal audit. Evidence from Greece”, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 7 (3) pp. 104-110. (SJR ranking: Q4)
    • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Baltzi, K. (2017). “Detecting False Financial Statements: Evidence from Greece in the Period of Economic Crisis”, Investment Management and Financial Innovations, 14(3), pp. 102-112 (ABS 2, SJR ranking: Q3)
    • Pazarskis, M., Drogalas, G. and Koutoupis, A. (2017). “Mergers, taxation and accounting performance: Some evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 9(9), pp. 119-130. (ABS 1)
    • Drogalas, G., Eleftheriadis, I., Pazarskis, M. and Anagnostopoulou, E. (2017). “Perceptions About Effective Risk Management. The Crucial Role of Internal Audit and Management. Evidence from Greece”, Investment Management and Financial Innovations, 14(4), pp. 1-11. (ABS 2, SJR ranking: Q3)
    • Drogalas, G., Pazarsksis, M., Anagnostopoulou, E. and Papachristou, A. (2017). “The Effect of Internal Audit Effectiveness, Auditor Responsibility and Training in Fraud Detection”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 16(4), pp. 434-454. (ABS 1)

    2016

    • Diavastis, I., Anagnostopoulou, E., Drogalas, G. and Karagiorgos, T. (2016). “The Interaction Effect of Accounting Information Systems User Satisfaction and Activity-Based Costing Use on Hotel Financial Performance: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4). pp. 757-784. (ABS 1)
    • Drogalas G., Arampatzis K. and Anagnostopoulou, E. (2016). “The relationship between Corporate governance, internal audit and audit committee: Empirical evidence from Greece”, Corporate Ownership and Control, 14 (1), pp. 569-577. (ABS 1, SJR ranking: Q3)

    2015

    • Drogalas G., Sorros I., Karagiorgou D. and Diavastis I. (2015). “Tax Infringement Tracking In Greek Firms: Tax Auditors’ Perceptions”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 123-130 (ABS 1)
    • Drogalas G., Karagiorgos T. and Arampatzis K. (2015). “Factors associated with Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 113-122. (ABS 1)

    2014

    • Pazarskis, M., Koutoupis, A., Drogalas, G. and Tsakiris, K. (2014). “The adoption of IFRS in publicly listed enterprises of high and medium capitalization and the impact of the size of the audit firm in Greece”, Corporate Ownership and Control, 11(4), pp. 707-716. (ABS 1, SJR ranking: Q3)
    • Drogalas, G., Alampourtsidis, S. and Koutoupis, A. (2014). “Value-added approach of Internal Audit in the Hellenic Police”, Corporate Ownership and Control, 11(4), pp.692-698. (ABS 1, SJR ranking: Q3)

    2012

    • Giovanis, N. and Drogalas, G. (2012). “Reasons for Promoting Fixed Asset Investment Projects in the Region of Greece. The Example of the Prefecture of Serres. A Qualitative Research”, International Journal of Business and Social Science, 3 (14), pp. 134-144.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Pantelidis, P., Zlatinski, P. and Paschaloudis, D. (2012). “The role of internal audit in Bank’s M&As”, Global Review of Business and Economic Research, Serials Publications, 8(1), pp. 147-155.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Drogalas, G., Karagiorgos, A., Lois, P. and Koumpidou, A. (2022). “A Literature review of tax audit effectiveness factors, the case of Greek taxation agencies”, Proceedings of the 15th annual Euromed Academy of Business (EMAB) Conference, 21-23 September, Palermo, Italy
     • Moschidis, S., Drogalas, G., Chatzipetrou, E. and Zisiopoulou, P. (2022). “A PLS-SEM Model On Auditing And GDPR: The Mediating Role Of Internal Audit Between Management Support and GDPR Implementation”, Proceedings of the International Conference on Partila least Squares Structural Equaltion Modeling (PLS-SEM), , 6-9 September, Cluj-Napoca, Romania.
     • Mitskinis, D., Drogalas, G, Nerantzidis, M. and Karagiorgos, A. (2022). “Audit Committee and Audit Report Lag: A Literature Review”, Proceedings of the International Conference on Business & Economics, Hellenic Open University, 17-18 June, Athens, Greece.

     2021

     • Drogalas, G., Karagiorgos, A., Lazos, G., Lois, P. and Kasiouli, M. (2021). “Complexity of the tax system: contemporary reasons, causes and treatments”, Proceedings of the 14th annual Euromed Academy of Business (EMAB) Conference.

     2020

     • Μιτσκίνης, Δ. και Δρογαλάς, Γ. (2020). Ελεγκτικές Δαπάνες και Φύλο Ελεγκτή: Στοιχεία από την Ελλάδα, Proceedings of the 19th annual Conference Hellenic Finance and Accounting Association, 18-19 December, Irakleio, Greece.

     2019

     • Kourdoumpalou, S. and Drogalas, G. (2019). “Examining the association between corporate tax aggressiveness and financial earnings management: The case of Greek public companies”, Proceedings of the 18th annual Conference Hellenic Finance and Accounting Association, 13-14 December, Athens, Greece.
     • Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A. and Pazarskis, M. (2019). “Internal Audit and Court of Auditors’ role in Public Administration”, Proceedings of the 12th annual Euromed Academy of Business (EMAB) Conference, 18-20 September, Thessaloniki, Greece, pp. 1717-1718.

     2012

     • Drogalas, G., Pantelidis, P., Xasapi, M. and Kesisi, E. (2012). Standards for the Professional Use of Internal Audit, MIBES-ESDO2012, Larissa, Greece, Conference Proceedings, pp. 161-169.
     • Moisiadou, E., Pantelidis, P., Drogalas, G. and Nikiforidis T. (2012). False Financial Statements: The Case of Greek Businesses, MIBES-ESDO2012, Larissa, Greece, Conference Proceedings, pp. 241-255.

     2011

     • Drogalas, G., Pantelidis, P., Ioannidou, E. and Kesisi, E. (2011). “Major Studies of Internal Auditing: Greece in Conjunction with Europe”, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011), Chios, Greece, Conference Proceedings, pp.416-421.
     • Drogalas, G., Pantelidis, P., Vouroutzidou, R. and Kesisi, E. (2011). “Assessment of corporate governance via internal audit”, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011), Chios, Greece, Conference Proceedings, pp. 333-337.

     2008

     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008). “Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the business environment”, 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings.

     2006

     • Drogalas, G., Karagiorgos, Th., Christodoulou, P. and Euaggelidou, Α. (2006). “Theoretical approach in an Internal Control System: A conceptual framework and usability of internal audit in hotel business”, 1st International Conference on Accounting and Finance, Conference Proceedings.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font