Σταματόπουλος Δημήτριος
 • 2310 891.472
 • ds uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 228
 • 2310 891.428

  Σταματόπουλος Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στην Ύστερη Οθωμανική Περίοδο (19ος – 20ος Αιώνας)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό στην Βαλκανική και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό στην Νεώτερη Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Βαλκάνια και Οριενταλισμός.
  Βουλγαρικός εθνικισμός.
  Τουρκικός εθνικισμός.
  Σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια.
  Συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών στη μετάβαση από την Οθωμανική αυτοκρατορία στα εθνικά κράτη.
  Συγκρότηση των δικτύων εξουσίας στις αυτοκρατορίες και τα εθνικά κράτη.
  Το ζήτημα της εθνογένεσης/καταγωγής/συνέχειας στις Βαλκάνιες ιστοριογραφίες.

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
   (Β509-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΏΝ ΑΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Β509-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  52

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
  • Η επιστημονική προσέγγιση της οικοδόμησης της έννοιας του χρόνου από την ιστορία ως ιστοριογραφία
  • Η κατανόηση των διαφορετικών καθεστώτων ιστορικότητας που επικαθορίζουν τη διάκριση προνεωτερικότητας και νεωτερικότητας
  • Η  επισκόπηση των σημαντικότερων ιστοριογραφικών σχολών που σημάδεψαν την ιστορία της ιστοριογραφίας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα
  • Η επισκόπηση των σημαντικότερων έργων στις εθνικές ιστοριογραφίες των Βαλκανίων

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  • H εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ιστορίας ως ιστοριογραφίας
  • Η εισαγωγή στις έννοιες της "πηγής" και του "αρχείου"  
  • Η εξοικείωση με την ιστορική αρχειακή έρευνα
  • Η εξοικείωση με τη χρήση πολλαπλών πηγών, τόσο γραπτών όσο και αναπαραστατικών


   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και την εξέλιξη των Βαλκανικών Εθνικών Ιστοριογραφιών από την εποχή της συγκρότησης των Βαλκανικών εθνικών κρατών τον 19ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Εξετάζεται η επίδραση των μεγάλων ευρωπαϊκών ιστοριογραφικών ρευμάτων στη διαμόρφωσή τους, ο ρόλος που έπαιξαν στη διαδικασία του nation-building, η σχέση τους με την μορφοποίηση της εθνικής ταυτότητας. Οι εθνικές ιστοριογραφίες επηρεασμένες κυρίως από τον ρομαντικό εθνικισμό συνέβαλλαν κυρίως στη συγκρότηση σχημάτων συνέχειας, στη νομιμοποίηση εθνογενετικών θεωριών, αλλά και την εγκόλπωση/αποκλεισμό μειονοτικών ομάδων μέσα στα εθνικά κράτη των Βαλκανίων. Το μάθημα εξετάζει τόσο την συγκρότησή τους σε επίπεδο ακαδημαϊκής διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας, όσο και εμπλοκής τους σε πολιτικούς ανταγωνισμούς στη δημόσια σφαίρα, διερευνώντας τον μετασχηματισμό τους σε δημόσια ιστορία.

   (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

   

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

   

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Προφορική Εξέταση ή/και Απαλλακτική Εργασία

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Δημήτρης Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος: το πρόβλημα της συνέχειας στις Βαλκανικές Ιστοριογραφίες, Αθήνα, 2009
  2. Ασδραχάς Σπύρος, Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα, 1983
  3. Βέικος Θεόφιλος, Ζητήματα και μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα, 1987
  4. Bloch Marc, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού σήμερα, Αθήνα, 1994
  5. 5.      Braudel Fernand, Μελέτες για την ιστορία, Αθήνα, 1987
  6. Burke Peter, Αυτοψία : Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα, 2003
  7. Burke Peter (ed.), New Perspectives on Historical writing, London New York 1991
  8. Cannadine David (ed.), Τι είναι ιστορία σήμερα, Αθήνα, 2007
  9. Fouchault Michel, Αρχαιολογία της Γνώσης, Αθήνα, 1987
  10. Hobsbawm Eric, On History, London, 1997
  11. Iggers Georg, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα : Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα, 1999
  12. Le Goff Jacques, Ιστορία και μνήμη, Αθήνα, 1998
  13. Νικολαίδης Θεοδόσης (επιμ.), Ο Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, 2008
  14. Samaran Charles (επιμ.), Ιστορία και μέθοδοί της, Αθήνα, 1979
  15. Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, London 1963
  16. Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Ιστορία και μέθοδος, Αθήνα, 1994

   - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  The American Historical Review
  American Slavic and East European Review
  British Journal of Middle Eastern Studies
  Bulletin of the School of Oriental and African Studies
  Cambridge Historical Journal
  Central European history (Cambridge)
  Comparative Studies in Society and History
  Contemporary European History
  French Historical Studies
  East European Quarterly
  Ethnohistory
  European History Quarterly
  Journal of Contemporary European Studies
  Journal of Interdisciplinary History

  Journal of the History of Ideas

  Historein
  History and Theory
  History of European ideas
  History & Memory

  Journal of Social History
  Holocaust and Genocide Studies
  Journal of Contemporary History
  Journal of Modern Greek Studies
  Journal of Near Eastern Studies

  Journal of the American Oriental Society

  The Journal of Modern History

  Journal of the History of Ideas

  International Journal of Middle East Studies\
  Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History
  Soviet Studies
  Journal of European Studies
  Russian Review
  Slavic Review
  The Historical Journal
  Zeithistorische Forschungen

  Past and Present

   

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (HAC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των κυρίαρχων ιστοριογραφικών σχολών και των αντίστοιχων θεωρητικών ρευμάτων που σημάδεψαν την ιστορία της δυτικής ιστοριογραφίας στους τελευταίους δυο αιώνες, όπως και στις μεθοδολογικές απολήξεις τους όσον αφορά στην ανεύρεση, επιλογή και αξιοποίηση ιστορικών πηγών. Το μάθημα θα προσεγγίσει τους κλασσικούς ορισμούς της ιστορίας ως περιγραφής ιστορικών γεγονότων και ως ερμηνευτικής κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος, όπως και των παράγωγων εννοιών για το τι θεωρείται πηγή, περιγραφή, αφήγηση, ερμηνεία του τελευταίου.

  Τα θεωρητικά ρεύματα που θα αναλυθούν εκτεταμένα είναι αυτά: του Ιστορικού Θετικισμού συνυφασμένο με την άνθιση της πολιτικοδιπλωματικής ιστορίας και με κορυφαίο εκπρόσωπο του ρεύματος τον Leopold von Ranke∙ του Ιστορισμού όπως εκφράστηκε κυρίως μέσα στη χεγκελιανή φιλοσοφική παράδοση∙ της Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας κυρίως μέσα από την περιγραφή των θέσεων της πρώτης και της δεύτερης γενιάς της Σχολής των Annales (Lucien Febvre, Mark Bloch, Fernard Braudel και Emmanuel Le Roy Ladurie, François Furet κ.α, αντιστοίχως)∙ της μαρξιστικής ιστοριογραφίας, κυρίως όπως εκφράστηκε από τον Κύκλο της Βαρσοβίας και τους άγγλους μαρξιστές ιστορικούς (όπως ο E.P. Thomson, ο Perry Anderson και ο Eric Hobsbaum)∙ της Πολιτισμικής ιστορίας και της ιστορίας των Νοοτροπιών (κυρίως μέσα από την ανάλυση των θέσεων της τρίτης γενιάς της Σχολής των Annales: Michel de Certeau, Georges Duby, Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant)∙ της Ιστορίας των Ιδεών (Arthur O. Lovejoy, Leo Spitzer, Isaiah Berlin, Christopher Hill, J. G. A. Pocock)∙ της Διανοητικής Ιστορίας (Michel Foucault, Carlo Ginzburg, Reinhart Koselleck)∙ του Νέου Ιστορισμού (Stephen Greenblatt). Οι πιο σύγχρονες τάσεις στην ιστορία είναι η προφορική ιστορία (που δίνει βάρος στην ανασυγκρότηση της μνήμης, δημόσιας και προσωπικής) και η μικροϊστορία (που δίνει βαρύτητα στην κοινωνική ιστορία «από τα κάτω» και έμφαση στον άνθρωπο ως ξεχωριστή οντότητα και δρώντα ενός κοινωνικού και οικονομικού συνόλου). Για όλα τα παραπάνω θεωρητικά ρεύματα (αλλά κυρίως αυτά του Ιστορικού Θετικισμού, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Πολιτισμικής ιστορίας, της Διανοητικής Ιστορίας και της Προφορικής ιστορίας) θα αναλυθεί τις μεθοδολογικές κατεύθυνσεις που επιλέγει το καθένα για να προσεγγίσει ζητήματα πηγών, αφηγηματικές στρατηγικές και ερμηνευτικές συνθέσεις. Τέλος το μάθημα θα επιμείνει στη μεθοδολογία χρήσης των πηγών είτε αυτές είναι γραπτές (αρχεία, τύπος, λογοτεχνία) είτε αναπαραστατικές (οπτικές, ακουστικές/ηχητικές, απτικές πηγές).

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Ανδριάκαινα Ελένη, Πέραν του Θετικισμού και του μεταμοντερνισμού. Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα, 2009

  Ασδραχάς Σπύρος, Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα, 1983

  Βέικος Θεόφιλος, Ζητήματα και μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα, 1987

  Bloch Marc, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού σήμερα, Αθήνα, 1994

  Braudel Fernand, Μελέτες για την ιστορία, Αθήνα, 1987

  Burke Peter, Αυτοψία : Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα, 2003

  Burke Peter (ed.), New Perspectives on Historical writing, London New York 1991

  Cannadine David (ed.), Τι είναι ιστορία σήμερα, Αθήνα, 2007

  Fouchault Michel, Αρχαιολογία της Γνώσης, Αθήνα, 1987

  Hobsbawm Eric, On History, London, 1997

  Iggers Georg, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα : Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα, 1999

  Le Goff Jacques, Ιστορία και μνήμη, Αθήνα, 1998

  Λιάκος Αντώνης, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα», Σύγχρονα Θέματα , 76-77 (2001), 72-91.

  Νικολαίδης Θεοδόσης (επιμ.), Ο Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, 2008

  Samaran Charles (επιμ.), Ιστορία και μέθοδοί της, Αθήνα, 1979

  Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, London 1963

  Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Ιστορία και μέθοδος, Αθήνα, 1994

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΒΣΑ501-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ501-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  A΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ιστορία της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  compus

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/ητές τις βάσεις για την ιστορική κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πάντα σε σχέση και συγκριτικά με την ιστορική εξέλιξη του Δυτικού κόσμου (Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική)

  Γενικές Ικανότητες

  Μέσα από την συγγραφή και παρουσίαση ομαδικών εργασιών πριμοδοτείται η ενίσχυση του ερευνητικού ενδιαφέροντος των φοιτητριών/ών, οι οποίες/οι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν τις θρησκευτικές και εθνοτικές συγκρούσεις στο χώρο της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη συγκρότηση κοινωνικών, εθνοτικών και έμφυλων ταυτοτήτων, όπως και τις νέες προκλήσεις των σύγχρονων θεωριών περί έθνους και εθνικισμού.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει συγκριτικά τη διαδικασία διάλυσης των ηπειρωτικών αυτοκρατοριών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (της Ρωσικής των Ρομανώφ, της Αυστροουγγρικής των Αψβούργων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας), όπως και την ανάδυση των διάδοχων εθνικών κρατών. Η χρονική περίοδος που καλύπτεται (19ος-20ος αιώνας) αποτελεί μια εποχή επίτασης του εθνικιστικού φαινομένου. Έτσι η ανάλυση θα επικεντρώσει σε ζητήματα διαφοροποίησης των εθνικών κινημάτων στην Ανατολική και Νοτιοανατολική από τη Δυτική Ευρώπη. Το μάθημα επικεντρώνει επίσης σε ζητήματα περιφερειακής διαφοροποίησης, εθνικής και κρατικής ολοκλήρωσης, όπως και το ζήτημα της άσκησης μειονοτικών πολιτικών μέσα στα εθνικά κράτη. Τέλος θα διερευνηθούν θεωρίες περί εθνογένεσης και μοντέλα εθνικής ιστοριογραφίας που αναπτύχθηκαν στα Βαλκανικά κράτη ως νομιμοποίηση της εθνικής συνέχειας στον χώρο επικράτειάς τους.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Πλατφόρμα Compus του Πανεπιστημίου

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (και παρουσίαση εργασιών)

  52

  Γενική προετοιμασία (και συγγραφή εργασίας)

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτές Εξετάσεις

  Συγγραφή συλλογικών εργασιών

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Αναγνωστοπούλου, Σ. (1997) Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919: Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα. (DR435.G8A53 1997)
  • Anderson, B. (1997) Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις Απαρχές και τη Διάδοση του Εθνικισμού, Αθήνα. (JC311.A65616 1997)
  • Anderson, M.S. (1983) The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, Λονδίνο. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) D371.A43 1966]
  • Ασδραχάς, Σ. (επιμ.) (1979) Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών στα Χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας, (ΙΣΤ΄-ΙΘ΄ αι.), Αθήνα. (HC401.O38 1979)
  • Augustinos, G. (εκδ.) (1991) Diverse Paths to Modernity in Southeastern Europe: Essays in National Development, Νέα Υόρκη-Westport, Connecticut-Λονδίνο. (DR45.D48 1991)
  • Banac, Ivo (1984) The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, Ithaca: Cornell University Press.
  • Balibar, Etienne, και I. Wallerstein (1987) Φυλή, Έθνος, Τάξη: Οι Διφορούμενες Ταυτότητες, μτφρ. Άγγελος Ελεφάντης και Ελένη Καλαφάτη, Αθήνα: Θεμέλιο.
  • Barkey, Karen, and mark von Hagen (1997) After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press, Boulder, Colorado, Oxford.
  • Bell, J. (1977) Peasants in Power: Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899-1923, Princeton. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) HD815.S74B44 1977]
  • Βερέμης, Θ. (επιμ.) (1997) Εθνική Tαυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα. (DF802.M6316 1997)
  • Berkes, N. (1998) The Development of Secularism in Turkey, London: Hurst & Company. (DR557.B4 1998)
  • Berktay, H., and S. Faroqui (επιμ.) (1992) New Approaches to State and Peasant in Ottoman History, Λονδίνο. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401), HD1537.T9N49 1992]
  • Βούρη, Σ. (1992) Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η Περίπτωση της Βορειοδυτικής Μακεδονίας (1878-1914), Αθήνα (LC3736.M3B685 1992).
  • Braude, B., and B. Lewis (επιμ.) (1985) Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Function of a Plural Society, τ. 2, Νέα Υόρκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS58.C48 1982]
  • Βρυώνης, Σ. (1982) Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η Διαδικασία Εξισλαμισμού, Αθήνα. (DF545.V7816 1996)
  • Βρυώνης, Σ. (–) Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Αθήνα. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR35.V79]
  • Χασιώτης, Ι. (1979) Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη.
  • Γούναρης, Β., Δ.Ι. Μιχαηλίδης, και Γ.Β. Αγγελόπουλος (1997) Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλογος Θ. Βερέμης, Αθήνα. (DF901.M3T385 1997)
  • Davison, R. (1963) ReformintheOttomanEmpire, 1856-1876, Princeton. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR569.D3 1963]
  • Djordjević, D. (1965) Rèvolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914, Βελιγράδι.
  • Djordjević, D. (1970) Ιστορία της Σερβίας, 1804-1918, Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR317.D6 1970]
  • Fine, John V.A. (1987) The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor: University of Michigan Press. (DR39.F57 1987)
  • Gellner, E. (1992) Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα. (JC311.G45 1992)
  • Georgiades-Arnakis, G. (1953) "The Greek church of Constantinople and the Ottoman Empire", Journal of Modern History 24, 235-252.
  • Georgiades-Arnakis, G. (1963) "The Role of religion in the development of Balkan nationalism", στο Charles Jelavich and Barbara Jelavich (eds.) The Balkans in Transition, Νέα Υόρκη, σσ. 115-144.
  • Gibb, H.A.R., and H. Bowen (1951) Islamic Society and the West. A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο. [Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου DS38.G52 1967]
  • Haddad, W., and W. Oshsenwald (επιμ.) (1979) Nationalism in a Non-national State: The Dissolution of the Ottoman Empire, Ohio. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS62.4.N36]
  • Hitchins, Keith (1996) The Romanians, 1774-1866, Oxford: Clarendon Press. (DR 241 H575 1996)
  • Hobsbawm, E.J. (1994) Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι Σήμερα. Πρόγραμμα, Μύθος, Πραγματικότητα, Αθήνα. (JC311.H57716 1994 )
  • Hobsbawm, E.J. (1992) Η Εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα. (D299.H616 1992 )
  • Hobsbawm, E.J. (1996) Η Εποχή του Κεφαλαίου, Αθήνα. (D358.H5616 1996)
  • Hroch, M., and M. Todorova (1996) Εθνικό Κίνημα και Βαλκάνια, Αθήνα. (DR24.E84 1996)
  • Inalcik, H., D. Quatert (επιμ.) (1997) An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge-New York. (HC492.E295 1994)
  • Ινάλτσικ, Χαλίλ (1995) Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κλασσική Περίοδος, 1300-1600, Αθήνα. (DR486.I516 1995)
  • Jelavich, C., and B. Jelavich (1963) The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics Since the Eighteenth Century, Berkley.
  • Jelavich, C., and B. Jelavich (1977) The Establishment of the Balkan National States, 1804-1820, Washington- Seattle. (DJK4.S93 vol. 8)
  • Jelavich, Barbara (1983) History of the Balkans, v.2, Cambridge-New York: Cambridge University Press. (DR36.J37 1983)
  • Jelavich, Barbara (1991) Russia’s Balkan Entanglements, 1806-1914, Cambridge-New York: Cambridge University Press. (DR38.3.S65J45 1991)
  • Jelavich, C. (1958) Tsarist Russia and Balkan Nationalism: Russian Influence in the Internal Affairs of Bulgaria and Serbia, 1879-1886, Berkeley, Los Angeles. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DK67.5.B8J44 1958].
  • Καραντζόλα, Ε. (επιμ.) (1996) Ισχυρές και Ασθενείς Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του Γλωσσικού Ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη. (P106.I83 1996)
  • Κιτρομηλίδης, Π. (1996) Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές Ιδέες, Αθήνα. (B3511.E54K5816 1996)
  • Kofos, Evangelos (1989) The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece 1943-1949, Hellenic Foundation for Defence and Foreign Policy, Αthens. (P DF849.52.K67 1989 )
  • Kofos, Evangelos (1964) Nationalism and Communism in Macedonia: Civil Conflict, Politics and Formation of National Identity,Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR701.M4K53 1964]
  • Κονόρτας, Π. (1998) Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος-αρχές 20ου αιώνα, Αθήνα. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) BX410.K66 1998]
  • Κόντης, Β. (1994) Ευαίσθητες Ισορροπίες: Ελλάδα και Αλβανία στον 20ο Αιώνα, Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DF787.A5K66 1994]
  • Κοππά, Μ. (1997) Οι Μειονότητες στα Μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: Πολιτικές του Κέντρου και Μειονοτικές Απαντήσεις, Αθήνα. (DR24.K67 1997)
  • Kushner, David (1977) The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR572.K89 1977]
  • Lampe, J., and M. Jackson (1982) Balkan Economic History 1550-1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations, Bloomington:  Indiana University Press. (HC401.L35 1982)
  • Lampe, J. (1996) Yugoslavia as History. Twice There Was a Country, Cambridge-New York-Melbourne: Cambridge University Press. (DR1246.L36 1996)
  • Λάσκαρις, Μ. (1948) Το Ανατολικόν Zήτημα, 1800-1923, Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  D371.L37 1978]
  • Λέκκας, Π. (1992) Η Εθνικιστική Ιδεολογία: Πέντε Προϋποθέσεις Εργασίας στην Ιστορική Κοινωνιολογία, Αθήνα. (HM104.L45 1992)
  • Lewis, B. (1968) The Emergence of Modern Turkey, Οξφόρδη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR583.L49 1968]
  • McCrone, David (2000) Η Κοινωνιολογία του Εθνικισμού: Οι Αυριανοί μας Πρόγονοι, μτφρ. Νίκος Βαφέας και Γιώργος Βάγιας, επιμ. Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (JC311.M39216 2000)
  • Meininger, T.A. (1970) Ignatiev and the Establishment of the Bulgarian Exarchate, 1864-1872, Madison/Wiskonsin. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  BX653.M43]
  • Mazower, Mark (2000) The Balkans: A Short History, Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο.
  • Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου (1991) Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την Τουρκική Κατάκτηση στην Εθνική Αποκατάσταση (14ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη. (DR43.N97 1991)
  • Παπούλια, Β. (1975) Οι Ιδεολογικές και Κοινωνικές Προϋποθέσεις της Πολιτικής Οργανώσεως της Χερσονήσου του Αίμου (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DF901.M3P3 1999]
  • Πατρινέλης, Χ. (1990-1) Συμβιβασμοί και Προσδοκίες. Οι Ηγετικές Ομάδες του Ελληνισμού της Τουρκοκρατίας Απέναντι στο Εθνικό Πρόβλημα, Θεσσαλονίκη.
  • Πετρόπουλος, Ι.Α., και Αικ. Κουμαριανού (1982) Η Θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους, 1833-1843, Αθήνα: Παπαζήσης.
  • Pollo, S., and A. Puto (–) Ιστορία της Αλβανίας (από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα), Θεσσαλονίκη. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DR941.P6416 1980]
  • Poulton, Hugh (1999) Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Αθήνα: Οδυσσέας.
  • Quataert, D. (1983) Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: Reactions to European Economic Penetration, New York. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  HC492.Q37 1983]
  • Roudometof, V. (1998) "From Rum millet to Greek nation: Enlightenment, secularization and national identity in Ottoman Balkan society, 1453-1821", Journal of Modern Greek Studies 16:1, 11-48.
  • Said, E. (1996) Οριενταλισμός, Αθήνα. (DS12.S2416 1996)
  • Skendi, St. (1967) The Albanian National Awakening, 1878-1912, Princeton.
  • Σκοπετέα, Ε. (1988) Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του Εθνικού Προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα. (DF803.S58 1988)
  • Σκοπετέα, Ε. (1992) Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες από το Τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα (DR440.S56 1992)
  • Σκοπετέα, Ε. (1997) Φαλμεράϋερ: Τεχνάσματα του Αντίπαλου Δέους, Αθήνα. (DF542.4.S62S56 1997)
  • Singleton, F. (1996) A Short History of the Yugoslav Peoples, Κέιμπριτζ. (DR1246.S56 1989)
  • Smith, A.D. (1989) The Ethnic Origin of Nations, Οξφόρδη. (JC311.S536 1987)
  • Smith, A.D. (1998) Nationalism and Modernism, Λονδίνο-Νέα Υόρκη. (JC311.S5388 1998)
  • Smith, A.D. (2000) Εθνική Tαυτότητα, μτφρ. Έυη Πέππα, Αθήνα: Οδυσσέας. (JC311.S53816 2000)
  • Stoianovich, T. (1994) Balkan Worlds: The First and Last Europe, Νέα Υόρκη. (DR23.S758 1994)
  • Stokes, G. (1979) "Church and class in early Balkan nationalisme", East European Quarterly 13:3, 259-270.
  • Todorova, Maria (2000) Βαλκάνια: Η Δυτική Φαντασίωση, πρόλογος-επιμ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
  • Τοντόροφ, Ν. (1986) Η Βαλκανική Πόλη, 15ος-19ος αι. Κοινωνικο-οικονομική και Δημογραφική Ανάπτυξη, τ.2, Αθήνα. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  JN5016.T63 1995]
  • Τοντόροφ, Ν. (1983) Σύντομη Ιστορία της Βουλγαρίας, Αθήνα.
  • Τούντα-Φεργάδη, Α. (1994) Μειονότητες στα Βαλκάνια: Βαλκανικές Διασκέψεις 1930-1934, Θεσσαλονίκη. (DR24.T67 1994)
  • Τοντόροφ, Ν. (1982) Ελληνο-βουλγαρικές Μειονότητες, Πρωτόκολλο Πολίτη-Κάλφωφ: Μελέτη Βασισμένη σε Έρευνα των Αρχείων του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Αθήνα. (D643.B6T68 1982)
  • Turczunski, E. (1971) "Nationalism and religion in Eastern Europe", East European Quarterly 5:4, 468-486.
  • Vickers, Miranda (1997) Οι Αλβανοί: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αθήνα. (DR941.V5316 1997)
  • Vickers, Miranda (1998) Αλβανία: Από την Αναρχία σε μια Βαλκανική Ταυτότητα, Αθήνα: Καστανιώτης. (DR978.3.V5316 1998).
  • Wallerstein, I. (1987) Ιστορικός Καπιταλισμός, Αθήνα: Θεμέλιο.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  East European Quarterly

  Balkan Studies

  Etudes Balkaniques

   

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (Α503-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΏΝ ΑΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Α503-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βάσεις για την ιστορική κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της Μέσης Ανατολής, και τη βασική γνώση σε θέματα του Ισλάμ (κυρίως του Αραβικού αλλά και του Περσικού και του Τουρκικού κόσμου)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  •  H εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα της Μέσης Ανατολής με στόχο την ανάλυση των σύγχρονων εξελίξεων στην περιοχή
  • Η κατανόηση των ιδεολογικών και πολιτικών συνθηκών αυτής της διαφοροποίησης  
  • Η εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα
  • Η εξοικείωση με τη χρήση πολλαπλών πηγών, τόσο γραπτών όσο και αναπαραστατικών, σχετιζόμενων με την προς μελέτη περιοχή

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις προϋποθέσεις (ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές) της ανάδυσης του Ισλάμ ως κυρίαρχης θρησκείας στον Αραβικό κόσμο, την ιστορία των αραβικών χαλιφάτων του μεσαίωνα αλλά και την υιοθέτηση του Ισλάμ από τον περσικό και τον τουρκικό πολιτισμό. Επιπλέον το μάθημα επικεντρώνεται σε ζητήματα ανάπτυξης των εθνικών κινημάτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία επιμένοντας στην αυτοκρατορική ιδεολογία του Πανισλαμισμού ως κοινής μήτρας της ανάδυσης του τουρκικού (η εκδοχή του «κοσμικού ισλάμ») και του αραβικού εθνικισμού (η εκδοχή του «έθνους-Umma»). Μελετώντας την άνοδο του Παναραβικού κινήματος στις εκδοχές του Νασσερισμού και του Μπααθισμού η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τις συγκρούσεις των αραβικών κρατών με το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ επικεντρώνοντας στο Παλαιστινιακό ζήτημα όπως και στην προοδευτική μετατόπιση της ηγεμονίας στον αραβικό κόσμο από την Αίγυπτο στη Σαουδική Αραβία. Συνεπώς το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού θα εξεταστεί ως συνέπεια της Σαουδαραβικής ηγεμονίας στο σουνιτικό Ισλάμ, αλλά και της έκρηξης και επικράτησης της ισλαμικής επανάστασης στο σιϊτικό Ιράν

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

   

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

   

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  ΚΑΙ/Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Αλατζάς Ιωάννης Α., Η Αλεβιτική-Μπεκτασική ταυτότητα στη σύγχρονη Τουρκία και οι πολιτικές προεκτάσεις του προβλήματος στην Ελλάδα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999.

  Anderson B., Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα 1997 (JC311.A65616 1997).

  Anderson M. S., The Eastern Question 1774-1923. A study in international relations, Λονδίνο 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) D371.A43 1966 ] 

  Badie Bertrand, Κουλτούρα και Πολιτική, Πατάκης, Αθήνα 1993.

  Banac Ivo, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, , Ithaca 1984.  

  Balibar Etienne, Wallerstein I., Φυλή, έθνος, τάξη: - οι διφορούμενες ταυτότητες, μετάφραση Αγγελος Ελεφάντης, Ελένη Καλαφάτη.  Αθήνα : Θεμέλιο, 1987.

  Bat Yeor, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Rutherford, [N.J.]: Fairleigh Dickinson University Press ; London : Associated University Presses, c1985 (DS36.9.D47B3813 1985)

  Βατικιώτης Π. Γ., Ισλάμ και Κράτος, μτφ. Γ. Γουλιμή, Δ. Αντωνίου, Εκδόσεις Παπαζήση – Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 2000².

  Barkey Karen, von Hagen Mark, After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press; 1997.

  Berkes N., The development of secularism in Turkey, Hurst & Company, London 1998.   (DR557.B4 1998).

  Berktay H. & Faroqui S., (επιμ.), New approaches to State and Peasant in Ottoman History, Λονδίνο 1992 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401), HD1537.T9N49 1992 ]

  Braude B., Lewis B.(επιμ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the function of a plural society, τ. 2, Νέα Υόρκη 1985 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS58.C48 1982].

  Braudel Fernand, Γραμματική των Πολιτισμών, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001.

  Γούναρης Β., Μιχαηλίδης Δ. Ι., Αγγελόπουλος Γ. Β., Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλογος Θ. Βερέμης, Αθήνα 1997 (DF901.M3T385 1997).

  Courbage Youssef and Fargues Philippe, Christians and Jews under Islam, I.B. Tauris Publishers, London-New York 1997.

  Δρακόπουλος Λευτέρης, Καύκασος και Κεντρική Ασία. Ισλαμική ταυτότητα και διακρατικές σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 1998.

  Davison R., Reform  in  the  Ottoman  Empire, 1856-1876, Princeton 1963 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR569.D3 1963] .

  Εsposito John L,  The Islamic threat : - myth or reality? Oxford University Press, New York 1995² (BP60.E84 1995 )

  Εsposito John L., Voll John O., Islam and Democracy, Oxford University Press, New York-Oxford 1996(JC49.E76 1996).

  Εsposito John L.(ed), The Oxford history of Islam, Oxford University Press, New York 1999.  

  Gellner, E., Muslim society, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1981 (BP173.25.G44).

  Gellner E., Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα 1992 (JC311.G45 1992).

  Gibb H.A.R.- Bowen H., Islamic society and the West.  A study of the impact of Western Civilization on Moslem culture in the Near East, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο 1951 [Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου DS38.G52 1967].

  Haddad W. & Oshsenwald W. (επιμ.), Nationalism in a non-national state: The dissolution of the Ottoman Empire, Ohio 1979 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS62.4.N36] .

  Haghayeghi Mehrdad, Islam and politics in Central Asia, St. Martin's Press, Νέα Υόρκη 1995 (DK859.5.H34 1995)

  Halliday Fred, Η Αραβία χωρίς σουλτάνους, με πρόλογο του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση, μετάφραση Δήμος Βεργής, Στοχαστής, Αθήνα 1984.

  Halliday Fred, Islam and the myth of confrontation: religion and politics in the Middle East, London ; New York : I. B. Tauris, 1996, c1995 (DS63.H282 1996).

  Hobsbawm E. J., Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα 1994 (JC311.H57716 1994 ).

  Hroch M., Todorova M., Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, Αθήνα 1996 (DR24.E84 1996 ).

  Hourani Albert, Islam in European thought, Cambridge University Press, Cambridge ; New York 1991 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS61.9.E85H68 1991]

  Inalcik H., Quatert D. (επιμ.) An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge - New York 1997² (HC492.E295 1994)

  Jansen Johannes J.G.,  The Dual Nature of Islamic Fundamentalism, Hurst & Company, London 1997.

  Καραντζόλα Ε.(επιμ.), Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη 1996 (P106.I83 1996).

  Kayali Hasan, Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997 (DS 63.2 T8 K39 1997)

  Kepel Gilles, Η επιστροφή του Θεού : - ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου, μετάφραση από τα γαλλικά, Γεώργιος Εμμ. Φασουλάκης, Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992 (BL238.K4616 1992).

  Kepel Gilles, Τζιχάντ. Ο Ιερός Πόλεμος, Καστανιώτης, Αθήνα 2001.

  Κerr Donal Α. (ed.) in collaboration with Μordechai Βreuer, Sheridan Gilley and Εrnst Christoph Suttner, Religion, State and Εthnic Groups. Comparative studies on Goverments and non-dominant groups in Εurope, 1850-1940, Εuropean Science Foundation, v. VΙΙ, Νew Υork University Ρress, Dartmouth 1992.

  Κοππά Μ., Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: πολιτικές του κέντρου και μειονοτικές απαντήσεις, Αθήνα 1997 (DR24.K67 1997)

  Kushner David, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο 1977 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR572.K89 1977] .

  Lampe J., Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne 1996 (DR1246.L36 1996).

  Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία: πέντε προϋποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 1992 (HM104.L45 1992).

  Lewis B., The  Emergence of  modern  Turkey, Οξφόρδη  1960 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DR583.L49 1968] .

  Lewis Bernard, Pace Enzo, Magister Sandro, Το Ισλαμικό Αίνιγμα. Λαϊκοποίηση και Νεοτερικότητα στον Ισλαμικό Κόσμο, Λεβιάθαν, Αθήνα 1992.

  Lewis Bernard, Islam and the West, Oxford University Press, New York 1993.

  Lewis Bernard, Cultures in conflict: Christians, Muslims, and Jews in the age of discovery , Oxford University Press,  New York, 1995.

  Μάζης Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαμικά Τάγματα και πολιτικο-οικονομικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία, Προσκήνιο, Αθήνα 2000.

  McCrone David, Η κοινωνιολογία του εθνικισμού : - οι αυριανοί μας πρόγονοι, μετάφραση Νίκος Βαφέας, Γιώργος Βάγιας, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 (JC311.M39216 2000).  

  Mazower Mark, The Balkans : A Short History (Modern Library Chronicles),New York : Modern Library, 2000, (DR36.M396 2000)

  Μπάρμπερ Μπέντζαμιν, Ο κόσμος των Mac κόντρα στους Τζιχάντ: η παγκοσμιοποίηση και ο φονταμενταλισμός εχθροί της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001 (HM201.B3716 1998).

  Naqvi, Ali Muhammad, Islam and nationalism, Tehran, Islamic Republic of Iran: Islamic Propagation Organization, 1984 (BP173.55.N37 1984)

  Nonneman Gerd, Tim Niblock, Bogdan Szajkowski (eds), Muslim Communities in the New Europe, Ithaca Press, Berkshire 1997.

  Poliakov Sergei P., Everyday Islam: religion and tradition in Soviet Central Asia, Armonk, M.E. Sharpe, Νέα Υόρκη c1992 (DK859.P6513 1992)

  Popović Alexandre, L’Islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-Ottoman, Berlin 1986.

  Poulton Hugh, Taji-Farouki Suha, (eds), Muslim identity and the Balkan state, Hurst &Company, London 1997

  Poulton Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα 1999.

  Quataert D., Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: reactions to European economic penetration, New York 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  HC492.Q37 1983].

  Ρόντινσον Μαξίμ, Οι Άραβες, Θεμέλιο, Αθήνα 1980 (DS36.7.R62 1980).

  Ρόντινσον Μαξίμ, Ισλάμ και Καπιταλισμός, Κάλβος, Αθήνα 1980 (BP173.75.R616 1980).

  Saeed Javaid, Islam and Modernization. A Comparative Analysis of Pakistan, Egypt and Turkey, Praeger,  Westport, Connecticut-London 1994.

  Said E., Οριενταλισμός, Αθήνα 1996 (DS12.S2416 1996).

  Σελαχβαρζί Χρυσόστομος, Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα, Εκδόσεις Δορκάς, Αθήνα 2000.

  Smith A. D., The Ethnic Origin of Nations, Οξφόρδη 1989 (JC311.S536 1987).

  —    Nationalism and Modernism, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998(JC311.S5388 1998 ).

  —    Εθνική ταυτότητα, μετάφραση Έυη Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000 (JC311.S53816 2000)

  Stoianovich T., Balkan Worlds: the first and last Europe, Νέα Υόρκη 1994 (DR23.S758 1994 ).

  Tapper Richard, Islam in modern Turkey: religion, politics, and literature in a secular state, I.B. Tauris ; New York, NY : Distributed by St Martin's Press, London - New York 1991.

  Tibi Bassam, The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder, University of California Press, Berkeley 1998.

  Tibi Bassam, Conflict and war in the Middle East: from interstate war to new security, Basingstoke : Macmillan, 1998.  

  Todorova Maria, Βαλκάνια: η Δυτική φαντασίωση, πρόλογος-επιμέλεια Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.

  Toprak, Binnaz, Islam and political development in Turkey, Leiden : Brill, 1981.[ Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) BP63.T8T66 1981]

  Τούντα -Φεργάδη Α., Μειονότητες στα Βαλκάνια: Βαλκανικές διασκέψεις 1930-1934, Θεσσαλονίκη 1994 (DR24.T67 1994).

  Vickers Miranda, Οι Αλβανοί: νεότερη και σύγχρονη ιστορία, Αθήνα 1997 (DR941.V5316 1997).

  —    Αλβανία: από την αναρχία σε μια Βαλκανική ταυτότητα, Καστανιώτης, Αθήνα 1998 (DR978.3.V5316 1998 ).  

  Youssef, Michael, Revolt against modernity : Muslim zealots and the west, Leiden : E.J. Brill, 1985 [Κτήριο Θεολ. Σχολής(1ος όρ, BP60.Y68 1985]

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  1.Bulletin of the School of Oriental and African Studies

  2.Central European history (Cambridge)

  3.Comparative Studies in Society and History

  4.Ethnohistory

  5.Journal of Contemporary History

  6.Journal of Near Eastern Studies

  7. International Journal of Middle East Studies

  8. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes.

  9. Balkan Studies

  10.Etudes balkaniques

  11.Αrchivum ottomanicum

  12.Ζeitschrift für Balkanologie

  13.History of Religions

  14.Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte - Journal of religious and intellectual history

  15.TurcicaRevue d'Études Turques - Peuples, langues, cultures, États

  16.The American Historical Review

  17.British Journal of Middle Eastern Studies

   

   

   

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
   (ΒΑ512-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑ512-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ιστορία του Κουρδικού Ζητήματος

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

   

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βάσεις για την ιστορική κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του κουρδικού ζητήματος, βασίζοντας στις εξελίξεις των τεσσάρων κομματίων των κουρδικών εδάφων, τα οποία βρίσκονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία.

   

  Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους λόγους που ιστορικά δεν έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ενός ενοποιημένου Κουρδικού έθνους-κράτους [δυτικού τύπου] στην γεωγραφική περιοχή του Κουρδιστάν.

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

   

   

  • H εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορική και πολιτική ιδιαιτερότητα του Κουρδικού Ζητήματος
  • Η κατανόηση των ιδεολογικών και πολιτικών συνθηκών που διαμόρφωσαν την κουρδική εθνική ταυτότητα
  • Η εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα
  • Η εξοικείωση με τη χρήση πολλαπλών πηγών, τόσο γραπτών όσο και αναπαραστατικών, σχετιζόμενων με την προς μελέτη περιοχή

   

   

   

   (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εστιάζει στις βασικές γνώσεις της κουρδικής ιστορίας και πολιτικής συγκεντρώνοντας και αναλύοντας πηγές από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως σήμερα. Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα δοθεί έμφαση στην ευρύτερη γεωγραφία του Κουρδιστάν, στις θρησκευτικές και πολιτιστικές ταυτότητες σε κάθε τμήμα του Κουρδιστάν και φυσικά στις μετακινήσεις των πληθυσμών από και προς την περιοχή του Κουρδιστάν. 

   

  Στη συνέχεια, θα δοθεί «βάρος» στο βόρειο κομμάτι των εδαφών των κούρδων προγόνων με έμφαση στα πολιτικά γεγονότα που διαμόρφωσαν το Ζήτημα της Τουρκίας περί του Κουρδικού. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους λόγους που ιστορικά δεν έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ενός ενοποιημένου Κουρδικού έθνους-κράτους [δυτικού τύπου] στην γεωγραφική περιοχή του Κουρδιστάν. 

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗΤ.Π.Ε. (power point, video, zoom, teams, skype)

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

   

  ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

   

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  13

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΚΑΙ

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (4)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  -Βασική βιβλιογραφία του Μαθήματος

  • Μουράτ Ισσί, Νίκος Χριστοφής, Αντώνης Δεριζιώτης (επιμελητές), Οι Κούρδοι της Τουρκίας: Ιστορία και Πολιτική τον 20ο και 21ο Αιώνα, εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2023.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Μουράτ Ισσί, Οθωμανική αυτοκρατορία και κουρδικός εθνικισμός. Πολιτικές έννοιες και Ισλάμ στις πρώτες κουρδικές εφημερίδες, 1898-1918, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2018
  • Κεμάλ Μπουρκάι, Κούρδοι και Κουρδιστάν, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999.
  • Gerard Chaliand, Οι Κούρδοι, εκδόσεις Θετιλη, Αθήνα 1978.
  • KNAPP MICHAEL, AYBOGA ERCAN, FLACH ANJA, ΗΕπαναστασηΣτηΡοζαβα. Δημοκρατικη Αυτονομια Και Γυναικεια Απελευθερωση Στο Συριακο Κουρδισταν, εκδόσεις Απατρις, Αθήνα 2017.
  • Handan Çağlayan, Γυναίκες στο Κουρδικό Κίνημα (μετάφραση-επιμέλεια: Εύχαρις Μάσχα, Μουράτ Ισσί), εκδόσεις Redmarks, Αθήνα 2021
  • Murat Karayılan, Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν, εκδόσεις Ινφογνώμων, Αθήνα 2012

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   (HAC101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει συγκριτικά τις Ηπειρωτικές αυτοκρατορίες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (δηλαδή την Ρωσική αυτοκρατορία των Ρομανώφ, την Αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία των Αψβούργων και την Οθωμανική αυτοκρατορία) από τη στιγμή της ανάδυσής τους 15ο – 16ο αιώνα μέχρι και την οριστική διάλυσή τους με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1918) τόσο σε σχέση με τις εξελίξεις στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο και μεταξύ τους σε επίπεδο πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών. Πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα σύγκρισης μεταξύ των τριών αυτοκρατορικών μοντέλων θα περιλαμβάνουν: τη δομή της πολιτικής εξουσίας, την ιδεολογική περιβολή της και πιο συγκεκριμένα τη χρήση της ‘θρησκευτικής οικουμενικότητας’ ως κυρίαρχο ιδεολογικό μοντέλο, τις σχέσεις γαιοκτησίας, τις μορφές ανάδυσης της κληρονομικής αριστοκρατίας, τις σχέσεις κληρονομικής αριστοκρατίας και μοναρχίας, την στρατιωτική οργάνωση και τέλος τις μεταρρυθμιστικές περιόδους κατά τις οποίες οι ηγετικές ελίτ προσπάθησαν να εκσυγχρονίσουν (με την έννοια του εκδυτικισμού) τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικοστρατιωτικές δομές μέσα από μια διαδικασία ανταγωνισμού/προσαρμογής/ «κρίσης» σε σχέση με το δυτικό απολυταρχικό και κατόπιν εθνικό/αστικό μοντέλο οργάνωσης των κρατών. Κατόπιν αναλύονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε η ίδρυση εθνικών κρατών σε αυτόν τον ευρύ χώρο ο οποίος καλύπτεται από πολύ διαφορετικούς, εθνοτικά, γλωσσικά και θρησκευτικά, πληθυσμούς. Συγκεκριμένα μελετώνται συγκριτικά: οι διαδικασίες αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης, η παράλληλη ανάπτυξη εθνικών κινημάτων στις τρεις αυτοκρατορίες ως συνέπεια της επίδρασης των αστικών επαναστάσεων στη Δυτική Ευρώπη και της ιδεολογικής επιρροής ρευμάτων όπως ο Γαλλικός Διαφωτισμός και ο Γερμανικός Ρομαντισμός, η ανάπτυξη των εθνικών κινημάτων κατ’ αρχήν ως αποσχιστικά και κατόπιν ως αλυτρωτικά, οι διαδικασίες εθνικής κρατικής συγκρότησης (nation state building), οι σχέσεις των νέων εθνικών κρατών με τις παλαιές αυτοκρατορίες, η ανάπτυξη και η επίδραση του αυτοκρατορικού εθνικισμού στη διαμόρφωση των αλυτρωτικών ιδεολογιών των νέων εθνικών κρατών. Τέλος μελετώνται οι συνθήκες κατάρρευσης και μετασχηματισμού των αυτοκρατοριών της Α και ΝΑ Ευρώπης, που επέφερε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του σε πολιτικό, ιδεολογικό, και στρατιωτικό επίπεδο.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Αναγνωστοπούλου Σ., Μικρά Ασία, 19ος αι.- 1919: οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997 (DR435.G8A53 1997 ).

  Anderson B., Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα 1997 (JC311.A65616 1997).

  Anderson M. S., The Eastern Question 1774-1923. A study in international relations, Λονδίνο 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) D371.A43 1966 ]

  Ασδραχάς Σ. (επιμ.), Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, (ΙΣΤ΄-ΙΘ΄ αι.), Αθήνα 1979 (HC401.O38 1979).

  Augustinos G.(εκδ.), Diverse Paths to Modernity in Southeastern Europe: essays in national development, Νέα Υόρκη-Westport, Connecticut-Λονδίνο 1991 (DR45.D48 1991 ).

  Banac Ivo, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, , Ithaca 1984.

  Balibar Etienne, Wallerstein I., Φυλή, έθνος, τάξη: – οι διφορούμενες ταυτότητες, μετάφραση Αγγελος Ελεφάντης, Ελένη Καλαφάτη.  Αθήνα : Θεμέλιο, 1987.

  Barkey Karen, von Hagen Mark, After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press, Boulder, Colorado – Oxford 1997.

  Bell J., Peasants in Power: Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899-1923, Princeton 1977 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) HD815.S74B44 1977].

  Βερέμης Θ. (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1997 (DF802.M6316 1997).

  Berkes N., The development of secularism in Turkey, Hurst & Company, London 1998.   (DR557.B4 1998).

  Berktay H. & Faroqui S., (επιμ.), New approaches to State and Peasant in Ottoman History, Λονδίνο 1992 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401), HD1537.T9N49 1992 ]

  Βούρη Σ., Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια: η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας (1878-1914), Αθήνα 1992 (LC3736.M3B685 1992).

  Braude B., Lewis B.(επιμ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the function of a plural society, τ. 2, Νέα Υόρκη 1985 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS58.C48 1982].

  Βρυώνης Σ., Η παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού, Αθήνα 1996 (DF545.V7816 1996).

  Ιστορία των Βαλκανικών λαών (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Αθήνα χ.χ. [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR35.V79]

  Χασιώτης Ι., Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη 1979.

  Γούναρης Β., Μιχαηλίδης Δ. Ι., Αγγελόπουλος Γ. Β., Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλογος Θ. Βερέμης, Αθήνα 1997 (DF901.M3T385 1997).

  Davison R., Reform  in  the  Ottoman  Empire, 1856-1876, Princeton 1963 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR569.D3 1963] .

  Djordjević D., Rèvolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914, Βελιγράδι 1965.

  —Ιστορία της Σερβίας, 1804-1918, Θεσσαλονίκη 1970 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR317.D6 1970].

  Figes, OrlandoΟ χορός της Νατάσας: μια πολιτιστική ιστορία της Ρωσίας, Αθήνα : Ηλέκτρα, 2006

  Fine John V.A., The late medieval Balkans: – a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press, Ann Arbor c1987 (DR39.F57 1987).

  Gellner E., Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα 1992 (JC311.G45 1992).

  Georgiades-Arnakis G. ,«The Greek church of Constantinople and the Ottoman Empire», Journal of Modern History 24 (1953) 235-252.

  — «The Role of religion in the development of Balkan nationalism» στο Charles and Barbara Jelavich, The Balkans in transition, Νέα Υόρκη 1963, σσ.115-144.

  Gibb H.A.R.- Bowen H., Islamic society and the West.  A study of the impact of Western Civilization on Moslem culture in the Near East, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο 1951 [Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου DS38.G52 1967].

  Haddad W. & Oshsenwald W. (επιμ.), Nationalism in a non-national state: The dissolution of the Ottoman Empire, Ohio 1979 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS62.4.N36] .

  Hitchins Keith, The Romanians, 1774-1866, Clarendon Press, Oxford 1996 (DR 241 H575 1996).

  Hobsbawm E. J., Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα 1994 (JC311.H57716 1994 ).

  — Η εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα 1992 (D299.H616 1992 ).

  — Η εποχή του Κεφαλαίου, Αθήνα 1994 (D358.H5616 1996)

  Hosking, Geoffrey A., Russia: people and empire 1552-1917, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997

  Hroch M., Todorova M., Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, Αθήνα 1996 (DR24.E84 1996 ).

  Hughes, Lindsey, Η Ρωσία την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, Αθήνα: Eκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2007

  Inalcik H., Quatert D. (επιμ.) An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge – New York 1997² (HC492.E295 1994)

  Ινάλτσικ Χαλίλ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κλασσική περίοδος, 1300-1600, Αθήνα 1995 (DR486.I516 1995).

  Jelavich, C. and B., The Balkans in Transition. Essays on the development of Balkan life and politics since the eighteenth century, Berkley 1963.

  — The establishment of the Balkan national states, 1804 -1820, Washington- Seattle 1977 (DJK4.S93 vol. 8).

  Jelavich, Barbara, History of the Balkans, v.2, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1983 (DR36.J37 1983).

  — Russia’s Balkan entanglements, 1806-1914, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1991 (DR38.3.S65J45 1991).

  Jelavich, C., Tsarist Russia and Balkan Nationalism: Russian influence in the internal affairs of Bulgaria and Serbia, 1879-1886, Berkeley: Los Angeles 1958 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DK67.5.B8J44 1958].

  Καραντζόλα Ε.(επιμ.), Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη 1996 (P106.I83 1996).

  Κιτρομηλίδης Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 1996 (B3511.E54K5816 1996).

  Κιτσίκης Δημήτριος, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1280-1924, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1978

  Khodarkovsky, Michael, Russia’s steppe frontier: the making of a colonial empire, 1500-1800, Bloomington: Indiana University Press, c2002.

  Kofos Evangelos, The impact of the Macedonian question on civil conflict in Greece 1943-1949, Hellenic Foundation for Defence and Foreign Policy, Αthens 1989 (P DF849.52.K67 1989 ).

  — Nationalism and communism in Macedonia: civil conflict, politics and formation of national identity, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1964 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR701.M4K53 1964].

  Κονόρτας Π., Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος – αρχές 20ου αιώνα, Αθήνα 1998 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) BX410.K66 1998].

  Κόντης Β., Ευαίσθητες ισορροπίες: Ελλάδα και Αλβανία στον 20ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1994 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DF787.A5K66 1994] .

  Κοππά Μ., Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: πολιτικές του κέντρου και μειονοτικές απαντήσεις, Αθήνα 1997 (DR24.K67 1997)

  Kushner David, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο 1977 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR572.K89 1977] .

  Lampe J., Jackson M., Balkan Economic History 1550-1950. >From Imperial Borderlands to Developing Nations, Indiana University Press Bloomington, 1982 (HC401.L35 1982).

  Lampe J., Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne 1996 (DR1246.L36 1996).

  Λάσκαρις Μ., Το Ανατολικόν ζήτημα, 1800-1923, Θεσσαλονίκη1948 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  D371.L37 1978].

  Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία: πέντε προϋποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 1992 (HM104.L45 1992).

  Lewis B., The  Emergence of  modern  Turkey, Οξφόρδη  1960 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DR583.L49 1968] .

  Μαλιγκούδης Φαίδων, Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1988

  Μαλιγκούδη Γιάννα, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, Gutenberg, Αθήνα 2004.

  McCrone David, Η κοινωνιολογία του εθνικισμού: – οι αυριανοί μας πρόγονοι, μετάφραση Νίκος Βαφέας, Γιώργος Βάγιας, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 (JC311.M39216 2000).

  Meininger T.A., Ignatiev and the establishment of the Bulgarian Exarchate, 1864-1872, Madison/Wiskonsin 1970 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  BX653.M43] .

  Mazower Mark, The Balkans: A Short History, Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο 2000 (Mark Mazower, Τα Βαλκάνια, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002).

  Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος – 19ος αι.), Θεσσαλονίκη 1991² (DR43.N97 1991).

  Obolensky Dimitri, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη, 500-1453, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1991

  Pagden, Anthony, Λαοί και αυτοκρατορίες : οι ευρωπαίοι και ο υπόλοιπος κόσμος από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Αθήνα: Πατάκης, 2004

  Παπούλια Β., Οι ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της πολιτικής οργανώσεως της Χερσονήσου του Αίμου (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1975 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DF901.M3P3 1999].

  Πατρινέλης Χ., Συμβιβασμοί και προσδοκίες. Οι ηγετικές ομάδες του Ελληνισμού της Τουρκοκρατίας απέναντι στο εθνικό πρόβλημα, Θεσσαλονίκη 1990-1991.

  Πετρόπουλος Ι. Α., Κουμαριανού Αικ.,  Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, 1833-1843, Παπαζήσης, Αθήνα 1982.

  Poe Marshall, Ο ρόλος της Ρωσίας στη παγκόσμια ιστορία, Πειραιάς: Ελάτη, 2004.

  Pollo S., Puto A., Ιστορία της Αλβανίας (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), Θεσσαλονίκη χ.χ.  [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  DR941.P6416 1980]

  Poulton Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα 1999.

  Quataert D., Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: reactions to European economic penetration, New York 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  HC492.Q37 1983].

  Roudometof V., «From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453-1821», Journal of Modern Greek Studies, 16:1(1998) 11-48.

  Said E., Οριενταλισμός, Αθήνα 1996 (DS12.S2416 1996).

  Skendi St., The Albanian National Awakening, 1878-1912, Princeton 1967.

  Σκοπετέα Ε., Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 1988 (DF803.S58 1988).

  — Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 1992 (DR440.S56 1992).

  — Φαλμεράϋερ: τεχνάσματα του αντίπαλου δέους, Αθήνα 1997 (DF542.4.S62S56 1997).

  Singleton F., A Short History of the Yugoslav peoples, Κέιμπριτζ 1996 (DR1246.S56 1989 ).

  Smith A. D., The Ethnic Origin of Nations, Οξφόρδη 1989 (JC311.S536 1987).

  — Nationalism and Modernism, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998(JC311.S5388 1998 ).

  — Εθνική ταυτότητα, μετάφραση Έυη Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000 (JC311.S53816 2000)

  Stoianovich T., Balkan Worlds: the first and last Europe, Νέα Υόρκη 1994 (DR23.S758 1994 ).

  Stokes G., «Church and class in early Balkan nationalisme», East European Quarterly, 13/3 (1979), 259-270.

  Sugar Peter, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωμανική Κυριαρχία (1354-1804), τόμ. 2, Αθήνα: Εκδόσεις Σμίλη 1994,

  Tilly, CharlesΟι ευρωπαϊκές επαναστάσεις: 1492-1992, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.

  Todorova Maria, Βαλκάνια: η Δυτική φαντασίωση, πρόλογος-επιμέλεια Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τοντόροφ Ν., Η Βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αι. Κοινωνικο-οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, τ.2, Αθήνα 1986 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401)  JN5016.T63 1995] .

  — Σύντομη Ιστορία της Βουλγαρίας, Αθήνα 1983.

  Τούντα -Φεργάδη Α., Μειονότητες στα Βαλκάνια: Βαλκανικές διασκέψεις 1930-1934, Θεσσαλονίκη 1994 (DR24.T67 1994).

  — Ελληνο-βουλγαρικές μειονότητες, Πρωτόκολλο Πολίτη – Κάλφωφ : – μελέτη βασισμένη σε έρευνα των Αρχείων του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Αθήνα 1982 (D643.B6T68 1982 ).

  Turczunski E.,«Nationalism and Religion in Eastern Europe», East European Quarterly, 5/4 (1971) 468-486.

  Vickers Miranda, Οι Αλβανοί: νεότερη και σύγχρονη ιστορία, Αθήνα 1997 (DR941.V5316 1997).

  — Αλβανία: από την αναρχία σε μια Βαλκανική ταυτότητα, Καστανιώτης, Αθήνα 1998 (DR978.3.V5316 1998 ).

  Wallerstein I., Ιστορικός Καπιταλισμός, Θεμέλιο, Αθήνα 1987.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (33 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Dimitris Stamatopoulos, Byzantium after the Nation The Problem of Continuity in the Balkan Historiographies Budapest: Central European University Press 2020 (forthcoming)
   • D. Stamatopoulos (ed.), Imagined Empires in Eastern and Southeastern Europe (18th - 20th c.), Budapest: Central European University Press 2020 (forthcoming)

   2019

   • The Western Byzantium of Konstantinos Paparrigopoulos, in Alena Alshanskaya · Andreas Gietzen · Christina Hadjiafxenti (eds), Imagining Byzantium: Perceptions, Patterns, Problems, Mainz 39-46

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Δημήτρης Σταματόπουλος (επιμ.), Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος – 20ος αι.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2019
   • D. Stamatopoulos (ed.), European Revolutions and the Ottoman Balkans: nationalism, violence and empire in the Long Nineteenth Century, London: I.B. Tauris 2019

   2018

   2015

   2013

   • "From the Vyzantism of K. Leont'ev to the Vyzantinism of I.I. Sokolov", in Olivier Delouis, Petre Guran (eds.), H?ritages de Byzance en EuropeduSud-Est ? l'?poque moderne et contemporaine, EFA, Athens 2013, 321-340

   2012

   • ""….δεν γίνεται να μην είναι Φαναριώτης στην ψυχή του…": Οικουμενισμός και Εθνικισμός: από την πρώτη στη δ&ep
   • Το πρόβλημα της εθνικής συνέχειας στην ελληνική και τουρκική ιστοριογραφία: Κωνσταντίνος Παπαρρ&
   • "Holy Canons or General Regulations? The Ecumenical Patriarchate vis-?-vis the challenge of secularization in the 19th c.", in Trine Stauning Willert, Lina Molokotos-Liederman (eds.), Innovation in Christian Orthodox Tradition? The question of change in Greek Orthodox thought and practice, Farnham, Surrey-London: Ashgate Publications 2012, 143-162.

   2011

   • "H Μικρασιατική εκστρατεία. Η ανθρωπογεωγραφία της καταστροφής", στο 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα μ&alph

   2010

   • "Ecumenical Ideology in the Orthodox millet (19th – 20th c.)", in Lorans Tanatar Baruh, Vangelis Kechriotis (επιμ.), Economy and Society on bothshores of the Aegean, Athens; Alpha Bank Historical Archives 2010, 201-247
   • Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως: αρχειακές πηγές (18ος – 20ος αιώνας), Τετράδια Εργασίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2010

   2009

   • Το Βυζάντιο μετά το Έθνος: το πρόβλημα της συνέχειας στις Βαλκανικές ιστοριογραφίες, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2009

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Ηγεμονία στο Ορθόδοξο Μιλλέτ: κριτικές παρατηρήσεις στην παράφρασ&e

   2008

   • Οριενταλισμός και Αυτοκρατορία" στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα ό
   • The Splitting of the Orthodox Millet as a Secularizing process: the Clerical-Lay Assembly of the Bulgarian Exarchate (Istanbul 1871)" in Griechische Kultur in S?dosteuropa in der Neuzeit. Beitr?ge zum Symposium in memoriam Gunnar Hering (Wien, 16.–18. Dezember 2004). Herausgegeben von Maria A. Stassinopoulou und Ioannis Zelepos", Byzantina et Neograeca Vindobonensia Bd. XXVI, Βιέννη 2008, 243-270.
   • Опит за сравнителен анализ на Българското и Гръцкото национално движение [Απόπειρα για μια συγκριτική ανάλυση του Βουλγαρι
   • Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια: από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 2008

   2007

   • From Cratylus to Herder: dimensions of the language question in the Ottoman Empire (late 19th c.)", in A-F. Christidis in collaboration with M.Arapopoulou, M. Chriti, Language, Society, History: the Balkans, (bilingual edition), Thessaloniki: Centre for the Greek Language, 2007, 253-264
   • «Constantinople in the Peloponnese: The Case of the Dragoman of the Morea (Tercüman Bey) Georgios Wallerianos», in A. Anastasopoulos, E. Kolovos (επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850, Proceedings of an international conference, The Department of History and Archaeology of the University of Crete, Rethymnon, 13-14 Δεκεμβρίου 2003 ( its title: The Ottoman Empire and the Rise of Balkan Nationalisms, 1789-1832), Rethymnon 2007, 149-164
   • Николаос Мердзимекис - Димитрис Стаматопулос, Принос към гръцката библиография на

   2006

   • "From Millets to Minorities in the 19th – Century Ottoman Empire: an Ambiguous Modernization", in S. G. Ellis, G. H?lfadanarson, A.K. Isaacs (επιμ.), Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Edizioni Plus – Pisa University Press, 2006, 253-273

    Προβολή Δημοσίευσης

   • «Τα όρια της “μέσης οδού”: Οικουμενικό Πατριαρχείο και Γλωσσικό Ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα», Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Γ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2007, τόμ. Β΄, 287-300

   2005

   • «Νεοφαναριώτες και Ρομαντισμός» στο Η Δύση της Ανατολής και η Ανατολή της Δύσης: ιδεολογικές αντανακλάσεις και στερεότυπα (τέλη 18ου – αρχές 20ου αι.), Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτημα 9ου Τόμου (2005), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, 41-55
   • «Πολιτικοί Πρόσφυγες στην Τρανσυλβανία: η εξορία μέσα στην εξορία και κάποιες σκοτεινές πλευρές της 6ης ολομέλειας», στο Ε. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το Όπλο παρά πόδα: οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005, 205-217

   2004

   • «Η Θρησκεία ως Ορθολογική Επιλογή: Κριτικές προσεγγίσεις στη διαδικασία αναβίωσης των θρησκειών στην Ανατολική Ευρώπη», Επιστημονικό Συμπόσιο: Όψεις του Σύγχρονου Ανορθολογισμού, 19-20 Μαρτίου 2004, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραΐτη), 2004, 47-66
   • «Ο Μανουήλ Γεδεών και η επαναδιοργάνωση του οικουμενιστικού μοντέλου», στο Μνήμη ʼλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος: ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, 377-387

   2003

   • Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003

   • "Κλαυθμός κατά παραγγελία: ο Ελληνοχριστιανισμός από την πλευρά της Αυτοκρατορίας", περιοδικό &
   • "Bulgarian Patriarchs during the Age of the Greek Revolution: Modern Greek Enlightenment and the Rise of the Neophanariotism", in the GratitudeVolume in honour of Prof. Raymond Detrez, University of Ghent (forthcoming)
   • "The Orthodox Church of Greece", in Lucian Laustean (ed.), Eastern Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Europe, New York: FordhamUniversity Press (forthcoming)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (20 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Rum Millet between Vakıfs and Property Rights: Endowments’ Trials of the Ecumenical Patriarchate’s Mixed Council in the Late Ottoman Empire (19th–20th c.)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • "Orthodox Ecumenicity and the Bulgarian Schism", Études Balkaniques LI:1 (2015), 70-86

    2009

    • “The Bulgarian Schism Revisited”, Modern Greek Studies Yearbook 24/25 (2008-2009), 105-125

    2008

    • “Hellenism versus Latinism in the Ottoman East: some reflections on the decline of the French influence in the Greek Literary Society in Istanbul” Études Balkaniques 43:3 (2008), 79-106
    • "The Bulgarian Schism Revisited", Modern Greek Studies Yearbook 24/25 (2008-2009), 105-125

    2007

    • "Hellenism versus Latinism in the Ottoman East: some reflections on the decline of the French influence in the Greek Literary Society in Istanbul" Etudes Balkaniques 43:3 (2007), 79-106

    2005

    • «From Machiavelli to the Sultans: Power-Networks in the Ottoman Imperial context», Historein, 5 (2005) 45-67
    • "From Machiavelli to the Sultans: Power-Networks in the Ottoman Imperial context", Historein, 5 (2005) 45-67

    2004

    • “The ‘Return’ of Religious and Historiographic Discourse: Church and Civil Society in Southeastern Europe (19th–20th centuries)”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 8, (2004) 64-75 http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_8/stamatopoulosdimitrios-articol.htm
    • «Το Αρχείο του Δικηγορικού Γραφείου του Βλαδίμηρου Μιρμίρογλου (Κωνσταντινούπολη, 1915-1939): μια ερμηνεία για τον αποχωρισμό του Τμήματος του Αρχείου του Αγιοταφικού Μετοχίου (Department of Rare Books and Special Collections, Firestone Library, Princeton University)», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, τόμ. Α΄, (2004) 83-95.
    • «Το Αρχείο του Δικηγορικού Γραφείου του Βλαδίμηρου Μιρμίρογλου (Κωνσταντινούπολη, 1915-1939): μια ερμηνεία για τον αποχωρισμό του Τμήματος του Αρχείου του Αγιοταφικού Μετοχίου (Department of Rare Books and Special Collections, Firestone Library, Princeton University)», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, τόμ. Α΄, (2004) 83-95
    • “The ‘Return’ of Religious and Historiographic Discourse: Church and Civil Society in Southeastern Europe (19th–20th centuries)”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 8, (2004) 64-75

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • «Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό του 19ου αιώνα)», Μνήμων, 23 (2002)183-220
    • «Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό του 19ου αιώνα)», Μνήμων, 23 (2002)183-220

    1998

    • «Εθνικοί ανταγωνισμοί και κοινοτική ανασυγκρότηση: η ενδοκοινοτική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη (1872-74) και η σύνταξη του πρώτου κοινοτικού κανονισμού», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 10 (1998) 49-96.
    • «Εθνικοί ανταγωνισμοί και κοινοτική ανασυγκρότηση: η ενδοκοινοτική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη (1872-74) και η σύνταξη του πρώτου κοινοτικού κανονισμού», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 10 (1998) 49-96

    1997

    • «Κομματικές φατρίες στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1807-1816):ο ρόλος των “Τουρκαλβανών” του Λάλα ως παράγοντας πολιτικής διαφοροποίησης», Ίστωρ, 10,(1997)185-233.
    • «Θεσσαλονίκη 1858-1874. Η εφαρμογή των Γενικών Κανονισμών και ο μητροπολίτης Νεόφυτος», Θεσσαλονικέων Πόλις, 1 (1997) 87-99.
    • "Θεσσαλονίκη 1858-1874. Η εφαρμογή των Γενικών Κανονισμών και ο μητροπολίτης Νεόφυτος", Θεσσαλονικέων Πό
    • "Κομματικές φατρίες στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1807-1816):ο ρόλος των "Τουρκαλβανών" του Λάλα ω&sigmaf
    • Άλλα (39 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2012

     • "Ορθόδοξη εκκλησία και έλεγχος του ιδιωτικού χώρου. Η περίπτωση της Σμύρνης", στο Συνέδριο "Σμύρν&e
     • "Εθνικά κινήματα και εθνογενετικές θεωρίες στα Βαλκάνια", Δήμος Θεσσαλονίκης – Ανοιχτό Πανεπ&iota
     • "Η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η δημιουργία εθνικών κρατών" Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παι&omicro
     • "Ορθόδοξος Οικουμενισμός: προνεωτερικό επιβίωμα, νεωτερική εργαλειακότητα ή μετανεωτερική &epsilo

     2011

     • "Το Βυζάντιο και το πρόβλημα της εθνικής συνέχειας στην ελληνική και τουρκική ιστοριογραφία", σ
     • "Greek and Turkish Historiographies of national continuity: comparing Konstantinos Paparrigopoulos and Mehmed Fuad K?pr?l?", Program in HellenicStudies, Princeton University, March 1, 2011
     • "Orthodox Church and Civil Society in the Balkans, 19th – 20th c.", Institute for Advanced Study, Princeton NJ, USA, February 10, 2011

     2010

     • ““The Case of Paisius, Metropolitan of Caesaria in the context of the interest groups and conflicts during the post-revolutionary Ecumenical Patriarchate's life.”, ”Richard Stockton College, Second International Symposium, Greek Orthodox (Rum Ortodoks) Religious Culture in Ottoman Anatolia: Monuments, Memory, and Material Culture, Halki Palace Hotel, Heybeliada, Istanbul- Turkey, June 9-12, 2010. Sponsored by the Interdisciplinary Center for Hellenic Studies. The Richard Stockton College of New
     • "Ο Ανώτερος Ορθόδοξος Κλήρος της Κωνσταντινούπολης: μια συνθετική προσέγγιση (19ος-20ος αι.)", Η Κ&o
     • "Konstantinos Paparrigopoulos and the Ecumenical Patriarchate: a genealogical approach of the Greek national historiography in the 19th and the20th c.", Workshop: Historiographies in conflict: Parallel narratives on controversial historical issues between Greece and Turkey, Place: Cultural Heritage Museum, South Campus, Bo?azi?i University, Bebek, May 8th – 9th 2010
     • "Κλαυθμός κατά Παραγγελία":Ο Ελληνοχριστιανισμός από την πλευρά της Αυτοκρατορίας", Διεθνές Σ&

     2009

     • In the Shadow of Hobbes: The Church and Reconstruction of the Private Sphere in the Balkans (19th-20th centuries) στο Διεθνές Συνέδριο "EasternChristianity in Post-Imperial Societies", Budapest 27-28 Μαρτίου 2009

     2008

     • From the "Vizantism" of K. Leont'ev to the "Vizantinism" of I. I. Sokolov: Russian imperial ideology and the construction of the Orthodox Eastστο Διεθνές Συνέδριο "Η παρουσία του Βυζαντίου στην Νοτιο&alpha
     • Το Βυζάντιο από τη σκοπιά της Κωνσταντινούπολης: σχόλια στην αντιπαράθεση Μ. Γεδεών και Κ. Παπαρρηγόπουλου, στη σειρά διαλέξεων που διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, 5 Φεβρουαρίου 2008

     2007

     • Εκκλησία και «κοινωνία των πολιτών» στα Βαλκάνια: η ισχύς της διπλής διαμεσολάβησης, στο Αναθεωρήσεις του πολιτικού: Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Μυτιλήνη, 8- 11 Νοεμβρίου 2007.
     • Βουλγαρικός και Ελληνικός Εθνικισμός κατά τον 19ο αιώνα: μια σύγκριση [Гръцкият и българският национализъм през XIX век - една съпоставка], Επιστημονικό Forum, «Vasil Levski: παραλλη
     • Modern Greek Enlightenment and Hegemony in the Rum Millet: N. Logadis - critique on D. Katartzis, in The Greek National Revolution: a European event, International ConferenceCorfu 3 - 5 May 2007, Ionian Academy
     • The management of the intrafamilial violence on behalf the Orthodox clergy: some aspects of the reconstruction of the private sphere in nineteenth and twentieth century South Eastern Europe, in Crime, Violence and the Modern State: International Conference, University of Rethymnon, March 9th - 11th, 2007
     • Ρομαντισμός και Ορθόδοξος Οικουμενισμός: Η Ιδεολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (τέλη 19ου -αρχές 20ου αι.) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός πολιτισμός », με ειδίκευση στην Τουρκολογία, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007
     • Μεταναστευτικά ρεύματα από το Νομό Σερρών, Α΄ Πανσερραϊκό Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 18 Μαρτίου 2007
     • Ισλαμισμός και Εθνικισμός: Διάλεξη στην σειρά διαλέξεων που διοργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μ. Δημητριάδος με τίτλο «Ορθοδοξία και Ισλάμ. Το Ισλάμ στην Ευρώπη» Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007
     • Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου του Mark Mazower, καθηγητή Ιστορίας στο Columbia UniversityΘεσσαλονίκη: Πόλη των φαντασμάτων, Xριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. 1430-1950, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007

     2006

     • Προβλήματα θεωρίας και μεθοδολογίας στην επιστήμη της Ιστορίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, 2004-2006, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2006
     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Γλωσσικό Ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα, στο Γ' συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σπουδών Ν-Α Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας, το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Σχολή Ιστορίας) και τη Ρουμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006
     • Ο Αρμενόπουλος στα Βαλκάνια: εκκλησιαστικό δίκαιο και η διάκρισηδημόσιου - ιδιωτικού χώρου, συζητήτρια: Ελένη Γκαρά, σεμινάρια μεταπτυχιακού κύκλου στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 10 Μαΐου 2006,
     • Byzance après Nation: Memory and Ecumenicity in the Orthodox Millet (19th. - 20th. C.) στη σειρά των μηνιαίων σεμιναρίων «Economy and Society on Both Shores of the Aegean» του Μουσείου της Οθωμανικής Τράπεζας (Osmanlı Bankası Müzesi) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου (Bogaziçi Universitesi) και την Alpha Bank, 10 Φεβρουαρίου 2006

     2005

     • Η επαναδιαπραγμάτευση του Ισλάμ στις τουρκικές σπουδές στην ημερίδα, με τίτλο «Η σχέση Ισλάμ και Δύσης στις Ανατολικές Σπουδές», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 12 Απριλίου 2005.

     2004

     • Η Δημοκρατία: ανάμεσα στο Κράτος και στην Κοινωνία των πολιτών, δεύτερη συνεδρία του θεματικού κύκ&lamb
     • Πολλαπλές αναγνώσεις της ιστορίας/ Κοινωνική διάσταση της ιστορίας, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, 2004-2006, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2004
     • Balkan Historiography and Ecumenical Patriarchate in Nationalism, Historiography and the (Re)construction of the Past Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham, (England), September 10-11, 2004

     2003

     • Η διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η ανάδυση του τουρκικού εθνικισμού, (Πρόγραμμα Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 15 Μαρτίου 2003)

     2002

     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Βουλγαρικό εθνικό κίνημα: ο εθνικισμός ως διάσπαση του ορθόδοξου μιλλέτ, 19ος αιώνας, (Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 14 Σεπτεμβρίου 2002)
     • Η «απειλή» Φαλμεράυερ και η συγκρότηση του Ελληνικού Εθνικού Λόγου, (Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 7 Σεπτεμβρίου 2002)

     2001

     • Προβλήματα μεθοδολογίας στην επιστήμη της Ιστορίας, Εισήγηση στο προπτυχιακό μάθημα (φροντιστηριακή ώρα) με τίτλο «Συγκριτικές Θεωρίες και Μεθοδολογίες των Κοινωνικών Επιστημών», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διδ. Ε. Βουτυρά, Μάρτιος 2001
     • Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό του 19ου αιώνα): Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, «Μνήμων», 24 Ιανουαρίου 2001.
     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Φαναριώτες, Εισήγηση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο με τίτλο «Φαναριώτες και Φαναριωτισμός», Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδ. Έλλη Σκοπετέα (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας), Μίλτος Πεχλιβάνος (Τμήμα Φιλολογίας), Μάρτιος 2001
     • Orthodoxy versus Nationalism? The Condemnation of the “Ethnophyletism” as a nationalist undertaking and the strategies of hegemony in the Greek-Orthodox Community of Istanbul, Ανακοίνωση στο Workshop με τίτλο: “Local and Imperial Approaches to Greek-Ottoman History” (Βαθύ, Σάμος, 12-16 Σεπτέμβριος, 2001)
     • Από τον Κρατύλο στον Έρδερο: γλωσσικές διαστάσεις του εθνικού προβλήματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Συνέδριο: «Γλώσσα – Κοινωνία – Ιστορία: τα Βαλκάνια» (Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεμβρίου 2001)

     1998

     • Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ορθόδοξος κλήρος, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Ιούλιος 1998
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font