Σκιαδάς Δημήτριος
 • 2310 891.354
 • dskiadas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 427

  Σκιαδάς Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Πρόεδρος Τμήματος

  Καθηγητής, Διευθυντής (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997)
  • Μaster of Jurisprudence, University of Durham, UK (1998)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, University of Durham, UK (2001)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό - Ουσιαστικό)
  • Δημοσιονομικά Θέματα - Δημόσιο Λογιστικό
  • Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Διαρθρωτικές Δράσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
  • Δημόσιο Δίκαιο - Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών
  • Ευρωπαϊκή Πολιτική Aμυνας και Ασφάλειας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION
   (IPA105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (Δ17007-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διακρατικών οικονομικών συναλλαγών υπό το πρίσμα της λειτουργίας των θεσμών του διεθνούς εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών όπως προκύπτουν από διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες και τη νομολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Στο μάθημα ειδικότερα εξετάζονται οι πηγές του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και η λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με έμφαση στις επιμέρους συμφωνίες του (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, καταγωγή εμπορευμάτων, φυτοϋγειονομική προστασία, τεχνικά πρότυπα κλπ.). Επίσης επιλέγονται οι παράλληλοι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την αντιμετώπιση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των φορολογικών διακρίσεων, καθώς και την απελευθέρωση της διακίνησης των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών άμεσων επενδύσεων (ορισμοί, διακρίσεις, μορφή και εξέλιξη των σχετικών ρυθμίσεων μέχρι σήμερα), μαζί με τους μηχανισμούς επίλυσης των σχετικών διαφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μαζί με τις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν την αποστολή, οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών χρηματοδότησης της διεθνούς ανάπτυξης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες του διεθνούς οικονομικού δικαίου όσον αφορά το διεθνές εμπόριο προϊόντων, υπηρεσιών, τη χρήση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ. Καθώς και τις άμεσες διεθνείς επενδύσεις 

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το διεθνές εμπόριο μεταξύ κρατών και με τις διεθνείς επενδύσεις μεταξύ του επενδυτή και του κράτους.   

  - Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία των διεθνών οργάνων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού δικαίου.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση διεθνών συμβάσεων, σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας. 

  - Αντίληψη και εκμάθηση των κανόνων και των τρόπων επίλυσης διαφορών

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών του διεθνούς οικονομικού δικαίου

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω των ατομικών εργασιών του μαθήματος. 

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (MES203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   (ΝΕΠ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε
   (ΔΕ3009)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Αρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια παρουσίαση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από την ίδρυσή του έως και σήμερα, με αναφορά σε γεγονότα σταθμούς κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία σκοπείται η παρουσίαση των βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να είναι κατανοητό πως δομείται και λειτουργεί διαχρονικά το Ενωσιακό οικοδόμημα. Εν προκειμένω δίδεται έμφαση τόσο στην ιστορική εξέλιξη των θεσμών των Ε.Ε., όσο και στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν μέσα από τις αρμοδιότητες που ασκούν καθώς και στην διοργανική συνεργασία, με ειδικές αναφορές στη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συμμετοχή των κρατών-μελών σε αυτές με έμφαση στη σημασία της εθνικής εκπροσώπησης σε αυτές, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Επίσης παρουσιάζεται εστιασμένα ο ρόλος και η λειτουργία της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η παρουσίαση της οργάνωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ένωση. Σημαντικό μέρος της ύλης αφορά την παρουσίαση του πλαισίου επαφών και συνεργασιών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων (κυβερνήσεων και δημοσίων υπηρεσιών) των κρατών-μελών με τα θεσμικά Όργανα της Ένωσης ενώ εξετάζεται η ανάλυση συγκεκριμένων στρατηγικών και τακτικών των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών για να ασκήσουν επιρροή στα θεσμικά Όργανα. Τέλος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των δομών, των κανόνων και των διεργασιών που συγκροτούν την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και κατ’ επέκταση τους βασικούς παράγοντες μετουσίωσης των στρατηγικών πολιτικών επιλογών σε ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες - ανάλογα με το είδος των τομέων πολιτικής που έχουν απονεμηθεί στην Ε.Ε. από τις Συνθήκες - είτε είναι καθολικά εφαρμοστέες είτε είναι ρυθμιστικού περιεχομένου, δηλαδή θέτουν ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη.

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  -  Ενημέρωση για τις βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  - Αναγνώριση βασικών ημερομηνιών στη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  - Κατανόηση διάκρισης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε Διακυβερνητικά / Διακρατικά και σε Υπερεθνικά / Υπερκρατικά.

  - Εκμάθηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της ΕΕ : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών.

  - Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ως άνω οργάνων της Ε.Ε.

  - Εκμάθηση  των σχέσεων των εθνικών διοικήσεων με τα Όργανα της Ένωσης

  - Αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των εθνικών εκπροσώπων στην Ένωση

  - Εκμάθηση των επιτροπών και ομάδων εργασίας στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  - Κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής εκπροσώπησης σε αυτές για την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών-μελών.

  - Αντίληψη του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη, με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

  - Εξοικείωση με τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών και κατανόηση του ρόλου τους.

  - Αντίληψη των διεργασιών διαμόρφωσης πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  - Κατανόηση των τρόπων διαμόρφωσης στρατηγικής και καθορισμού προτεραιοτήτων στην Ε.Ε. 

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
   (ΔΕ4016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά μια γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της σύγκλισης και άλλων συναφών εννοιών, όπως ο συντονισμός και η εναρμόνιση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις πολιτικές οικονομικής σύγκλισης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κοινή και Ενιαία Αγορά, η Τελωνιακή Ένωση, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Φορολογική Πολιτική και η επίδραση αυτών στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται θέματα όπως ο φορολογικός ανταγωνισμός στην ΕΕ, η αναγκαιότητα δημοσιονομικών κανόνων στα πλαίσια της ΟΝΕ, και η διαχείριση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Κατά την ανάλυση έμφαση δίδεται τόσο τις πολιτικές όσο και στις οικονομικές πτυχές αυτών των θεμάτων. Το τρίτο μέρος αφορά στη διεθνή χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται για αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η Συμφωνία της Κοτονού (πρωην συμβάσεις Λομέ), το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις, τα αυτοτελή προγράμματα όπως MEDA, ALA, TACIS, CARDS, και οι μορφές της χρηματοδοτικής υποστήριξης (δάνεια, εγγυήσεις δανείων, άμεσες πληρωμές ως επιχορηγήσεις, δωρεές ή χορηγίες, κλπ) μαζί με το πολιτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Θεωρητική προσέγγιση και ορισμός των εννοιών της σύγκλισης, του συντονισμού και της εναρμόνισης στο πλαίσιο της Ε.Ε.

  - Γνώση και δυνατότητα κριτικής ανάλυσης του περιεχομένου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

  - Ικανότητα ανάλυσης των πολιτικών οικονομικής σύγκλισης της Ε.Ε. και περιγραφής των επιδράσεων που ασκούν στις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών.

  - Ολοκληρωμένη γνώση του πολιτικού πλαισίου γύρω από το οποίο οικοδομούνται και υλοποιούνται οι δράσεις αναπτυξιακής ή ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε. και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

  - Περιγραφή των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και των μορφών χρηματοδοτικής υποστήριξης που αξιοποιούνται από την Ε.Ε. για την παροχή αναπτυξιακής ή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τρίτες χώρες.

  - Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς φορείς σχεδιασμού και άσκησης των συγκεκριμένων πολιτικών.

  - Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε σχετικές διαχειριστικές δράσεις ως ερευνητές ή ως επαγγελματίες. 

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (ΔΕ5007-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζει στη λειτουργία των κανόνων και του προϋπολογισμού της ΕΕ ως
  ένα εργαλείο υποστήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών που υλοποιούν τα κράτη μέλη
  στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρύθμισης. Το μάθημα διακρίνεται σε
  δυο μέρη:
  Στην αρχή του πρώτου μέρους εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ρυθμιστικής
  διακυβέρνησης, η έννοια της ρύθμισης ως εργαλείο εφαρμογής πολιτικών, καθώς και τα
  είδη και τα μέσα της ρύθμισης. Αυτή η εξέταση εμβαθύνεται περισσότερο με αναφορά
  στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Το σχήμα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης
  της ΕΕ επίσης αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η
  ανάλυσης της πιστοποίησης συμβατότητας μεταξύ ρυθμιστικής και δημοσιονομικής
  διακυβέρνησης στην ΕΕ, ενώ αναφορά γίνεται και στο σχήμα ελέγχου τήρησης των
  ρυθμίσεων σε θεσμικό και δημοσιονομικό επίπεδο.
   Το δεύτερο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση του συνολικού
  πλαισίου που έχει θεσπίσει η ΕΕ ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να
  υλοποιήσουν τις εθνικές πολικές μεταρρύθμισης (Στρατηγική Λισσαβόνας εως το
  2010, Ευρώπη 2020 από το 2010). Δίδεται έμφαση στις επιλογές που κάνουν τα
  Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Το μάθημα
  περιλαμβάνει μια ανάλυση της διαχείρισης των πόρων που διαθέτει η ΕΕ προς τα
  κράτη μέλη ώστε να τα υποστηρίξει στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων
  μεταρρύθμισης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ορισμός των διαρθρωτικών πολιτικών και αναφορά των κυριότερων από αυτές.

  - Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των διαρθρωτικών δράσεων στην Ευρώπη.

  - Ικανότητα περιγραφής των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης εποπτείας και εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών στην Ε.Ε.

  - Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης διαρθρωτικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (Δ1-28013)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα δημόσια έσοδα (όπως η φορολογία και τα δημόσια δάνεια) και τις δημόσιες δαπάνες, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προϋπολογισμός, είσπραξη εσόδων, διενέργεια δαπανών, έλεγχος διαδικασιών, κλπ), και γενικότερα το μοντέλο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ελλάδας. Παράλληλα εξετάζεται το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με έμφαση σε θέματα όπως η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (σύστημα ίδιων πόρων), οι αρχές του προϋπολογισμού, η διαδικασία επί του προϋπολογισμού, η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών αδικημάτων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της δημοσιονομικής επιστήμης.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της δημοσιονομικής δραστηριότητας της ΕΕ.   

  - Εξοικείωση με τον εντοπισμό και χρήση πραγματικών δεδομένων για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Αντίληψη και εκμάθηση ελεγκτικών μεθόδων δημοσιονομικής δράσης.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την δημοσιονομική δράση της ΕΕ. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
   (EOD5115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (Δ17006-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζεται ο τρόπος σχεδιασμού κα εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα εξετάζονται ο προσδιορισμός των περιφερειών, οι προτεραιότητες που τίθενται κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής, το πλαίσιο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (αναπτυξιακός νόμος, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) καθώς και η μέχρι σήμερα απόδοση πολιτικών επιλογών περιφερειακής ανάπτυξης που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της επιστήμης της περιφερειακής ανάλυσης.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης.   

  - Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΜΔΕ0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κριτική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και των διαχειριστικών πτυχών της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιλαμβάνει την εξέταση των ιστορικών εξελίξεων της Πολιτικής Συνοχής ως μέσο επεξήγησης του τωρινού περιεχομένου της και την εξέταση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως ως αιτιολογική βάση αυτής της πολιτικής. Επίσης εξετάζεται αναλυτικά η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της Συνθήκης της Λισσαβόνας (έως το 2010) και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (έως το 2020). Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγεται η θεματική Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Διακυβέρνηση ως βάση διακυβέρνησης και διαχείρισης των εργαλείων υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ). Γίνεται ακόμη μια επισκόπηση της πολιτικής της Ε.Ε. στις κρατικές ενισχύσεις ως εργαλείου ελέγχου των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. To μάθημα εμπλουτίζεται και με μια σύντομη παρουσίαση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αποτροπή της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στο πεδίο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ
   (Δ18016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει το νομικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ανάλυση γίνεται τόσο σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή εξετάζεται η θέση και επίδραση θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ ως προς το θέμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Eurojust, OLAF, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), όσο και σε λειτουργικό/επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή εξετάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που αξιοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για τον εντοπισμό περιπτώσεων κακής διαχείρισης πόρων.

  Επίσης στο μάθημα αναλύεται η έννοια της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και η συσχέτιση της με συναφή αδικήματα. Ειδικό βάρος δίδεται σε εργαλεία εντοπισμού, αποτροπής και καταπολέμησης τέτοιων περιπτώσεων.

  Παράλληλα θα εξεταστεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών φορέων με τις εθνικές αρχές σε θέματα προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ενώ θα υπάρξει επισκόπηση και της σχετικής διεθνούς εμπειρίας για την καταπολέμηση της απάτης.

  Το μάθημα θα υποστηριχθεί με υλικό από την ΕδραJeanMonnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Τμήματος. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα προστασίας δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και σε θέματα ελέγχων κατά της απάτης. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

  Διάγραμμα μαθημάτων:

  Διάλεξη

  Τίτλος

  1

  Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Διακυβέρνηση: Προϋπολογισμός - Έσοδα - Δαπάνες

  2

  Θεσμικά Όργανα και προστασία οικονομικών συμφερόντων ΕΕ

  3

  Ευρωπαϊκοί Φορείς προστασίας οικονομικών συμφερόντων ΕΕ

  4

  Απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων ΕΕ(εννοιολογικά στοιχεία) Ι

  5

  Απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων ΕΕ(εννοιολογικά στοιχεία) ΙΙ

  6

  Απάτη εις βάρος των εσόδων της ΕΕ

  7

  Απάτη εις βάρος των δαπανών της ΕΕ

  8

  Απάτη και Δημόσιες Συμβάσεις στην ΕΕ

  9

  Στρατηγική καταπολέμησης απάτης στην ΕΕ

  10

  Διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου κατά της απάτης στην ΕΕ

  11

  Διαδικασίες ποινικού ελέγχου κατά της απάτης στην ΕΕ

  12

  Αξιολόγηση κινδύνου απάτης στην ΕΕ

  13

  Παρουσίαση εργασιών

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (43 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Η προστασία οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: ένα πεδίο δύσκολης αλλά σταθερής εξέλιξης της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ», σε Δ. Γ. Δημητρακόπουλος, Ν. Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Θ. Ν. Τσέκος, Δ. Ν. Χρυσοχόου (επιμ.), «Συναρμογές στον Ευρωπαϊκό Λογισμό: Πολιτεία, Διακυβέρνηση, Πολιτικές / Έπαινος στον Αργύρη Πασσά», Εκδόσεις Παπαζήση, 2023, σελ. 349-363.

   2022

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «The Just Transition Fund: An EU Financing Scheme for the Sustainable Future of the EU Member States», σε Manolis Perakis (ed.) Joining, Staying and Leaving the European Union: Legal, Political and Economic Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, 2022, p. 63-79.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «EU Youth Policy and Employment» σε Despoina Anagnostopoulou & Dimitrios Skiadas (ed), Higher Education and Research in the European Union - Mobility Schemes, Social Rights and Youth Policies, Springer Nature Publishers, 2022, σελ.277-295.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «The Bologna Process: New Objectives» σε Despoina Anagnostopoulou & Dimitrios Skiadas (ed), Higher Education and Research in the European Union - Mobility Schemes, Social Rights and Youth Policies, Springer Nature Publishers, 2022, σελ.149-158.
   • Επιμέλεια μαζί με την κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου του συλλογικού έργου (βιβλίου) «Higher Education and Research in the European Union - Mobility Schemes, Social Rights and Youth Policies», Springer Nature Publishers, 2022, σελ. 342.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Κυβερνοασφάλεια και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι προκλήσεις για την μετά COVID-19 εποχή» σε Α. Ν. Λιαρόπουλος & Α .Η. Μποζίνης (επιμ.), «Διακυβέρνηση του Κυβερνοχώρου και Κυβερνοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Παπαζήση, 2022, σελ. 77-113.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Excessive Deficit Process as a basis for a Fiscal Union: Lessons from the EU Auditors' point of view» σε I. Papadopoulos (ed.), European Economic Governance after the Eurozone and Covid-19 crises, Cambridge Scholars Publishing, 2022, σελ. 68-86.

   2021

   • Επιμέλεια του βιβλίου «Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία», τόμος 42 της σειράς Σύγχρονη Νομοθεσία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021, σελ. 295.
   • Συγγραφή των κεφαλαίων 310 εως 325 «Commentary to Art. 310-325 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the Financial Provisions for the EU» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 31, 2021, Vol. 4, σελ. 310-1 εως 325-17 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).
   • Συγγραφή των κεφαλαίων 285 εως 287 «Commentary to Art. 285-287 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the EU Court of Auditors» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 31, 2021, Vol. 4, σελ. 285-1 εως 287-43 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).

   2020

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος: Χρηματοδότηση και Επίδοση των Εκπαιδευτικών Πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σε Δ. Αναγνωστοπουλου, Παρ. Νάσκου-Περράκη & Δ. Σκιαδάς (επιμ.), «Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικές Πολιτικές – Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Διαστάσεις», τόμος 8 σειράς Δημοσιευμάτων Εδρας UNESCO Διαπολισμικής Πολιτικής Παν/μιου Μακεδονίας, Εκδόσεις Ανικούλα, 2020, σελ.439-454.
   • Επιμέλεια (μαζί με τις κ.κ. Δέσποινα Αναγνωστοπουλου & Παρασκευή Νάσκου-Περράκη) του συλλογικού έργου (βιβλίου) «Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικές Πολιτικές – Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Διαστάσεις», τόμος 8 σειράς Δημοσιευμάτων Εδρας UNESCO Διαπολισμικής Πολιτικής Παν/μιου Μακεδονίας, Εκδόσεις Ανικούλα, 2020, σελ. 575.
   • Συγγραφή του βιβλίου “Audit bases of Soundness in EU Budgetary Governance – Vol III: Financial and Compliance Audit & Perfromance Audit within the system of EU Bugdetary Governance”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 110
   • Συγγραφή του βιβλίου “Audit bases of Soundness in EU Budgetary Governance – Vol II: The Politics of Audit within the system of EU Bugdetary Governance”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 145
   • Συγγραφή του βιβλίου “Audit bases of Soundness in EU Budgetary Governance – Vol I: Internal Audit and External Audit within the system of EU Bugdetary Governance”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 160
   • Συγγραφή του βιβλίου “EU Migration Governance: Budgeting and Spending in times of crisis as seen by the European Court of Auditors”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 100
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Funding from EU Structural Funds Towards SMEs: Findings and Suggestions on Increasing SMEs Financial Capacity» σε Chr. Nikas (ed.), Economic Growth in the European Union-Analyzing SME and Investment Policies, Springer, 2020, σελ. 69-86.

   2019

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «EU Budget and Migration: The “value for money” quest», σε P. Grigoriou (ed.), Human Rights, Migration and European Values, GovUnet Working Papers Vol. 5, EURASIA Publications, 2019, σελ. 15-38.
   • Επιστημονική Επιμέλεια, με τον κ. Ιω. Τζιώνα, της ελληνικής απόδοσης του βιβλίου του καθ. Μ. Herdegen, Principles of International Economic Law, 2nd edition, 2016, Oxford University Press, υπό τον τίτλο «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο», Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, σελ. 656 (ενότητες «Το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο ως Σύνολο Κανόνων και Αρχών», «Το Διεθνές Δίκαιο των Ξένων Επενδύσεων», «Διεθνές Νομισματικό Δίκαιο και Διεθνής Οικονομική Αρχιτεκτονική»).
   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Η νομολογία του PSI: Η Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Δικαιοσύνη απέναντι στην Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους», Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, σελ. 555

   2018

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Principles of Public Administration and Public Financial Management: Concepts and Categories» σε Th. Karvounarakis (ed.) The University of Macedonia MIPA Book – Essays on the Functioning of the World Community, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2018, σελ. 209-233.

   2017

   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Θεωρία και Εμπειρία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017, σελ. 272
   • Συγγραφή των κεφαλαίων 310 εως 325 «Commentary to Art. 310-325 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the Financial Provisions for the EU» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 23, 2017, Vol. 4, σελ.. 310-1 εως 325-13 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Greek Fiscal Governance: The EU’s Impact on Fiscal Sovereignty» σε S. N. Litsas, A. Tsiampiris, (ed.) Foreign Policy Under Austerity – Greece’s Return to Normality?, Palgrave Macmillan, 2017, σελ. 161-201.

   2016

   • Συγγραφή των κεφαλαίων 285 εως 287 «Commentary to Art. 285-287 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the EU Court of Auditors» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 21, 2016, Vol. 4, σελ.. 285-1 εως 287-36 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).

   2013

   • Συγγραφή του βιβλίου (μαζι με τους Κ. Λάβδα και Σπ. Λίτσα) “Stateness and Sovereign Debt – Greece in the European Conumdrum”, Εκδόσεις Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, 2013, σελ. 208.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η πρόταση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό φόρο» σε «Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο», Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Ν. Ι. Μπάρμπα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013, σελ. 461-475.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «The new budgetary architecture of the EU in view of the financial and economic crisis» σε A. Bitzenis, I. Papadopoulos, V. Vlachos (ed.), Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis: The EU Institutional Framework, Economic Adjustment in an Extensive Shadow Economy, Cambridge Scholars Publishing, 2013, σελ. 110-133.

   2012

   • Συγγραφή των κεφαλαίων 285 εως 287 «Commentary to Art. 285-287 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the EU Court of Auditors» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 13, 2012, Vol. 4, σελ.. 285-1 εως 287-34 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).

   2011

   • Συγγραφή των κεφαλαίων 310 εως 325 «Commentary to Art. 310-325 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the Financial Provisions for the EU» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (ed.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, Rel. 11, 2011, Vol. 4, σελ.. 310-1 εως 325-13 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).
   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Θεωρία Δημοσίων Δαπανών: Επιλογές και Θεσμοί Δημοσίων Δαπανών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ. 213

   2007

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε Ν. Μαραβέγιας, Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.) Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση - Οργάνωση και Πολιτικές 50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ. 267-288.
   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας: Θεσμοί Ανάπτυξης για τη σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση», Σειρά Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2007, σελ. 107

   2006

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Η Θεσμική Διάσταση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εξοπλισμών» σε Δ. Κ. Ξενάκης, Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.) Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2006, σελ. 297-311.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Χρηματοδότηση Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα» σε Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ρ. Παναγιωτοπούλου (επιμ.) Κοινωνικές Εξελίξεις στην σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, Εκπαίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 67-100.
   • Συγγραφή των κεφαλαίων 369 εως 381 «Financial Provisions of the Treaty on the European Community, Art. 268 - 280» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (επιμ.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, 2006, Vol. 4, σελ. 369-1 εως 381-9 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).

   2005

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Φαινόμενα Διαφθοράς κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε Κλ. Κουτσούκης, Π. Σκλιάς (επιμ.) Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση και την Πολιτική, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2005, σελ. 509-519.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου "Judicial, Controlling and Advisory Institutions", σε Peter van der Hoek (επιμ.), Handbook of Public Administration and Public Policy in Europe, New York: Taylor & Francis, 2005, σελ. 197-230.

   2004

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ο δικαϊκός χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Ρεπουμπλικανισμού» σε Κ. Α. Λάβδας, Δ. Ν. Χρυσοχόου (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία - Η πρόκληση του Ρεπουμπλικανισμού, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 235-279.
   • Συγγραφή του βιβλίου (σε συνεργασία με τον Δρα Ηλία Ηλιόπουλο): «Πολιτικο-Στρατιωτικές Σχέσεις και Αμυντική Διλπωματία: Θεωρητική, Συγκριτική και Θεσμική Ανάλυση», Σειρά Θέματα Πολιτικής και ʼμυνας του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας No 20, Αθήνα, 2004, σελ. 112

   2003

   • Συγγραφή του βιβλίου (σε συνεργασία με τους κ.κ. Γ. Βερναδάκη και Π. Πλιάκα): «Για μια Πολιτική Προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμηση της Ανεργίας: Θέσεις και Προτάσεις», Σειρά Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2003, σελ. 103

   2000

   • Συγγραφή της μονογραφίας: "European Court of Auditors: The financial conscience of the European Union", Σειρά European Dossiers του Πανεπιστημίου του North London, Kogan Page Publishers, London, 2000, σελ. 110

   1999

   • Συγγραφή της μονογραφίας: "H Δωδεκάδελτος Επιγραφή της Γόρτυνας", Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Aθήνα, 1999, σελ. 64
   • Επιστημονικά Περιοδικά (66 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τους κ.κ. Αριστοτέλη Μαβίδη, Δημήτρη Φωλίνα και Αλέξανδρο Ξανθόπουλο), «Emerging Technologies Revolutionising Public Procurement: Insights from Comprehensive Bibliometric Analysis», Administrative Sciences 2024, 14(2), 23, https://doi.org/10.3390/admsci14020023

    2023

    • Συγγραφή του άρθρου «Trade-offs in Auditing the EU Recovery and Resilience Facility – Flexibility vs Compliance, A Greek Case Study», eucrim, issue no 4, 2023, https://doi.org/10.30709/eucrim-2023-033.
    • Συγγραφή του άρθρου «Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης: Ο δύσκολος έλεγχος της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας, συμμόρφωσης και επίδοσης», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 43, τεύχος 2/2023, Απρίλιος – Ιούνιος 2023, σελ. 153-163.

    2022

    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Μπουτσιούκη, Μαριάνθη Καρατσιώρη, και τους κ.κ. Κων/νο Ζαφειρόπουλο, Βασίλειο Κόνιαρη) «Students' Perceptions of Traineeships in a Greek University: Incentives and Barriers», Universal Journal of Educational Research, Vol. 10, no 12, December 2022, σελ. 587-597.
    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Μπουτσιούκη, Μαριάνθη Καρατσιώρη, και Αικ. Τσαλαμπούνη και τους κ.κ. Κων/νο Ζαφειρόπουλο, Βασίλειο Κόνιαρη) «Traineeships in Greek Higher Education: The State of the Art and the Way Forward», Education Quarterly Reviews, Vol. 5, no 4, December 2022, σελ. 504-519.
    • Συγγραφή σχολίου νομολογίας στην απόφαση 380/2022 της Ολομέλειας του Ελεγκτρικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης ως ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης και νομολογιακής αντιμετώπισης, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 2, Μάρτιος-Απρίλιος 2022, σελ. 155-164.

    2021

    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Μπουτσιούκη, Μαριάνθη Καρατσιώρη, και τους κ.κ. Κων/νο Ζαφειρόπουλο, Βασίλειο Κόνιαρη) «Developing Student Work Experience Programmes Within the European Higher Education Area Framework: The Role of Social Partners», International Education Studies; Vol. 14, No. 11; October 2021, σελ. 31-42.
    • Συγγραφή σχολίου νομολογίας στην απόφαση 1377/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτρικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομολογιακή συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον διάλογο ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης, με αφορμή μια υπόθεση δημοσιονομικών διορθώσεων, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2021, σελ. 460-477.
    • Συγγραφή του άρθρου (μαζί με την κ. Ευαγγελία Μπάλτα) «Η έννοια του δημοσίου υπόλογου στη διαχείριση χρηματοδότησης από πρόγραμμα ΕΣΠΑ - Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Ολ. 909 - 910/2021», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 3, Μάιος - Ιούνιος 2021, σελ. 379-389.
    • Συγγραφή του άρθρου «Τα εννοιολογικά σχήματα της απάτης στο πλαίσιο της νομικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, σελ. 86-99.

    2020

    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με την κ. Ελευθερία Φτακλάκη) «Regional Self-Government and Regional Governance in Greece and the EU: Developments, Concerns and Recommendations», International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science, Volume 3, issue 8, September 2020, σελ. 55-66.

    2019

    • Συγγραφή του άρθρου «Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στην ΕΕ: Διαχειριστικός ελιγμός ή βραδυφλεγής δημοσιονομική βόμβα;», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 39, τεύχος 2/2019, Απρίλιος – Ιούνιος 2019, σελ. 137-146.
    • Συγγραφή του άρθρου «Δημοσιονομικός Μηχανισμός Προστασίας του Κράτους Δικαιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Επιλογή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή Ευρωπαϊκής Ρήξης», Δημόσιο Δίκαιο (περιοδ. Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων), τεύχος 1-2, Ιανουάριος – Ιουνιος 2019, σελ. 66-79.
    • Συγγραφή του άρθρου «Πολιτικές Αιρεσιμότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις χρηματοδοτήσεις από τον πρoϋπολογισμό της, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 2, Μάρτιος-Απρίλιος 2019, σελ. 196-206.
    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Μπουτσιούκη και Ελευθερία Φτακλάκη) «Multilevel Governance Potential for Cultural Tourism in Greece – the case of the Region of South Aegean», Journal of Tourism Research, Volume 22, June 2019, σελ. 5-22.

    2017

    • Συγγραφή σχολίου νομολογίας στην απόφαση Τ-681/2014 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (υποθ. El-Qaddafi/Συμβούλιο, 28.03.2017) σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης επιβολής περιοριστικών μέτρων λόγω παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 37, τεύχος 3/2017, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017, σελ. 315-320.
    • Συγγραφή του άρθρου «Νομική Διάσταση της Νησιωτικότητας: ερμηνεία των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 2, Μάρτιος-Απρίλιος 2017, σελ. 224-236.

    2016

    • Συγγραφή του άρθρου «Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως θεσμού ελέγχου της δημιουργίας και εξέλιξης του δημόσιου χρέους: Μια νέα πρόταση», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 36, τεύχος 3/2016, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016, σελ. 279-285.
    • Συγγραφή του άρθρου «Δημοσιονομικός έλεγχος και Διαταγή Πληρωμής κατά του Δημοσίου: νέα δεδομένα ή νέα ζητούμενα;», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 3, Ιούνιος-Ιούλιος 2016, σελ. 334-345.
    • Συγγραφή του άρθρου «Portfolio investments in an EU country under crisis: lessons from the ICSID decision on the case “Prostoba Banka A.S. and Instrokapital SE vs The Hellenic Republic” - The Greek PSI case», International Journal of Diplomacy and Economy, Vol. 3, issue No 2, 2016, σελ. 166-186
    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με τους κ.κ. Α. Μπιτζένη και Β. Βλάχο) «The legal frameowrk for the shadow economy in the European Union», International Journal of Diplomacy and Economy, Vol. 3, issue No 2, 2016, σελ. 131-143
    • Συγγραφή της μελέτης (σε συνεργασία με την κ. Σοφια Μπουτσιούκη) «Inclination of University students towards entrepreneurship: A Greek case study», Journal of Basic and Applied Research International, Vol. 16, issue 4, 2016, σελ 247-264.

    2015

    • Συγγραφή του άρθρου «Κατανομή αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: νομική φύση, όρια, διοικητικός έλεγχος», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 3, Μάιος-Ιουνιος 2015, σελ. 351-361.

    2014

    • Συγγραφή του άρθρου «Europeanization of International Relations Governance: Much ado about nothing?», International Journal of Education and Social Science, Vol.1, issue no 1, 2014, σελ. 28-39.

    2012

    • Συγγραφή του άρθρου «Εξουσιοδοτική Διακυβέρνηση: Ελληνική και ευρωπαϊκή αντίληψη και εμπειρία», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 5, Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2012, σελ. 704-715.

    2011

    • Συγγραφή του άρθρου «Σύνταγμα και Δημοσιονομικοί Κανόνες: Μια δύσκολη σχέση», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, σελ. 11-20.

    2010

    • Συγγραφή του άρθρου «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 53, Απρίλιος 2010, σελ. 28-45.
    • Συγγραφή του άρθρου «Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 30, τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010, σελ. 325 εως 344
    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με την κ. Μ. Πασπάτη) «Θεωρητική Ανάλυση των διαρθρωτικών δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης», Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, τόμος Ι αριθμός 1, Οκτώβριος 2010, σελ. 25 εως 52.
    • "Δημόσιος Προϋπολογισμός: Μια θεσμική προσέγγιση", Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 6, 2010, σ. 57-67

    2009

    • "Εποπτεία και Έλεγχος στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση", Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2009, σ. 519-529
    • Συγγραφή του άρθρου «Αγορανομική Διατίμηση σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης - Τα νέα δεδομένα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, τεύχος 155 (1-2009), Ιανουάριος 2009, σ. 23-25.

    2008

    • Συγγραφή της μελέτης «Reforming the European Budget: An Ongoing Tale», Karamanlis Working Paper No 5 in Hellenic and European Studies, May 2008, The Constantine Karamanlis Chair in Hellenic and Southeastern European Studies, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 55 σελ.

    2007

    • Συγγραφή του άρθρου «Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2007, σ. 541-547
    • Συγγραφή του άρθρου «Προϋπολογισμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Έννοια, Λειτουργίες και Είδη», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, σ. 791-797.

    2006

    • Συγγραφή του άρθρου «Δημοσιονομικός Έλεγχος στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 36, Μάρτιος 2006, σελ. 25-30.
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 1401/2006 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2006, σ. 474-480

    2004

    • Συγγραφή του άρθρου «Χρηματοδότηση Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 33, Ιανουάριος 2004, σελ. 32-51.
    • Συγγραφή του άρθρου «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ένα σημείο τριβής των σύγχρονων ευρωαντλαντικών σχέσεων », Εξωτερικά Θέματα, τεύχος 13, Απρίλιος 2004, σελ. 130-141.
    • Συγγραφή του άρθρου «Ο προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 29, Απρίλιος 2004, σελ. 5-10.
    • Συγγραφή του άρθρου «Υπόθεση Συμφώνου Σταθερότητας: Η θεσμική διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 31, Οκτώβριος 2004, σελ. 29-35.

    2003

    • Συγγραφή του άρθρου «Ο χάρτης 'Αμυνας και Ασφάλειας της Βαλκανικής Χερσονήσου», Εξωτερικά Θέματα, τεύχος 8, Ιανουάριος 2003, σελ. 97-113.
    • Συγγραφή του άρθρου «Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων στο Δημόσιο: Ένα πρόβλημα διαρκείας», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 31, Ιούλιος 2003, σελ. 12-19.
    • Συγγραφή του άρθρου «Common Training Policy and Space (Satellite) Policy: Two Initiatives of the Hellenic Presidency of the European Security and Defence Policy», Defensor Pacis, Vol. 13, Ιούλιος 2003, σελ. 33-40
    • Συγγραφή του άρθρου «Reflections on the European Armaments Agency», Defensor Pacis, Vol. 14, Δεκέμβριος 2003, σελ. 17-29

    2002

    • Συγγραφή του άρθρου «Ανταγωνισμός, Κρατικές Ενισχύσεις και Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις για την προώθηση της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση», Εκσυγχρονισμός (Eταιρεία Kοινωνικών και Oικονομικών Mελετών), τεύχος 5, Ιούνιος 2002, σελ. 9-19.
    • Συγγραφή του άρθρου «Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999): Μια συνοπτική κριτική παρουσίαση», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 27, Ιούλιος 2002, σελ. 30-38.
    • Συγγραφή του άρθρου «Ο προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 24, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 5-12.
    • Συγγραφή του άρθρου «Judicial Review of the Management of Assistance provided by the European Social Fund for the promotion of Employment», European Integratrion Online Papers, (EIOP), Vol. 6 (2002), No 1, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http:/eiop.or.at/eiop/texte/2002-001a.htm από τις 29.1.2002

    2001

    • Συγγραφή του άρθρου «Οι νέες Συνταγματικές Διατάξεις σχετικά με το Δημοσιονομικό έλεγχο των Δημοσίων Δαπανών», Εκσυγχρονισμός (Eταιρεία Kοινωνικών και Oικονομικών Mελετών), τεύχος 2, Ιούλιος 2001, σελ. 3-14.

    2000

    • Συγγραφή του άρθρου «Judicial Review of the Budgetary Authority during the enactment of the European Union's Budget», European Integratrion Online Papers, (EIOP), Vol. 4 (2000), No 7, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http:/eiop.or.at/eiop/texte/2000-007a.htm από τις 19.6.2000
    • Συγγραφή του άρθρου «Tackling fraud affecting the Structural Funds: Some Reflections on the improvement of the current situation», INTER ALIA,τόμος 2,τεύχος 3, 2000,σελ. 18-21

    1999

    • Συγγραφή του άρθρου «Oι νέες ρυθμίσεις για το δημοσιονομικό έλεγχο των πρωτοβαθμίων Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 14, Mάϊος 1999, σελ. 30-39
    • Συγγραφή του άρθρου «The Role of the European Court of Auditors in the Battle against Fraud and Corruption in the European Communities», Journal of Financial Crime, Oκτώβριος 1998, τόμος 6, τεύχος 2, σελ. 178-185
    • Συγγραφή του άρθρου «European Court of Auditors and European Investment Bank: An uneasy relationship», European Public Law, Iούνιος 1999, τόμος 5, τεύχος 2, σελ. 215-225

    1998

    • Συγγραφή του άρθρου «Θέσπιση του Kοινοτικού Προϋπολογισμού - Προβληματισμοί και Προτάσεις», Nομική Eπιθεώρηση, τεύχος 27-28, 1998, σελ. 80-93
    • Συγγραφή του άρθρου «The European Court of Auditors: Perspectives after the Treaty of Amsterdam», INTER ALIA, τόμος 2, τεύχος 1, 1998, σελ. 42-43

    1997

    • Συγγραφή του άρθρου «Διοικητική Eπίλυση Διαφορών Συνταξιοδότησης των Δημοσίων Yπαλλήλων», Eπιθεώρηση Δικαίου Kοινωνικής Aσφαλίσεως, τεύχος 7 (463), 1997,σελ. 412-414
    • Συγγραφή του άρθρου «Tο Eλεγκτικό Συνέδριο των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων», Nομική Eπιθεώρηση, τεύχος 25-26, 1997, σελ. 125-136
    • Συγγραφή του άρθρου «Tο νεο Σώμα Eπιθεωρητών-Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατά το N. 2477/1997», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1997, σελ. 94-104
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στο πρακτικό επεξεργασίας 17/1997 του Συμβουλίου Eπικρατείας σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο δαπανών των O.T.A. από το Eλεγκτικό Συνέδριο, Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1997, σελ. 399-415

    1996

    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 2240/1995 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την συνταξιοδότηση των αγωνιστών Eθνικής Aντίστασης-Προβληματισμός για τα πολιτικά εγκλήματα, Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1996, σ. 87-99
    • Συγγραφή του άρθρου «Eπίλυση Διαφορών που ανακύπτουν κατά τη Συνταξιοδότηση των Πολιτικών Δημοσίων Yπαλλήλων», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου,τεύχος II,1996,σελ. 317-332
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας (σε συνεργασία με τον κ. Xρ. Mακρυκώστα) στην απόφαση 3347/1995 του Συμβουλίου Eπικρατείας σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα κατά τη νομοθεσία περί εξωτερικού εμπορίου και την έκταση του δικαστικού ελέγχου κατά την εκδίκαση ανακοπής του αρ.73§1 του K.E.Δ.E., Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος II, 1996, σελ. 488-499

    1995

    • Συγγραφή του άρθρου «Tο αποκεντρωτικό κεκτημένο κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Eπικρατείας», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος II-III, 1995, σελ. 283-300
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 1211/1995 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης των αξιωματικών των Σωμάτων Aσφαλείας και των Eνόπλων Δυνάμεων, Eφαρμογές Δημοσίου Δίκαιου, τεύχος II-III, 1995, σελ. 383-386
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Επίκαιρα Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου» που διοργάνωσε η Εταιρεία Διοικητικών Μελετών για τα 90 χρόνια της, με θέμα εισήγησης «Η νομολογιακή αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης χρέους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία», (Αθήνα, 26.5.2022) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Φερ. Παναγοπούλου – Κουτνατζή), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022, σελ. 213-235.

     2020

     • Εισηγητής (Speaker) στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία – Κλασσικά ζητήματα και νέα διλήμματα» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα εισήγησης «Δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Επιλογή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή Ευρωπαϊκής Ρήξης;», (Πάτρα, 12-13.4.2019) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Β. Τζέμος), Έκδοση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, 2020, σελ. 158-171.

     2019

     • Εισηγητής (Speaker) στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Δημόσια Διακυβέρνηση – Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα» που διοργανώθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης-Τομέας Διοικητικής Επιστήμης), με θέμα εισήγησης «Πολιτικές Αιρεσιμότητες που θέτει η ΕΕ ως προς τις χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027» (Αθήνα, 31.10-1.11.2018) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Ευ. Μπαλτα), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019, σελ. 689 -704.
     • Εισηγητής (Speaker), σε συνεργασία με τη κ. Σοφία Μπουτσιούκη και τον κ. Νίκο Κουτσουπιά, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα εισήγησης: «Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: Επιλογή Δημιουργίας ή Επιβίωσης» (Λαμία, 28-30.9.2018) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Ε. Καραϊσκου, Γ. Κουτρομάνος), τομος 2, 2019, σελ. 830-835.
     • Εισηγητής (Speaker) στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση» που οργανώθηκε από το Παν/μιο Πειραιά, με θέμα εισήγησης «Εξευρωπαϊσμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η διάσταση της Αξιολόγησης - Πόροι και Αποτελέσματα» (Πειραιάς, 1-3.9.2017) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Φ. Ασδεράκη), Εκδόσεις Σιδέρη, 2019, σελ. 143-151.

     2018

     • Εισηγητής (Speaker) (σε συνεργασία με την κ. Σοφία Μπουτσιούκη) στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα εισήγησης «Μαθαίνοντας (σ)την Πράξη: Μία ερευνητική προσέγγιση της μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ.» (Λευκωσία, 27-28.4.2018) – Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Λ. Συμεού, Θ. Θάνος, Μ. Βρυωνίδης), 2018, σελ. 703-721.

     2016

     • Εισηγητής (Speaker) (σε συνεργασία με την κ. Σοφία Μπουτσιούκη) στο International Conference on International Business 2015 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το Παν/μιο Πειραιά, το University of Messina (Italy), το University of Paris Diderot (France), και το CEDEFOP με θέμα εισήγησης «Entrepreneurial perceptions and attitudes of university students» (Θεσσαλονίκη, 22-24.5.2015) – Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Παν/μίου Μακεδονίας, 2016, σελ. 151-168.

     2013

     • Εισηγητής (Speaker) στο International Conference on International Business 2013 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το Παν/μιο Πειραιά, το University of Messina (Italy), το University of Paris Diderot (France), το Winston-Salem State University of North Carolina (USA) και το CEDEFOP με θέμα εισήγησης «Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των επενδύσεων: Το καθεστώς μετά τη Λισσαβόνα» (Θεσσαλονίκη, 16-28.5.2013) – Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Παν/μίου Μακεδονίας, 2013, σελ. 319-321.

     2012

     • Εισηγητής (Speaker) (σε συνεργασία με την κ. Αναστασία Νικολούδη) στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Το μέλλον της ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα» που οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων με θέμα εισήγησης «Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση: Μια νέα πρόταση για τη διαδικασία της δημοσιονομικής επιλογής» (Δελφοί, 25.2.2012) – Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 115-130.

     2011

     • Εισηγητής (Speaker) στο International Conference on International Business 2011 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το University of Messina (Italy), το University of Picardie (France), και το CEDEFOP με θέμα εισήγησης «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για Στρατηγικές Επενδύσεις στην Ελλάδα (Fast Track): Τα πρώτα βήματα» (Θεσσαλονίκη, 19-21.5.2011) – Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Παρατηρητής Θράκης, 2012, σελ. 157-164.

     2010

     • Εισηγητής (Speaker) στο International Conference on International Business 2010 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το University of Messina (Italy) και το University of Picardie (France), με θέμα εισήγησης «The new budgetary architecture of the EU, in view of the financial and economic crisis» (Θεσσαλονίκη, 22-23.5.2010) - Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2010, σελ. 3-12.

     2009

     • Eισηγητής (Speaker) στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με τίτλο «Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας» που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα εισήγησης «Οι επικείμενες τροποποιήσεις του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας» (Καστοριά, 31.10.2008-2.11.2008) - Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 389 - 401.

     2008

     • Eισηγητής (Speaker) στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα» που οργανώθηκε από το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», με θέμα εισήγησης «Κωνσταντίνος Καραμανλής και Απασχόληση: Πολιτική σκέψη και Κυβερνητικό έργο», (Αθήνα, 5-7.6.2007) - Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος 3ος, Έκδοση Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» 2008, σελ. 124 - 141.

     2004

     • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: Το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004» που οργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα εισήγησης «Η Ελλάδα, η Εκπαιδευτική Πολιτική και η Προοπτική του Ευρωπαϊκού Συντάγματος» (Κρήτη, 20-22.5.2004) - Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος 2ος, Εκδόσεις Κριτική 2004, σελ. 307-313.
     • Άλλα (49 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2023

      • Εισηγητής (Speaker) στη Δημόσια Ακρόαση (Public Hearing) «Towards Cohesion Policy 2.0 – Challenges and Opportunities for the growth and development of the European regions» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με θέμα τοποθέτησης « EU Cohesion Policy: Seeking a new model for better, more effective and results-oriented use of funds», (Βρυξέλλες, 18.7.2023)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διαδικτυακό Συνέδριο «Ποιοτική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή: Πολιτικές και Δράσεις της UNESCO, της ΕΕ και της Ελλάδας» που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς ως όρος ποιοτικής εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο» (29-30.5.2023)
      • Εισηγητής (Speaker) στην εκδήλωση «Η Περιβαλλοντική Απάτη ως αναδυόμενη τάση οικονομικού εγκλήματος» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece) στο πλαίσιο του 31ου Money Show, με θέμα εισήγησης «ESG Fraud & The EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)», (Θεσσαλονίκη, 27-29.1.2023).

      2022

      • Εισηγητής (Speaker) στο ετήσιο Συνέδριο «Managing the Business – Risk of Fraud» του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE Greece), με θέμα εισήγησης « EU Law and Fraud Governance - The integrity element», (Αθήνα, 13.9.2022).
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διαδικτυακό Συνέδριο «Οι Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου στην ΕΕ και στην Ελλάδα σήμερα: Νέες σοβαρές προκλήσεις για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών στο πλαίσιο διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ» (14-15.6.2022)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο «Τα εύθραυστα Θεμελιώδη Δικαιώματα και το Δημόσιο Δίκαιο στον αστερισμό των κρίσεων» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα εισήγησης «Ρυθμίσεις Προστασίας του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ από φαινόμενα Απάτης», (Χανιά, 29-30.4.2022).
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διαδικτυακό Συνέδριο «2022 ACFE Fraud Conference Europe» που διοργάνωσε η Association of Certified Fraud Examiners(ACFE) με θέμα εισήγησης «Anti-Fraud Arrangements for the Protection of the EU Recovery Fund» (6-8.4.2022).

      2021

      • Εισηγητής (Speaker) στο 3o Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο «Σύνορα: Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Διαστάσεις» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, με θέμα εισήγησης «Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ: Μια δημοσιονομική διερεύνηση», (Ρόδος, 11-13.9.2021).
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Οι δράσεις της UNESCO για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των 17 στόχων αειφόρου ανάπτυξης» που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Just Transition Mechanism: A tool for sustainable regions & cities in the EU» (23.5.2021, 31.5.2021, 7.6.2021)
      • Παρεμβαίνων (Discussant) στο Διαδικτυακό Συνέδριο "Italy and Greece: Two Case Studies for Chinese Involvement in Southern Europe”, που διοργάνωσε το Center for the Study of Europe - Frederick S. Pardee School of Global Studies, Boston University, με αντικείμενο παρέμβασης νομικά ζητήματα σχετικά με την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και τη διεθνοπολιτική και οικονομική διάσταση της (Boston, 16.4.2021)
      • Παρεμβαίνων (Discussant) στο Διαδικτυακό Συνέδριο "International Human Rights Litigation in Europe and Its Limits" που διοργάνωσε το Center for the Study of Europe - Frederick S. Pardee School of Global Studies, Boston University, με αντικείμενο παρέμβασης νομικά ζητήματα σχετικά με την δικαστική δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς και για τη χρήση δημοσιονομικών δεδομένων για τη διαπίστωση της σύννομης δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής (Boston, 25.3.2021)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διαδικτυακό Συνέδριο "Social exclusion, vulnerable groups and the new EU Social Rights Pillar" που διοργάνωσε τo Έργο Jean Monnet (Εrasmus+) «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία- EU VaDis» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), με θέμα εισήγησης "The interaction between the EU budget and the EU Social Rights Pillar" (Παν/μιο Μακεδονίας, 5-6.3.2021)

      2020

      • Εισηγητης (Speaker) στη Διαδικτυακή Ημερίδα "Οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στις χώρες των Βαλκανίων" που διοργάνωσε το ΕλληνοΣερβικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Οικονομικές Επιπτώσεις του COVID-19 - Η ελληνική εμπειρία» (Θεσσαλονίκη, 2.12.2020).
      • Εισηγητής (Speaker) στο Virtual Συνέδριο "Virtual Anti-Fraud Tech Fair- International Fraud Awareness Week 2020" που διοργάνωσε, υπό μορφή webinar, η ACFE/Greece (Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης) με την υποστήριξη και της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Παν/μίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης "Combating fraud in the projects financed by the EU Structural Funds" (Αθήνα,15-21.11.2020)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 7ο Ετήσιο (Διαδικτυακό) Συνέδριο «Δημόσιο Δίκαιο: Ανακτώντας το χαμένο έδαφος» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα εισήγησης «Το Δικαίωμα των Πολιτών στον Έλεγχο της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης: Μια νέα θεσμική πρόκληση», (30.6 – 1.7.2020).

      2019

      • Εισηγητής (Speaker) στο 13ο International Conference on Sustainable Development, που οργανώθηκε από το Ontario International Development Agency (OIDA), το International Centre for Interdisciplinary Research in Law (ICIRL) στο Laurentian University και το Montclair State Univrsity, με θέμα εισήγησης «The Cost of Justice in the European Union: A budgetary analysis of the performance of the Court of Justice of the EU», (Harvard University/Boston, 10-11.12.2019)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία – Κλασσικά ζητήματα και νέα διλήμματα» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα εισήγησης «Δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Επιλογή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή Ευρωπαϊκής Ρήξης;», (Πάτρα, 12-13.4.2019)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 2ο Συνέδριο «Οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου» που οργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς τις ΜΚΟ» (Θεσσαλονίκη, 18.3.2019)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Migrations & Valeurs Europeennes» που οργανώθηκε από το Δίκτυο Jean Monnet GovUnet (συντονιστής Πανεπιστήμιο Αιγαίου), με θέμα εισήγησης «EU spending on the migration/refugee crisis: Value for money or Money Show» (Παρίσι, 28.2-1.3.2019)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διεθνές Συνέδριο «Democracy in Crisis» που διοργάνωσε η Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Δημοκρατία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με θέμα εισήγησης «Το δικαίωμα στη χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση: Πολιτική Επιλογή ή Δημοκρατική Επιταγή;» (Αθήνα, 30.1-1.2.2019)

      2018

      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Καταπολέμηση της Απάτης – Βελτίωση της Διακυβέρνησης» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece), με θέμα εισήγησης «Μηχανισμοί καταπολέμησης απάτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», (Θεσσαλονίκη, 8.11.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) στην 46η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Νήσων της Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψης των Περιφερειακών Παράκτιων/Θαλάσσιων Περιοχών που οργανώθηκε από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Madeira με θέμα εισήγησης «Future of Europe: EU Governance and the role of Regions and Local Authorties» (Madeira-Portugal, 17-19.10.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διεθνές Συνέδριο «Greek American relations: Evolving regional challenges and opportunities», που οργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «US Foreign Investments in Greece: A brief overview of the legal framework» (Θεσσαλονίκη, 14.9.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) (σε συνεργασία με την κ. Ελευθερία Φτακλάκη) στο 16ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο «Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: σύγχρονες προκλήσεις» που οργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA), με θέμα εισήγησης «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την ΕΕ: Εξελίξεις, Προβληματισμοί και Προτάσεις» (Αθήνα, 22-23.6.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Διεθνές Συνέδριο «Social Rights Pillar and Youth Policy in the EU» που οργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «EU Youth Policy and Employment» (Θεσσαλονίκη, 16-17.5.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Δημοκρατία και Διαφθορά», που διοργάνωσε η Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Δημοκρατία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με θέμα εισήγησης «Η διαφθορά στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Οι κίνδυνοι και τα μέτρα αντιμετώπισης» (Θεσσαλονίκη, 26.4.2018)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 1ο Συνέδριο «Το Μέλλον της Ευρώπης» που οργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Ευρήματα των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - Το παράδειγμα των περιορισμένων αποτελεσμάτων των προενταξιακών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στην Τουρκία για την εναρμόνιση της με το ευρωπαϊκό/κοινοτικό κεκτημένο» (Θεσσαλονίκη, 16.3.2018)

      2017

      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Εργαστήριο Δεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης), το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Επμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, με θέμα εισήγησης «Νομική Διάσταση της Νησιωτικότητας: Ερμηνεία των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ» (Πειραιάς, 26-27.5.2017)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια βίου Μάθηση», που οργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Η Διαδικασία της Bologna: Νέοι Στόχοι» (Θεσσαλονίκη, 25.5.2017)
      • Εισηγητής (Speaker) στο International Conference on International Business 2017 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το Παν/μιο Πειραιά, το University of Messina (Italy), το University of Paris Diderot (France), και το CEDEFOP με θέμα εισήγησης «Excessive Deficit Process as a basis for a Fiscal Union: Lessons from the EU Auditors' point of view » (Θεσσαλονίκη, 18-21.5.2017)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Combating Corruption – OECD and EU Policies», που οργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «The EU Policy for the protection of its fiscal interests against corruption» (Θεσσαλονίκη, 28.4.2017)
      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος και της ανθρωπιστικής κρίσης» που οργανώθηκε από την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» και το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με θέμα εισήγησης «Οι επιχειρήσεις της ΕΕ για την ανάσχεση και τον έλεγχο των προσφυγικών ροών», (Θεσσαλονίκη, 3.4.2017)

      2016

      • Εισηγητής (Speaker) στο 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Πολιτική, Τουρισμός και Επικοινωνία», που οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με θέμα εισήγησης «Επιπτώσεις του μεταναστευτικού ζητήματος στον Τουρισμό και την Ασφάλεια: Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ρόδος, Κως, 20-22.10.2016)
      • Εισηγητής (Speaker) στην 36η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Νήσων της Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψης των Περιφερειακών Παράκτιων/Θαλάσσιων Περιοχών που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα εισήγησης «Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική: Η προσπάθεια να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπισμού» (Ρόδος, 19-20.5.2016)
      • Εισηγητής (Speaker) στο 2ο Συνέδριο “Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές» που οργανώθηκε υπό την αιγίδα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Θήρας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με θέμα εισήγησης «Η διάσταση της νησιωτικότητας στις νομικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (Σαντορίνη, 13-14.5.2016)
      • Εισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα με τίτλο «Η Διαχείριση των Προσφυγικών Ροών στη Βόρεια Ελλάδα» που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Μακεδονίας – Θράκης) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με θέμα εισήγησης «Η θέση της ΕΕ στο προσφυγικό ζήτημα: Μια κριτική ανάλυση» (Θεσσαλονίκη, 10.3.2016)
      • Εισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό Ζήτημα στην Ελλάδα» που οργανώθηκε από τη Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Παν/μιου Μακεδονίας και τη Περιφερειακή Δνση Α’θμιας και Β’βθιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα εισήγησης «Οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση» (Θεσσαλονίκη, 13.2.2016)

      2013

      • Εισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο με τίτλο «Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Κρίσης» που οργανώθηκε από την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα εισήγησης «Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο: Ελπίδα ή Νέμεσις», (Θεσσαλονίκη, 25.4.2013).

      2012

      • Εισηγητής (Speaker) (σε συνεργασία με την κ. Αναστασία Νικολούδη) στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Comparing and contrasting “Europeanization”: concepts and experiences» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα εισήγησης «EU Governance of International Relations: Effects on Europeanization», (Αθήνα, 14-16.5.2012).

      2011

      • Εισηγητής (Speaker) στην ημερίδα με τίτλο «Η Άνοιξη του Ισλάμ: Πολιτικές και Οικονομικές Επιπτώσεις» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλάμ: Μια αξιοπρόσεκτη σχέση» (Θεσσαλονίκη, 14.4.2011)

      2010

      • Eισηγητής (Speaker) στην ημερίδα με τίτλο «Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, με θέμα εισήγησης «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως μηχανισμός διαχείρισης της δημοσιονομικής κρίσης» (Θεσσαλονίκη, 30.1.2010)

      2008

      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «MedEconomics Forum - Η λήψη αποφάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω συνδυασμού κλινικών και οικονομικών δεδομένων» που οργανώθηκε από την εταιρία Boehringer Ingelheim, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα εισήγησης «Η τιμολόγηση των φαρμάκων στην Ελλάδα» (Αθήνα, 28.3.2008)

      2006

      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και Περιφερειακή Ανάπτυξη» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών του Δήμου Βέροιας με θέμα εισήγησης «Επιχειρησιακά Προγράμματα στον Τομέα της Παιδείας και Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Βέροια, 24.6.2006)
      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα «Developments and Opportunities in Life Long Learning» που οργανώθηκε από το British Council, με θέμα εισήγησης «European and Greek Life Long Learning Policy: Institutions and Perspectives» (Θεσσαλονίκη, 10.3.2006)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Digital Greece: Setting Technology in its right dimension» που οργανώθηκε από το περιοδικό «Economist», με θέμα εισήγησης «How Broadband can pave the way for Education, e-Learning and new Skills» (Αθήνα, 1.11.2006)

      2005

      • Eισηγητής (Speaker) στο 1ο Συμπόσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Ελλάδα που οργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, με θέμα εισήγησης «Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοδότηση Έρευνας: Η εμπειρία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Αθήνα, 27-28.1.2005)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες στη Δια βίου Μάθηση» που οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα εισήγησης «Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο στη Δια Βίου Μάθηση» (Λαμία, 16-17.4.2005)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «New Investment Opportunities in Greece through Public-Private Partnerships» που οργανώθηκε από το περιοδικό «Economist», με θέμα εισήγησης «Developing & Financing Education through Public-Private Partnerships» (Αθήνα, 20-21.10.2005)

      2004

      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και οι προοπτικές ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που οργανώθηκε από τον Όμιλο Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με θέμα εισήγησης «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και οι προοπτικές ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η διάσταση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αθήνα, 25.6.2004)
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font