Σκιαδάς Δημήτριος
 • 2310-891354
 • dskiadas uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 328

  Σκιαδάς Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997)
  • Μaster of Jurisprudence, University of Durham, UK (1998)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, University of Durham, UK (2001)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό - Ουσιαστικό)
  • Δημοσιονομικά Θέματα - Δημόσιο Λογιστικό
   Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης
   Διαρθρωτικές Δράσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
   Δημόσιο Δίκαιο - Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών
   Ευρωπαϊκή Πολιτική Aμυνας και Ασφάλειας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION
   (IPA105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (Δ17007-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της λειτουργίας των θεσμών του διεθνούς
  εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών όπως προκύπτουν από διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες και τη νομολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Στο μάθημα ειδικότερα εξετάζονται οι πηγές του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και η λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με έμφαση στις επιμέρους συμφωνίες του (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, καταγωγή εμπορευμάτων, φυτοϋγειονομική προστασία, τεχνικά πρότυπα κλπ.). Επίσης επιλέγονται οι παράλληλοι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 27 κρατών μελών και αφορούν την αντιμετώπιση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των φορολογικών διακρίσεων, καθώς και την απελευθέρωση της διακίνησης των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών άμεσων επενδύσεων (ορισμοί, διακρίσεις, μορφή και εξέλιξη των σχετικών ρυθμίσεων μέχρι σήμερα), μαζί με τους μηχανισμούς επίλυσης των σχετικών διαφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μαζί με τις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν την αποστολή, οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών χρηματοδότησης της διεθνούς ανάπτυξης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

   

  INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

  The aim of the course is the analysis of the institutions of the international commerce and the economic relations between states on the basis of international multilateral treaties and the case law of judicial bodies of international organisations. In the first part, we examine the sources of the International Economic Law and the function of World Trade Organisation with emphasis on its agreements (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, SPS, technical norms, origin of goods). In the second part we examine the parallel rules that apply in the European Community (abolition of customs duties, quantity restrictions and tax discrimination as well as the liberalisation of movement of services and of persons). In the third part we examine how the International Monetary Fund and the World Bank function.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (MES203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   (ΝΕΠ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε
   (ΔΕ3009)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (Δ26015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η διαχρονική σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγάλου εύρους πρωτοβουλιών και δράσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι αναμφίβολη. Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της. Γι' αυτό το λόγο η μελέτη επίκαιρων ζητημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά νέο ενδιαφέρον. Στο μάθημα αναλύονται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και οι εξειδικευμένες στρατηγικές και πολιτικές διαφόρων διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δια βίου μάθησης με έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις τους. Ιδιαίτερη εστίαση γίνεται σε ειδικότερα θέματα, όπως η ποιότητα και η πιστοποίηση της εκπαίδευσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και οι επιπτώσεις της σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων, η διαμόρφωση και διεθνοποίηση της αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κλπ. Το μάθημα προσεγγίζοντας ειδικές θεματικές της διεθνούς και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπεί στη διαμόρφωση από τους φοιτητές του κατάλληλου γνωστικού υποβάθρου και στην ανάπτυξη από μέρους τους της ικανότητας να δρουν ως φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης σχετικών πολιτικών και δράσεων κατά τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά εργασίας.

  • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΕΛΕ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
   (ΔΕ4016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά μια γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της σύγκλισης και άλλων συναφών εννοιών, όπως ο συντονισμός και η εναρμόνιση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις πολιτικές οικονομικής σύγκλισης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κοινή και Ενιαία Αγορά, η Τελωνιακή Ένωση, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Φορολογική Πολιτική και η επίδραση αυτών στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται θέματα όπως ο φορολογικός ανταγωνισμός στην ΕΕ, η αναγκαιότητα δημοσιονομικών κανόνων στα πλαίσια της ΟΝΕ, και η διαχείριση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Κατά την ανάλυση έμφαση δίδεται τόσο τις πολιτικές όσο και στις οικονομικές πτυχές αυτών των θεμάτων. Το τρίτο μέρος αφορά στη διεθνή χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται για αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η Συμφωνία της Κοτονού (πρωην συμβάσεις Λομέ), το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις, τα αυτοτελή προγράμματα όπως MEDA, ALA, TACIS, CARDS, και οι μορφές της χρηματοδοτικής υποστήριξης (δάνεια, εγγυήσεις δανείων, άμεσες πληρωμές ως επιχορηγήσεις, δωρεές ή χορηγίες, κλπ) μαζί με το πολιτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (ΔΕ5007-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζει στη λειτουργία των κανόνων και του προϋπολογισμού της ΕΕ ως
  ένα εργαλείο υποστήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών που υλοποιούν τα κράτη μέλη
  στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρύθμισης. Το μάθημα διακρίνεται σε
  δυο μέρη:
  Στην αρχή του πρώτου μέρους εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ρυθμιστικής
  διακυβέρνησης, η έννοια της ρύθμισης ως εργαλείο εφαρμογής πολιτικών, καθώς και τα
  είδη και τα μέσα της ρύθμισης. Αυτή η εξέταση εμβαθύνεται περισσότερο με αναφορά
  στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Το σχήμα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης
  της ΕΕ επίσης αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η
  ανάλυσης της πιστοποίησης συμβατότητας μεταξύ ρυθμιστικής και δημοσιονομικής
  διακυβέρνησης στην ΕΕ, ενώ αναφορά γίνεται και στο σχήμα ελέγχου τήρησης των
  ρυθμίσεων σε θεσμικό και δημοσιονομικό επίπεδο.
   Το δεύτερο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση του συνολικού
  πλαισίου που έχει θεσπίσει η ΕΕ ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να
  υλοποιήσουν τις εθνικές πολικές μεταρρύθμισης (Στρατηγική Λισσαβόνας εως το
  2010, Ευρώπη 2020 από το 2010). Δίδεται έμφαση στις επιλογές που κάνουν τα
  Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Το μάθημα
  περιλαμβάνει μια ανάλυση της διαχείρισης των πόρων που διαθέτει η ΕΕ προς τα
  κράτη μέλη ώστε να τα υποστηρίξει στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων
  μεταρρύθμισης.

   

  EU REGULATORY AND BUDGETARY GOVERNANCE & NATIONAL CHOICES (COURSE OF THE JEAN MONNET CHAIR)

  This course examines the historical development of the EU structural actions, starting from the early years of the European Communities till today, and their inter-relation to the EU cohesion policy and the overall regional policy of the Union. Emphasis is given to the way used by the national governments of the member states in order to incorporate these actions in the national cohesion strategies. Another point of interest is the effect of the national governments' approach regarding European Integration, on these structural actions, during the process of finalizing the financial perspectives of the European Union.  

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
   (Δ1-28013)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα δημόσια έσοδα (όπως η φορολογία και τα δημόσια δάνεια) και τις δημόσιες δαπάνες, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προϋπολογισμός, είσπραξη εσόδων, διενέργεια δαπανών, έλεγχος διαδικασιών, κλπ), και γενικότερα το μοντέλο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ελλάδας. Παράλληλα εξετάζεται το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με έμφαση σε θέματα όπως η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (σύστημα ίδιων πόρων), οι αρχές του προϋπολογισμού, η διαδικασία επί του προϋπολογισμού, η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών αδικημάτων.

  • ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
   (EOD5115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (Δ17006-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζεται ο τρόπος σχεδιασμού κα εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα εξετάζονται ο προσδιορισμός των περιφερειών, οι προτεραιότητες που τίθενται κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής, το πλαίσιο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (αναπτυξιακός νόμος, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) καθώς και η μέχρι σήμερα απόδοση πολιτικών επιλογών περιφερειακής ανάπτυξης που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΜΔΕ0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΕΛΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (13 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Θεωρία Δημοσίων Δαπανών: Επιλογές και Θεσμοί Δημοσίων Δαπανών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ. 213

   2007

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε Ν. Μαραβέγιας, Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.) Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση - Οργάνωση και Πολιτικές 50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ. 267-288.
   • Συγγραφή της μονογραφίας: «Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας: Θεσμοί Ανάπτυξης για τη σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση», Σειρά Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2007, σελ. 107

   2006

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Η Θεσμική Διάσταση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εξοπλισμών» σε Δ. Κ. Ξενάκης, Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.) Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2006, σελ. 297-311.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Χρηματοδότηση Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα» σε Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ρ. Παναγιωτοπούλου (επιμ.) Κοινωνικές Εξελίξεις στην σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, Εκπαίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 67-100.
   • Συγγραφή των κεφαλαίων 369 εως 381 «Financial Provisions of the Treaty on the European Community, Art. 268 - 280» σε H. Smit, P. Herzog, Chr. Campbell, G. Zagel (επιμ.), Smit & Herzog on The Law of the European Union, New Jersey: LexisNexis, 2006, Vol. 4, σελ. 369-1 εως 381-9 (έκδοση με κινητά φύλλα, διαρκώς ανανεούμενη).

   2005

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Φαινόμενα Διαφθοράς κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε Κλ. Κουτσούκης, Π. Σκλιάς (επιμ.) Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση και την Πολιτική, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2005, σελ. 509-519.
   • Συγγραφή του κεφαλαίου "Judicial, Controlling and Advisory Institutions", σε Peter van der Hoek (επιμ.), Handbook of Public Administration and Public Policy in Europe, New York: Taylor & Francis, 2005, σελ. 197-230.

   2004

   • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ο δικαϊκός χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Ρεπουμπλικανισμού» σε Κ. Α. Λάβδας, Δ. Ν. Χρυσοχόου (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία - Η πρόκληση του Ρεπουμπλικανισμού, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 235-279.
   • Συγγραφή του βιβλίου (σε συνεργασία με τον Δρα Ηλία Ηλιόπουλο): «Πολιτικο-Στρατιωτικές Σχέσεις και Αμυντική Διλπωματία: Θεωρητική, Συγκριτική και Θεσμική Ανάλυση», Σειρά Θέματα Πολιτικής και ʼμυνας του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας No 20, Αθήνα, 2004, σελ. 112

   2003

   • Συγγραφή του βιβλίου (σε συνεργασία με τους κ.κ. Γ. Βερναδάκη και Π. Πλιάκα): «Για μια Πολιτική Προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμηση της Ανεργίας: Θέσεις και Προτάσεις», Σειρά Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2003, σελ. 103

   2000

   • Συγγραφή της μονογραφίας: "European Court of Auditors: The financial conscience of the European Union", Σειρά European Dossiers του Πανεπιστημίου του North London, Kogan Page Publishers, London, 2000, σελ. 110

   1999

   • Συγγραφή της μονογραφίας: "H Δωδεκάδελτος Επιγραφή της Γόρτυνας", Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Aθήνα, 1999, σελ. 64
   • Επιστημονικά Περιοδικά (41 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • Συγγραφή του άρθρου «Σύνταγμα και Δημοσιονομικοί Κανόνες: Μια δύσκολη σχέση», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, σελ. 11-20.

    2010

    • Συγγραφή του άρθρου «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 53, Απρίλιος 2010, σελ. 28-45.
    • Συγγραφή του άρθρου «Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμος 30, τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010, σελ. 325 εως 344
    • Συγγραφή του άρθρου (σε συνεργασία με την κ. Μ. Πασπάτη) «Θεωρητική Ανάλυση των διαρθρωτικών δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης», Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, τόμος Ι αριθμός 1, Οκτώβριος 2010, σελ. 25 εως 52.
    • "Δημόσιος Προϋπολογισμός: Μια θεσμική προσέγγιση", Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 6, 2010, σ. 57-67

    2009

    • "Εποπτεία και Έλεγχος στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση", Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2009, σ. 519-529
    • Συγγραφή του άρθρου «Αγορανομική Διατίμηση σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης - Τα νέα δεδομένα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, τεύχος 155 (1-2009), Ιανουάριος 2009, σ. 23-25.

    2008

    • Συγγραφή της μελέτης «Reforming the European Budget: An Ongoing Tale», Karamanlis Working Paper No 5 in Hellenic and European Studies, May 2008, The Constantine Karamanlis Chair in Hellenic and Southeastern European Studies, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 55 σελ.

    2007

    • Συγγραφή του άρθρου «Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2007, σ. 541-547
    • Συγγραφή του άρθρου «Προϋπολογισμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Έννοια, Λειτουργίες και Είδη», Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, σ. 791-797.

    2006

    • Συγγραφή του άρθρου «Δημοσιονομικός Έλεγχος στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 36, Μάρτιος 2006, σελ. 25-30.
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 1401/2006 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Eφημερίδα Διοκητικού Δικαίου, τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2006, σ. 474-480

    2004

    • Συγγραφή του άρθρου «Χρηματοδότηση Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 33, Ιανουάριος 2004, σελ. 32-51.
    • Συγγραφή του άρθρου «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ένα σημείο τριβής των σύγχρονων ευρωαντλαντικών σχέσεων », Εξωτερικά Θέματα, τεύχος 13, Απρίλιος 2004, σελ. 130-141.
    • Συγγραφή του άρθρου «Ο προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 29, Απρίλιος 2004, σελ. 5-10.
    • Συγγραφή του άρθρου «Υπόθεση Συμφώνου Σταθερότητας: Η θεσμική διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 31, Οκτώβριος 2004, σελ. 29-35.

    2003

    • Συγγραφή του άρθρου «Ο χάρτης 'Αμυνας και Ασφάλειας της Βαλκανικής Χερσονήσου», Εξωτερικά Θέματα, τεύχος 8, Ιανουάριος 2003, σελ. 97-113.
    • Συγγραφή του άρθρου «Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων στο Δημόσιο: Ένα πρόβλημα διαρκείας», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 31, Ιούλιος 2003, σελ. 12-19.
    • Συγγραφή του άρθρου «Common Training Policy and Space (Satellite) Policy: Two Initiatives of the Hellenic Presidency of the European Security and Defence Policy», Defensor Pacis, Vol. 13, Ιούλιος 2003, σελ. 33-40
    • Συγγραφή του άρθρου «Reflections on the European Armaments Agency», Defensor Pacis, Vol. 14, Δεκέμβριος 2003, σελ. 17-29

    2002

    • Συγγραφή του άρθρου «Ανταγωνισμός, Κρατικές Ενισχύσεις και Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις για την προώθηση της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση», Εκσυγχρονισμός (Eταιρεία Kοινωνικών και Oικονομικών Mελετών), τεύχος 5, Ιούνιος 2002, σελ. 9-19.
    • Συγγραφή του άρθρου «Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999): Μια συνοπτική κριτική παρουσίαση», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 27, Ιούλιος 2002, σελ. 30-38.
    • Συγγραφή του άρθρου «Ο προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 24, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 5-12.
    • Συγγραφή του άρθρου «Judicial Review of the Management of Assistance provided by the European Social Fund for the promotion of Employment», European Integratrion Online Papers, (EIOP), Vol. 6 (2002), No 1, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http:/eiop.or.at/eiop/texte/2002-001a.htm από τις 29.1.2002

    2001

    • Συγγραφή του άρθρου «Οι νέες Συνταγματικές Διατάξεις σχετικά με το Δημοσιονομικό έλεγχο των Δημοσίων Δαπανών», Εκσυγχρονισμός (Eταιρεία Kοινωνικών και Oικονομικών Mελετών), τεύχος 2, Ιούλιος 2001, σελ. 3-14.

    2000

    • Συγγραφή του άρθρου «Judicial Review of the Budgetary Authority during the enactment of the European Union's Budget», European Integratrion Online Papers, (EIOP), Vol. 4 (2000), No 7, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http:/eiop.or.at/eiop/texte/2000-007a.htm από τις 19.6.2000
    • Συγγραφή του άρθρου «Tackling fraud affecting the Structural Funds: Some Reflections on the improvement of the current situation», INTER ALIA,τόμος 2,τεύχος 3, 2000,σελ. 18-21

    1999

    • Συγγραφή του άρθρου «Oι νέες ρυθμίσεις για το δημοσιονομικό έλεγχο των πρωτοβαθμίων Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης», Διοικητική Eνημέρωση, τεύχος 14, Mάϊος 1999, σελ. 30-39
    • Συγγραφή του άρθρου «The Role of the European Court of Auditors in the Battle against Fraud and Corruption in the European Communities», Journal of Financial Crime, Oκτώβριος 1998, τόμος 6, τεύχος 2, σελ. 178-185
    • Συγγραφή του άρθρου «European Court of Auditors and European Investment Bank: An uneasy relationship», European Public Law, Iούνιος 1999, τόμος 5, τεύχος 2, σελ. 215-225

    1998

    • Συγγραφή του άρθρου «Θέσπιση του Kοινοτικού Προϋπολογισμού - Προβληματισμοί και Προτάσεις», Nομική Eπιθεώρηση, τεύχος 27-28, 1998, σελ. 80-93
    • Συγγραφή του άρθρου «The European Court of Auditors: Perspectives after the Treaty of Amsterdam», INTER ALIA, τόμος 2, τεύχος 1, 1998, σελ. 42-43

    1997

    • Συγγραφή του άρθρου «Διοικητική Eπίλυση Διαφορών Συνταξιοδότησης των Δημοσίων Yπαλλήλων», Eπιθεώρηση Δικαίου Kοινωνικής Aσφαλίσεως, τεύχος 7 (463), 1997,σελ. 412-414
    • Συγγραφή του άρθρου «Tο Eλεγκτικό Συνέδριο των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων», Nομική Eπιθεώρηση, τεύχος 25-26, 1997, σελ. 125-136
    • Συγγραφή του άρθρου «Tο νεο Σώμα Eπιθεωρητών-Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατά το N. 2477/1997», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1997, σελ. 94-104
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στο πρακτικό επεξεργασίας 17/1997 του Συμβουλίου Eπικρατείας σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο δαπανών των O.T.A. από το Eλεγκτικό Συνέδριο, Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1997, σελ. 399-415

    1996

    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 2240/1995 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την συνταξιοδότηση των αγωνιστών Eθνικής Aντίστασης-Προβληματισμός για τα πολιτικά εγκλήματα, Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος I, 1996, σ. 87-99
    • Συγγραφή του άρθρου «Eπίλυση Διαφορών που ανακύπτουν κατά τη Συνταξιοδότηση των Πολιτικών Δημοσίων Yπαλλήλων», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου,τεύχος II,1996,σελ. 317-332
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας (σε συνεργασία με τον κ. Xρ. Mακρυκώστα) στην απόφαση 3347/1995 του Συμβουλίου Eπικρατείας σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα κατά τη νομοθεσία περί εξωτερικού εμπορίου και την έκταση του δικαστικού ελέγχου κατά την εκδίκαση ανακοπής του αρ.73§1 του K.E.Δ.E., Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος II, 1996, σελ. 488-499

    1995

    • Συγγραφή του άρθρου «Tο αποκεντρωτικό κεκτημένο κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Eπικρατείας», Eφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος II-III, 1995, σελ. 283-300
    • Συγγραφή του σχολίου νομολογίας στην απόφαση 1211/1995 του Eλεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης των αξιωματικών των Σωμάτων Aσφαλείας και των Eνόπλων Δυνάμεων, Eφαρμογές Δημοσίου Δίκαιου, τεύχος II-III, 1995, σελ. 383-386
    • Συνέδρια (4 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • Εισηγητής (Speaker) στο International Conference on International Business 2010 που οργανώθηκε από το Παν/μιο Μακεδονίας, το University of Messina (Italy) και το University of Picardie (France), με θέμα εισήγησης «The new budgetary architecture of the EU, in view of the financial and economic crisis» (Θεσσαλονίκη, 22-23.5.2010) - Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2010, σελ. 3-12.

     2009

     • Eισηγητής (Speaker) στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με τίτλο «Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας» που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα εισήγησης «Οι επικείμενες τροποποιήσεις του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας» (Καστοριά, 31.10.2008-2.11.2008) - Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 389 - 401.

     2008

     • Eισηγητής (Speaker) στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα» που οργανώθηκε από το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», με θέμα εισήγησης «Κωνσταντίνος Καραμανλής και Απασχόληση: Πολιτική σκέψη και Κυβερνητικό έργο», (Αθήνα, 5-7.6.2007) - Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος 3ος, Έκδοση Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» 2008, σελ. 124 - 141.

     2004

     • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: Το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004» που οργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα εισήγησης «Η Ελλάδα, η Εκπαιδευτική Πολιτική και η Προοπτική του Ευρωπαϊκού Συντάγματος» (Κρήτη, 20-22.5.2004) - Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος 2ος, Εκδόσεις Κριτική 2004, σελ. 307-313.
     • Άλλα (9 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2010

      • Eισηγητής (Speaker) στην ημερίδα με τίτλο «Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, με θέμα εισήγησης «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως μηχανισμός διαχείρισης της δημοσιονομικής κρίσης» (Θεσσαλονίκη, 30.1.2010)

      2008

      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «MedEconomics Forum - Η λήψη αποφάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω συνδυασμού κλινικών και οικονομικών δεδομένων» που οργανώθηκε από την εταιρία Boehringer Ingelheim, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα εισήγησης «Η τιμολόγηση των φαρμάκων στην Ελλάδα» (Αθήνα, 28.3.2008)

      2006

      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και Περιφερειακή Ανάπτυξη» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών του Δήμου Βέροιας με θέμα εισήγησης «Επιχειρησιακά Προγράμματα στον Τομέα της Παιδείας και Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Βέροια, 24.6.2006)
      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα «Developments and Opportunities in Life Long Learning» που οργανώθηκε από το British Council, με θέμα εισήγησης «European and Greek Life Long Learning Policy: Institutions and Perspectives» (Θεσσαλονίκη, 10.3.2006)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Digital Greece: Setting Technology in its right dimension» που οργανώθηκε από το περιοδικό «Economist», με θέμα εισήγησης «How Broadband can pave the way for Education, e-Learning and new Skills» (Αθήνα, 1.11.2006)

      2005

      • Eισηγητής (Speaker) στο 1ο Συμπόσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Ελλάδα που οργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, με θέμα εισήγησης «Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοδότηση Έρευνας: Η εμπειρία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Αθήνα, 27-28.1.2005)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες στη Δια βίου Μάθηση» που οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα εισήγησης «Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο στη Δια Βίου Μάθηση» (Λαμία, 16-17.4.2005)
      • Eισηγητής (Speaker) στο Συνέδριο «New Investment Opportunities in Greece through Public-Private Partnerships» που οργανώθηκε από το περιοδικό «Economist», με θέμα εισήγησης «Developing & Financing Education through Public-Private Partnerships» (Αθήνα, 20-21.10.2005)

      2004

      • Eισηγητής (Speaker) στην Ημερίδα με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και οι προοπτικές ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που οργανώθηκε από τον Όμιλο Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με θέμα εισήγησης «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και οι προοπτικές ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η διάσταση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αθήνα, 25.6.2004)