Αναστολή Σπουδών


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, ζητώντας αναστολή σπουδών για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων ή συγγενών τους μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγους στράτευσης ή σοβαρούς οικονομικούς λόγους και για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, δηλαδή έως και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά.Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτόματα στο Τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Γραμματεία του Τμήματοςεπισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται οι ανωτέρω λόγοι,

 είτε με ηλεκτρονική αποστολή στο email της Γραμματείας ecosecr@uom.edu.gr

 είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες

 είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή

 Η αίτηση κατατίθεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου για το οποίο ζητείται η έναρξη της διακοπής και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του εξαμήνου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση αναστολής σπουδών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους.

Μετά την έγκριση της Αίτησης οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι:

Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα

 Βεβαίωση μη εκκρεμότητας με Εύδοξο και Βιβλιοθήκη

 Διαγραφή από τις φοιτητικές εστίες (εάν διέμεναν εκεί)

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων.

Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθεται όλη η σχετική νομοθεσία και το υπόδειγμα της Αίτησης:

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font