Αναστολή Σπουδών


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, ζητώντας αναστολή σπουδών για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων ή συγγενών τους μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγους στράτευσης ή σοβαρούς οικονομικούς λόγους και για για άρτιο αριθμό εξαμήνων, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, δηλαδή έως και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά.Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτόματα στο Τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται οι ανωτέρω λόγοι,

 είτε με ηλεκτρονική αποστολή στο email της Γραμματείας ecosecr@uom.edu.gr

 είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες

 είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή

 Η αίτηση κατατίθεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου για το οποίο ζητείται η έναρξη της διακοπής και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του εξαμήνου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση αναστολής σπουδών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους.

Μετά την έγκριση της Αίτησης οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι:

Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα

 Βεβαίωση μη εκκρεμότητας με Εύδοξο και Βιβλιοθήκη

 Διαγραφή από τις φοιτητικές εστίες (εάν διέμεναν εκεί)

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων.

Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθεται όλη η σχετική νομοθεσία και το υπόδειγμα της Αίτησης:

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font