Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών- ΕΡ.Ο.Κ.Ε. (Laboratory of Economic and Social Research -L.E.S.R.)


Το εργαστήριο «Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών - ΕΡ.Ο.Κ.Ε.»/ «Laboratory of Economic and Social Research -L.E.S.R.» (ΦΕΚ ίδρυσης: Τεύχος Β’ 725/09.03.2017) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες που αφορούν κυρίως την εξέλιξη και τον έλεγχο (λογικό και εμπειρικό) οικονομικών θεωριών, την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα διαφόρων οικονομικών πολιτικών, την κατανομή εισοδήματος, την εκτίμηση της φτώχεια και των ανισοτήτων ιδιαίτερα αυτών που προκύπτουν από τη διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία μακροοικονομικού υποδείγματος αποθεμάτων-ροών (stock-flow consistent macro model) της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font