Φιλοσοφία-Στόχοι-Προοπτικές


Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.Οι κύριοι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι:

  • Να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομική επιστήμη και τις εφαρμογές της.
  • Να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει στη λύση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων.
  • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης για την αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής πολιτικής.
  • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες να μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές στα οικονομικά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών και περιβαντολλογικών θεμάτων.

Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών του και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της οικονομίας. Η εναρμόνιση και διατήρηση επαφής με την διεθνή πραγματικότητα, η ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας, η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και η δημιουργία έφεσης στους φοιτητές για συνεχή γνώση και εξέλιξη, αποτελούν επίσης ουσιώδεις επιδιώξεις του Τμήματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font