Κατατακτήριες Εξετάσεις


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι., θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 28 Μαΐου 2021, με φυσική παρουσία των εξεταζόμενων (ΦΕΚ 1818/Β’/29-04-2021 & ΦΕΚ 1872/Β΄08-05-2021).

  • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/όσες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου/ας προσκομίζεται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του/της.
  • Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον/την εξεταζόμενο/η. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η (ΦΕΚ 1872/Β΄08-05-2021). Για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο, είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.
  • Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται στον/ην εξεταζόμενο/η ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις.

   Αιτήσεις

    Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις

     Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

     Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών

      Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

      1-15 Νοεμβρίου.

       Ποιά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται;
       • Αίτηση με τα στοιχεία τους (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία ή το προμηθεύεστε ηλεκτρονικά).
       • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
       • Αντίγραφο πτυχίου (απλό φωτοαντίγραφο)
       • Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή πτυχιούχων Ανωτέρας Σχολής Διετούς Κύκλου Σπουδών αντίστοιχα).
        Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου κλπ)

        Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

         Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις

         Διεξαγωγή  εξετάσεων: 1-20 Δεκεμβρίου

          Ποιά είναι η ύλη των κατατακτηρίων

          ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

          (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

          1.    Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ

          1)             Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

          2)             Διαστήματα Εμπιστοσύνης

          3)             Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων

          4)             Δειγματοληψία

          Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

          1)              Α. Κιντής,      "Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι", Gutenberg, Αθήνα  1994     (κεφ. 4,5,7)

          2)             Δ. Ιωαννίδης «Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R» Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. Εκδόσεις & Εμπορία Βιβλίων 2018»

           

          2.    Μικροοικονομική Θεωρία Ι

          Συγγράμματα

           1ο Σύγγραμμα

          -  Chacholiades, M. (1990), "Μικροοικονομική Ι", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.

           2ο Σύγγραμμα

          - Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.

           3ο Σύγγραμμα

          -  Besanko, D. και Braeutigam, R. (2009), "Μικροοικονομική", Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

          Εξεταστέα ύλη

          Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Μικροοικονομική Θεωρία Ι” περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

           [1].  Ζήτηση και προσφορά (καμπύλη ζήτησης αγοράς, καμπύλη προσφοράς αγοράς, τύποι καμπυλών προσφοράς, ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητα ζήτησης και ολικό έσοδο), [2]. Ισορροπία αγοράς (προσέγγιση Walras και προσέγγιση Marshall, αποτελέσματα μετατοπίσεων καμπυλών προσφοράς και ζήτησης, ανώτατες και κατώτατες τιμές, αποτελέσματα επιβολής φόρου ανά μονάδα προϊόντος),  [3].  Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός, [4]. Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης, [5]. Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, Engel και τιμής - κατανάλωσης, [6].  Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος, [7].  Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks, [8].  Θεωρία παραγωγής (βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, συνάρτηση παραγωγής, έννοιες προϊόντος και σχέσεις μεταξύ τους, νόμος φθίνουσας απόδοσης και φάσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, ελαστικότητες προϊόντος και ελαστικότητα κλίμακας, ομογενείς συναρτήσεις παραγωγής, καμπύλες ίσου προϊόντος, ελαστικότητα υποκατάστασης, παρουσίαση των αποδόσεων κλίμακας με τις καμπύλες ίσου προϊόντος, ιδιότητες των σταθερών αποδόσεων κλίμακας),  [9].  Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση κέρδους, [10].  Κόστος παραγωγής (καμπύλες κόστους στη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια περίοδο και σχέσεις μεταξύ τους).

           

          3.    Μακροοικονομική Θεωρία Ι

          Βιβλίο: Μακροοικονομική Θεωρία (κεφ. 1-7)

          W.H. BRANSON - J.N. LITWACK

            

          Β. ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

          (Α.Ε.Ι. (ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ), T.E.I., ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)

          (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

          1.  Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Ι

          Συγγράμματα

          1ο Σύγγραμμα

          (α)  Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ. και Χρήστου, Γ. (2002), "Eισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία", `Εκδοση ΣΤ΄, Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.

          (β)   Βελέντζας, Κ. (1998), "Eισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα και Εφαρμογές", Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.

          2ο Σύγγραμμα

          (α)  Begg, D., Fischer, S. και Dornbusch, R. (2006), "Εισαγωγή στην Οικονομική", Τόμος Α’, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

          (β)  Smith, P. και Begg, D. (2001), "Εισαγωγή στην Οικονομική: Ασκήσεις", Τόμος Α’, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

          Εξεταστέα ύλη

          Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Ι” περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

          [1]. Εισαγωγικές έννοιες - Μεθοδολογικά (ορισμοί, προσεγγίσεις, οικονομικό υπόδειγμα, διακρίσεις οικονομικής ανάλυσης, το οικονομικό πρόβλημα, ανάγκες, οικονομικά αγαθά, συντελεστές παραγωγής, παραγωγή, παραγωγική διαδικασία, οικονομικές μονάδες),  [2]. Το οικονομικό κύκλωμα, [3]. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (μέσα αύξησης των αγαθών, παραγωγικές δυνατότητες, μετατοπίσεις της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό κόστος, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση),  [4]. Η ζήτηση αγαθών (νόμος ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες, είδη καμπυλών ζήτησης, μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης, ελαστικότητες ζήτησης και διακρίσεις αγαθών, σχέση ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και δαπάνης καταναλωτών),  [5]. Παραγωγή και κόστος παραγωγής (βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, έννοιες προϊόντος και κόστους, νόμος φθίνουσας απόδοσης και αποδόσεις κλίμακας),  [6]. Η προσφορά αγαθών (νόμος προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες, μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς, ελαστικότητα προσφοράς),  [7]. Λειτουργία αγοράς και προσδιορισμός τιμής ισορροπίας, [8]. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο).

           

          2.Μαθηματικά για Οικονομολόγους I (*)

          Ενδεικτική βιβλιογραφία:

          1. Λουκάκης, Μ., Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, (Τόμος Α’), Εκδόσεις Σοφία, 2012

          2. Λουκάκης, Μ., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, (Τόμος Α’), Εκδόσεις Σοφία, 1996

          3. Ξεπαπαδέας, Α., Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, (Τόμος Α’ 2007 ή ενιαίος τόμος 2011), Gutenberg

          4. Τσουλφίδης Λ., Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: Μέθοδοι και Υποδείγματα, Gutenberg, (Β’ Έκδοση), 1999

          Εξεταστέα ύλη:

          Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

          1. Στοιχεία θεωρίας συνόλων
          2. Άλγεβρα μητρών (αντίστροφη, ορίζουσα, βαθμός μήτρας)
          3. Διανύσματα (εσωτερικό γινόμενο, γραμμική ανεξαρτησία)
          4. Διανυσματικοί (γραμμικοί) χώροι (βάση, διάσταση) 
          5. Γραμμικά συστήματα και μέθοδοι επίλυσης
          6. Σύνθεση και αντιστροφή συναρτήσεων
          7. Ειδικές μορφές συναρτήσεων (όπως πολυωνυμικές, εκθετικές, λογαριθμικές)
          8. Ακολουθίες, όρια, σειρές
          9. Παράγωγοι και διαφορικά μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών συναρτήσεων

          10. Πολυωνυμικές προσεγγίσεις συναρτήσεων (ανάπτυγμα Taylor)

          11. Βελτιστοποίηση μονομεταβλητών συναρτήσεων χωρίς περιορισμούς

          12. Μελέτη πολυμεταβλητών συναρτήσεων (ισοϋψής καμπύλη, διάνυσμα κλίσης)

          13. Ομογενείς και ομοθετικές συναρτήσεις

          14. Ολοκληρώματα μονομεταβλητών συναρτήσεων (αόριστα, ορισμένα - γνήσια και γενικευμένα)

          (*) Σημ. : η βιβλιογραφία και η εξεταστέα ύλη στο εν λόγω μάθημα έχει αλλάξει από το προηγούμενο
                         ακαδ. έτος

           

          3.     Στατιστική για Οικονομολόγους Ι

          Περιγραφική Στατιστική (κατανομές συχνοτήτων, γραφικοί τρόποι παρουσίασης δεδομένων, μέτρα κεντρικής τάσης και απόκλισης, μέτρα λοξότητας και κυρτότητας). Βασικές Αρχές Πιθανοτήτων (Ορισμός πιθανότητας – Δεσμευμένες πιθανότητες – Νόμος του Bayes). Μοντελοποίηση πληθυσμών (Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Poisson, Κανονική και Αρνητική Εκθετική κατανομή). Από κοινού κατανομές, Συνδιακύμανση και συντελεστές συσχέτισης, Νόμοι Μεγάλων Αριθμών και Κανονική Προσέγγιση.

          Βιβλίο:     Δ. Ιωαννίδης «Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R» Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. Εκδόσεις & Εμπορία Βιβλίων 2018»