Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/21-03-2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνεται η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται,

την οποία υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

στο egiannop@uom.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310891210 ή  2310891211

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Ποιοι/Ποιες έχουν δικαίωμα συμμετοχής; 

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ισοτίμων προς αυτά,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Ανώτερης σχολής  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. 

2) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

(Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 36, του Ν.5029/ΦΕΚ 55/τεύχος Α/10-03-2023 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης-Τροποποίηση παρ.4 άρθρου 301, παρ.4 άρθρου 304, άρθρου 313 και προσθήκη παρ.6 στο άρθρο 480 του ν.4957/2022», τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δεσμεύονται από τα Μητρώα: α) Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και β) Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ανωτέρω Μητρώα ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Εφόσον, ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το ανωτέρω Μητρώο ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

γ) Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

3) Χρόνος κατάθεσης Αιτήσεων: 

Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

4) Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων: 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 με 20 Δεκεμβρίου 2023. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν μετά το πέρας κατάθεσης αιτήσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font