ΠΑΠΥΡΟΙ


 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ενημερώνουμε τους/τις αποφοίτους μας, που ορκίστηκαν έως τις 19-10-2023 ότι οι πάπυροι είναι έτοιμοι για παραλαβή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ:  

  1. Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00, α)αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου ή β)με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα προσκομίσει στη Γραμματεία εξουσιοδότηση (εκδοθείσα είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.grείτε σε έντυπη μορφή που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/σας από δημόσια αρχή) με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.
  2. (Προσωρινά μη διαθέσιμη υπηρεσία)_Παραλαβή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας, με την  υποβολή Αίτησης (κωδικός αιτήματος 0211 - «Χορήγηση Παπύρου από Πανεπιστήμιο»). Το ΚΕΠ διαβιβάζει το αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ο πάπυρος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο ΚΕΠ, από όπου και θα γίνει η παραλαβή του.
  3. Παραλαβή με αποστολή μέσω εταιρείας courier και με χρέωση παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από τον ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό λογαριασμό του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ecosecr@uom.edu.gr , στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία κατοικίας παραλήπτη (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού τηλεφώνου).  Εάν δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση στο ακαδημαϊκό email , επισυνάπτεται ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font