ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (Master in Applied Economics) ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Το Πρόγραμμα οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχος του ΠΜΣ στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (MSc in Applied Economics) είναι η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με δεξιότητες που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και στην χάραξη των βέλτιστων επενδυτικών και επιχειρηματικών πολιτικών.

Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ  είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
  • Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Οικονομικές Επιστήμες.
  • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευνας και των διπλωματικών εργασιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά   
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font