Πολυξένη Δηματάτη Στεφάνου


Πολυξένη Δηματάτη Στεφάνου

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891370 (γραφείο),

e-mail: stefanou@uom.edu.gr

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα