Γενική Περιγραφή


ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται για τέσσερα εξάμηνα σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκτός από το Τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το Τμήμα Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Το πρώτο εξάμηνο στοχεύει στη σύγκλιση των διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων ενός ετερογενούς κοινού. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο δίνουν έμφαση στα γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς, με είδη γραπτού και προφορικού λόγου που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του φοιτητή. Παράλληλα αναπτύσσονται ποικίλες γλωσσικές δεξιότητες και αφομοιώνονται διάφορα γραμματικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ο φοιτητής στο τέλος των σπουδών θα έχει αποκτήσει γνώσεις επιπέδων Β2/C1.


FRENCH LANGUAGE

French language is taught in four semesters in all departments of UoM apart from the Department of Applied Informatics and the Department of Balkan Slavic and Oriental Studies.

The first semester aims at merging the different linguistic levels of a heterogeneous audience. The second, third and fourth semesters emphasize French for specific and academic purposes, with forms of written and oral speech related to the student's scientific field. At the same time different linguistic skills are developed and various grammatical phenomena are assimilated.

According to the Common European Framework of Reference for Languages, at the end of their studies the students will have gained knowledge of levels B2/C1.

 

LANGUE FRANÇAISE

La langue française est enseignée durant quatre semestres dans tous les départements de l’Université de Macédoine, sauf dans le Département d'Informatique Appliquée et  le Département des Études Slaves et Orientales Balkaniques.

Le premier semestre d’études a pour objectif une remise à niveau de la langue étrangère d’un public hétérogène. Les second, troisième et quatrième semestres se focalisent sur l’apprentissage du Français sur Objectifs Spécifiques et Universitaires FOS/FOU avec un matériel élaboré en fonction de l’objet de science de l’étudiant. Différentes compétences linguistiques sont développées. Plusieurs phénomènes grammaticaux plus ou moins complexes sont également assimilés.

Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, l’étudiant à la fin de ses études aura de bonnes acquisitions de niveaux B2/C1.