Ιταλικά ΙΙΙ


Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική επικοινωνία των φοιτητών. Προωθείται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η αυτόνομη εργασία, η ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη μέσα από την παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα. Το μάθημα είναι επιπέδου Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Γίνεται άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά, π.χ. να μιλούν για παρελθόντα και ιστορικά γεγονότα, να κάνουν συγκρίσεις, να κάνουν υποθέσεις, να κάνουν μια ευχή.
  • Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων, π.χ.  ιταλικές δεισιδαιμονίες, μετανάστευση στην Ιταλία, το ιταλικό σχολείο και πανεπιστήμιο, αθλήματα, ιταλική μόδα) (reading comprehension).
  • Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension).
  • Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να μιλήσουν για προσωπικά συναισθήματα, να εκφράσουν φυσικό πόνο, για να μιλήσουν για θέματα ιταλικού πολιτισμού (speaking).
  • Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα αξιολογείται με:

  • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλογικές ασκήσεις, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ασκήσεις γραμματικής
  • Εναλλακτικά χρησιμοποιείται συνεχής αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών, ενδιάμεσο τεστ επίδοσης και προφορική εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ιταλική  (Η Αγγλική και Ελληνική χρησιμοποιούνται υποβοηθητικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS