Ενισχυτική Διδασκαλία


ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ     

 Πρώτο εξάμηνο & Δεύτερο εξάμηνο 

Πέρα από το υποχρεωτικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν ένα δίωρο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας α λα καρτ, χωρίς βαθμό, καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου.

 Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να καλυφθούν κάποια κενά που έχουν οι φοιτητές στο κύριο μάθημα:

-είτε στη γραμματική, ανακεφαλαιώνοντας τους κανόνες και κάνοντας επιπλέον ασκήσεις.

-είτε στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, διευκρινίζοντας τα σημεία που δεν κατάλαβαν.


COURS DE RENFORCEMENT     

Premier semetre & Second semestre

En plus du cours obligatoire de langue française, les étudiants peuvent suivre un cours de renforcement à la carte de deux heures par semaine sans note durant les premier et second semestres.

L’objectif de ce cours est de combler certaines lacunes du cours obligatoire:

- soit en grammaire en récapitulant les règles et en faisant des exercices supplémentaires.

- soit  en compréhension et production écrites en reformulant les éléments mal compris.

 

TUTORIAL COURSES

First semester & Second semester 

In addition to the compulsory French language course, students can attend a two-hour-per-week tutorial course throughout the first and second semesters.

The aim of this tutorial course is to help students cover their weaknesses and improve their performance:

-in grammar, by reviewing the rules and doing extra exercises.

-in comprehension and production of written text, by clarifying the points that were not well understood.