Γαλλικά Ι


 

Πρώτο εξάμηνο 

Γαλλικά ως ξένη γλώσσα και σύγκλιση επίπεδων ενός ετερογενούς κοινού 

 • Παραγωγή ευέλικτου διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις γενικές ανάγκες του φοιτητή.
 • Οργάνωση του μαθήματος σε 9 θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε  περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Αφομοίωση βασικών κανόνων γραμματικής. Δομή της γλώσσας.

Premier semestre

 Français Langue Étrangère avec remise à niveau d’un public hétérogène

 • Élaboration de matériel flexible répondant aux besoins généraux de langue des étudiants. 
 • Organisation du cours en 9 unités thématiques. Elles décrivent des situations de la vie quotidienne et professionnelle.
 • Développement de compétences de compréhension et de production du discours écrit et oral.
 • Assimilation des règles de grammaires de base. Structure de la langue.

 

First semester

French as a foreign language and level convergence of a heterogeneous audience

 • Production of flexible teaching material adapted to the general needs of the student.
 • The course includes 9 different thematic units, referring to various circumstances of daily and professional life.
 • Development of skills to comprehend and produce both written and oral speech.
 • Assimilation of basic grammar rules. Structure of the language.